Wahhabismen och Muslimska Brödraskapet: Två olika rotsystem – samma mål

Photo: Adullah Shakhoor on Pixabay
  • Måndag 2 Apr 2018 2018-04-02
E-post 1065

Islam, precis som kristendomen, är vad som kallas uppenbarade religioner. Anhängare till dessa menar att gud uppenbarat ”den enda sanningen” och att religionerna därför måste accepteras av alla. Ett universellt budskap generellt giltigt således. De är vidare missionerande religioner, med påbud om att sprida budskapet om den enda sanna gudstron. De mest extrema uttolkningarna har sina rötter i två separata rotsystem – wahhabismen och det Muslimska Brödraskapet varav det senare har lyckats med att ligga under den svenska radarn i många år.

I debatten om moskéer och kulturcentrum finansierade av Saudiarabien lyfts dessa upp som det enda problemet med externt finansierade center som sprider extrema tolkningar av Islam. Internationell forskning pekar på att rotlösa ungdomar med muslimsk tro söker sig hellre till den formen av saudiskt finansierade center än de som de anser vara mer ännu radikala, de som organiseras av Muslimska Brödraskapet.

I Sverige har vi kritiserat den saudiska finansieringen men inte den turkiska. Det är framför allt den turkiska finansieringen och värdländernas egna välfärdssystem som finansierar Muslimska Brödraskapets dawa, eller frälsningsarbete. Dawa betyder frälsning eller “att kalla till islam” och är varje muslims plikt enligt islamismen.

Fakta Wahhabism

Wahhabism är en fundamentalistisk eller exoterisk riktning inom sunniislam som grundades av Muhammad ibn Abd al Wahhab på Arabiska halvön under 1700-talet. Den utvecklades ur den hanbalitiska rättsskolan. Anhängarna av denna riktning strävar efter att följa Koranen och sunna, profetens tradition, så som man menar att profeten Muhammed och de tre första kaliferna efter honom gjorde.

Wahhabismen förkastar på denna grund helgondyrkan, gravprocessioner, dekadent leverne, världsliga njutningar och alla andra seder och bruk som inte uppfattas vara i linje med den gudfruktiga livsstil de ursprungliga muslimerna påstås ha haft.

Abd al Wahhab och Ibn Saud formade på 1700-talet en politisk allians, som gick ut på att införa den wahhabitiska läran i de områden som ibn Saud erövrade. Saudierna och deras allierade i Abd al Wahhabs  klan lyckades återkomma och ta makten i Riyadh 1823 och upprättade ett nytt rike, det andra saudiska riket, där wahhabismen fortsatte vara statsreligiös doktrin. Trots en senare förlust släppte aldrig wahhabismen sitt grepp och är idag statsreligion i Saudiarabien.

Sedan 1970-talet har Saudiarabien aktivt spridit sin islamtolkning, wahhabism eller salafism, i hela världen. Det är en av de mest bokstavstrogna tolkningarna och påverkar många unga muslimer, som betraktar samhället som en plats att islamisera, Så beskrev socialantropologen Aje Carlbom den saudiskt finansierade expansionen av islam  i Dagens Samhälle i november 2017.

En viktig del i den saudiska missionen har varit att finansiera moskébyggen. Den stora moskén i Malmö, Islamic Center, betalades av Saudiarabien och Libyen när den uppfördes i början av 1980-talet.

Den saudiska missionen har varit framgångsrik hos många muslimska ungdomar i Sverige och andra europeiska länder. En vanlig hypotes är att ungdomarna lider av en identitetskris som gör dem osäkra på vilka de egentligen är menar Aje Carlbom. De har svårt att identifiera sig med familjens kulturella och religiösa värderingar och känner sig inte riktigt hemma i svenska liberala sammanhang.  För ett ökande antal ungdomar blir lösningen på svårigheterna att söka sig till islamistiska grupper och nätverk där de finner religiös och social gemenskap. Under senare år har många ungdomar uppfattat den saudiska salafismen som mer attraktiv än Muslimska brödraskapets och Hizb ut-Tahrirs extrema läror.

Det är inte bara saudiska, eller salafistiska, organisationer som missionerar för islam i dagens värld. Den islamiska termen för missionsarbetet är dawa som ordagrant betyder att ”kalla” till islam.

Det är ingen reaktion på diskriminering utan ingår i den offensiva strategi islamister använder sig av för att sprida islamiska idéer och göra människor sympatiskt inställda till religionen. Alla islamister uppfattar att dawa, eller missionsarbete, är en av de religiösa plikterna. Det uttrycks rakt på sak i skriften Att förstå islam (som delvis finansierats av dåvarande Statens invandrarverk) där islamister säger att de två viktigaste uppgifterna är

”plikten att skydda och tjäna det muslimska samhället i invandringsländerna” och ”plikten att föra islam vidare till det icke-muslimska samhället”.

Men det är inte endast de saudiska, wahhabistiska, moskéerna eller kulturcentrumen som bedriver ”dawa” eller missionsarbete. Muslimska Brödraskapet är i allra högsta grad en missionerande rörelse, mer att betrakta som ett tätt nätverk, som bedriver ”Dawa” med en bitvis annorlunda strategi än den mer av Saudiarabien direktfinansierade wahhabismen.

Muslimska Brödraskapets strategi både liknar och inte liknar wahhabisternas. Bägge gör anspråk på att företräda ”ett Islam” men vägen till tolkningsföreträde och överhöghet över andra tolkningar ser olika ut.

Fakta Muslimska Brödraskapet

Muslimska brödraskapet (arabiska: الإخوان المسلمون, al-ikhwan al-muslimun) är en religiös och politisk organisation  vars mål var att skapa en islamisk välfärdsstat grundad på Koranen och haditherna. Muslimska brödraskapets motto är: Allah är vårt mål; Profeten är vår ledare; Koranen är vår lag; jihad är vår väg; och döden för Allahs ära är vår högsta strävan.

Muslimska brödraskapet grundades i Egypten 1928 av Hassan al-Banna. På några år spred sig rörelsen över Egypten mycket tack vare Hassan al-Bannas aktiva resande där han grundade underavdelningar på flertal orter. Brödraskapet spred sig snabbt från Egypten till Sudan, Syrien, Palestina, Libanon och Nordafrika. Det är idag en av världens äldsta, största och mest inflytelserika islamistiska rörelser näst wahhabismen.

Det som är gemensamt är direktfinansieringen av moskéer och kulturcentrum i länder utanför Islams kärnområde eller inflytelsesfär. De moskéer som står MB nära, eller är direkt kopplade, finansieras antingen av Turkiet eller Quatar. Turkiet och Qatar arbetade hand i hand för att stödja olika radikala islamistiska terroristorganisationer i Syrien. Ett exempel på samarbete var finansiering och organisering av Fath-armén. En arme som senare gjorde sig skyldig till folkmord på 1 300 arabisktalande kristna i staden Idlib. Den svenske medborgaren Tarif al-Sayed Issa var en av de svenskar som var medlemmar i Fath-armén. Hans söner är engagerade i studieförbundet Ibn Rushd och Sveriges Unga Muslimer och där sonen Filaaldin ses på bild med  Yusuf al-Qaradawi, det muslimska brödraskapets teologiska och andliga ledare.

För över tre månader sedan sände Saudiarabien, Egypten, UAE (Förenade Arabemiraten) och Bahrain tretton krav på Quatar. Ett grundläggande krav är att Qatar slutar stödja det Muslimska Brödraskapet och andra terroristgrupper. Qatar har finansierat terroristgrupper i Mellanöstern de senaste tio åren och deltog i försök att störta de stora arabiska regeringarna. Efter att Egyptens Mubarak störtades 2011 var det Qatar som finansierade och gav tillflykt till Yusuf al-Qaradawi, det muslimska brödraskapets teologiska och andliga ledare.

Trots att bägge rörelserna, eller rotsystemen, har samma ambitioner är det endast den wahhabistiska, eller saudiska, finansieringen som får någon uppmärksamhet i egentlig mening. Skälen är sannolikt flera men Muslimska Brödraskapets strategi, att arbeta genom det svenska bidragsindustriella komplexet samt knyta kontakter in på flera nyhetsredaktioner, har medfört att de tagit sin från insidan och uppåt i statsförvaltningen. En strategi som visat sig vara mycket framgångsrik.

Idag är Ibn Rushdsfären en naturlig del av utrikesdepartementets handelsdelegationer samtidigt som utbildningsdepartementet slussar ekonomiska resurser till Ibn Rushd för att bedriva ”dawa” eller missionsarbete med skattemedel avsedda för folkbildning.

En annan parameter är sannolikt Turkiets betydelse för Europa. Turkiets president Recep Tayyip Erdoğan leder regeringspartiet AKP som i praktiken är Muslimska Brödraskapets regionala hub. Historiskt är AKP ett extrakt av det sista islamistiska identitetspartiet från det Ottomanska riket. AKP nära relationer med bland annat Hamas är väl kända.

En tredje orsak är att framför allt Muslimska Brödraskapet har dragit fram rasist- och islamofobkortet så fort kritik lyfts mot ultraortodoxa tolkningar samtidigt som de knutit nära band med såväl media, journalister och forskare på alltifrån Vetenskapsrådet, Göteborgs universitet till såväl vänsterorienterade som högerorienterade liberala tankesmedjor. En debattledande forskare knuten till bland annat Segerstedtinstitutet fördömde bland annat Magnus Norells MSB-rapport tillsammans med forskare knutna till universitetet i Quatar (vilket är liktydigt med Muslimska Brödraskapets huvudfinansiär idag) samt kritiserade i starka ordalag Hanna Gadbans självbiografiska bok “Min Jihad” om hur hon, som sekulariserad muslim, såg hur islamismen sprider ut sig i olika delar av samhällskroppen. Segerstedtinstitutet tillhör Göteborgs universitet och lyder under rektors vetenskapliga råd, främst dekan Marie Demkert från den humanistiska fakulteten eftersom institutet saknar en egen professur. Marie Demkert är sambo med professor Ulf Bjereld som utöver att han ansvarat för utredningen till stödet till trossamfunden även fördelar forskningsanslagen från Vetenskapsrådet inom humaniora och samhällsvetenskap.

Den svenska regeringen har mycket starka personband med AKP genom den förre bostadsministern Mehmet Kaplan och Miljöpartiet. Även om Kaplan inte längre ingår i regeringen så är han en del av Gustav Fridolins politiska mentorskap. Kaplans historia att tillsammans med Rashid Musa, Sveriges Unga Muslimer, vilja förminska de svenska muslimer som ville göra ”jihad” i Syrien är bara ett av många exempel på de diffusa gränsdragningar som fortsätter att luckras upp inom Miljöpartiet. Samma Rashid Musa återfanns tillsammans med Omar Mustafa, Ibn Rushd förbundsrektor, i styrelsen för den socialdemokratiska föreningen Hjärta (en del av Stockholms Arbetarekommun samt Tro och Solidarietet).

Den saudiskfinansierade dawa-rörelsen och den som kontrolleras av Muslimska Brödraskapet utgör två separata rotsystem. De delar ambitionerna att vara företrädare för ett homogent ultraortoxt islam, det enda som skiljer dem i praktiken är vägen dit. 

Samt naturligtvis, att Muslimska Brödraskapets aktiviteter konsekvent flyger under radarn i Sverige.

 

 

Mer läsning

  • Anders Lindberg, Aftonbladet, som förespråkar fler moskébyggen
  • Artikel där Expressen kunde berätta om identiteten på ett av offren för svenska terrorister, pappan till Fettoun Ashour

Övriga rapporter:

  • MSB rapport av Aje Carlbom om Islamisk aktivism
  • MSB kunskapsöversikt av Magnus Norell om Muslimska Brödraskapet i Sverige
  • Artikel av Lorenzo Vidino på Kvartal.se: “Muslimska Brödraskapet, varken moderata eller representativa”

På Ledarsidorna.se:

Av Erik van der Heeg
  • Artikel om terroristen på Drottninggatan och hans påstådda okunskap om islam
Av Ann Heberlein
Av Magnus Norell
Av Johan Westerholm

 

Post scriptum

Du får gärna bli månadsprenumerant, engångs- eller månadsdonator. Verksamheten vid Ledarsidorna går fortfarande inte runt ekonomiskt utan jag har nu lagt de sista pensionsfonderna till försäljning. Investeringen i ny plattform var helt enkelt nödvändig.

På samma gång som jag blir glad över donationerna så blir jag lite beklämd över att det är samma personer hela tiden.

Det som är gratis är, tycker vissa, gott. Andra tycker så illa om betalväggar att de överger sidor med betalväggar och vägrar till och med dela de länkar som ligger framför väggen av “principiella skäl”. Bara för att en av kanske sju artiklar är bakom betalvägg. Dessa läsare anser inte i egentlig mening att någon journalistik är värd att betala för vilket är tragiskt.

I mitt fall så kommer jag bara lägga två artiklar bakom betalvägg i veckan då jag tror på folkbildningen som kraft och försöker göra vad jag kan för att bidra till även de som inte har ekonomi att prenumerera. Något större stöd av de mest högljudda gratisätarna som jag vet har ekonomi, och som nu fördömer mig för betalväggen, kan jag inte förvänta mig alls.

Men.

Om mitt, och övriga knutna till Ledarsidorna.se´s arbete har så låg kvalitet att det inte har något värde så kommer jag på sikt behöva börja ägna mig åt annat än Ledarsidorna.se. Inte bara av principiella skäl utan även rent ekonomiska.

Det som är gratis är ofta det av ett skäl. Det saknar egentligt värde.

 

Bli premium-medlem här eller

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se