FN-rapport avslöjar Sveriges senfärdighet med att bekämpa resande terrorister

CTED rapport mars 2018 till FN Säkerhetsråd.
  • Fredag 4 Maj 2018 2018-05-04
E-post 517

Ledarsidorna kan presentera unikt arbetsmaterial i form av en forskningsrapport beställd av FN:s Säkerhetsråd som sammanställer och utgör rådets bedömning av de hot som återvändande, tidigare resande stridande till IS, innebär för medlemsstaterna. Satt i sitt sammanhang blir slutsatserna besvärande för Sverige. Internationellt anses att endast 46 procent av de återvändande kommit under juridisk prövning vara en för låg siffra. I Sverige är den lägre än så då endast en handfull personer kommit att åtalas och dömas av de hundratals som rest ner och sedan återvänt.

Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, eller Utvecklingsdirektoratet för bekämpande terrorbekämpning (CTED) grundades av FN: s säkerhetsråds resolution 1535 (2004) som expertorgan för att stödja säkerhetsrådets terrorbekämpande kommitté (CTC). 

Efter attackerna den 11 september 2001 antog säkerhetsrådet FN: s säkerhetsråds resolution 1373 enligt kapitel VII i FN-stadgan. Resolution 1373 är en tvingande resolutionsom togs i full enighet där staterna kräver av medlemsstaterna särskilda åtgärder för att bekämpa terrorism. Säkerhetsrådet inrättade där alla femton medlemmar av sittande råd är representerade för att övervaka FN:s medlemsstaterers genomförande av resolutionen.

CTED är upprättat som ett “särskilt politiskt uppdrag” av säkerhetsrådet, och består av cirka fyrtio experter på områden som lagstiftningsformulering, finansiering av terrorism, gränskontroll, tullkontroll, polis och brottsbekämpning, flykting- och migrationslagar, vapenhandel och sjöfart samt transportsäkerhet. Direktoratet leds av en verkställande direktör utnämnd av FN:s biträdande generalsekreterare.

Den forskning som sammanfattas i rapporten som nu presenterats för säkerhetsrådet visar att relativt få återvändande utländska terrorist (FTF – Foreign Terrorist Fighters) historiskt sett utgjort ett direkt dödligt hot i mottagarländerna. Trots detta är de som varit ansvariga för några av de mest dödliga terrorattackerna som genomfördes under de senaste tre decennierna FTF. Det största hotet är FTF har spelat en viktig roll för att skapa och stärka terroristgrupper och rekrytera terroristnät samt bidra till radikaliseringen av islamistiska miljöer som föredömen.

Rapporten mycket detaljerad ner på landsnivå:

A November 2017 study, based on gures from 79 countries, calculated that nearly 7,000 FTFs had died on the battleeld and a further 14,900 had lethe conict zones. Of this latter group, only 36 per cent (5,395) were currently imprisoned, while 46 per cent (6,837) had returned home without entering the criminal justice system.

Despite the diculty of establishing the fate of a signicant proportion of the ISIL FTF contingent, researchers and Member States have identied certain patterns within those known to have returned. For example, in some Member States, fewer women than men have returned. Denmark has noted that, although women represent one-eighth of its total travellers, as of February 2017, they represented one-third of the remaining Danish FTF contingent in the con-ict zones.37 In Sweden, women accounted for 24 per cent of total travellers, but, as of September 2016, 40 per cent of those still in the conict zones.

Rapporten tydliggör att FTF utgör ett fokusområden för en lång tid framöver samtidigt som gruppen av FTF är ung och många har barn som växt upp i radikala miljöer och kan anses vara rekryterade från början. Hotet kommer därmed bestå för lång tid. CTED pekar på att flera stater ligger efter i lagstiftningsarbetet med repressiva arbetet men att nu även mjukare program, för deradikalisering, måste tas fram.

Sverige har fått internationell kritik sedan mer än tolv år för sin senfärdighet att implementera de tvingande resolutionerna. 

Sverige har kritiserats för att, i avsaknad av reglering på EU-nivå, inte heller nationellt kunna tillämpa resolution 1373 i förhållande till s.k. EU-interna terrorister. Detta oavsett om listningsförslag för åtgärder kommer från EU eller från tredjeland. Vidare har Sverige kritiserats för att inte ha några tydliga och effektiva procedurer eller mekanismer på nationell nivå för att nationellt identifiera och lista, eller till EU eller annan stat föreslå listning för frysningsåtgärder av personer och enheter som uppfyller de kriterier för sådana åtgärder som uppställts inom ramen för resolutionen.

Framför allt har bristen på procedurer och processer för att hantera information från andra länder lyfts fram.

Detta föranledde regeringen att först 2015 tillsätta en utredare för att komma tillrätta med bristerna. Och det var inte Justitiedepartementet som på något sätt var drivande för att visa FN och EU att Sverige nu arbetade metodiskt och seriöst med att implementera en nu 14 år gammal tvingande FN-resolution. Det var Utrikesdepartementet. Det hade varit omöjligt för Sverige att kandidera till FN:s Säkerhetsråd utan att ens ha påbörjat en bredare implementation av det regelverk som Säkerhetsrådet beslutat om.

Men allt har sin historia. Sveriges senfärdighet med att implementera resolution 1373 kan spåras tillbaka till mandatperioden 2010-2014 samt de två första åren av innevarande mandatperiod.

Förslagen till att inarbeta resolution 1373 fick omfattande kritik från stora delar av det muslimska civilsamällets företrädare. Tydligast var MMRK, Muslimska Mänskliga Rättighetskommitén, som menade att resorna hade rasistiska förtecken. Även Mehmet Kaplan, MP, och Sveriges Unga Muslimer, SUM, ordförande Rashid Musa försökte under valrörelsen 2014 förminska hotet som FTF utgjorde redan då i ett seminarium i Almedalen.

Mehmet Kaplan var MMRK första ordförande och SUM förste sekreterare när respektive förening bildades.

Mehmet Kaplan, MP, satt som ledamot eller suppleant i såväl Riksdagens justitie- som utrikesutskott under mandatperioden och hade full insyn i det dåvarande arbetet från bägge perspektiven. Det juridiska och det utrikespolitiska. Även om inga protokoll i egentlig mening ger en rättvisande beskrivning uppger flera källor nu i efterhand hur Kaplan, tillsammans med ordföranden i justitieutskottet mandatperioden 2010-2014 Morgan Johansson (S) och idag justitieminister, utövade sin påverkansmöjlighet i de informella sammanhangen att tona ner eller skjuta bort fokus från implementeringsarbetet av 1373. 

Enda egentliga initiativet som behandlades av utskottet var Staffan Danielsson, C, i motion “Straff för att delta i terroraktiviteter, Motion 2013/14:Ju410” som hade förberetts av Edward Nordén, MED, men som vid tillfället medlem i C. Motionen avslogs.

Men förseningarna kom att löpa som en röd tråd i det senare arbetet. Den 18 december 2014 utlovades ett färdigt lagförslag av Morgan Johansson och dåvarande inrikesminister Anders Ygeman inom området terrorismresor till den 18 juni och så sent som den 23 maj 2015  försäkrade justitieministern Ledarsidorna.se på twitter att ingen sinkade arbetet och att lagförslaget skulle komma på utlovat datum.

Det kom aldrig något lagförslag, trots justitieministerns löfte ett halvår tidigare och som han bekräftat själv. Tre veckor senare – den 17 juni deklamerade de två ministrarna på DN Debatt att det skulle tas krafttag mot terrorismresor genom ett tilläggsdirektiv till den levererade SOU:n. De lagar som därefter stiftats har i praktiken samtliga lagt sig på den lägsta internationella nivå vid straffutmätning. Som exempel ligger våra grannländer på alltifrån den dubbla tiden upp till livstid för motsvarande terrorbrott i jämförelse.

Sent om sider, men då främst med Utrikesdepartementets ambition om att ta plats i FN:s Säkerhetsråd, kom arbetet igång och Sverige ligger  fortfarande i praktiken sist i västvärlden med att implementera 1373 samtidigt som runt 2 000 radikaliserade islamister, uppblandade med FTF, rör sig mer eller mindre helt fritt i det svenska samhället.

Detta har lett till en växande kritik mot Sverige och en, numera begränsad, skara andra EU-länder som saknar nationella system för att kunna kompensera för detta genom snabbt vidtagande av interimsåtgärder mot FTF och i förebyggande syfte.

 

Ingen annan media, vars sig svensk eller internationell, har kunnat presentera detta unika material tidigare

I premiuminnehållet finns rapporten “CTED Trends report – The challenge of returning and relocation foreign terrorist fighters – Research perspectives”  tillgänglig via Ledarsidorna.se databas. Rapporten omfattar även utförliga källhänvisningar.

Materialet kan publiceras då det är märkt som “Arbetsmaterial för internt bruk inom Säkerhetsrådet”  och inte är sekretessmarkerat samt i stora delar är baserat på forskning. Hade materialet varit säkerhetsklassat hade det inte tillgängliggjorts på detta sätt. Det är skillnad på graderna även inom journalistiken och inga stora värden riskeras genom publiceringen av rådets arbetsmaterial förutom möjligtvis Morgan Johanssons och Mehmet Kaplans eftermäle.

Valet att lägga den i länkform i egen databas är att kunna möjliggöra viss kontroll  på den vidare spridningen.

Denna form av artikel, som påverkar bilden av Sverige i förhållande till andra länder eller mellanstatliga organisationer som FN och EU kommer vara omöjlig att publicera om några år om socialdemokraterna medges sitta kvar vid makten. Justitieminister Morgan Johansson (S) har förberett en grundlagändring genom SOU 2017:70, Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i.

En publicering av denna form av artikel ska i framtiden, om regeringen får sin vilja igenom och grundlagsändrignen beslutas under nästa mandatperiod kunna bestraffas med fängelse mellan två år och livstid.

Vidare upphör källskyddet, om lagen går igenom, vid publicering av källmaterial som det som ligger i premiumartikeln Staten kan även vid en lägre misstankegrad besluta om hemliga tvångsåtgärder mot journalister som kan komma att skriva artiklar som denna. Dessa tvångsåtgärder omfattar bland annat avlyssning av telefon- och datatrafik samt bostad utöver möjligheten att installera trojaner i arbetsredskap som datorer.

Detta är den form av journalistik som Ledarsidorna.se kommer att utveckla vidare så länge det är lagligt och därmed möjligt.

Tycker du den här formen av grävande journalistik är viktig bli gärna prenumerant eller donator för den tid vi fortfarande kommer kunna arbeta med och tillgängliggöra denna form av artiklar.

 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se