Signalspaningen mot UD: Nyttiga idioter eller brott mot rikets säkerhet?

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se ®
  • Söndag 13 Maj 2018 2018-05-13
E-post 626

På UD fanns misstankar om att en främmande makt avlyssnat och varit delaktig i ett försök att misskreditera en Hela Hälsinglands ledarredaktör Patrik Oksanen som är profilerad i säkerhetspolitiska frågor, erfor DN tidigare i år. Inför uppföljande frågor vidhåller DN att UD fortfarande hyser dessa misstankar. Baserat på vilken information som UD gör denna bedömnng på kan det innebära att brott har begåtts av en sådan karaktär att brott mot rikets säkerhet har begåtts och därmed även att meddelarfriheten är satt ur spel.

FRA, Försvarets Radioanstalt, är den myndighet som har resurser att avslöja olaga dataintrång och om till exempel taktisk signalspaning riktas mot enskild myndighet eller person. FRA uppdrag är helt och hållet att följa omvärlden. FRA lyder under en tydlig lagstiftning som listar vilka hot eller risker som regeringen kan inrikta FRA emot. 

FRA arbetar på tre fronter: traditionell säkerhet, terrorism och cyberangrepp. De tre fronterna är FRA:s  arbetsfält, och det är större efterfrågan att göra mer på alla. Det är ”extra allt” på alla håll så att säga, säger Dag Hartelius, FRA:s generaldirektör, som dock medger i en intervju med DN 2016:

– Vi räcker inte riktigt till.

Dagens Nyheter hävdar dock att misstankarna fortfarande finns på UD. För att UD skall kunna ha sådana misstankar krävs att UD fått information om att sådan signalspaning förevarit och den enda myndigheten som kunnat delge denna är FRA eller annan, ännu mer kvalificerad information från till exempel KSI. KSI, Kontoret för Särskild Inhämtning, är en intern avdelning på MUST, den Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten och är att betrakta som det absolut i särklass mest skyddsvärda underrättelseorgan Sverige förfogar över. FRA är annars den enda myndighet som har den kapacitet som erfordras. FRA är en strategisk resurs vars verksamhet lyder under en så pass sträng sekretess att eventeuell information om kapacitet och inriktning inte omfattas av grundlagens meddelarskydd. 

DN:s källor på UD vittnar, enligt DN själva, i praktiken om att de har information om såväl FRA inriktning, prioritering samt kapacitet, trots den resursbrist som FRA generaldirektör ger uttryck för, på en sådan nivå att dessa källor på UD misstänker att främmande makt utsatt UD och Patrik Oksanen för taktisk signalspaning.

Att föra denna information vidare är ett brott mot rikets säkerhet enligt Brottsbalkens 19 kapitel:

8 § Är brott som i 7 § sägs att anse som grovt, skall för grov obehörig befattning med hemlig uppgift dömas till fängelse i högst fyra år.

Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall särskilt beaktas, om gärningen innefattade tillhandagående av främmande makt eller var av synnerligen farlig beskaffenhet med hänsyn till pågående krig eller rörde förhållande av stor betydelse eller om den brottslige röjde vad som på grund av allmän eller enskild tjänst betrotts honom. Lag (1976:509)

9 § Den som av grov oaktsamhet befordrar, lämnar eller röjer sådan uppgift som avses i 7 § döms för vårdslöshet med hemlig uppgift till böter eller fängelse i högst ett år eller, om Sverige var i krig, till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2014:383).

DN:s uppgifter om att någon har röjt FRA:s förmåga, kapacitet samt inriktning att följa om Ryssland eller annan främmande makt försöker följa en enskild journalists – Patrik Oksanen – relation med UD bör betecknas som ett grovt brott. Förutom att meddelarskyddet då sätts ur spel bör det innebära att DN:s källa samtidigt häktas enligt BrB 19:8 då strafflängden överstiger sex månader samt att ytterligare brottslighet eller försvårande av utredning ej kan uteslutas.

Det finns dock uppgifter som tyder på att inget brott har begåtts. Att allt är påhittat från början till slut med DN som “nyttig idiot” åt andra krafter.

Fakta Nyttig idiot

Nyttig idiot är en beskrivning av en person som löper andras ärenden utan att vara medveten om att så är fallet och i stället tror att det är de egna intressena som värnas. Detta beteende har använts av bland annat underrättelsetjänster genom att utnyttja övertygelsen hos godtrogna "idealister" eller personer starkt knutna till en politisk lära eller konformism för att sprida propaganda, falska rykten, samla in information, med mera.

 

Ledarsidorna.se egna källor på UD meddelar att hela historien i olika fikarum möts med ett fniss och menar att UD alltid är utsatt för någon form av öppen informationsinhämtning. Att en riktad, i detta fall rysk, taktisk signalspaningsinsats eller underrättelseoperation mot Patrik Oksanens mailkonversation med UD helt enkelt är för resurskrävande för vilken underrättelsetjänst som helst och i praktiken hittats på av UD:s politiska ledning tillsammans med informationsenheten.

Det enda sätt att komma tillrätta med DN:s sensationella påståenden är att åklagare utreder och med stöd i Tryckrfrihetsförordningen upphäver meddelarskyddet och lagför i detta fall såväl DN:s källa på UD samt den ansvarige utgivaren Peter Wolodarski. Skulle det i en utredning visa sig, vilket Ledarsidorna.se källor gör gällande, att allt hittats på kommer såväl UD-personalen som Wolodarski frias.

Visar det sig däremot att DN:s källa har vidarebefordat korrekta uppgifter om FRA:s inrikting och kapacitet och DN publicerat dessa är det en brottslig handling på en nivå där meddelarskyddet är upphävt för alla som medverkat till detta. De kan dömas till fängelse i fyra år och kan komma att häktas under utredningstiden om åklagare finner skäl att begära detta.

Peter Wolodarski kan även komma att dömas för brott mot Tryckfrihetsförordningen om hemlig uppgift som berör rikets säkerhet, som FRA kapacitet och resurser, röjts.

 

 

Redaktörens kommentar:

 

Dagens Nyheter har under Peter Wolodarskis utgivarskap publicerat sensationella uppgifter om Urban Ahlin, Sveriges Riksdags talman, som inte visat sig stämma efter två oberoende utredningar, en granskning av SR Medierina samt Ledarsidorna.se egen kartläggning. DN har även under Wolodarskis ledarskap publicerat uppgifter om öppet rasistiska medarbetare på brandstationen i Boden. Sensationella uppgifter som senare visade sig vara påhittade.

De avslöjanden som DN gjort, som leder till slutsatser om FRA inriktning och kapacitet, är ännu mer sensationella. Det är strategisk underrättelseinformation som, om den visar sig vara korrekt, kommer åsamka Sverige stor skada när den nu i sådana fall röjts av DN med hjälp av källor på UD

När sensationella uppgifter publiceras gäller det att ha täckning för det fullt ut. Och har Wolodarski täckning för det han publicerat har han själv medverkat till att ett brott begåtts mot rikets säkerhet på en sådan nivå att häktning bör vara en av de första åtgärder som åklagare har att överväga för att minimera fortsatt skada. 

Som före detta underrättelseofficer är jag väl förtrogen med såväl FRA verksamhet som de lagrum som reglerar hanteringen av information som omfattas av bland annat Säkerhetsskyddslagen som YGL, Yttrandefrihetsgrundlagen och Tryckfrihetsförordnigen.

Att som svensk publicist ens komma på tanken att publicera nyheter som röjer rikets underrättelse- och säkerhetstjänsts kapacitet, inriktning och förmåga häpnar. Ett dåligt omdöme bortom all tidigare känd publicistisk god sed.

Eller så är hela historien ett enda stort påhitt av UD och DN. Antingen i samförstånd eller var och en för sig.

Dagens Nyheter är en av de redaktioner som av Vinnova och regeringen fått såväl finansiering som i uppdrag att motverka falska nyheter inför valet 2018.

Dagens Nyheter har enligt Peter Wolodarski 175 000 betalande prenumeranter och dessutom statsbidrag från Vinnova.

Ledarsidorna.se inte ens en halv procent av detta, ett avstängt annonsintäktsflöde i Youtube-kanalen som följd av massanmälningar och inga statsbidrag alls. Behövs statsbidrag för att publicera faktagranskade nyheter är det frågan om nyheterna har något egentligt värde. Och vari kvaliteten på det redaktionella arbetet i övrigt ligger.

Facebook har även stängt av alla möjligheter för Ledarsidorna.se att köpa annonsplats för till exempel de utgivna böckerna då Ledarsidorna.se anmälts som förmedlare av olämpligt innehåll. Även detta har en menlig inverkan på Ledarsidorna.se förmåga att överleva långsiktigt.

 

Stöd gärna redaktionens utveckling genom att bli prenumerant eller

SWISH: 070-612 53 93

BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se