Expo – Autonom våldshetsande vänster. Om än i statligt finansierad finkostym

  • Fredag 22 jun 2018 2018-06-22
E-post 1961

Expo´s ansvarige utgivare Daniel Poohl låter publicera en svagt underbyggd och insinuativ artikel om Erik van der Heeg, Ann Heberlein, Medborgerlig Samling, Ledarsidorna samt mig, Johan Westerholm. En enligt sig själv erfaren researcher och seriös debattör som Daniel Poohl har skrivit en artikel som dessutom är behäftad med enkla faktafel som sedan slår igenom i hela artikeln. En artikel som vilar på lösa antaganden och spekulationer utan de källkontroller som vanligen föregår en artikel som gör anspråk att stå för en vetenskapligt belagd sanning.

Artikeln har ett faktabaserat nyhetsformat men efter kontakt med Poohl under kvällen igår hävdar Poohl att det är en opinionstext. Det är en skillnad i detta. En opinionstext har som regel lägre krav på kvalitet än en nyhetstext. Opinionstexter är ofta fyllda av tyckande och kännanden, Poohls text utgör ett gott exempel på detta. En text där varumärket Expo kommer användas för att legitimera hot och våld på inte bara lös grund utan även baserat på rena lögner.  Medvetet omedvetna eller omedvetet medvetna. Eller i värsta fall; i allra högsta grad medvetet.

Expo är för närvarande under stark press. 

Med rådande opinionssiffror så börjar det bli mer och mer sannolikt att nästa regering inte kommer hysa samma varma känslor för den aktivism, som gränsar till uppvigling, som Expo ägnar sig åt. Om än i finkostym. Expo har tidigare kritiserat Försvarets Forskningsinstitut, FOI, för en formulering i en rapport om våldsbejakande extremism där en passage kunde tolkas som om Expo var en del av denna. En del av kritiken gick ut på att Expo inte tillfrågats innan och inte ville associeras med den autonoma våldsbejakande vänstern.

3.2.5 Infiltration och efterforskningar

Infiltration och efterforskningar av olika slag förekommer i de autonoma rörelserna. Syftet med efterforskningarna varierar, ibland vill man ha information om personer som man vill ställa till svars på något sätt (exempelvis genom hembesök i form av hot och trakasserier) och ibland vill man ha information för att med namn och bild kunna hänga ut personer, som är aktiva i radikalnationalistiska organisationer.

Granskningar av de nationalistiska miljöerna kan ske på en mängd olika sätt. På uppdrag av den brittiska organisationen Hope not hate levde en svensk antifascist undercover med den amerikanska radikalnationalistiska rörelsen under ett års tid för att kunna skriva en rapport och göra en dokumentär om detta. I Sverige är Research gruppen och Stiftelsen Expo två exempel på organisationer som också granskar nationalistiska miljöer. Researchgruppen blev uppmärksammad under 2013, när man i samarbete med en stor kvällstidning granskade de anonyma männen och kvinnorna, som skrev kommentarer i några av Sveriges invandringskritiska mediers kommentarsfält.

FOI valde att inte vika sig för kritiken utan lät passagen stå kvar orörd.

 

Fakta FOI - Försvarets Forskingsinstitut

Försvarets Forskningsinstitut är en statlig förvaltningsmyndighet som sorterar under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling samt utredning för totalförsvaret. Myndighetens kompetens ska även vara till nytta för verksamheter utanför totalförsvaret. Den forskning som bedrivs sker på uppdrag från främst Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Förutom viss verksamhet för regeringens behov har myndigheten inga egna anslag. FOI hade 2016 omkring 930 anställda.

FOI bedriver forskning och utveckling inom bland annat analys av omvärld, säkerhetspolitik, samhälle och försvarsekonomi.

Forskningsresultaten vid FOI är ett av regeringens säkerhetspolitiska instrument vars resultat utgör en del av det strategiska utbytet i bi- och multilaterala relationer.

Till FOI samarbetspartners utanför Sverige hör bland annat NATO och EU.

Innan artikeln av Poohl, som innehåller remarkabla påståenden om åsikter, gjorde vare sig Poohl eller Expo några som helst kontaktförsök med de som de nu åsätter åsikter och värderingar. Poohl anser sig som självutnämnd ledande forskare  och expert stå över allt det som forskningsetik och god journalistiskt sed innebär. Kontroll med primärkällor. 

Förutom att Expo kräver av andra det Poohl inte lever upp till själv bekräftar de själva, genom sitt agerande, att FOI slutsatser i alla delar var korrekta. Expo är genom sin opinionsbildning och sätt att formulera sig den ryggrad som de mer handgripligt aktivistiska elementen ur den våldsbejakande autonoma vänstern söker sina argument, sina mål och sin legitimitet ur. Detta bör rimligen inte vara okänt för Daniel Poohl.

Poohl insinuerar att Heberlein och van der Heeg är ett par. En formulering som i sin utformning syftar till att göra relationen misstänkt, att en sexuell relation på något sätt skulle kunna vara inblandad. 

Antingen det. Men det kan heller inte uteslutas att Poohl anser att ett registrerat äktenskap mellan man och kvinna är suspekt och tecken på högerextrema åsikter och nazism.

Poohls konspirationsteorier är lika tragiska som komiska. Sex är en naturlig komponent i ett äktenskap. Heberlein och van der Heeg är inte bara ett par. De är äkta makar. Poohl som är regeringens självutnämnda expert på politiskt extrema personer och organisationer klarar inte av att känna till hur de han anklagar för idetta fall ren nazism relaterar inbördes. 

Som självutnämnd erfaren researcher och auktoritet på området klarar Poohl inte av elementa och sätter därmed nivån för hela Expo´s verksamhet. Vars löpande verksamhet till stor del finansieras med skattemedel. Expo är även en del av forskningen vid Segerstedtinstiutet vid Göteborgs universitet som i allt väsentligt står under Ulf Bjerelds och Marie Demkers inflytande. Ulf Bjereld är utöver ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet även ansvarig för fördelnignen av statliga forskningsanslag inom samhällsvetenskap och humaniora. Forskningsanslag som under Bjerelds tid i allra högsta grad styrts mot Expo´s intresseområden.

Ulf Bjereld är en av de personer som riskerar att förlora sitt uppdrag på Vetenskapsrådet i ett regeringsskifte. Utan bra kontakter på forskningsrådet kommer även den indirekta formen av finansiering sina.

Expo och dess motsvarande organisationer i civilsamhället som Folkbildningsrådet, Concord, Forum Syd, IOGT NTO, Svenska Kyrkan och många andra som är beroende av statsbidrag för sin överlevnad ser sannolikt, inte utan rätt, nu hur dess historia går mot sitt slut. En regering som står under inflytande av Sverigedemokraterna kommer sannolikt inte nöja sig med att minska statsbidragen till delar av civilsamhället. Det är ett rimligt antagande att Expo är en av de organisationer som helt enkelt kommer dö svältdöden. Att nästa mandatperiod kommer innebära att en regering finner mekanismer som innebär att Poohl och hans kollegor helt stängs ute från skattemedel är inte ett orimligt scenario. 

Poohl och Expo har dessutom en ouppklarad hisoria själva i vaket efter #metoo. En historia som innefattar anklagelser mot en känd redaktionsmedlem. En historia som Expo valt att tysta ner. På samma sätt som de vill få bort kopplingarna till den autonoma vänstern i FOI´s rapport tystas allt som kan svärta varumärket ner. Slutenheten är ett av kännetecknen i de sektliknande kulturer som präglar extrema miljöer. 

Daniel Poohl bekräftar bilden som FOI ger som en aktivistisk och i högsta grad hetsande del av den autonoma våldsbejakande vänstern. De sexuella övergrepp på redaktionsmedlemmar som det finns uppgifter om kan sägas styrka bilden av en organisation som anser sig stå höjda över alla misstankar. Samma kultur och elitism som präglar våldsbejakande extremism.

Denna organisation slåss idag för sitt liv. Ju närmare valdagen, desto mer sannolikt blir att Expo kommer dö svältdöden med rådande opinionsutveckling. Expo, och andra organisationer, har levt gott på skattemedel under lång tid och kunnat odla myten om sin egen okränkbarhet. De dagarna ser ut att vara över nu om det blir ett regeringsskifte till en regering som står under Sverigedemokraternas inflytande.

Försvarets Forskningsinstitut hade i allt väsentligt rätt i sin bedömning av Expo. Med Poohls och Expos formuleringskonst kan, tvärtom deras önskan, FOI istället kunna skärpa skrivningarna. FOI behöver inte heller denna gång kontakta Expo för att höra deras syn. Poohls eget agerande, vid sidan av de sexuella övergreppen på Expo, kommer räcka mer än väl.

Autonom våldshetsande vänster. Än så länge i statligt finansierad finkostym. FOI hade rätt när de inte gav vika för trycket från Expo.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se