Shariafeminismen etablerad i Sverige

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se ®
  • Måndag 4 Jun 2018 2018-06-04
E-post 4047

Religiöst betingad hederskultur är inget som är unikt för en specifik religion eller folkgrupp – den kan förekomma i liten eller stor utsträckning i alla religioner och delar av världen. Faktum kvarstår dock att de som slagit larm till GP om trakasserier och hot i Göteborg, nästan uteslutande är muslimer. De flesta bor i så kallade särskilt utsatta områden, så som Lövgärdet, Bergsjön och Tynnered – områden präglade av religiös extremism och parallella samhällsstrukturer. Dessa områden präglas dessutom av de effekter som shariafeminismens dominans inom politik, domstolsväsende och kommunala förvaltningar har resulterat i.

Det finns även andra exempel på ett i allra högsta grad apologetiskt förhållningssätt till hederskultur och shariarätt. Vänsterpartiets Amineh Kakabahveh varnar för att många elever, med ursprung i länder som domineras av hederskultur och barnäktenskap, inte kommer komma tillbaka efter sommarlovet.

Den svenska statsapparaten, samt inte minst kommunernas socialtjänster och stora delar av de politiska partierna präglas idag av något som kan kallas shariafeminism.

Definition Shariafeminism

Shariafeminism är ett apologetiskt, bitvis faktaförnekande och historierevisionistiskt förhållningssätt till den sharialagstiftning som förtrycker främst kvinnor och barn. Inte sällan präglat av postkoloniala och postmoderna relativiserande teorier och begrepp som intersektionalitet. 

Postmodernismen har definierats som trevandet efter något nytt sedan luften gått ur modernismen och där shariafeminismen är ett derivat. När kulturella tillstånd beskrivs är det dock viktigt att vara medveten om hur det moderna och det postmoderna existerar parallellt mellan olika kulturella och sociala skikt i vår samtid.

Postmodernismen, och shariafeminismen, vänder sig ifrån tanken att det finns fasta värden, absoluta sanningar, universella mänskliga rättigheter och jagets existens och ställer sig därmed kritisk inför tanken på objektivitet. Inom Shariafeminism har kulturer, sedvänjor, klankulturer och religiösa övertygelser företräde före folkbildning, forskning och resultatet av empiriska studier.

 

Detta är Ledarsidorna.se definition av shariafeminism och ej att förväxla med en akademisk vedertagen term då ingen sådan finns för detta fenomen ännu. Denna definition kommer sannolikt väcka debatt samt både kritiseras och fördömas. Tycker du denna form av försök att definiera nya företeelser i det nya Sverige som växer fram stöd gärna Ledarsidorna.se utveckling;

SWISH: 070-612 53 93  eller bli prenumerant.
.

 

 

Sedan 2015 finns brottet äktenskapstvång, liksom även förberedelse och försök till äktenskapstvång, inskrivet i brottsbalken. Riksdagen beslutade samtidigt om att införa brottsrubriken vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Brottsförebygganderådet (BRÅ) påpekar att det finns ett stort mörkertal när det gäller tvångsäktenskap och andra brott som sker inom den egna familjen, vilket gör att anmälningsstatistiken inte beskriver problemets hela omfattning. 

Förra året gjordes 104 polisanmälningar som gällde äktenskapstvång och vilseledande till äktenskapsresa. Under samma år fick det nationella kompetensteamet jourtelefon i frågor om hedersförtryck in samtal om sammanlagt 139 fall som rör tvångsäktenskap. Ofta är det socialtjänst och skola som slagit larm, och naturligtvis hamnar långt ifrån alla ärenden ute i kommunerna om misstänkt tvångsgifte hos jourtelefonen. Men det är siffror som stärker bilden av ett stort mörkertal.

Anmälningsstatistiken kan ge en bild av brottsutvecklingen över tid. Endast 13 anmälningar som rör äktenskapstvång har slutat med åtal. Det innebär att nästan 85 procent av alla anmälningar inte når domstolarna. När det gäller den nya brottsrubriken om vilseledande till tvångsäktenskapsresa så har denna bestämmelse hittills aldrig prövats i domstol, trots sammanlagt 37 inkomna polisanmälningar.

Ett annat exempel på förhållningssättet som utvecklats inom det svenska rättsväsendet är till kvinnlig könsstympning som uttryckligen är förbjudet i lag sedan 1982. Sedan lagen mot könsstympning infördes har den lett till två åtal med fängelsedomar och båda år 2006 enligt Dagens Samhälle. Närmare 90 fall av kvinnlig könsstympning har anmälts i Sverige har detta resulterat i endast två fällande domar under perioden 1981-2014. Det avslöjas i regel när dagispersonal uppfattar att ett ingrepp skett. Idag bedöms 40 000 könsstympade kvinnor leva i Sverige enligt SvD. Detta motsvarar i runda tal samtliga kvinnor i myndig ålder i Umeå kommuns tätort. Eller samtliga inskrivna kvinnliga studerande och doktorander vid Stockholms universitet.

I den politiska debatten har förespråkare till hederskultur försvarats av ledande företrädare sedan lång tid. Det tydligaste, och tidigaste exemplen stod moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé tillsammand med Cecilia Magnusson, även hon moderat, för i sitt försvar av den tidigare partikollegan Abderizak Waberi. Magnusson är idag ledamot i riksdagens kulturutskott, kanske det utskott som kommer närmast i kontakt med kulturfriktionen som uppstår mellan en sekulär stat och shariafeminism.

2009 uppmärksammades Abderizak Waberi i SVT-programmet ”Slaget om muslimerna”. Waberi sa då att han ”definitivt” vill leva i en muslimsk stat, där Koranen och profetens traditioner styr, och att ”i islam är det självklart att män och kvinnor inte dansar med varann. Vi dansar inte med varandra”, liksom att ”vi tar inte kvinnor i hand”. Att ha sex mellan pojkvän och flickvän menade han är ”totalt förbjudet”. 

Detta försvarade moderaternas idag rättspolitiske talesperson i skarpa ordalag och som i samma andetag lät förstå att moderaterna är ett frihetens parti. Ett parti som ger en total frihet att förbjuda dans mellan män och kvinnor eller en total frihet att förbjuda att ta kvinnor i hand. Moderaterna, vilket de delar med merparten av riksdagspartierna, har inte i någon egentlig mening gjort upp med relationerna till shariafeminismen.

Ett annat exempel på hur shariafeminism fungerar är förföljelsen av Amineh Kakabaveh. Under flera års tid låg Amineh Kakabaveh i en infekterad konflikt med Vänsternpartiets partiledning. Den handlade om olika syn på hur partiet ska driva frågan om hedersvåld och kvinnoförtryck. Medan Kakabaveh och andra hävdar att partiledningen blundat för kränkningar i förorten och inom islam menar partiledningen i stället att man bekämpar mäns våld mot kvinnor i hela samhället, inte bara i förorten.

Shariafeminismen återfinns idag även inom flera partier. Inom Miljöpartiet kanske tydligast med den tidigare företrädaren Yasri Khan som dels bejakade skilda idrottslektioner, dels vägrade ta kvinnor i hand. Även inom centerpartiet är den tydlig med den nu avskedade nämndemannen som värderade en kvinnas vittnesmål som icke trovärdigt eftersom hon kom från en sämre familj än den man som misshandlat henne. Centerpartiet var väl medvetna om nämndemannens engagemang och åsikter i andra sammanhang inom den muslimska diasporan då hon aldrig på något sätt lätt dölja hennes åsikter.

I sin roll som nämndeman i Migrationsdomstolen fattade kvinnan tidigare beslut om avslag på asylansökningar för 40 kristna konvertiter. En konvertit skall, enligt en ortodox tolkning av Koranen bestraffas med döden och även om den flitigt anlitade imamen Salahuddin Barakat menar att det inte tillämpas i Sverige så råder det ingen tvekan om att han anser att dödsstraff är den enda rimliga påföljden om någon skulle få för sig att konvertera från islam. Eller på annat vilja lämna religionen.

Salahuddin Barakat talar om det som i klassisk teologi betraktas som det muslimska idealsamhället, med en lärd, rättfärdig kalif som upprätthåller ordningen. I ett sådant samhälle skulle det vara dödsstraff på att lämna islam. Men nästan ingen skulle vilja överge islam i ett sådant samhälle, menar han.

– Varför skulle man vilja lämna sanningen, det som är självklart och tydligt?

Det finns idag inga substantiella tecken på att merparten av de politiska partierna gör upp med Shariafeminismen. Snarare tvärtom har försvaret för denna idé- och identitetspolitiska inriktning stärkts inom såväl politiken som inom forskningen vilket om inte annat fördelningen av Vetenskapsrådets forskningsanslag ger vittnesmål om. Den nämnd på Vetenskapsrådet som ansvarar för anslagsfördelningen inom humaniora och samhällsvetenskap leds av professor Ulf Bjereld, ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som även varit regeringens utredare av stödet till trossamfunden.

Shariafeminismen har, genom politiken, idag etablerat sig på alla nivåer inom politik, rättsväsende, forskning, utbildning, folkbildning och socialtjänst. Och den har inga uttalade ambitioner att ge upp sitt inflytande.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se