Socialdemokraternas förstaklasspassagerare lämnar UD

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Torsdag 14 Jun 2018 2018-06-14
E-post 1519

För närvarande pågår ett intensivt arbete i hela regeringskansliet, och på UD i synnerhet, att frigöra ambassadörs- och chefstjänster som kan tjäna som reträttpositioner i större eller mindre omfattning. Om, vilket mycket tyder på, socialdemokraterna kryper ner mot ett valresultat på 20 procent innebär det att även partistödet minskar med motsvarande. Det kommer leda till smärtsamma uppsägningar på såväl Sveavägen 68 som i riksdagskansliet som måste pareras på något sätt.

En tredjedel av alla tjänster som politiska sekreterare och politiska assistenter kommer försvinna och utöver att den personal som idag har dessa tjänster kommer de som tvingas bort från Rosenbad inte ha någonstans att gå tillbaka till i egentlig mening.

I slutet av november antogs en ny strategisk plan för UNDP för de kommande fyra åren. Planen är ett svar på de komplexa globala utmaningar som världen står inför och de förändrade behoven hos de 170 länder och territorier där UNDP är verksamma. Under de kommande fyra åren kommer UNDP arbeta för att stärka partnerskap och effektivitet och ge skräddarsydda lösningar som passar för varje lands specifika utmaningar. Sverige har spelat en aktiv roll i planens utformning och innehåll.

Sveriges stöd ökade till 630 MSEK till UNDP för 2018. Höjningen av kärnstödet blev 85 MSEK jämfört med föregående år . Modéer utsågs nyligen till assisterande generalsekreterare och chef för FN:s utvecklingsprograms avdelning för externa relationer och påverkansarbete, UNDP – en tjänst som hon sökt på egen hand. Efter, eller i samband, med att hon själv fattat beslut om anslagshöjning.

– UNDP är en av huvudaktörerna i arbetet med de globala målen för hållbar utveckling. Ingenting kan vara viktigare med tanke på de utmaningar världen har i dag, sade Ulrika Modéer i ett pressmeddelande.

Sveriges stöd till FN:s utvecklingsinriktade program hör till världens största. Vad gäller kärnstöd var Sverige år 2016 den näst största givaren till UNDP med 615 miljoner SEK. 2017 års kärnstöd sänktes till 545 miljoner SEK. Sänkningen motiverades inför 2017 med ett svenskt missnöje med utvecklingen av UNDP enligt källor i New York men efter att Sverige fått gehör för sina krav kunde stödet återställas med marginal till 630 MSEK. (Not: UD har räknat fel i pressmeddelandet och uppger att höjningen endast är 10 MSEK)

Två veckor efter att Modéer tillkännagivits som ny assisterande generalsekreterare meddelade FN att det höjda anslaget kommer även gälla 2019. Totalt summerar de två åren till 1,26 MDR SEK. Modéer var ansvarig statssekreterare för dels beslutet att sänka UNDP:s svenska anslag, dels för den återställning som regeringen beslutat om som dessutom inneburit en total anslagsökning. Det senare i direkt anslutning till beslutet om hennes anställning hos UNDP.

Av FN:s pressmeddelande framgår att även UN Women kommer omfattas av garantierna för höjda anslag från Sverige. Tidigare i år utsågs förre jämställdhetsminister Åsa Regnér, S, till vice chef för UN Women.

Sverige har historiskt låtit direktfinansiera tjänsterna för svenskar inom FN-systemet på detta sätt. Kostnaderna för Margot Wallströms tjänst som hon innehade innan hon blev utrikesminister togs direkt ur den svenska biståndsbudgeten efter beslut av Fredrik Reinfeldt.

Fakta UNDP

Förenta nationernas utvecklingsprogram , UNDP, (United Nations Development Programme) är FN:s nätverk för global utveckling.

UNDP finns i 177 länder för att, tillsammans med länderna själva, arbeta för att hitta lokala lösningar för att stärka demokratin, minska fattigdomen, förebygga och lösa konflikter samt arbeta mot miljöförstöring och spridning av hiv och aids. UNDP arbetar också för att främja kvinnors ställning och stärka respekten för mänskliga rättigheter.

Modéer är bara en av den senaste tidens utnämningar av politiska tjänstemän till reträttposter efter valet. Trots att en statssekreterare har rätt till två års avgångsvederlag efter en eventuell valförlust väljer nu fyra av dem att gå i förtid. Tidigare erfarenheter har visat att de tidigare politiska tjänstemän som inte återanställs av sina respektive partier kan få svårt att återetablera sig på den ordinarie arbetsmarknaden. Andrahandsvärdet på en socialdemokratisk eller miljöpartistisk politisk regeringstjänsteman, oavsett om det är en minister eller pressekreterare, bör med den gågna mandatperiodens prestationer vara rekordlågt.

Begagnatmarknaden för socialdemokratiska samt miljöpartistiska politiker och semipolitiker, om inte den enskilde politiske tjänstemannen som Modéer och hennes socialdemokratiska arbetskamrater agerar själva, kommer sannolikt vara begränsad men framför allt mättad.

Den politiske journalisten bör vara uppmärksam på de personalutnämningar som kommer i rask takt, men kanske i synnerhet bör de partier som har som ambition att ta över makten vara observanta. Mest intensivt kommer det vara under de två sista regeringssammanträdena i augusti som socialdemokratiska regeringar, som anat en annalkande valförlust, historiskt i praktiken endast kommit att handla om personal- och befattningstillsättningar.

En tillträdande ministär har dock alltid möjligheten att inleda nästa mandatperiod med att justera de personalutnämningar som kanske främst UD genomfört. Att en person utnämns till ambassadör innebär inte att placeringsorten inte går att ändra på. En person som utnämns sista veckan innan valet till ambassadör i Ottawa kan mycket väl en månad senare finna sig vara nyutnämnd ambassdör i Mongoliet och återfinna sig själv i Ulan Bator istället. Mongoliet är mest känt för sin jakt med falkar samt historiskt låtit ha kokning till döds i vatten eller tjära som en metod för straffutmätning.

Alliansen, eller oppositionen, har i alla år varit väl medvetna om detta tillvägagångssätt men aldrig reagerat och det finns därmed ingen anledning att tolka eventuella protester eller klagomål seriöst menade.

De intressantaste posterna är de fyra idag vakanta ambassadörsposterna. Det kan inte uteslutas att den högsta politiska ledningen, som ministrar och kabinetts- respektive statssekreterare har reserverat dessa för sina kollegor på samma nivå eller till sig själva. Skulle så ske kommer, i detta fall UD, ägna sig åt det som kallas ”Trump-utnämingar”. Ett nytt fenomen i svensk politik.

Definition Trumputnämning

Begreppet kommer från USA:s president Donald Trump då han tolkat USA:s konstitution som att han har makt att benåda sig själv om det skulle krävas. Tillvägagångssättet är på intet sätt en ny företeelse inom socialdemokratisk statsförvaltning utan började införas i början på 1970-talet på främst UD som en medveten strategi men har först nu kunnat få en egen samlingsterm.

En Trump-utnämning är när en minister benådar sig själv eller utnämner sig själv (eller nära anhöriga) till ett ämbete att tillträda efter att mandatperioden är slut för att trygga sin framtid samt säkra och maximera sina egna intäkter och inflytande.

Mer läsning: Bo Theutenberg´s "Dagböcker från UD".

Antalet nya tjänster som nu frigörs förändras på daglig basis men något som bör väcka viss uppmärksamhet är de fyra ambassadörstjänster som står vakanta, den mest attraktiva är ambassadörsposten i Ottawa, Kanada.

Kanada är en av världens största ekonomier och medlem i G7. Ambassaden är stor och Kanada bedöms av den svenska politiska ledningen som ”ett civiliserat land i samma klimatzon som möjliggör täta resor till bland annat New York med dess kulturutbud”. Ambassaden är välbemannad och ambassadören behöver inte på något sätt oroa sig för att arbeta alltför långa dagar.

Oavsett vad tjänar regeringens snabba personalförändringar som symbol för hur främst socialdemokraterna ser på framtiden. Likt vid Titanics undergång lämnar nu förstaklasspassagerarna, eller första klassens partimedlemmar, fartyget i de för få livbåtar som finns och lämnar besättning, andra- och tredje klassens partimedlemmar till sitt öde. 

Socialdemokraternas förstaklasspassagerare lämnar nu. Utan några närmare reflektioner över att kanske själva behöva hjälpa till i valrörelsen för att rädda partiet.

 

 

Redaktörens kommentar:

Vill i görligaste mån undvika inlåsning av artiklar som denna. Stöd gärna det redaktionella arbetet genom att bli prenumerant eller donera på 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Premiumartiklar lär det bli ändå.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se