Bilbränderna i Göteborg innebär varmare, och andra, vindar i valrörelsen

Foto: Arkivbild av Anders Jung via Pixabay
  • Tisdag 14 Aug 2018 2018-08-14
E-post 1493

Gårdagkvällens bilbränder, där enligt uppgifter ett 80-tal bilar totalt, sattes i brand eller på annat sätt blev brandskadade, kommer att påverka valrörelsen i samma utstråckning som skogsbränderna. Om inte mer. Bränderna slår nu mot bostadsområden i tätort. Tätorter kännetecknas av att det bor fler väljare där än i skogar.

Ett åttiotal bilar ska ha förstörts eller skadats i bränderna, uppger Ekot. Även Trollhättan drabbades och där skall det ha förekommit stenkastning mot polisen.

– Det går inte att utesluta att det här är organiserat, säger Ulla Brehm på polisen i region väst

2015 publicerade Polismyndigheten rapporten Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser. Rapporten visar att det finns sex områden i Göteborg som utifrån Polisens klassificering betecknas som ”särskilt utsatta” varav Hjällbo i Södra Angered var ett. 

Polisen lyfter fram att det finns en högre och mer specifik kriminalitet i de särskilt utsatta områdena som skiljer sig från andra delar av staden. Rapporten lyfter också upp att både poliser, staden och andra samhälleliga institutioner har svårt att utföra sina uppdrag i de särskilt utsatta områdena. De sex särskilt utsatta områdena i Göteborg är Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten, Hammarkullen, Hjällbo och Lövgärdet. 

Utbildningsnivån i Södra Angered är den näst lägsta i hela Göteborg. Endast 13 procent av invånarna har en eftergymnasial utbildning (minst tre år eller längre). Jämfört med det mellanområdet som har högst utbildningsnivå i Göteborg är andelen vuxna med en eftergymnasial utbildning drygt fyra gånger lägre. Även sett till andelen behöriga elever till yrkesföreberedande gymnasieprogram utmärker sig Södra Angered. Mer än var tredje elev (33 procent) saknar behörighet till gymnasiet. Denna siffra kan jämföras med genomsnittet i staden som ligger på strax under 20 procent. 

Jämfört med övriga utsatta områden är det endast eleverna i Bergsjön som en lägre behörighet till gymnasiet.

De ekonomiska förutsättningarna hos befolkningen i Södra Angered är generellt begränsade. Förvärvsfrekvensen ligger på 49 procent. Nästan varannan person mellan 25 och 64 år saknar med andra ord ett arbete. Endast invånarna i Bergsjön har en lägre sysselsättningsgrad. Även andelen öppet långtidsarbetslösa är hög i Södra Angered. Fem procent av befolkningen mellan 25 och 64 år har varit utan förvärvsarbete under en sammanhängande sexmånadersperiod.  En följd av den låga förvärvsfrekvensen i Södra Angered är att andelen hushåll som erhåller långvarigt försörjningsstöd är hög, 19,5 procent.

Delaktigheten i samhället och tilliten är låg, Valdeltagandet i kommunalvalet 2010 var bland de lägsta av alla områden i Göteborgsregionen och låg på 59 procent.

Boende i området undviker att delta i rättsprocesser. Socialtjänst, polis och andra företrädare för samhällets institutioner har svårt att utföra ett fullgott arbete utifrån sina uppdrag. Förtroendet för polisen och andra samhällsinstanser är generellt lågt i området. Näringsidkare har svårigheter att bedriva verksamhet i området.

Hjällbo har kriminella nätverk, mer eller mindre löst sammansatta, som också samverkar med varandra. Nätverken ägnar sig åt diverse kriminalitet som skadegörelse, narkotikahandel, våldsbrott, vapenbrott och stölder. Våldskapitalet nätverken besitter är högt och även individer utanför nätverken utsätts för hot och våld. Nätverken har kontroll över de offentliga platserna och även våldet sker öppet i det offentliga rummet. Företrädare för samhällsinstanser arbetar oftast inte enskilt eller i par, utan oftast är de fler personer på uppdrag som normalt bara kräver ett par personer. Anledningen är att kunna skydda varandra och att inte uppleva alltför stor otrygghet. Inslag av våldsbejakande religiös extremism finns också inom områdena. 

Det finns även personer boendes i området som deltagit i krigshandlingar med religiösa förtecken i utomeuropeiska länder. Återvändarna. De forna IS-terroristerna som inte bara befinner sig i ett utanförskap. Många är traumatiserade och bär på ett extremt våldskapital.

Att Göteborg har problem med såväl utsatta-, risk- och särskilt utsatta områden är ingen nyhet. Med tanke på de demografiska förutsättningarna och polisens egna analyser kommer det ta lång tid innan samhället åter kan ta kontroll över situationen. Enligt den FAS-teori som polisen och Göteborgs stad befinner sig i så har ingenting hänt i Södra Angered sedan 2010 då arbetet började mer metodiskt. Nattens händelser pekar på att Södra Angered fortfarande befinner sig i fas ett. Att polis och myndigheter har svårt att lösa sina uppgifter.

Tidigare år har antalet bilbränder både ökat i antal och fått ökad uppmärksamhet i media under sensommaren och sommaren valåret 2018 bör inte vara något undantag. Även om det är för tidigt att spekulera om  orsakerna, och grupperingarna bakom nattens bilbränder, så kommer dessa bränder i allra högsta grad påverka valutgången.

Tidigare bränder under sommaren slog mot för väljarna abstrakta värden. Som skogar de aldrig besökt och från bilder på TV. När nu bränderna tar sig in i anlagd form i bostadsområden och ytterligare lastar brandförsvar och polis, som samtidigt får se sig motarbetade i form av stenkastning, kommer valvindarna förändras.

Valvindarna kommer med en sannolikhet gränsande till visshet både öka och bli varmare men framför allt ta en ny riktning i opinionen. Det är, bedömer Ledarsidorna.se, tveksamt om Miljöpartiet är det parti som kommer tjäna i opinionen på de fortsatta bränderna sommaren 2018.

 

Då Ledarsidorna.se drivs av ett folkbildnigsideal läggs så mycket av källmaterial och övrigt relevant extramaterial eller annat syftande till fördjupning inte bakom betalvägg under valrörelsen. 

Du får ändå gärna stödja oss genom valrörelsen genom att bli prenumerant eller 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

Extramaterial:

Särskilt utsatta områden i Göteborg samt BRÅ rapport från 2016, Kriminella nätverk och grupperingar

 

Foto: anders_jung

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se