Domstolar legitimerar Prideveckans politiska aktivism

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Tisdag 7 Aug 2018 2018-08-07
E-post 2117

Prideveckan är ur juritisk mening en publik tillställning och inte någon offentlig. Detta medger för arrangören, RFSL, som trots att organisationen är finansierad med offentliga medel, utrymme för att själva reglera tillgängligheten för vilka som får vara med i det officiella programmet och därmed en del av Prides både officiella och inofficiella budskap. Året inofficiella budskap, som veckan kom att utvecklas, var ett om mobbning, exkludering och med artistduon Rebecca och Fiona, legitimering av totalitära ideologier.

RFSL har som arrangör av en publik tillställning den absoluta rätten, och skyldigheten, att göra ett urval av vilka som anses dela de grundläggande värderingar som skall kommuniceras. RFSL är i allra högsta grad en politisk organisation. I år deltog  alla tingsrätter i Stockholmsregionen och Förvaltningsrätten i Stockholm för första gången i Stockholm Pride. Domstolarna var med i Prideparaden och ha ett tält på festivalområdet och en del av det officiella programmet.

Fakta RFSL

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (före 2007: Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) är en svensk politisk och ideell organisation för "homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT)". Förbundet bedriver en aktiv sexualpolitisk verksamhet samtidigt som förbundets avdelningar runt om i Sverige skapar sociala mötesplatser. Förbundet arbetar mot homofobi, bifobi och transfobi, som skapar ett sämre mående för HBTQ-personer.

För sin verksamhet fick RFSL 2018 av MUCF 5 122 087 kronor i beviljade statsbidrag. RFSL Ung fick ytterligare 300 000 av Socialstyrelsen i statsbidrag.

Domstolarna valde en uniform klädsel då alla medarbetare som sedan gic i tåget hade en pikétröja med Sveriges Domstolars tryck. Sveriges Domstolar har samma logotyp som Domstolsverket. Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten och Migrationsdomstolen i Stockholm, ställde sig kritisk till beslutet i en artikel i Dagens Juridik då han menar att deltagandet kan underminera domstolarnas opartikshet. Genom att använda en uniform klädsel skapas signalvärdet att den enskilde är deltagare med officiell ställning representerande en myndighets uttolkning av ett arrangemang. Som RFSL:s budskap under Prideveckan.

Domstolarna utgör stommen i det svenska rättsväsendet. De ska vara oberoende och självständiga i förhållande till riksdag, regering och andra myndigheter. Med respekt för varje individ och genom ett objektivt och opartiskt synsätt strävar domstolarna efter att uppnå målet för det svenska rättsväsendet – den enskildes rättstrygghet och rättssäkerhet.

Att domare och domstolar ska vara självständiga och oberoende är en självklarhet i en rättsstat.Både Europakonventionen (artikel 6) och EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 47) anger krav på en rättvis rättegång inför en oavhängig och opartisk domstol. På internationell nivå motsvaras dessa av artikel 10 i FN:s allmänna förklaring från 1948 och artikel 14.1 i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966. Även i svensk rätt kommer vikten av domstolarnas och domarnas oberoende till uttryck, framförallt genom 11 kap. 1–5 §§ regeringsformen. 

Tanken är att domaren ska vara självständig och oberoende i sitt dömande, fri från yttre påverkan. En oavhängig och opartisk domstol utgör en garanti för rättssäkerhet och ett skydd mot korruption. Oberoendet gäller både internt — i förhållande till domstolschefen och andra anställda i domstolen — och externt — i förhållande till andra organisationer. Som RFSL.

RFSL har under sina arrangemang, som Prideveckan, rätten att exkludera, utan att behöva ange skäl vilka organisationer de önskar och använda sig av vilket symbolspråk de vill under veckan men genom att medge bara vissa organisationers deltagande så skapas även en signaleffekt. Att dessa organisationer sympatiserar med, i detta fall, RFSL:s grundläggande exkluderingstanke och värdering av förmodade åsikter samt det symbolspråk som Rebecca och Fiona anammat genom användandet av Hammaren och skäran som symbol. Att värdera antagna åsikter, utan rättslig prövning och som dessutom idag ännu inte är reglerade i lag, ligger inte inom domstolars eller Domstolsverkets jurisdiktion.

Domstolsverket har ingen formell juristiktion över domstolarna som agerar självständigt i sina beslut. Det finns dock ett problem som börjat uppmärksammas inom främst EU med det som kan kalla domstolsaktivism.

En orsak till det är att grundläggande rättigheter blir allt viktigare i rättstillämpningen till följd av Europakonventionen och EU-rätten. Det förekommer mer aktivism i dömandet, dvs. att domstolar stiftar ny rätt när lagstiftaren anses ha ”abdikerat”. En sådan fråga som fått kritik är hur åsikter skall anses vara kriminella eller inte. Utvecklingen reser frågor om domstolarnas roll i demokratin om svenska domstolar nu utvecklar en aktivistisk roll i likhet med den utveckling som vi ser i Europa.

Det symbolspråk som kommunicerade vid Stockholm Pride gör domstolarnas medverkan än mer känslig. Hammaren och skäran.  Hammaren och skäran har använts av många kommunistiska organisationer i världen och associeras framför allt med Sovjetunionen då den skapades i samband med oktoberrevolutionen. I flera länder som levt under kommunistiskt förtryck är symbolen förbjuden idag. Polen och Ungern har föbjudit såväl hammaren och skäran, hakkorset och pilkorset att bäras i offentliga eller publika sammanhang av lätt insedda skäl. Hammaren och skäran tjänar som en symbol för folkdomstolar, åsiktsförtryck men även tillämpningen av korrektionsanstalter och korrektionsläger för tillrättaläggande av åsikter.

Prideveckan har utvecklats mer och mer mot en officiell tillställning med årets arrangemang där rättsväsendet nu deltar sida vid sida med sju av de åtta riksdagspartierna. RFSL står som arrangör och är en organisation som i huvudsak finansieras med offentliga medel.

Med facit i hand, hur veckan utvecklats, bör det anses som att även rättsväsendet nu börjat ansluta sig till den aktivism, och selektion samt värdegrundstolkning, som kommunicerades under veckan. Detta medför att vi mycket väl kan komma att se mer av domstolsaktivism i framtiden när domstolarna anser att lagstiftarna, som även de var med under veckan, inte agerar som önskat.

Med allt vad det innebär. Som de bakomliggande strukturer som finns förknippade med Hammaren och skäran. Och att vissa åsikter, trots att vi ännu saknar åsiktsförbud i Sverige, kan straffas. Om än inte i juridisk mening. Ännu.

Det kan komma en dag där domstolars medverkan i aktivism är ett ännu naturligare inslag i den politiska debatten. Som Pride.

 

 

Stöd Ledarsidorna.se

Valrörelsen 2018 kommer bli den vidrigaste någonsin i modern tid. Redaktionen skall göra allt som står i vår makt för att försöka ge en bakgrund och analys av det som sker. Du kan stödja oss genom valrörelsen 2018 genom att bli prenumerant eller 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Vi uppbär inga statsbidrag utan är helt beroende av läsarstödet efter att bland annat massanmälningar till Youtube numera resulterat i att vi inte får några reklamintäkter från annonsprogram som Google Ad Sence från den kanalen. Kanalen är, av lätt insedda skäl, inte längre speciellt aktiv.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.