Uppenbara brister vid förtidsröstningen

  • Torsdag 23 Aug 2018 2018-08-23
E-post 751

Valet den 9 september kommer att övervakas av internationella valobservatörer från organisationen för samarbete och säkerhet i Europa, OSSE. Redan inför valet 2010 var frågan aktuell, men det ansågs då inte vara nödvändigt. Efter att själv ha förtidsröstat finns det dock tecken på att OSSE gjort en korrekt bedömning. De svenska valen uppfyller inte de krav på valhemlighet och säkerhet som OSSE stadgar och som Sverige förbundit sig till.

Vid årets val kommer två observatörer att följa utvecklingen. Bland annat vill man undersöka finansieringen av valkampanjer, samt att det framkommit under tidigare val att det på sina ställen varit svårt att garantera valhemligheten. Vid en del vallokaler har placeringen av valsedlar varit för öppen.

– OSSE har utökat sin verksamhet från att till en början mest fokuserat på så kallade nya demokratier och att Sverige nu får besök av två valobservatörer ska kanske inte överdramatiseras, det finns inga helt perfekta val, säger Thomas Rymer, talesperson för OSSE till SR/Ekot.

Att en valövervakning är en väl avvägd åtgärd råder det sannolikt inte några tvivel om. Dels fick Sverige kritik 2014 för placering av valsedlar och vallokalernas utformning, del är allmänt känt att valet 2018 kan komma att störas av utomparlamentarisk aktivism och falska nyheter.

Nätverket #jagärhär tänkte tidigare vara närvarande vid vallokaler och ”stötta och peppa” väljare som ska lämna sin röst. Även om Mina Dennert efter utspelet, efter det att Ledarsidorna.se redogjort för de straffrättsliga följderna, tagit tillbaka sitt initiativ kan det inte uteslutas att utomparlamentariska grupper eller delar av olika partier, som ungdomsförbund, kommer störa valet. Aktionerna kan provocera fram ett omval i hela eller delar av landet samtidigt som de som ligger bakom dessa riskerar långa fängelsestraff.

Fakta Brottsbalken 17:8, Förvanskning av vals utgång

8 § Den som vid val till allmän befattning eller vid annan utövning av rösträtt i allmänt ärende söker hindra omröstningen eller förvanska dess utgång eller annars otillbörligen inverka på omröstningen, döms för otillbörligt verkande vid röstning till böter eller fängelse i högst sex månader.

Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas, om det förövats med våld eller hot om våld eller innefattat missbruk av tjänsteställning.

Den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för att i allmänt ärende rösta på visst sätt eller inte rösta, döms, om det inte är tagande av muta, för tagande av otillbörlig förmån vid röstning till böter eller fängelse i högst sexmånader. Lag (2012:301).

Igår kl 16:00 var jag nummer 320 som hade röstat i lokalen i Norrtälje Stadsbibliotek. Personalen vittnade om ett enormt intresse och jag utesluter inte att totalt 1 000 personer kommer att ha röstat i de tre lokaler som organiserar förtida röstning i mitt närområde innan dagen var slut. Men jag är ändå inte helt tillfreds. Alls.

Bristerna var uppenbara och hade med stor sannolikhet föranlett kritik mot Sverige för otillräckliga arrangemang i ett allmänt val från OSSE. 

  • Valsedlarna stod i och för sig korrekt med “ryggen” på ställen mot ingången. Men. Det fanns ingen skärm framför varför en betraktare med lätthet kunde se ungefär vilket parti en väljare tar valsedlar från
  • Vallokalsarbetarna tillät flera personer stå bredvid varandra samtidigt och plocka valsedlar och mötte min kritik med att ”Då kan man ju ta från en massa olika istället och slänga de man sedan inte använt”
  • Jag blev igenkänd av flera i lokalen. Jag avvaktade med att gå in och hämta mina valsedlar tills det var tomt bakom. När jag sedan stod vid stället så upptäckte jag en man, som hade avlagt sin röst, som vänt åter in i lokalen efter att han avlagt sin röst och tittade igenkännande på mig länge. Vi stod säkert i tio sekunder och tittade på varandra utan att jag gick fram och tog mina valsedlar. Det var först när han tycktes förstå att jag inte tänkte gå fram till ställen med valsedlarna innan han vände och gick bort. Ingen av personalen reagerade. Hela situationen var mycket obehaglig.
  • Två av båsen var vända mot en tillfällig skärmvägg som avskärmning. Skärmväggen avgränsade ytan mot biblioteket. Det hade räckt med att jag ställt mig på tå på andra sidan för att kunna se vilka valsedlar olika väljare lade i kuverten.
  • Vallokalsarbetarna reagerade inte när folk försökte tränga sig in bakom skärmen innan den var tom för nästa.
  • Jag får rapporter att valsedlar saknas för vissa partier i vallokaler runt om i landet samtidigt som valsedlarna i vissa lokaler är placerade på ett sådant sätt att vem som helst kan rycka åt sig ett helt partis valsedlar och därmed försvåra valet för ett registrerat parti.

Eftersom valförfarandet inte bara är reglerat i vallagen utan även brott mot densamma är reglerat i Brottsbalken 17:8 är det inte endast valförrättaren som har rätt att anmäla oegentligheter. Det står var och en fritt att polisanmäla enligt denna paragraf och då fängelse över sex månader finns vid grovt brott finns det möjlighet för åklagare att häkta den misstänkte under utredningstiden. 

Det svenska valet 2018 innebär ett ödesval på ett helt annat sätt än tidigare val. Debattklimatet är allt annat än sunt, ett resultat av snart 12 års stigmatisering och där såväl Aftonbladet som den samlade vänstern och miljörörelsen bär ett särskilt ansvar. I botten ligger den systemkritik mot migrationspolitiken som förts av nu tre regeringar. Där systemkritik och påpekandet av att religions- och kulturfriktion kommer leda till konflikter stämplats som rasistiska. Vilket föranlett motreaktioner. Och motreaktioner på motreaktioner. Och motreaktioner på motreaktionerna på motreaktionerna. Etcetera.

En spiral med invektiv, beskyllningar, drev och i vissa fall regelrätt skadegörelse, dataintrång, DDOS-attacker mot partiers hemsidor, hot och hot om våld har satt den yttre ramen för valrörelsen.

Vi kan inte heller utesluta att ju närmare valdagen vi kommer, och kanske framför allt på själva valdagen, så kommer flera partier eller utomparlamentariska organisationer ha sina egna valobservatörer på plats i eller invid vallokalerna. De kommer sannolikt inte heller dra sig för att anmäla eller på annat sätt stoppa valförfarandet om de finner vad de anser vara oegentligheter.

Valdagen är den finaste stunden i en demokrati. Den dag jag inte vill bli störd.

I år är risken för att valet störs överhängande i hela landet. 2014 var vi tvungna att genomföra omval i två valkretsar, Vivalla och Västra Götaland då oegentligheterna var så pass omfattande att de bedömdes påverka valutgången.

Jag  vill slippa bli störd i demokratins finaste stund, därför valde jag att avlägga min röst i förtid. Bara för att behöva bli bedrövad över hur bara förtidsröstningen var organiserad. Att behöva gå ut ur lokalen och konstatera att det svenska riksdagsvalet 2018 kringgärdas redan nu, med två och en halv vecka kvar av valrörelsen, av så pass omfattande tveksamheter samt uppseendeväckande och uppenbara brister var ingenting jag hade längtat efter.

Tvärtom.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se