“Dirty Dozen” förbereder fyra år till på Utrikesdepartementet

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Tisdag 4 Sep 2018 2018-09-04
E-post 2822

I takt med att valdagen närmar sig ökar antalet utnämnigar i Rosenbad. De politiska tjänstemän som inte utnämns till reträttposter erbjuds avgångslön av olika slag. På Utrikesdepartementet är personalärenden nu rutin varje arbetsdag. Inte bara ministrar och statssekreterare och andra politiska tjänstemän skall få sin framtid tryggad. Gruppen “the Dirty Dozen” på Utrikesdepartementet förbereder sig nu sista veckan inför valet inför nästa mandatperiods prövningar.

Vid uppsägningen av Marinette Nyh Radebo, försvarsminister Peter Hultqvists pressekreterare skrevs ett avtal. Där konstateras att “Eftersom Marinette Nyh Radebo sagt upp sin anställning på egen begäran utgår inget avgångsvederlag enligt politikeravtalet.” Men ändå bestämde regeringskansliet självsvåldigt, i strid med regelverket, att utdela en årslön som plåster på såren:

“Marinette Nyh Radebo erhåller ett avgångsvederlag som utbetalas enligt följande: i september månad 2018 utbetalas sexhundratrettiosex tusen kronor, (636 000 kronor)”, står det ordagrant rapporterar Per Gudmundson, SvD Ledare.

De dryga 600 000 kronor är dock småpotatis, eller smulor, i jämförelse med vad en lojal karriärpolitiker på utrikesdepartementet kan räkna hem. Opinionsbildaren Rebecka Uvell har tidigare kartlagt ersättningscirkusen på departementet som även är en egen myndighet. Att vara just en egen myndighet, där ministern och kabinettssekreteraren är myndighetens exekutiva ledning, öppnar för en alldeles särskild personalpolitik. Alldeles unik då UD även direkt eller indirekt påverkar tillsättningen av tjänster inom FN-systemet.

Tjänster inom FN-systemet är mycket åtråvärda då lönenivån är exceptionellt hög. Och som huvudregel befriad från skatt.

De flesta tjänster som tillsätts politiskt finansieras heller inte av FN utan att det land som kandidaten kommer ifrån förutsätts stå för kostnaderna. Det var till exempel ur Sidas budget som Margot Wallströms kostnader togs för lön, ersättningar och personal när hon blev Förenta nationernas generalsekreterares särskilda representant i frågor som rör konfliktrelaterat sexuellt våld. Ansvarig för det beslutet var bland annat Alliansregeringens statsminister Fredrik Reinfeldt.

Genom åren har inte bara Margot Wallström haft lönsamma mellanlandningar utanför den svenska politiken. Annika Söder kunde under flera års tid leva i Rom som undergeneraldirektör för FN:s livsmedelsmyndighet. Idag har tidigare jämställdhetsminister Åsa Regnér och Åsa Modeer, tidigare Isabella Lövins statssekreterare motsvarande tjänster i bland annat UN Women och UNDP. Lönerna är hemliga och skattefria men ligger, försiktigt räknat, på minst 250 000 kronor i månaden. Exklusive bostadsförmåner.

Dessa tjänser har i två fall varat i tre repektive fyra år och förutses i andra fall bli minst lika långa. Det gör en kostnad på lågt räknat 42 miljoner  från skattebetalare, utöver de nära 11 miljarder Sverige ger FN fonder och program årligen. Kostnader som tas från UD och Sidas respektive budgetar och slussas vidare in i FN-systemet för att kunna betalas ut skattefritt.

I Margot Wallströms fall utfaller den totala summan ovanpå de ca 20 miljoner med pensionsavsättning på ca 19 närmare som hon tidigare fått genom EU till mångmiljonbelopp. Skattefritt.

Detta är bara toppen på ett isberg. Omkring 20 personer, vissa fall har hela familjer omfattats, från Ledarsidorna kända är t.ex. familjen Gomez-Rodriguez som befordrats eller fått nya toppositioner, som chefer eller sändebud eller ner till, tillsynes, enkla gruppchefer på strategiska positioner men med särskilda lönetillägg under året.  Även har även Dag Hammarskjöldstiftelsen använts där flera av dem figurerar, eller har figurerat, och avlönas (även i New York trots att stiftelsens säte och verksamhet är förlagd till Stockholm). Denna troligen tacksamma grupp medarbetare och vänner förutsätts sedan kontrollera UD inifrån oaktat vem som tar över Margot Wallströms och Annika Söders tjänster efter valet. 

Trots att antalet överstiger tjoget kallas denna grupp internt för ”The Dirty Dozen”. 

De har fått samlingsnamnet “Dirty Dozen” dels för att de inte ingår i den absoluta adeln, som Wallström, Söder, Regnér och andra, dels för att de fått sina belöningar för att de visat sig vara lika lojala som effektiva när smutsigt arbete skall utföras. Efraim Gomez, chef FN-enheten, regelvidriga vägran att lämna ut handlingar till bland annat riksdagens utrikesutskott är en sådan tjänst som inom kort kommer att belönas med antingen den nya utrikesrådsbefattningen eller liknande, alternativt ambassadör i till exempel Ottawa om den tjänsten inte redan är vikt för en ännu högre politiker på adelsnivå. Som en minister.

Vilken belöning Gomez kommer erhålla avgörs antingen vid regeringssammanträdet på torsdag om inte regeringen väljer att sätta in ett extrainkallat. Så sent som på valdagen. Regeringen Löfven har tidigare under mandatperioden kallat in till extra regeringssammanträden för personalärenden. Avpolleteringen av Emma Lennartsson skedde vid ett extrainkallat regeringssammanträde en söndag samtidigt som mer angelägna och brådskande ärenden måste invänta ordinarie sammanträdestider. Det tog till exempel Morgan Johansson 13 dygn att få till ett regeringsbeslut så att delegationslagstiftningen för att bekämpa årets skogsbränder kunde träda i kraft. Under dessa 13 dygn hann hundratals hektar skog brinna upp eller förvandlas till grillkol. Personalärenden är dock viktiga saker. Om utrikesdepartementet skall kunna fortsätta fjärrstyras.

En tjänst som dock inte ingår i de mest åtråvärda reträttposterna är ambassadörskapet i Mauretanien. Ett svårt och riskfyllt arbete som idag står inför att besättas. Det mindre prestigefyllda uppdraget kommer därmed med stor sannolikhet och av lätt insedda skäl istället gå till en erfaren karriärdiplomat av den gamla skolan. Där kompetens värderas högt.

Att ha ett hårt, och riskfyllt, arbete är sällan något som attraherar ”Dirty Dozen” i någon större omfattning så länge det finns avsevärt bekvämare och mer lättplockade frukter på närmare håll. Tjänster som ger goda möjligheter till makt och kontroll även i framtiden om de fortsätter spela sina kort rätt. Vilket inte är så svårt. Visad lojalitet gentemot främst Annika Söder kommer, oavsett den enskildes begåvning och talang, kunna bära var och en långt. Har dessutom Pierre Schori, Annika Söders läromästare, ett gott öga till den enskilde kan oanade möjligheter och lite lagom farliga och samtidigt bekväma tjänster ligga på tröskeln inför nya äventyr som kan ta dem långt.

Så pass långt att de kommer kunna skratta varje steg de tar, med ett åtråvärt diplomatpass i kavajfickan, när de går till banken.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.