Sverige ökar finansieringen och spridandet av antisemitiskt propagandamaterial i skolor

Tweet från konsulatet i Jerusalem där ytterligare åtaganden tillkännagavs
  • Måndag 3 Sep 2018 2018-09-03
E-post 2328

Edit kl 07:15:

SIDA påstår att de förmått UNWRA ta bort den enskilda bok med uttalad antisemitism som tidigare kritik baserats på. Detta kan stämma, att en enskild bok tagits bort.

Ledarsidorna.se artikel bygger på en källkontrollerad studie genomförd av The Meir Amit Intelligence and Terrorism information Center och omfattar all skollitteratur i UNWRA skolor från årskurs 1 till 10 i samtliga ämnen. Studien uppdaterades den 18 juni 2018. 

Sammanfattningen i premiumunderlaget omfattar 40 sidor med exempel från alla skolämnen på samtliga nivåer.

Resultatet som du endast kan ta del av på Ledarsidorna.se av svenska medier finns i premiummaterialet och styrker inte SIDA:s påstående att de arbetat bort all antisemitisk skollitteratur. Möjligtvis någon symbolisk procent.

Antisemitism är tidlös skit. Även om den är statsfinansierad och försedd med svenskt diplomatpass för konsuler, ambassadsekreterare, ambassadörer, departementsråd och annat löst folk.

Slut edit.

 

Sverige har ett stort engagemang för det palestinska statsbyggandet, med målsättningen om att Palestina ska bli en självständig, livskraftig, sammanhängande och demokratisk stat som lever sida vid sida med Israel i fred och säkerhet med 1967 års gränser som utgångspunkt menar regeringen på sin hemsida. Men statsbyggandet som Sverge bidrar till präglas av ett systematiskt och strukturerat arbete för att permanenta konflikten, demonisera judar och ytterst radera ut staten Israel.

Sverige är en av de största europeiska givarna av bistånd till Palestina. Det svenska stödet syftar främst till att främja ett demokratiskt palestinskt statsbyggande. Sveriges totala stöd till palestinierna är omfattande och uppgår till ca 800 miljoner kronor år 2014, inklusive humanitärt stöd till palestinska flyktingar. Under förra veckan tog  Sverige på sig nya ekonomiska  åtaganden genom att garantera ytterligare över 200 MUSD, eller 1,8 MDR SEK över en fyraårsperiod genom ökning av det så kallade kärnstödet, icke öronmäkrta pengar, till UNWRA.

Fakta UNWRA

FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (engelska United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA) är en organisation inom Förenta nationerna med sekretariat i  i Wien. Organisationen är en av de verksamheter som samordnas av FN:s flyktingkommissariat.

Inledningsvis var flyktingarna var 700 000 palestinier som genom en resolution i Generalförsamlingen 11 december 1948 medgivits rätt att antingen återvända eller kompenseras ekonomiskt för sina förlorade tillgångar.

Idag är antalet flyktingar över fem miljoner då palestinska flyktingar intar en särställning i FN-systemet. Flyktingstatusen går i arv från fädernet vilket medger att trots att de erhållit nya medborgarskap, som till exempel svenska i sina nya värdländer, uppbär de fortfarande flyktingstatus.

Samtidigt drar USA ner sitt stöd med 200 MUSD per år i syfte att pressa PA till förhandlingsbordet. Ett beslut som mötts av bestörtning av palestinierna.

Strategin Sverige arbetar med omfattar tre områden:

  • demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet
  • miljö, klimat och katastrofberedskap
  • privata sektorns utveckling. 

Sveriges bidrag till fredsprocessen mellan Israel och Palestina är endast ekonomiskt sedan regeringsskiftet 2014. Sverige deltar inte i några möten och bjuds i regel inte heller in av andra aktörer då Sveriges bidrag mer och mer anses vara en belastning i relationerna. Det svenska sändebudet Per Örnéus som utsetts av Margot Wallström har sedan han utsåg inte träffat någon företrädare för den israeliska regeringen eller någon mer central aktör utan tillbringar huvuddelen av sin tid i Stockholm med i övrigt okända arbetsuppgifter då fredsmäklandet inte tar någon större tid i anspråk.

Av lätt insedda skäl.

Förutom Margot Wallströms uppvisade diplomatiska förmåga spelar biståndets utformning till Palestina in. Ledarsidorna kunde tidigare under mandatperioden rapportera om hur det högst prioriterade området, demokrati och mänskliga rättigheter, utformats i praktiken. Miljonbelopp betalades ut till Humanitarian Law Secretariat via den svenske konsuln i Jerusalem som slussades vidare till öppet antisemitiska organisationer som i sina stadgar och offentliga uttalanden avsåg radera Israel från kartan.

Läs mer: Sverige finansierar antisemitiska organisationer på det av Hamas kontrollerade Gaza-remsan.

Endast Världen Idag och Ledarsidorna.se rapporterade om detta i Sverige och efter att Ledarsidorna.se uppmärksammat Sveriges samarbetsländer frystes projektet. Norge begärde sina pengar tillbaka efter det att de själva kontrollerat uppgifterna. Ledarsidorna.se rapportering visade sig, efter samarbetsländernas egna kontroller, vara korrekt på varje enskild punkt. Vilket naturligtvis fick till följd att Sveriges arbete med vår definition av “Fred och Säkerhet” samt våra multilaterala relationer påverkades negativt.

Den formen av rapportering avser regeringen Löfven förbjuda under nästa mandatperiod genom införandet av SOU 2017:70, lag om utlandsspionage.

Sveriges ökade miljardbistånd till Palestina, varav en stor del betalas ut som icke öronmärkta pengar till UNWRA, finansierar numera verksamhet som liknar eller går längre än det nu frysta projektet Humanitarian Law Secretariat. Sverige finansierar skolböcker och annat undervisningsmaterial med öppet antisemitisk propaganda. Materialet är godkänt av UNWRA och därmed av utrikesdepartementets politiska ledning som inte på något sätt varit oinformerade.

Det skolmaterial som Sverige finansierar som en del av biståndsstrategin  åt palestinska skolbarn undviker systematiskt och strukturerat att nämna Israel som stat utan endast, i de fall det nämns, som ockupationsmakt över hela det samlade territorium som Israel och Palestina utgör. Samt demoniserar judar med tydliga antisemitiska inslag.

Den svenskfinansierade antisemitiska indoktrineringen börjar tidigt. Bland annat från skolboken i årskurs två skall eleven färglägga sitt hemland med sin flaggas färger. Det som betecknas som hemland motsvarar det sammanslagna territoriet Israel-Palestina.

Ur skolbok för årskurs två. De palestinska barnen skall färglägga sitt hemland.

 

Ett annat exempel är de skämtteckningar som förstärker bilden som palestinerna vill sätta av att judarna byggde Kung Davids tempel under Al Aqsa – moskén först efter att moskén byggdes.

Sveriges linje i konflikten under Margot Wallströms period som utrikesminister har varit tydlig. Den har syftat till att öka klyftan mellan israeler och palestinier samt underblåsa de antisemitiska mekanismerna som försvårar alla samtal mellan parterna. Det är ingen slump att Sverige mer och mer anses vara en del av problemet i konflikten och inte en del av lösningen av samtliga aktörer förutom palestinierna och president Mahmoud Abbas.

 Sveriges utrikesminister Margot Wallström erhöll 2016 “The Grand Star of the Order of Jerusalem” (eller “The Star of Jerusalem”) för sina insatser av president Mahmoud Abbas. “The Star of Jerusalem ska tilldelas en soldat som har utfört en framstående handling” enligt statuterna men ges även till stats- och utrikesministrar som visat stor lojalitet.

Extramaterial för premiumkunder:

Denna artikel och detta extramaterial kan du bara ta del av på Ledarsidorna.se. Ingen annan svensk media informerar om svensk regeringsfinansierad antisemitism i någon mening.

Som extramaterial det från arabiska översatta materialet från The Meir Amit Intelligence and Terrorism information Center med exempel från andra till tionde klass i olika ämnen, inklusive matematik och geometri där antisemitiska och antisionistiska formuleringar används även i räkneböcker. Med fullständiga källhänvisningar.

Får dessutom Morgan Johansson, S, och Margot Wallström, S, förnyat förtroende att vara ministrar även nästa mandatperiod kommer denna artikel förbjudas som senast från och med den 1 januari 2023. Nuvarande regering har för avsikt att göra alla artiklar som påverkar Sveriges relationer med andra länder inom området fred och säkerhet brottsliga (SOU 2017:70).

Brottet benämns som utlandsspionage och renderar då i fängelse i mellan fyra och åtta år. Endast Polen och Ungern har motsvarande lagstiftning inom EU idag. Och naturligtvis Palestina som enligt motsvarande lagstiftning sedan ett halvår tillbaka fängslar obekväma journalister.

Även den nyheten har endast Ledarsidorna.se rapporterat om.

Av lätt insedda skäl…..

Missa inte våra fördjupande reportage och extramaterial i våra avslöjanden. Med Plus får du tillgång till alla artiklar, bilder och videoklipp. Glöm inte att med fler prenumeranter kan vi satsa ännu mer på relevant journalistik.

Redan medlem? Glömt ditt lösenord?

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se