Regeringen vill ge staten rätt att konfiskera mark

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Onsdag 24 Okt 2018 2018-10-24
E-post 7856

Övergångsregeringen Löfven har formellt inga begränsningar då Sverige hamnat i en parlamentarisk situation som inte är reglerad utan arbetar för närvarande upp en ny praxis. Regeringen har kommunicerat att de ska visa viss återhållsamhet men vad detta innebär är okänt. Mikael Dambergs Näringsdepartement har, genom Peter Eriksson (MP), gått vidare med ett lagförslag som överger Europakonventionen och strider även mot egendomsskyddet i regeringsformen.

Regeringen Löfven går nu vidare med lagförslaget om ett snabbare bostadsbyggande som även omfattar ingrepp i såväl Europakonventionen som regeringsformen. Utredningen har letts av Nooshi Dadgostar (V) och harmonierar med Vänsterpartiets partiprogram genom att upphäva äganderätten som annars ytterst regleras i Europakonventionens första tilläggsprotokolls första artikel. 

Högsta Domstolen utfärdade så sent som dagen innan regeringen Löfven gick vidare med en lagrådsremissen en prejudicerande dom som tvärtom underströk motsvarande konflikt med egendomsskyddet i regeringsformen.

En ren eftergift till Vänsterpartiet som låtit de kommunisistska idealen från Sovjettiden leva kvar i partiprogrammet. Sverige har tidigare ratificerat Europakonventionen men inleder genom Stefan Löfven nu processen med att avratificera den och bereda vägen för att Sverige i förlängningen lämnar även EU. Lagförslaget innebär även att tidigare exproprieringsvillkor, att fastighetsägare kompenseras med 125 procent av marknadsvärdet, upphör.

Att regeringen Löfven nu går vidare med förslaget, som även kommer kräva grundlagsförändringar, är en ren stridsförklaring mot framför allt Centerpartiet och Liberalerna som tänkt regeringsunderlag som, åtminstone i teorin, värnar om såväl äganderätt som mänskliga rättigheter reglerade i Europakonventionen.

Lagens giltighet kommer behöva avgöras i Europadomstolen när den införts. Med allt det för med sig i Sveriges övriga relationer med EU och internationella investerare.

Regeringen Löfven sänder med detta en tydlig signal till alla framtida eventuella samarbetspartier inför regeringsbildningen att om Stefan Löfven, och Socialdemokraterna, får bilda regering så kommer Vänsterpartiet, med sitt kommunistiska arv, ha en prioriterad ställning i lagstiftningsarbetet.

Mer läsning: Ledarsidorna.se varnade för denna händelseutveckling redan 2015 som enda svensk media.

Detta är en upplåst, tidigare premiumartikel. Upplåsningen är i allra högsta grad motiverad då Liberalerna och Centerpartiet ser ut att börja agera stödhjul åt regeringen Löfven. Med kommunistiskt inflytande.

Bli gärna premiumkund. Du kan prova på för en krona i fjorton dagar eller stöd granskande av konstitutionella förändringar, där Ledarsidorna.se i praktiken är ensamma idag, genom 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

I Vänsterpartiets partiprogram står följande:

Vi respekterar resultatet i folkomröstningen 1994 men har inte skäl att ändra vår principiella ståndpunkt. Sedan dess har unionens negativa inslag förstärkts drastiskt, något som aldrig underställts en folkomröstning i Sverige.

Men, som Vänsterpartiet konstaterar, EU förändrats så är de inte bundna av folkomröstningen i egentlig mening längre. I partiprogrammet står som anologi av detta:

Ett ökat gemensamt ägande ger oss större möjlighet att styra produktions- och konsumtionsmönster. 

De rättigheter som springer ur ägandet måste begränsas och ägandet i sig övergå till gemensamma former. 

Utredaren menar att kommunerna efter beslut av länsstyrelsen ska ha en möjlighet att lösa in mark utan ersättning för allmänna platser och mark avsedd för byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg genom införande av helt nya paragrafer i Plan- och Bygglagen.

6 kapitlet

Skyldighet att utan ersättning upplåta eller avstå mark eller annat utrymme

3§ Den som äger mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats är skyldig att utan ersättning upp- låta marken eller utrymmet till huvudmannen för den allmänna platsen, om

  1. någon annan än kommunen ska vara huvudman för platsen,
  2. marken eller utrymmet be- hövs för en ändamålsenlig användning av området, och
  3. länsstyrelsen innan planen antogs har beslutat att marken eller utrymmet ska upplåtas till huvudmannen utan ersättning.

4§ Den som äger mark eller annat utrymme är skyldig att utan ersättning avstå marken eller utrymmet till kommunen, om

  1. marken eller utrymmet enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för eller för ett byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla.
  2. marken eller utrymmet be- hövs för en ändamålsenlig användning av området, och
  3. länsstyrelsen, innan planen antogs, har beslutat att marken eller utrymmet ska avstås till kom- munen utan ersättning.

Förslaget innebär att regeringen avser möjliggöra för inlösen av mark utan ersättning. Ett annat mer korrekt uttryck för detta är konfiskation.

Förslaget är uppenbart oförenligt med egendomsskyddet i Regeringsformen samt Europakonventionen. Sverige har i och för sig befogenhet att ändra i regeringsformen med det regelverk som omfattas av grundlagsförändringar, men den befogenheten saknas med avseende på Europakonventionen i samtliga delar. 

Det medför att bestämmelsen för att den skall äga giltighet förutsätter Sveriges utträde ur konventionen och därmed även EU. 

Extramaterial:

  • SOU ”Ett snabbare bostadsbyggande” (SOU 2018:67)
  • Lagrådsremiss
  • HD avgörande T 1523-17

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.