Den osäkra regeringsbildningen leder till ökad oro på allt fler marknader

  • Tisdag 6 Nov 2018 2018-11-06
E-post 166

Svårigheterna att bilda regering har redan föranlett den absoluta merparten av Sveriges kommuner att börja gå hårt fram i budgetarbetet. Även om övergångsregeringen Löfven kommer lägga en budget kommer den vara fri från reformer och hur statsbidragen kommer att utformas råder det en stor osäkerhet om. Kommunernas besparingsprogram spänner över hela linjen – från personal i omsorgen till nybyggnation av bostäder och underhåll av vägar.

Inom de områden kommunerna inte kan genomföra några besparingar finns bland annat omsorgen. Såväl det som kallas socialdbidrag, eller ekonomiskt bistånd, som vården av äldre. Urglesning av personal har en lägre gräns innan IVO, Inspektioen för Vård och Omsorg eller de lokala skyddsombuden säger ifrån. Då återstår att dra ner på nyinvesteringar och underhåll.

Redan nu märks en avmattning av i bostadsproduktionen, en bostadsproduktion där svensk arbetskraft blivit allt mindre representerad. Samma sak gäller andra anläggningsarbeten som till exempel vägunderhåll. Inslaget av gästarbetare, med lägre löner, är märkbart över hela linjen.

För att nödvändigt byggande och nödvändigt underhåll skall kunna genomföras under nästa mandatperiod, som de flesta bedömer kommer präglas av en lågkonjunktur, kommer produktionskostnaderna att behöva pressas ytterligare. Då de flesta svenska byggnadsarbetare, och allt fler europeiska är lönerna och villkoren i övrigt en lågt hängande frukt för de flesta att frestas av. Även om det pågår arbete att implementera ett nytt utstationeringsdirektiv, som skall säkra att lönenivåerna skall följa de lokala marknaderna istället för en byggnadsarbetares villkor i hemlandet, är detta en post som allt fler beställare av byggnadsentreprenader både kommer både fokusera vid och se bort ifrån.

Entreprenörer som är väl medvetna om att de kontrollmekanismer som kommer krävas från staten att följa upp implementeringen inte på långa vägar kommer räcka till.

Vi kan komma i en situation där utvecklingen som vi sett de senare åren, med mer eller mindre tillfälliga utländska underleverantörer med utländsk byggarbetskraft tränger undan svenskfödda byggnadsarbetare i fler arbetsmoment än tidigare. Med ökad arbetslöshet bland svenskfödda byggnadsarbetare. En liknande situation inträffade, fast omvänt, på 1990-talet när svenska byggnadsarbetare i brist på jobb, även om de inte var i så stort antal totalt, i Sverige tog uppdrag i Tyskland. Och trängde undan tysk arbetskraft. De svenska byggnadsarbetarna, mån om sina inkomster, fick uppleva ett starkt hat mot dem även på arbetsplatserna för deras nationella ursprung. De tog jobbet från en tysk.

För varje vecka som går utan en regering med en antagen budget ökar osäkerheterna på snart sagt alla marknader. Arbetsmarknaden, inom den kommunala sektorn, inom vård, skola och omsorg och inte minst inom Polisen och Försvarsmakten. Även om en vald regering senare kan lägga tilläggsbudgetar, en eller flera, så skapas en osäkerhet som kommer att slå genom hela samhället. Och ju längre tid av osäkerhet, när osäkerhetens effekter börjar märkas av i väljarkåren, kommer det föranleda kraftiga väljarrörelser där nog ingen med säkerhet längre kan säga vem som tjänar på dagens låsningar och vem som förlorar på dom. 

Men risken finns att väljarna i ännu högre utsträckning än tidigare pressas ut i de politiska polerna. Redan vid den första talmansrundans avslutning, som avslutas med votering om Ulf Kristersson som statsminister, kan det börja komma effekter om han överges av sina Allianspartners Jan Björklund och Annie Lööf.

Marknaden, och väljarkåren, har svårt att förstå att de bägge vill ha Ulf Kristersson som statsminister och därför avser rösta nej till honom som statsminister.

Marknaden och opinionen kommer över tid ge sitt svar på vad de anser om den formen av svar när arbetslösheten ökar och oron på finansmarknaderna tilltar. Och för varje föreslagen statsminister som faller i kammaren närmar vi oss ett extraval. För varje vecka som går med osäkerhet ökar även sannolikheten att väljare rör sig ut mot polerna i svensk politik.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se