Den stora dramatiken är inte i Riksdagen längre – allt fler påverkas av att Sverige inte har en regering

  • Måndag 12 Nov 2018 2018-11-12
E-post 772

Att det blir en dramatisk vecka i riksdagen råder ingen tvekan om. Alla tecken tyder på att Liberalerna under onsdagen byter block och ansluter sig till Stefan Löfvens rödgröna block. Liberalernas partiledares försäkran om att han inte släpper igenom extremistpartier som Sverigedeomkraerna och Vänsterpartiet faller dessutom på sin egen orimlighet då Liberalerna släppte igenom Vänsterpartiets kandidat som andre vice talman. Men den största dramatiken de kommande månaderna kommer ske på finansmarknaderna samt ute i Sveriges alla kommuner, regioner och landsting.

Det finns inte längre några kliniska tecken på att Liberalerna är ett borgerligt parti samtidigt som Centerpartiet ännu inte tagit ställning i statsministerfrågan.

Men dramatiken stannar inte i valet till statsminister. På torsdag läggs nästa års budget fram, en budget helt avskalad på reformer. Endast Nya Moderaterna inom Alliansen har aviserat att även de kommer lägga fram en budget och det kan inte uteslutas att den ligger nära vad Alliansen kommit fram till. Jan Björklund kan därmed hamna i den för hans väljare extremt märkliga positionen att han röstat nej till Ulf Kristersson som statsminister men röstar sedan för den budget en Alliansregering skulle lagt.

Det förvirrade budgetläget påverkar inte bara kommunerna, polisen, försvaret och annan angelägen verksamhet – den påverkar i allra högsta grad finans- och kapitalmarknaderna. Finansanlytiker, och marknadsanalytiker, på de olika börserna och internationella företagen som investerar i Sverige har en tendens att uppskatta klara spelregler. Med det förvirrade, och helt motsägelsefulla, politiska läget går det i förlängningen inte att göra några som helst vettiga bedömningar och det kan inte uteslutas att det osäkra läget leder till att dels räntan på statslåne- och kommunobligationer höjs samtidigt som företag väljer att investera i våra grannländer istället eller marknader med samma kompetensprofiler men där politikerna valt att samarbeta med varandra istället.

Många frågor, och problem, börjar nu bli akuta i Sverige. Bostadsmarknaden är en sådan där det krävs en regering som börjar ta aktiva beslut. Andra områden är hur integrationsproblemen som nu blir allt tydligare skall lösas.

Flera län tar i rapporten,”Mottagande och etablering av nyanlända 2018” som baseras på enkätundersökningar, upp att det är svårare att hitta bra placeringsalternativ för ensamkommande flickor och att garantera trygghet för flickor framför allt i boenden där antalet flickor är lågt. Vidare tas det upp att nyanlända kvinnor jämfört med männen har svårare att etablera sig på arbetsmarknaden och i större utsträckning än männen riskerar att bli försörjningsstödtagare. Föräldraledighet lyfts som en faktor som motverkar nyanlända kvinnors etablering och att kvinnorna generellt har en lägre utbildningsnivå. Patriarkala familjestrukturer som hindrar att de fullt ut kan delta i etableringsinsatser och som förstärks ytterligare i segregerade områden tas också upp.

Vikten av att stärka kvinnornas språkutveckling och väg till egenförsörjning lyfts samt behovet av riktade insatser för att bl.a. motverka isolering understryks ytterligare. Vidare poängteras att socialtjänsterna generellt behöver bli bättre på att främja jämställdhet i sitt arbetssätt genom att till exempel låta båda parter få skriva på hyreskontrakt och dela på försörjningsstöd.

Boendesituationen för anknytningsärenden till f.d. ensamkommande barn påtalas av många län som en stor utmaning. Till följd av bristen på bostäder har många nyanlända svårt att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden och uppsöker kommunen för hjälp. Socialtjänsten får i många fall lösa den akuta boendefrågan för både anknytningsärenden samt självbosatta som befinner sig i en ohållbar boendesituation. En del län uppger att familjeåterförening överlag har ökat där bostadsfrågan alltjämt är ett problem.

Dessa problem växer nu ute i Sveriges kommuner och landsting. De stannar inte av bara för att riksdagen inte förmår att släppa fram en statsminister som kan inleda reella förhandlingar med de övriga partierna om kommunernas och landstingens förutstättningar och ge de senare förutstättningar till långsiktig planering och inriktningsbeslut. 

Situationen kommer per automatik leda till att de senare tvingas till radikala åtgärder för att få ekonomin och verksamheten att gå ihop.

 

Extramaterial

”Mottagande och etablering av nyanlända 2018”

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.