Högsta Förvaltningsdomstolen medger kommuner att införa tiggeriförbud

  • Måndag 17 Dec 2018 2018-12-17
E-post 938

Ett lokalt förbud mot tiggeri får införas i Vellinge kommun, enligt Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan om ett lokalt tiggeriförbud i skånska Vellinge avgjordes idag av högsta juridiska instans. Högsta förvaltningsdomstolen upphäver kammarrättens tidigare beslut, och ger därmed grönt ljus för ett lokalt tiggeriförbud. Samtidigt med utslaget kommer trycket lätta på riksdagspartierna att behöva adressera frågan.

Kammarrätten, som instämde i förvaltningsrättens bedömning, avslog kommunens överklagande dit. Även Länsstyrelsen i Skåne län ansåg att överklagandet skulle avslås.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som avgett yttrande i målet, ansåg dock sammanfattningsvis att lokala ordningsföreskrifter kan avse såväl aktiv som passiv penninginsamling och bör kunna införas på särskilda och tydligt avgränsade platser samt att det bör ankomma på kommunen att bedöma om det finns ett behov av sådana föreskrifter.

Ur domens domskäl finns följande som skäl för utslaget:

Ett förbud mot penninginsamling på offentlig plats syftar till att komma till rätta med vad som kan uppfattas som en typ av störning och utgör därmed en ordningsföreskrift som i och för sig kan meddelas av kommunen. Som framgått ovan finns det inte stöd i ordningslagen för att uppställa ett krav på att kommunen måste visa att det förekommit sådana ordningsstörningar som motiverar att ett förbud införs.

Förbudet är geografiskt begränsat och kan inte inom aktuella områden anses lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. Vidare har föreskriften getts en sådan utformning att den är möjlig att tillämpa. Den aktuella föreskriften kan därmed inte anses strida mot ordningslagen. Vellinge kommuns överklagande ska därför bifallas.

Domen följer därmed såväl Regeringsformens paragrafer om kommunalt självstyre som SKL yttrande. Att det är kommunen, lokalsamhället, som själva måste få avgöra vad som är en ordningsstörning eller inte.

Detta bör ses som en styrka för regeringsformen och det kommunala självstyret samtidigt som inte bara ett riksdagsparti, utan samtliga, numera kan avfärda frågan från den politiska dagordningen om ett nationellt tiggeriförbud. Högsta Förvaltningsdomstolen går därmed på den linje om förbud eller restriktivitet som Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna haft som linje vilket är runt 70 procent av riksdagen.

 

 

Extramaterial:

Högsta Förvaltningsdomstolens domslut 2149-18

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se