JO Cecilia Renfors fattar prejudicerande beslut – ger staten rätt att starta drev mot enskild medborgare

  • Tisdag 11 Dec 2018 2018-12-11
E-post 2113

Jag lät genom mitt juridiska ombud, advokat Henrik Sundström, JO-anmäla en tjänsteman vid Utrikesdepartementet för att denne på tjänstetid åsatt mig en politisk åsikt samt att denne lät sprida den till såväl kollegor som utomstånende med nyttjande av regeringskansliets kommunikationskanaler. Ett brott mot Regeringsformen som jag ville att JO, Cecilia Renfors, skulle pröva. I ett icke överklagningsbart beslut, som av till sin natur blir prejudicerande, godkänner numera JO smutskastning och drev initierade av regeringstjänstemän i tjänsten även om dessa saknar saklig grund.

Justitieombudsmannen (JO) är ursprungligen ett offentligt ämbete och en statlig myndighet i Sverige, instiftad år 1809, för att fungera som riksdagens kontrollmakt med ansvar för övervakning av landets offentliga myndigheters verksamheter. Det nuvarande officiella namnet på denna svenska myndighet är Riksdagens ombudsmän. Med kontrollmakt innebär det att JO ansvarar för tillsynen av staten, att staten håller sig inom de ramar som lagarna utgör för att skydda medborgarna från övergrepp från statens sida som ej reglerats i lag.

JO utses av riksdagen och inte regeringen då regeringen annars skulle kunna misstänkas att endast utse partilojala tjänstemän. JO förutsätts stå över politiken i sitt granskningsarbete och strikt följa svensk lag, dess förarbeten samt prejudicerande domstolsutslag. JO Cecilia Renfors utgör dock ett undantag. 

Renfors har hela tiden stått fast vid sin uppfattning att flyktingars uppgivna ålder är den ålder Migrationsverket ska använda sig av, trots att det har lett till att överåriga placerats på boenden med barn. Ekot rapporterade om att många kommuner runtom i Sverige att Migrationsverket anvisat vuxna personer till HVB-hem för barn, där de har rätt till samma slags bistånd, och att de kan utgöra en risk för barnen på boendena som en följd av Renfors beslut. Så sent som 2016 beslutade Renfors att polisen ej får använda sig av tvångsmedel vid avvisningar för personer som saknar uppehållsrätt i Sverige enligt 12 kapitlet 14 paragraf i utlänningslagen.

Renfors har konsekvent valt en juridisk tolkningsinriktning som kan uppfattas som aktivistisk. Och det avslag jag fick på min JO-anmälan av en regeringstjänsteman för att denne åsatt mig en politisk position som högerextrem förstärker den bilden.

I JO:s beslut, undertecknat av Renfors, framkommer att hon ej tänker vare sig yttra sig eller vidta några åtgärder trots att min advokat, Henrik Sundström, tydligt pekat på vilka paragrafer i Regeringsformen som tjänstemannen kan anses bryta mot. JO ger inga ledtrådar till vad hon baserar sitt beslut på i form av förarbeten eller motsvarande utan tar helt och hållet regeringskansliets parti.

Detta leder till en rad med akuta problem för mig som person och Ledarsidorna.se som nyhetssida. JO:s beslut är att anse som prejudicerande då det inte kan överklagas och ger därmed regeringstjänstemän i framtiden rätten och möjligheten att dels åsiktsregistrera medborgare utan rättslig eller saklig grund, utan att vare sig höra eller träffa dessa, dels sprida dessa slutsatser i tjänsten med de distributionsmedel som staten förser dessa med.

Med denna nya möjlighet har regeringens tjänstemän fått makten av JO att förstöra människors liv och inkomstmöjligheter. Utan att de utsatta har någonstans att föra sin klagan eller få sin sak prövad. Cecilia Renfors ger i praktiken regeringstjänstemän makten att starta drev och ryktesspridning, utan grund, om enskilda medborgare utan att de skall kunna ställas till svars.

Nedan advokat Henrik Sundströms analys av JO:s prejudicerande utslag.

 

Jag fick i början av november uppdraget av Johan Westerholm att studera ett antal förehavanden som vidtagits på Utrikesdepartementet i syfte att utröna om dessa stod i överensstämmelse med grundlagen, samt att i förekommande fall vidta korrekta rättsliga åtgärder.

De förehavanden som var aktuella var att ett visst namngivet kansliråd på departementet hade, på arbetstid, sammanställt ett upprop som med fog kunde tolkas som att departementets förvaltningsorganisation skulle komma att agera i strid mot den politiska styrningen, för det fall denna politiska styrning skulle befinnas vara i motsättning mot förvaltningens så kallade värdegrund.

Jag fann att ett sådant uppträdande från förvaltningens sida skulle strida mot förvaltningens grundlagsfästa lydnadsplikt mot regeringen. Kanslirådets uppmaning att framtidsvis uppträda så, stred också direkt mot regeringsformens krav på saklighet och opartiskhet.

Vidare hade samma kansliråd i skrift tillskrivit Johan Westerholm personligen en viss politisk uppfattning, tillika felaktigt. Även detta förfarande får anses som bristande i saklighet och opartiskhet.

Uppdraget att bevaka statsförvaltningens lagefterlevnad tillkommer bland annat riksdagen. I detta syfte har riksdagen inrättat en ombudsmannafunktion, kallad JO, som en självständig myndighet under riksdagen. JO ska granska om förvaltningen följer grundlagen, särskilt ifråga om opartiskhet och saklighet samt medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter, och äger rätt att kritisera myndigheter och enskilda befattningshavare.

I anledning av min bedömning av rättsläget gjorde jag på Johan Westerholms uppdrag en motiverad anmälan till JO, vilken inkom till JO:s kansli den 13 november 2018.

Denna anmälan kom att handläggas av JO Cecilia Renfors, som har sektorsansvar för JO:s granskning av utrikesförvaltningen, bland annat. Tio dagar senare, den 23 november, beslutade JO utan vidare kommunikation att avsluta ärendet utan åtgärd.

Jag kan härmed konstatera att Johan Westerholms möjligheter att som enskild medborgare försäkra sig om att statsförvaltningen korrekt tillämpar rikets grundlag, därmed är uttömda.

 

Henrik Sundström

Advokat

 

Nedan som extramaterial dels JO beslut som fotografi, dels första sidan på den ursprungliga anmälan. Bakgrunden och anmälan i sin helhet kan läsas här.

Jag kommer naturligtvis fortsätta att driva Ledarsidorna.se så länge det är rimligt. Men staten har, genom JO, mycket tydligt kommunicerat maktförhållandet och rättigheterna som råder i relationen mellan regeringsformen, regering, stat och enskild medborgare.

Vilken part som har en positiv särställning som inte ens behöver motiveras står numera klart bortom varje rimligt tvivel.

Stöd Ledarsidorna.se genom att prenumerera eller

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

 

 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se