Projekt Ekerö: Högmålsbrott?

 • Fredag 14 Dec 2018 2018-12-14
E-post 228

Ledarsidornas granskning av “Klubben” och Ekerö/Hållbart Sverige fortsätter. Del tre – vad säger juridiken, och hur ser rättsläget ut för projekt Ekerö som syftar till att i hemlighet ta över en svensk kommun i valet 2022? In på scenen träder nu advokaten Ismo Salmi och frågan om eventuellt högmålsbrott begåtts, samt frågan om hur gruppens pågående politiska radikalisering och delvisa beväpning skall hanteras.

Ett tag in i arbetet med att granska den så kallade “Klubben” och dess radikaliserade avstickarprojekt Ekerö/Hållbart fanns det ett behov att reda ut rättsläget: Vad säger egentligen den svenska lagstiftningen om planen på att ta över en kommun på detta hemliga och konspirativa sätt?

För att skaffa mig en kvalificerad rättsutredning, och samtidigt säkra att den analysen och utredningen inte hamnade i fel händer eller offentliggjordes på något sätt, vilket skulle komplicera arbetet med att följa arbetet med Ekerö som aktivist från insidan, var det dags för mig att skaffa sig mig en advokat.

Mitt handplockade val föll på advokaten Ismo Salmi, en brottsmålsadvokat och affärsjurist som grundat en egen advokatbyrå och byggt upp den till att idag ha ett tjugotal anställda, på ett innovativt och juridiskt kreativt sätt drev fallet Osmo Vallo, är medialt känd för att vara en hårding i branschen som “Hells Angels svenska advokat” och samtidigt har ett eget politiskt engagemang som kommunfullmäktigeledamot för Kristdemokraterna i hemkommunen Upplands Väsby.

Inte minst det sistnämnda är viktigt, då det här fallet inrymmer en politisk dimension som en advokat normalt sett inte stöter på i sitt dagliga värv. Aspekten före det har sina fördelar då personer i “Klubben” tycker att det är ett passande fredagsmys att lyssna på ett föredrag av en känd företrädare för partiet Alternativ för Sverige som föreläser om vikten av att beväpna sig, samt hur detta ska göras på ett legalt sätt. (Ta jägarexamen och sök vapenlicens för jaktgevär, och då gärna pumphagel.)

Genom att upprätta en advokat-klientrelation med advokaten Salmi kunde jag dels få en utredningen av rättsläget genomförd, bolla vilka juridiska komplikationer som eventuellt kunde uppstå för mig som privatperson om jag engagerade mig djupt i projekt Ekerö, (journalister har inget frikort för att begå brott i sin yrkesutövning), och samtidigt genom att lämna över en komplett samling av gruppens interna PM och dokument rörande projekt Ekerö/Hållbart Sverige och berätta vad som var mitt mål med detta visa att jag engagerat mig i det som grävande och undersökande journalist, inte som troende aktivist.

Det sista var i det här läget i grävet centralt för mig, om jag antingen skulle stöta på en konkurrerande grävande redaktion som då kunde påstå att dåvarande redaktören och debattchefen på Realtid.se, Andreas Henriksson, ingick i konspirationen, eller ett par poliser som kom och knackade på dörren och ville prata med mig.

Det andra alternativet som var en realitet i det läget var att Säpo och/eller NOA:s avdelning för demokratibrott kommit längre i sitt arbete med att kartlägga gruppen än vad jag bedömde att de rimligtvis borde ha gjort, och då plötsligt plockade in mig på ett polisförhör, vid vilket Ismo Salmi då skulle få biträda mig i egenskap av min advokat redan inläst på ärendet.

Allt detta var bakgrunden till att jag knackade på hos advokatbyrån Salmi & Partners klockan 10 en förmiddag en bit in i grävet.

Efter en sittning på totalt fyra timmar, inklusive lunch, landade vi gemensamt i följande analys av rättsläget rörande projekt Ekerö, utifrån beskrivningen i dess interna dokument och minnesanteckning, författade av den så kallade “Nordisten”, projektledaren och idégivaren bakom Ekerö.

Enkelt uttryckt är läget som följer: Det lagrum som kan komma i fråga är brottsbalkens 18 kapitel, Högmålsbrott. De tre första paragraferna lyder som följer:

1 §  Den som, med uppsåt att statsskicket ska med vapenmakt eller annars med våldsamma medel omstörtas eller att åtgärd eller beslut av statschefen, regeringen, riksdagen eller högsta domarmakten på så sätt ska framtvingas eller hindras, företar en handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, döms, om det inte är högförräderi, för uppror till fängelse på viss tid, lägst tio och högst arton år, eller på livstid eller, om faran var ringa, till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Lag (2009:396).

2 §  Om gärning som avses i 3–5 kap. innebär förgripelse mot Konungen eller annan medlem av konungahuset eller mot den som i egenskap av riksföreståndare fullgör statschefens uppgifter, må dömas till fängelse i högst fyra år, om å brottet eljest kan följa fängelse i högst sex månader, och i högst sex år, om å brottet eljest kan följa fängelse i mer än sex månader men högst fyra år. Lag (1974:565).

3 §  Den som, med uppsåt att brott skall förövas mot allmän säkerhet eller medborgares frihet, samlar eller anför väpnat manskap eller håller det samlat eller förser manskap med vapen, ammunition eller annan dylik utrustning eller övar det i vapens bruk, dömes för väpnat hot mot laglig ordning till fängelse, lägst sex och högst tio år.

Efter att ha resonerat fram och tillbaka i ett par timmar landade vi i slutsatsen att högmålsbrott inte kan komma i fråga för projekt Ekerö, eftersom det något förenklat krävs att det organiseras en beväpnad privatmilis som kör upp med en stridsvagn framför slottet i Stockholm, för att den lagen ska kunna bli tillämplig.

Vidare konstaterade vi att det inte var något problem juridiskt för mig att gå på Ekerös möten och delta i diskussioner med mera, så länge jag aktivt inte var med och fattade beslut.

Så lång var allt klart. Men vad som komplicerar läget är kombinationen av Klubbens och Ekerös fortgående politiska radikalisering, att medlemmar beväpnar sig på uppmaning av en av middagskvällarnas föreläsare, och att interna PM rymmer djupt problematiska skrivningar som till exempel de här nedanstående och citerade:

 • “Hitta sätt att radikalisera vänstern (och muslimer?) så att de gör bort sig inför svenska folket.”
 • “Nyttja nyttiga idioter”
 • “Sök pengar till en fejkad förening, genom att använda en massa positivt laddade floskler, men sedan göra något helt annat med pengarna.”
 • “Vi behöver utrymme för att kunna bryta PK-medias, skolornas och partiernas dominans inom ett geografiskt område, så att vi kan bygga upp en normalt funtad befolkning igen. Fyra år till av samma politik som nu kommer snart leda till att folket är helt förstört, politiskt, värderingsmässigt och kulturellt.”

Beslut den 26 oktober:

“Deltagarna beslutade att man ville ta över en kommun, för att ingjuta hopp i vårt uppgivna folk och för att skapa en reaktion och på sikt åstadkomma en verklig förändring i hela landet. Deltagarna beslutade också att brainstormingen inte alls bara skulle vara en lek, utan något man vill jämföra.”

Från annat PM: “Visegradländer i EU – Visegradkommuner i Sverige. Med Visegradländerna menas de länder, med Polen och Ungern i spetsen, som börjat göra uppror mot Brussels och EU-byråkraternas maktmissbruk. Sverige behöver något motsvarande där vissa kommuner “gör uppror” mot Stockholm och regeringens/riksdagens maktmissbruk. De politiska förutsättningarna måste vara de rätta, det vill säga med stort inslag av Sverigevänliga krafter.”

Efter att kommunen övertagits: “Medföljande respektive som behöver jobb kan lämpligen sysselsättas i “etniskt kontrollerade” äldre- och vårdboenden som kan sättas upp i Visegradskommunerna.”

Från ytterligare ett PM:

 • “Hur driva en aggressiv kampanj utan att bli upptäckta av fel aktörer?”
 • “Motståndsrörelse eller framtidsvision? Positivt eller negativt budskap?”
 • “Hur kan vi säkerställa att den kommun som vi tar över klarar att stå emot pressen från staten (energi, kommunikationer, försörjning, säkerhet med mera.)”
 • “Hur kan vi förhindra att den kommun vi tar över inte åter faller i händerna på övriga partier/staten, exempelvis i ett senare val?”
 • “Vilken typ av stöd eller funktionalitet behöver vi som dissidentsamhälle för att kunna leva vanliga, fungerande liv? Hur kan vi verka för detta?”
 • “Är det någon skillnad mellan behoven för de dissidenter som bor i en erövrad kommun kontra de som bor var som helst? Hur då?”

Innehållet i dessa PM som skildras ovan skall alltså se i en kontext av en grupp som dels radikaliseras internt, dels drivs på av en akut och påtaglig känsla av att samhällskollapsen är omedelbart förestående och dessutom har medlemmar som beväpnar sig, och då företrädelsevis med pumphagelgevär.

Och då kommer vi till följande principiella resonemang.

”Klubben” och projekt Ekerö kännetecknas av en rad personunioner. Samtidigt som det inte går att dra ett likhetstecken mellan grupperingarna så det i allra högsta grad möjligt att göra det. Medlemmarna i Ekerö är i regel utan undantag delaktiga i Klubbens sammankomster. Det som förenar är samtalsämnen, i stor utsträckning samhällsanalysen samt sist med inte minst frustrationen över utvecklingen i Sverige, en frustration som enligt en rad källor Ledarsidorna.se pratat med under källskydd, blivit allt mer påtaglig i gruppen det senaste året.

För att exemplifiera.

 • En jägarlicens är inte ett problem.
 • En jägarlicens med ett vapeninnehav är ytterst sällan ett problem.
 • En jägarlicens med ett vapeninnehav men utan jaktintresse börjar bli ett problem.
 • En jägarlicens med ett vapeninnehav utan jaktintresse, men med ett intresse av att ta över en kommun under falsk flagg för att skapa en svensk koloni är ett problem såväl konstitutionellt som demokratiskt.
 • En jägarlicens med ett vapeninnehav utan jaktintresse, men med ett intresse av att ta över en kommun under falsk flagg för att skapa en svensk koloni samtidigt som man uttalat vill öka spänningarna mellan migranter och etniska svenskar är ett akut problem som måste adresseras.

Projekt Ekerö har tagit sitt avstamp i en problemformulering kring migrationens effekter och som startpunkt har de landat i den sista meningen: Svensk koloni, under falsk flagg och öka spänningarna mellan migranter och infödda svenskar. Även om inte alla i vare sig Ekerö eller Klubben har detta som medveten startpunkt så är det där det interna arbetet har påbörjats efter ett medvetet val av idégivaren och inspiratören.

Och den analysen kommer också förr eller senare både Säpos författningsskydd och Polisens Nationella Operativa Avdelning, avdelningen för demokratibrott, också att göra. Därför behövde jag i det här läget av kartläggningen av gruppen och dess verksamheter en advokat, redo att biträda mig.

 

Andreas Henriksson

 

Andreas Henriksson är frilansjournalist specialiserad på ekonomi och politik. Han kommer senast från en tjänst på redaktör på branschtidningen Realtid.se. Dessförinnan var han debattredaktör på Dagens Samhälle. Han har också arbetat på tidningar och ekonomiredaktioner som Finanstidningen, Dagens Industri, Dagens Media, Dagens Opinion, TT och E24.

Innan han blev journalist arbetade han med politik i tio år i framförallt Södertälje kommun där han bland annat suttit i kommunfullmäktige, varit ordförande för SSU och arbetat som kommunalrådssekreterare.

 

VET DU MER?
VET DU MER?Kontakta journalisten Andreas Henriksson

Vet du mer? Kontakta journalisten Andreas Henriksson via [email protected]

Du garanteras fullt källskydd. I Sverige är källskyddet reglerat i en av Sveriges grundlagar, Tryckfrihetsförordningen, TF, (3 kap 3 §) och Yttrandefrihetsgrundlagen, YGL, (2 kap 3 §). Vad som måste skyddas är anonymiteten för en meddelare, författare eller utgivare.

Anonymiteten skyddas genom den tystnadsplikt som omfattar journalister, tidningsredaktioner, massmediaföretag, nyhetsbyråer, förlag, frilansjournalister och personer verksamma inom tryckerier. Källskyddet utgör en del av meddelarskyddet för uppgiftslämnare.

 

Redaktörens kommentar:

Då redaktionen utsatts för hot, som polisanmälts, har relevanta delar av källmaterialet numera även delgivits rättsvårdande myndigheter inom ramen för polisutredningen.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se