Centerpartiet och Liberalerna har redan kapitulerat inför kommunistiska krav

  • Måndag 7 Jan 2019 2019-01-07
E-post 4745

EDIT:

En rad spännande reaktioner på dagens artikel. Som hade till huvudsyfte att provocera fram reaktioner och besked.

1: Centerpartiets och Liberalernas företrädare säger att jag drar för stora växlar och att detta lagförslag BÖR kasseras. Inte att det SKALL kasseras. Den läskunnige inser med viss lätthet att det är en otroligt stor skillnad mellan orden BÖR och SKALL.

Om den tänkta lagen nu skall placeras i det runda arkivet så kanske det vore på sin plats att byta ordet BÖR till SKALL. Redan denna vecka. Redan innan eventuella förhandlingar är slutförda.

2: En annan reaktion är att detta ligger inom ramen för vad en övergångsministär får göra. I sammanhanget har övergångsregeringen Löfven bromsat allt remissarbete och övrigt arbete med lagstiftning för att komma tillrätta med våld riktat mot blåljuspersonal. Med hänvisning till att en övergångsregering inte får arbeta med remissbehandling och annat av lagar utan det får vänta tills en ordinarie regering tillträder.

TROTS ATT DET FINNS EN MAJORITET I KAMMAREN FÖR JUST DEN FORMEN AV LAGSTIFTNING.

Det hänger med andra ord inte ihop.

Jag har en gryende känsla av att Socialdemokraterna lever upp till sin vana att förhandla. Vi skall inte vara ett dugg förvånade om Annie Lööf och Jan Björklund på måndag kommer framträda tillsammans med Stefan Löfven endast iklädda tunnor på presskonferensen.

Och dessutom vara nöjda med förhandlingsresultatet.

Det finns inga bättre förhandlare i allmänhet än Socialdemokraterna. Och inte några skickligare än kvartetten Löfven, Ygeman, Damberg och Eneroth i synnerhet.

SLUT EDIT.

 

 

Det politiska Sverige går nu in i en intensiv fas av slutförhandlingar inför den tredje statsministeromröstningen som aviserats till den 16 januari. Om en vecka, den 14:e, kommer talmannen föreslå en statsminister varpå förslaget bordläggs och voteringen sker två dagar senare. I slutfasen kommer samtliga partier behöva röra på sig om en regering skall kunna väljas. Men redan nu finns det tecken på att Centerpartiet och Liberalerna vikt ner sig för ett av kommunisternas krav.

De flesta politiska analytiker har fokuserat mer på vad som ligger i form av framtida reformer, ingen har i egentlig mening berört vilka lagförslag som regeringen Löfven redan förberett och förhandlat klart med bland annat Vänsterpartiet. Ett sådant förslag är det som baseras på SOU 2018:67, ett snabbare bostadsbyggande. Lagrådsremissen, det sista steget innan ett lagförslag blir propopsition, lämnade Mikael Damberg (S) den 18 oktober. I strid mot de rekommendationer som reglerar en övergångsregerings befogenheter. Detta är bara möjligt om regeringen redan försäkrat sig om ett brett stöd i riksdagen bakom kulisserna.

Utredningen som ligger till grund för lagförslaget har letts av Nooshi Dadgostar (V) och harmonierar med Vänsterpartiets partiprogram genom att upphäva äganderätten som annars ytterst regleras i Europakonventionens första tilläggsprotokolls första artikel. Det lagförslag som redan lämnat regeringskansliet innan förhandlingarna med Centerpartiet och Liberalerna slutförts omfattar ingrepp i såväl Europakonventionen som regeringsformen. 

Förslaget innebär att regeringen avser möjliggöra för inlösen av mark utan ersättning. Ett annat mer korrekt uttryck för detta är konfiskation eller expropiering. 

Ur lagtexten:

Skyldighet att utan ersättning upplåta eller avstå mark eller annat utrymme

3§ Den som äger mark eller annat utrymme som enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats är skyldig att utan ersättning upp- låta marken eller utrymmet till huvudmannen för den allmänna platsen, om

  1. någon annan än kommunen ska vara huvudman för platsen,
  2. marken eller utrymmet be- hövs för en ändamålsenlig användning av området, och
  3. länsstyrelsen innan planen antogs har beslutat att marken eller utrymmet ska upplåtas till huvudmannen utan ersättning.

4§ Den som äger mark eller annat utrymme är skyldig att utan ersättning avstå marken eller utrymmet till kommunen, om

  1. marken eller utrymmet enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats som kommunen ska vara huvudman för eller för ett byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla.
  2. marken eller utrymmet be- hövs för en ändamålsenlig användning av området, och
  3. länsstyrelsen, innan planen antogs, har beslutat att marken eller utrymmet ska avstås till kommunen utan ersättning.

Lagförslaget bedöms dessutom vara ett av Vänsterpartiets största framgångar under förra mandatperioden och det är orimligt att anta att Jonas Sjöstedt skulle acceptera att det dras tillbaka i detta sena skede. 

Att Stefan Löfven och Mikael Damberg är angelägna om att Sverige inför en expropieringslagstiftning, i strid med Europakonventionen och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, är därmed ställt utom allt tvivel. Annars hade inte Mikael Damberg åsidosatt praxis utan låtit lagrådsremissen vila tills en ordinarie regering tillträtt.

Agerandet förutsätter att det redan finns  en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna att släppa igenom denna eftergift till kommunisterna. Att just denna reform, med udden riktad mot alla Sveriges markägare och fastighetsbolag, är förhandlad och klar med riksdagens liberala partier borde vara ställt utom allt rimligt tvivel.

Hur veckan avslutas på söndag, när Liberalerna hållt sitt partiråd, är okänt. Men Sveriges markägare har all anledning att se mörkt på sin framtid. Det är nämligen inte rimligt att anta att Mikael Damberg skulle gått vidare med en lagrådsremiss om markexpropiering om han inte visste att han hade Centerpartiets och Liberalernas stöd.

 

Bli gärna premiumkund. Du kan prova på för en krona i fjorton dagar eller stöd granskande av konstitutionella förändringar, där Ledarsidorna.se i praktiken är ensamma idag, genom 

SWISH: 070-612 53 93
BANK: 4732 00 10832 (Nordea)

Skulle regeringen Löfven sitta kvar med liberalernas och kommunisternas stöd kommer det krävas ännu mer av konstitutionell granskning. 

 

Extramaterial:

Lagrådsremiss N201805145/SPN

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se