Utnämningsbonanza

  • Lördag 12 Jan 2019 2019-01-12
E-post 189

Givet att Centerpartiets och Liberalernas förtroenderåd kommer ge sitt godkännande att släppa igenom Stefan Löfven, vilket även bygger på att Vänsterpartiet inte röstar med Moderaterna, Kristdemokraterna och Svergetdemokraterna mot en Löfven II kommer Stefan Löfven på torsdag leda det första regeringssammandrädet för sin nyvalda regering. Ett sammanträde där han kommer att börja beta av inte bara den uppgörelse som han slutit med C och L utan även en rad med mer till synes rutinmässiga ärenden som fått anstå under hösten.

Bonanza Betydelse

Bonanza: Guldåder, händelse som tillför framgång och rikedom, gudagåva, "manna från himlen" eller  "en stor mängd av något”.

Även om en övergångsregering inte är begränsad i formella termer annat än att den inte kan utlysa ett extraval finns det enligt den promemoria som författats i Statsrådsberedningen tiigare en rad med rekommendationer och principer som vägledning.

i grunden bygger denna promemoria på att en övergångsregering bara ska avgöra ”löpande eller brådskande ärenden och inte lägga fram propositioner som är politiskt kontroversiella eller som har en tydlig partipolitisk inriktning”. Av regeringsformen framgår det dessutom att den senaste beslutade budgeten ska fortsätta att gälla om riksdagen inte har beslutat om en ny budget samt att utnämningsmakten skall tillämpas restriktivt.

Under hösten har de olika departementen haft denna promemoria att förhålla sig till och med ett fåtal undantag ser det ut som att utnämningsmakten, det vill säga makten att utse generaldirektörer, ambassadörer och andra statliga höga chefspositioner, nyttjats mycket restriktivt. I linje med vad promemorian rekommenderar. Endast ett undantag kan märkas från denna linje och det är utnämningen av chefs-JO Cecilia Renfors till justitieråd i Högsta Domstolen.

Trots att Renfors tillträder sin tjänst som domare i Högsta Domstolen först den tredje september 2019 var utnämningen så pass brådskande varför avsteg från rekommendationerna var tvugna att göras vid regeringssammanträdet innan jul. Mer än åtta månader innan hon tillträder tjänsten. Beslutet kunde inte anstå på grund av den snäva tidsramen. Åtta månader. Renfors har under mandatperioden bland annat fattat beslut om att det är de ensamkommandes egen uppgivna ålder som skall gälla i syfte att inte beröva dem bidrag de har rätt till samt att hon godkänt regeringstjänstemäns rätt att i tjänsten och med regeringens administrativa resurser sprida rykten och starta drev utan saklig grund.

Det finns dock andra tjänstetillsättningar som brådskar mer. Där tiden är kortare än åtta månader eller där nyckelpositioner stått vakanta en längre tid. Och där regeringen trots den större, och fullt legitima, brådskan istället valt att hålla sig till rekommendationerna för att undvika kritik av Konstitutionsutskottet.

I april skall Försvarshögskolan få en ny rektor då den nuvarande ansökt, och beviljats, att gå i förtid av personliga skäl. Den tilltänkte blivande rektorn är professor Robert Egnell som rekomenderats av FHS styrelse att efterträda. Det enda som saknas är ett regeringsbeslut men detta har fått anstå då regeringen i det fallet istället honorerar rekommendationerna. Trots den att det hastar mer än i fallet med justitierådsutnämningen.

Två direkt akuta tjänstetillsättningar är generaldirektör för SI, Svenskka Institutet, som står vakant samt ambassadör till beskickningen i Ottawa. SI leds idag av en vikarierande generaldirektör och ambassaden i Ottawa leds av charge de affairs, förstesekreteraren. 

Svenska Institutet är en av UD:s viktigaste myndigheter då den ansvarar för ”bilden av Sverige” i utlandet. En myndighet som haft kabinettsekreterare Annika Söders direkta och prioriterade fokus den gångna perioden och det kan inte uteslutas att tillsättningen, som inte haft någon arbetsplatsannons i egentlig mening, kommer ha en tydlig politisk profil. Mikaela Fredriksén Tollin är idag endast vikarierande generaldirektör för Svenska institutet i väntan på en ordinarie. Tjänsten har varit vakant i mer än ett halvår.

Ambassaden i Ottawa är en av de mer prestigefyllda beskickningarna. Kanada, som ett G7 land, är en strategiskt viktig partner samtidigt som ambassadörsposten är en i stora sammanhang bekväm sådan. Ett rikt kulturliv samtidigt som Kanada i mångt och mycket liknar Sverige. Ambassadörsposten är mycket attraktiv och har historiskt använts som politisk förläning. Den har bland annat innehafts av tidigare politiker som till exempel Ola Ullsten.

Utöver dessa finns det en rad med mer eller mindre akuta personalärenden för regeringen Löfven II att ta tag i. En av de mindre akuta bör vara tillsättningen av det sedan i somras skapade  ”Biträdande Utrikesråd Politik” på Utrikesdepartementet.

UD har tre utrikesråd som alla tre representerar de högsta tjänstemännen. Utrikesråden för Politik, Handel respektive Bistånd. Dessa tre utrikesråd rapporterar direkt till kabinettssekreteraren. Inget ärende passerar något av dessa obemärkt innan det landar i övriga linjeorganisationen på UD. De är spindlar i nätet och effektuerar de beställningar som den politiska ledningen lägger.

Skapandet av ett biträdande utrikesråd för politiska frågor skedde mitt under semesterperioden med en mycket kort ansökningstid. Tjänsten skulle tillsättas innan valet men detta ställdes in efter att Ledarsidorna.se som enda svensk media uppmärksammat anomalin i tjänsten och tillsättningsförfarandet. Tjänsten är fortfarande vakantsatt. 

Samtidigt har ingen, förutom de som sökt tjänsten, saknat den. Tjänsten är ny och är närmast att likna med att ha en vice generaldirektör. Eller en generaldirektör till för att övervaka den redan utnämnde generaldirektören för ett statligt verk.

Det kan inte uteslutas att tjänsten som biträdande utrikesråd för politiska frågor fortfarande är aktuell att tillsättas eftersom inget annat kommunicerats internt UD. Det är sannolikt att det redan finns en kandidat klar då regeringsbeslut skulle fattats i oktober men sköts på framtiden. Kandidaten som då skulle lyftas upp till den högsta tjänstemannanivån är någon av de enhetschefer som varit mest aktiva i arbetet med Sveriges tid i FN:s säkerhetsråd och som på ett eller annat sätt varit delaktig i att aktivt försvårat för såväl riksdagens utrikesutskott som media att ta del av kampanjinformationen.

Om allt går enligt plan för Stefan Löfven, Annie Lööf och Isabella Lövin på onsdag kommer regeringen Löfven II behöva inleda torsdagen med en utnämningsbonanza. Där vissa utnämningar har fått vänta allt för länge medan andra har fått vänta allt för länge på sina utnämningar.

Vilka de senare är, vilka utvalda som fått vänta länge, kommer bevakas av Ledarsidorna.se.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.