Socialdemokrater för Tro och Solidaritet kräver inflytande över MSB

Ulf Bjereld. Foto: Johan Wingborg/Pressbild
  • Måndag 25 Feb 2019 2019-02-25
E-post 2736

Förbundsstyrelsen för Socialdemokrater för tro och solidaritet kräver nu att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska göra en rapportserie som årligen redogör för hatbrottens utveckling och bakgrund samt formulerar förslag för hur samhället kan motverka dem. Rapporterna ska utgöra underlag för en offensiv S-politisk strategi enligt förbundsstyrelsen.

Med det explicit formulerade kravet riktas nu svensk forskning och åtgärder nu in att syssla med annat än att öka kunskaperna inom området våldsbejakande islamism. Den senare forskningen ska istället anpassas till mer apologetiska slutsater. De mer ursäktande forskningsresultaten har redan presenterats i studier från FOI och MSB. Studier som präglas av dubbel tunga och utelämnande av andra, främst europeiska, forskningsresultat.

Att kravet ställs så pass öppet från Ulf Bjereld och hans sidoorganisation till Socialdemokraterna är inget att förvånas över. Tro och Solidaritet har varit på offensiven sedan regeringskrisen under hösten 2018 och har börjat skörda en rad framgångar sedan dess. Socialdemokraternas eftergifter till Miljöpartiet inom migrationspolitiken underlättades av att sidoorganisationen dels dominerar staberna i regeringskansliet, dels bedrivit en effektiv påverkanskampanj internt partiet. Att partiledningen står under den identitetspolitiska och postmarxistiska falangens inflytande blev ännu klarare med socialdemokraternas valanalys. 

Gabriel Wikström, tidigare ordförande för en annan sidoorganisation till Socialdemokraterna, SSU, förklarade valresultatet med att skärpningen av migrationspolitiken försämrade valresulttatet. Wikström klarade då samtidigt inte av att förklara varför allt större delar av LO-kollektivet nu lämnar Socialdemokraterna till förmån för Sverigedemokraterna. Att ett försämrat valresultat än önskat skulle bero på att S lade sig närmare väljarna än tidigare är nog Wikström tillsammans med SSU samt Socialdemokrater för Tro och Solidaritet ensamma om att komma fram till. Men analysen bidrar till att återföra partiledningen till den önskvärda identitetspolitiska linjen.

Förutom att statsminister Stefan Löfvens hustru Ulla har delar av sin partiaktiva bakgrund i Tro och Solidaritet så är partiledningen genomsyrat av denna sidoorganisation vars inflytande är avsevärt mycket större än vad medlemsantalet motiverar. Enligt Wikipedia är bland annat 

  • Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i justitieutskottet
  • Åsa Lindestam, förste vice talman
  • Ibrahim Baylan, näringsminister

medlemmar i Tro och Solidaritet. 

Tro och Solidaritets inflytande förstärks genom att MSB sorterar under justitiedepartementet. Justitiedepartementets demokratiska motpart i riksdagen är justitieutskottet där Lundh Sammeli ansvarar för att sätta dagordningarna vid utskottsmöten.

Med kanske maximalt tre procent av medlemsantalet så är Tro och Solidaritet inte bara permanent inadjungerade i Socialdemokraternas Verkställande Utskott, de har även en överrepresentation i staberna runt statsministern.

Mer läsning: Socialdemokraternas 12 mäktigaste – “The Dirty Dozen”

Flertalet andra, mer dolda, medlemmar i sidoorganisationen har eller har haft centrala positioner på bland annat UD. Där märks bland annat Carin Jämtin, idag generaldirektör för Sida och Peter Weiderud, tidigare chef för det nu i panik nedlagda Svenska institutet i Alexandria. Ordföranden Ulf Bjereld intar en särställning som ordförande för den nämnd på Vetenskapsrådet som fördelar forskningsmedel inom samhällsvetenskap och humaniora. Den nämnd som i praktiken styr forskningen inom våldsbejakande ideologier på universiteten. Bjereld var även regeringens utredare av stöd till trossamfunden.

Bjereld har även anslutit sig till den nya S-föreningen ”Refomisterna” som fått stort genomslag i debatten med sin tydliga vänsterinriktade tolkning av socialdemokrati. En tolkning som ligger närmare postmarxism än Nils Karlebys funktionssocialism och motiverar sitt engagemang med att han skall säkerställa att migration och religiösa uttryck tar större plats i framtidens socialdemokratiska parti. Bjereld vill se mer av religion i politiken.

Det finns redan tecken på att Ulf Bjerelds inflytande på regeringen stärkts samt att beställningarna av forskning och annat material nu börjat effektueras av MSB. De tidigare mycket tydliga och koherenta rapporterna om bland annat islamism har nu börjat ersättas av väsentligt vagare och försiktigare formuleringar.  Den senaste rapporten,”Samhället måste öppna sig för mångfalden”, är ett exempel på en vagt formulerad och försiktig rapport som kan tolkas på fler sätt en ett.  Effekterna av placeringen av Dan Eliasson som ny generaldirektör börjar nu märkas av och i kombination med Tro och Solidaritets nya offensiv kommer sannolikt den kartläggning som krävs av nationella IS-lojala kluster som bland annat Doku.nu och Ledarsidorna.se avslöjat att utebli.

Mer läsning: Terroristdömd aktiv i svenska Muslim Aid

Tvärtom vittnar den senaste studien från MSB om att de icke våldsbejakande islamistiska och salafistiska nationella klustren om att MSB inte anser att dessa utgör ett säkerhetshot. Trots att det i dessa kluster återfinns såväl rekryterare som finsansiärer till IS. Dessa kluster utgör inte något säkerhetspoltiskt hot enligt MSB:s utredare. Trots fällande domar där Sverige dessutom har den i sig särklass svagaste lagstiftningen i Europa. Hade Sverige haft en relevant lagstiftning hade sannolikt antalet domar varit högre men med lika stor sannolikhet även det undgått utredaren som av outgrundliga skäl väljer att se i en annan riktning än hans europeiska mer meriterade kollegor som professor Elham Manea.

MSB utredare är i praktiken helt ensam om sin senaste slutsats i ett europeiskt perspektiv vilket kanske inte heller är så märkligt då utredaren inte tagit in de senaste europeiska studierna från 2018 i sitt material. Studier som bland annat professor Elham Manea vid universitetet i Zürich, Schweiz ansvarat för. De slutsatser andra europeiska forskare gör om situationen i Europa och i Sverige passar helt enkelt inte in i den svenska politiska debatten.

MSB löper en överhängande risk att under resterande delen av mandatperioden utvecklas till något som bäst kan liknas vid en identitetspolitiskt orienterad propagandamaskin än statlig myndighet med ansvar för Sveriges krisberedskap.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.