IS-terroristernas barn – tidsinställda bomber

Foto: YouTube
  • Måndag 4 Mar 2019 2019-03-04
E-post 3165

ISIS står  på gränsen till territoriellt nederlag i Syrien: Raqqa står, enligt samfällda bedömare, nu inför att bli befriat och lämnar bara Deir Ezzor som den sista stora ISIS-kontrollerade staden i Syrien. Samtidigt reser allt fler frågan om hur IS-terroristernas familjer skall hanteras och bemötas. Barnen till folkmördare och bödlarnas möjliggörare i form av de medföljande kvinnorna. Kvinnor som delade ideologi och livsval. Valet hur det fria väst ska hantera dessa barn till bödlar och folkmördare med stödtrupper i form av kvinnorna är inte självklart. Effekterna kan bli förödande oavsett vägval.

– Allt samröre och deltagande med terroristorganisationer blir kriminaliserat, säger inrikesminister Mikael Damberg, (S).

Statsminister Stefan Löfven har sagt att man ändå måste fundera på barnens situation. Mikael Damberg, inrikesminister (S) och ansvarigt statsråd menar att

– Barns rättigheter är enormt viktiga.

– Om barn och familjer kommer till en svensk beskickning eller ambassad så är det ärenden som man kommer att ta väldigt seriöst eftersom barnperspektivet är viktigt för Sverige.

Även Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, som dominerar de politiska staberna och socialdemokraternas partiledning lyfter in barnen. Ulf Bjereld, ordförande, pekar på dessa i en tweet.

 

Barns rättigheter har en stark ställning i Sverige. Riksdagen har röstat ja till att FN:s barnkonvention blir svensk lag och börjar gälla från 1 januari 2020.

Det ligger nära till hands att tro att när ISIS besegras militärt kommer de befriade områdena att vara fria från framtida hot. Men ISIS-medlemmar som flydde till områden som kontrolleras av de syriska demokratiska krafterna (SDF), den fria syriska armén och Turkiet utgör alla en dold fara menar Feras Hanoush, Läkare utan gränser i Syren och aktivist i Raqqa, i en artikel i Atlantic Council.

Atlantic Council

Atlantic Council är en amerikansk tankesmedja med internationella frågor. Tankesmedjan grundades 1961 och erbjuder ett forum för internationella politiska, affärs- och intellektuella ledare. Den förvaltar tio regionala centra och program i samband med internationell säkerhet och globalt ekonomiskt välstånd. Atlantic Council har sitt huvudkontor i Washington, D.C .

Atlantic Council är fristående från NATO men är medlem i Atlantic Treaty Association och finansieras av såväl mecenater som av enskilda regeringar.

I synnerhet utgör de barn som följer med de europeiska IS-terroristerna ett hot. De är inte bara ett ISIS-medieverktyg. Dessa barn, utbildade och ideologiskt formade efter ISIS normer och värderingar, är emotionellt bundna till sina föräldrar och utblidare. Deras färdigheter passar bäst för militära operationer eller folkrensning med etniska, kulturella eller religiösa motiv. Detta kommer att förhindra att de återintegreras med samhället.

IS delar inte bara människosyn med nazismen. IS är en terrorrörelse som likt Nazi-Tyskland gick in i ett tillstånd av “Totalt krig” där hela befolkningen engagerades. Oavsett kön och ålder.

De kommer dessutom från klankulturer där skuld är kollektiv, inte individuell. Vad en bror eller syster begår för brott belastar hela familjer eller klanen. I dessa kulturer finns inte någon som helst förståelse för individuell straffutmätning.

Ett annat problem som klankulturen utgör är att barn som tillhör en familj i en klan inte kan fosterhemsplaceras utan svårigheter i en annan klan. Eller ännu värre, i en svensk sekulär familj.

Risken är överhängande att klanen försöker frita den tvångsplacerade eller att klaner som utsatts för övergrepp i Syrien av barnets familjemedlemmar beslutar sig för att jämna ut skulderna genom blodshämnd på barnet. Och den fosterhemsfamilj som givit barnet skydd. 

Dessa barn har bevittnat tortyr och dödande utförda av ISIS-terrorister. De har sett sina mödrar vara delaktiga i urvalet av offer och förnedringen av slavar. I vissa fall var de tvungna att delta i sådan brutalitet själva. Idag är de i desperat behov av psykologisk rehabilitering av specialister.

 


Video: Mailonline

Nästan inga ansträngningar pågår för att återintegrera dessa barn till sitt nygamla samhälle, i vissa fall ett samhälle de inte har några egna bilder av annat än mödrarnas hat. Liksom många andra icke-militära aspekter av operationen för att befria Raqqa finns inga planer för att hantera barnsoldater.

Kvinnorna som anslöt sig till IS börjar nu inse att hela världen avskyr dem, och inte vill ha med dem att göra.

– Men det som slog mig var att ingen verkade ha tänkt på att europeiska länder, om de nu skulle ta emot dem, sannolikt skulle ta ifrån dem vårdnaden om barnen, att de inte är lämpliga som föräldrar.

Alla kvinnor jag talade med, från Tyskland, Nederländerna, Sverige, Irland, Filippinerna och Trinidad, såg chockade ut när jag sade “ni är olämpliga som föräldrar, ni kommer inte att få ta hand om era barn i framtiden om ni kommer till Europa”, säger Cecilia Uddén.

Vid ett återvändande kommer dessa barn in i ett samhällde och en kultur de har blivit utbildade att hata och blir därmed laddade vapen. De ser västvärlden som full av otaliga ”otrogna” och är fulla av raseri. Europa är inte beredda på detta menar Feras Hanoush i Atlantic Council.  Detta medför en försenad, men mycket verklig fara. Deras känslor av hat och förakt kommer bara att hindra deras chanser att få ett normalt liv och kommer därmed kunna driva dem till brott. Ett hat och ett hot som inte kommer minska om de skiljs från sina mödrar. Som i många fall i allra högsta grad har varit övertygade om IS ideologi.

En ideologi som i likhet med nazismen bygger på att radera andras människovärde utifrån etniska, kulturella och religiösa skäl.

Den ständiga exponeringen av våld har gjort våldet till rutin för dessa barn. Normalisering av våld börjar när personer som begår våldshandlingar och tortyr se det som yrke samt ofta över tid se sig eller föräldrarna utföra ett rutinjobb. Denna känsla av rutinisering av våld uttrycktes av ett antal av respondenterna för en studie som Herbert C Kelman, professor i social etik vid Harvard University utförde 1995 . När krigets kultur omfattade även hela familjer kom många barn för att se sin delaktighet i att döda som en normativ handling.

Det finns idag fyra grundalternativ för det fria väst, inklusive Sverige, hur att hantera dessa barn. De tidsinställda bomberna. Svårigheterna att rehabilitera dessa är uppenbara vilket internationell empiri visar. Att låta radikala islamistiska miljöer, som moskéerna i Göteborg, Vivalla eller Gävle ansvara för den vore uppenbart olämpligt då det är bland annat ur dessa miljöer de en gång rekryterats.

Men alternativen kvarstår ändock;

  • Skilja barnen permanent från sina förädlrar, främst mödrarna, och fosterhemsplacera dessa inledningsvis i större center för att bedöma rehabiliteringsbehoven. Därefter i familjer som kulturellt ligger så nära som möjligt för att minska traumat vid uppbrottet från sina föräldrar. Helst ska de placeras i den egna klanen. Detta innebär dock en risk från två håll – att barnen över tid riktar ett hat inte bara mot samhället utan även mer akut mot de fosterhemsfamiljer de blir placerade i. För att inte heller glömma bort hatet från föräldrarna som redan är beredda till våld och tortyr när de blir berövade vårdnaden av barnen
  • Efterleva FN:s barnkonvention och se IS-terroristernas familjer som en enhet och välkomna dem tillbaka till Sverige för rehabilitering. Med tanke på de reportage som även SR sänt finns det inget som tyder på att dessa familjer, de sista att ge upp Kalifatet, är mindre radikala och hatiska mot väst. De kommer inte vilja medverka till en avprogrammering frivilligt. Där frivillighet och motivation är de enda faktorer som kan möjliggöra framgång. Familjerehabilitering kräver, visar erfarenheter från bland annat konflikten i Sierra Leone, många år i rehabliteringsläger. Att ha suttit i rehabiliteringsläger utgör heller ingen garanti då samhället i övrigt för lång tid kommer se på dessa familjer med stor misstänksamhet. IS-terroristernas familjer har dömt sig själva och sina barn och barnbarn till eviga främlingar i det fria väst. Den civilisation de hatar så innerligt
  • Låta till exempel Irak eller Syrien, mot ersättning, försöka rehabilitera dessa familjeenheter, inklusive barn, på plats. Frågan är dock om Irak eller Syrien eller för den del de automa kurdiska områdena i Irak eller någon av de överlevande minoriteterna har någon större lust med det. De har alltför stor erfarenhet vad dessa familjer är kapabla till. Inklusive barnen
  • Låta familjerna leva kvar, utan konsulär hjälp eller heller någon form av bistånd till Irak eller Syrien, i de områden de sitter fast i nu. Lämna deras öde och behandling till sina brottsoffers avgörande.

Folkmördarnas barn. Det är tidsinställda bomber hur vi än väljer att hantera dem. Frågan är dock i grunden enkel men svaret desto svårare. Och som kommer att dränkas i känslosås:

Ska dessa bomber brisera i regionen där deras föräldrar förstörde deras liv och framtid eller ska de brisera i något av de europeiska ursprungsländerna med risk att skada oskyldiga?

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.