Karlstad kommun islamofobanklagar kristdemokraternas EU-kandidat Soheila Fors

Socialtjänstchefen Sabina Gómez Jansson svar från Karlstad kommun till föreningen Khatoon.
  • Måndag 18 Mar 2019 2019-03-18
E-post 4522

Soheila Fors, och hennes verksamhet “Tehuset” och boendet för personer med dokumenterat skyddsbehov “Saras hus” är bara ett exempel på verksamheter som utan saklig grund utsätts för tjänstemannaaktivism. I detta fall från Karlstad kommuns socialtjänstchef. En aktivism det är omöjligt att freda sig mot då den sällan eller aldrig vilar på saklig grund eller någon annan dokumentation än eventuella hemliga arbets-PM som inte går att ta del av alternativt muntligt framförda arbetsinstruktioner. Tjänstemannaaktivismen, som utövas inom ramen för myndighetsutövning under arbetstid, sätter fri konkurrens ur spel. Oavsett marknad.

Till kvinnodagen 8 mars 2018 delade Föreningen Khatoon ut Soheila Fors förra bok ”Bakom varje fönster bor ett hjärta” till alla riksdagsmän. Inför med kvinnodagen 2019 delade föreningen ut Soheila Fors tredje bok ”Såld” till socialtjänster i Mellansverige genom central distribution. En distribution som enligt Förvaltningslagen skall diarieföras som inkommande skrivelse hos mottagarna om de är en offentlig myndighet. Kommunerna har en skyldighet att diarieföra allt inkommande i likhet med att alla svar skall diarieföras på motsvarande sätt.

Boken “Såld. Från förtryck till frihet” är Soheila Fors tredje bok. Den handlar om en kvinna i Iran som blir såld som sexslav av sin egen drogmissbrukande far. Läsaren får följa hennes flykt till Sverige och hur hon på flyktingförläggningen går ur askan i elden. Soheila Fors har arbetat med kvinnor och flyktingar i många år och fått veta mycket om deras upplevelser. Det har tagit två år att bli klar med boken och researchen har tagit en stor del av den tiden. Boken är nu inne på sin andra upplaga och har fått ett bra mottagande.

– Det känns stort för mig som invandrare att känna att jag fått en plats i detta land. Jag kom till Sverige med två väskor och nu har mina böcker kommit ut på olika språk över hela världen. Jag är så tacksam, säger Soheila Fors till Karlskoga Tidning.

Distributionen är att anse som en officiell korrespondens. På samma sätt som svaren och reaktionerna hos kommunerna är det. Avsikten med distribution via officiella kanaler av boken “Såld” har varit att sprida kunskap om hederskultur, gruppkultur och könsförtryck. 

Den 13 mars fick föreningen Khatoon en försändelse från Karlstads kommun i ett officiellt kuvert frankerat med kommunens frankeringsmaskin. Där låg ett exemplar av boken ”Såld” med följande meddelande författat på en postitlapp. 

Texten lyder

“Hej och tack! Då vi tycker att Soheila Fors FB-sida sprider eller i vart fall inte tar bort inlägg/kommentarer som sprider islamofobi har vi inget intresse av denna bok. Mvh Sabina Gómez Jansson

Bokreturen väcker en rad frågor, men även uppenbara svar, av både förvaltningsmässig och värderingsmässig karaktär. Genom att använda pronomenet “vi” hänvisar Gómez Jansson till ett kollektivt beslut på Karlstad kommun eller inom Karlstad kommuns socialtjänst som omfattas av myndighetsutövningen. Socialtjänsten kärnverksamhet är just myndighetsutövning inom ramen för bland annat placering av kvinnor i behov av skydd från hedersrelaterat våld och förtryck. Bakom termen “vi” finns sannolikt en diskussion och ett beslut. Något annat är helt orimligt att anta.

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina beslut och allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium, som normalt sett också är en allmän offentlig handling.

Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen (TF 2:3) Handlingen ska förvaras hos myndigheten.Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten (TF 2:6 och TF 2:7). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har alla rätt att läsa dem.

Med hänvisning till Förvaltingslagen samt Regeringsförmen är det orimligt att anta att det som Goméz Jansson, som är en erfaren tjänsteman, inte är Karlstads kommuns officiella hållning till föreningen Khatoon och kristdemokraternas kandidat till Europaparlamentet.

Även om Karlstads kommuns svar är att de menar att det endast är den skriftliga lappen som är olämplig med Sabina Gómez Janssons egna tankar och funderingar är svaret från Karlstad kommun inte heltäckande. Den berör inte att socialtjänstchefen hänvisat till ett kollektivt beslut på socialtjänsten som Gómez Jansson hänvisar till, inte heller att hållningen framförs i andra sammanhang.

 

Karlstad kommun har genom Sabina Gómez Jansson i hennes roll som chef för socialtjänsten för Karlstad kommun i kommuala nätverk aktivt muntligen, med samma motivering som den skriftliga, avrått andra kommuners socialtjänster från placering i det skyddade boendet. Karlstad kommun har framfört denna analys, att Soheila Fors, Khatoon och dess verksamheter Tehuset samt det skyddade boendet Saras hus vilar på en islamofobisk värdegrund, i dessa kommunala nätverk sedan en längre tid.

Andra kommuner i östra Mellansverige delar inte Karlstad kommuns linje utan har genomgående givit Khatoon och Saras hus höga betyg och goda omdömen eftersom verksamheten inte bara tar hand om den akuta kris kvinnorna och barnen befinner sig i. Redan från första dagen i det skyddade boendet förbereds de skyddsbehövande för en framtid. Något som gör Saras hus unikt i Sverige vilket även har fått höga vitsord från tillsynsmyndigheter.

FÖRENINGEN KHATOON SOHEILA FORS

Soheila Fors kandiderar till Europaparlamentet för Kristdemokraterna på plats nummer åtta. Fors var tidigare vald ordförande för World Kurdish Organisation som organiserar 7,5 miljoner kurder.

Fors blev år 2012 framröstad som Årets bry-sig-om-are i  Karlstads stift, hon valdes samma år till Årets förebild av dagstidningen Dagen. I februari 2013 blev Soheila Fors en av flera som uppmärksammades av kungahuset för "betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt”.

Föreningen Khatoon driver Nordens största skyddade boende, Saras hus, för personer och familjer utsatta för hedersvåld. Sedan starten har flera hundra kvinnor och barn som erhållit skyddsstatus enligt Socialtjänstlagen fått skydd och en ny framtid inom ramen för Tehusets och Saras hus verksamhet.

Det finns goda skäl att låta granska Karlstad kommuns beslutsstrukturer samt beslutsprocesser.

Det finns inte någon registrerad handling på Karlstad kommun som motiverar socialchefens agerande varför Ledarsidorna.se förutsätter att Gómez Jansson antingen erhållit en muntlig, ej dokumenterad instruktion, att förmedla denna information till andra kommuner inom ramen för kommunal samverkan, att det underlag socialtjänstchefen Gómez Jansson vilar på omgärdas av samma sekretess som arbets-PM alternativt att Karlstad kommun även här brister i sin tydlighet i relation till tjänstemännen om vad de får kommunicera på arbetstid och inom ramarna för varje anställds tjänsteutövning.

Om det är Karlstad kommun, som genom sekretessmarkerat arbetsmaterial, tillåter Sabina Gómez Jansson att sprida en uppfattning om att Khatoon bedriver islamofobisk verksamhet eller om det är Sabina Gómez Janssons eget initiativ, vilket kommunen låter göra gällande i när det är skriftlig kommunikation där hon utnyttjar den makt hon har i egenskap av kommunal förvaltningschef och ingående i kommunala nätverksorganisationer är ointressant i sammanhanget.

Effekten blir densamma för Soheila Fors, Khatoon och alla andra personer eller verksamheter som drabbas av tjänstemannaaktivism som bygger sitt agerande på illvilja och/eller ryktesspridning. Utan källkontroller.

Detta trots att Tehuset, i samarbete med flera företag i Karlstad som till exempel “StädAstrid” berett vägen för utrikesfödda kvinnor som annars skulle vara bidragsberoende att etablera sig på arbetsmarknaden och numera vara skattebetalare i just Karlstad. Kommunal skatteuppbörd som ligger till grund för bland annat socialtänstchefens lön.

Vare sig Karlstad kommuns kommunledning eller kommunstyrelse har vid något tillfälle sökt Soheila Fors, Khatoon eller någon annan företrädare, deltagare eller samarbetspartner för att kontrollera ryktesspridning eller annat som kan påverka bedömningen av Soheila Fors. Karlstad kommun har inte heller kontrollerat om informationen som Socialtjänstchefen sprider om verksamheten är korrekt då den åsamkar den utpekade näringsidkaren skada.

En skada som Karlstad kommun rimligen borde ta ansvar för eller som en absolut lägsta nivå motivera varför kommunen tillåtit och tillåter Sabina Gómez Janssons agerande genom en utredning av Khatoons verksamhet och diarieförd handling.

Vilka andra omdömen som chefen för Socialtjänsten i Karlstad kommun, eller andra tjänstemän i ledande befattning sprider om andra näringsidkare på tjänstetid eller i kommunens skriftliga dialog med andra kommuner, är okänt men kommer kräva en vidare granskning.

 

 

 

Kommentar

Kommunala tjänstemän skall granskas i lika stor omfattning som folkvalda då de innehar omfattande makt. Granskning av makt är varje journalists huvuduppdrag.

Namnpubliceringen av Sabina Gómez Jansson motiveras med att frågorna om hennes agerande som chef för Karlstad kommuns socialtjänst nu återfinns för alla och envar att söka ut i Karlstad kommuns diarium. Ledarsidorna.se har dessutom varit i en längre skriftlig dialog med kommunen och hon är därmed informerad om granskningen. Kommunen har trätt in i hennes ställe inom ramen för sitt arbetsgivaransvar och för hennes talan då hon agerat i tjänsten.

I dialogen har det varit tydligt vad jag har för roll. Både som företrädare för föreningen Khatoon och ansvarig utgivare för Ledarsidorna.se.

Som företrädare för föreningen Khatoon, med den integrationsmöjlighet det ger utrikesfödda kvinnor, och därmed även “Saras hus” som årligen ger 100-tals livsöden skydd från hedersrelaterat våld och hederskultur vill jag nu tillsammans med Soheila Fors, personalen och samtliga inskrivna härmed bjuda in Karlstad kommuns kommunstyrelse samt såväl kommundirektör som tillväxtdirektör till en dedikerad utbildning under en halv dag. Inkluderat ett besök på “Saras hus”.

Planeras besöket i god tid kan de kvinnor som idag deltar i Tehusets integrationsverksamhet sannolikt bereda och bjuda på en måltid med rätter från världens alla hörn. Kvinnor som inget annat vill än att kunna ta steget från att vara bidragsberoende till att bli en fullvärdig del av det svenska samhället och arbetsmarknaden.

Besöket kommer möjliggöra för Karlstad kommuns ledning gott om tid att sätta sig in i verksamheten och även samtala med de utrikesfödda muslimska kvinnor som nu fått nytt hopp om sin framtid av den verksamhet som Karlstad kommun sprider att den vilar på en islamofobisk värdegrund. 

 

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se