2019 – Anno Horribilis, den stora slaktens år i kommunerna

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Onsdag 17 Apr 2019 2019-04-17
E-post 1539

I vårändrings­budgeten, där regeringen aviserade ändringar i årets budget, finns nya reformer för 4,5 miljarder kronor. Det innebär minskningar av andra tidigare aviserade satsningar i höstens beslutade budget, däribland riktade bidrag till äldreomsorgen på 310 miljoner kronor för gemenskapsvärdar och förbättrad personalkontinuitet inom hemtjänsten. Men totalt sett, med det ramverk som lades av Moderaterna och Kristdemokraternas budgetreservation, inleds nu Anno Horriblis, den stora slaktens år i Sveriges kommuner och regioner. Där de största förlorarna är de svagaste grupperna. De som inget lagstöd har trots att de flyr för sina liv. De hedersutsatta.

Artikeln som ljud:

Andra förändringar i vårbudgeten kommer inte komma som ger kommuner och regioner någon avlastning i någon större utsträckning men redan en vecka efter att vårpropositionen presenteras står det klart att den stora slaktens år har inletts. Den stora slakten på medborgarnära tjänster.

Den budgetreservation, Moderaternas och Kristdemokraternas, som utgör själva ramverket till årets statsbudget innebär en de facto minskning av anslagen till kommunerna som i praktiken endast erhåller hälften av indexuppräkningen.

Effekterna är dramatiska för bland annat Örebro kommun som skall spara in 70 miljoner kronor på skolan. Runt om i landet glesas personalen ut på äldreboenden då vakanser som uppstår inte fylls samt att vikarier inte kallas in vid sjukdom och annan ledighet.

I en Stockholmskommun visar det sig att Socialnämnden skall spara in 19 miljoner kronor av ett tidigare underskott ”inom ram”. I den kommunen kommer nu ett antal verksamheter att påverkas. Bland annat skall förebyggande insatser nu behovsprövas individuellt. Detta kan avse tidigare öppna föreläsningar om missbruksproblematik och annat som kunnat få in klienter i behandling utan att personerna i fråga ställt till det för sig ännu mer eller provocerat fram annat lidande. En annan åtgärd som denna kommun nu ser ut att genomföra är att de så kallade grundbeslut om LVU-placeringar, lagen om vård av unga, skall omprövas var tredje månad istället för var sjätte trots att ett LVU-beslut kan och ska avbrytas innan perioden gått ut, oavsett grundbeslutets varaktighet.

Då lag och författningar kring hur en LVU-utredning är hårt reglerat innebär det i praktiken att socialsekreterare nu helt låses in i att göra utredningar med tätare intervall istället för att kunna vara ute i verksamheten och arbeta med klienterna. För att korta placeringstiderna. Detta omöjliggörs nu. På pappret kan då den i detta fall moderatledda kommunen visa upp att de skapar en besparingspotential men det får som effekt att socialsekreterarna i praktiken måste påbörja en ny komplett utredning av varje placering senast en månad efter att den tidigare utredningen lämnats över till nämnden. 

Vilhelmina skall hämta hem 40 miljoner kronor i underskott och redan i år går flera Värmlandskommuner mot underskott eller kraftigt minskade underskott. Efter vårändringsbudgeten presenterades kunde en Värmlandskommun konstatera att ett prognosticerat överskott på 13 miljoner kronor nu ser ut att landa på 600 000 kronor.

Men den största kännbara effekten är i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Att ge kvinnor och barn utrymme för skyddat boende i specialutformade fastigheter med adekvat stöd är inte lagstadgad verksamhet och därmed något som kommunerna nu skär ner på. De medel som regeringen skjuter till för kommunerna, 40 miljoner kronor, innebär inte någon lättnad i egentlig mätbar mening. Huvuddelen av det anslaget, totalt 140 miljoner kronor, går till att permanenta det nationella kompetensteamet.

Det är därmed inte ointressant att granska Johan Forsell, M, utspel på Expressen Debatt i hans, om än relevanta, kritik mot justitieminister Morgan Johansson, S. 

Att socialdemokraterna har stora problem att över huvud taget erkänna förekomsten av hedersrelaterade övergrepp är ingen nyhet. Inte heller att socialdemokraterna hellre lägger medel på aktiviteter som ökar förutsättningarna för hedersrelaterat förtryck genom riktade bidrag, både på kommunal och statlig nivå, till verksamheter som vill kapsla in och legitimera hedersförtryck istället. Detta sker genom dels föreningsbidragen på kommunal nivå men även genom statsbidraget till folkbildning främst till Ibn Rushd. Ibn Rushd bedriver enligt såväl verksamhetsplan som verksamhetsberättelse sådan verksamhet som inte borde falla inom ramen för folkbildning. Missionsarbete. Ibn Rushd bedriver även kurser i bland annat somalisk folkdans för statsbidragen. De som känner till något om den kulturyttringen vet säkert om att i dessa danser hålls kvinnor och män hårt separerade. Så även vid många av de kurser i Koranen och arabiska som ges inom Ibn Rushd kursutbud och vid Kista Folkhögskola. Män för sig, kvinnor för sig. Med statliga och kommunala bidrag. Statsunderstödd hederskultur.

Men Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation har fått till följd att flera kommuner nu genomgår ett stålbad. Ett stålbad som nu leder till att kommunerna endast går ner på lagstadgad verksamhet och glesar ur det som är lagstadgat. Som lärartäthet, som bemanningen i äldreomsorgen. Och som att ge de som flyr ett hedersförtryck mindre förutsättningar att kunna få det skydd och det stöd som dagens klena lagrum ändå medger. 

Istället för skyddade boenden kan de som flyr hedersförtryck i bästa fall få en husvagn på en camping anvisad i de mest extrema fallen där dödshotet är akut. Eller kanske ett rum på ett vandrarhem.

Att hedersförtryck fortfarande är ett akut problem är ytterst justitieminister Morgan Johanssons personliga ansvar. Han har haft informationen om behovet av lagstiftning på området sedan hans tid som ordförande i justitieutskottet 2010-2014 och framför allt sedan han tillträdde ämbetet som justitieminister 2014. I llikhet med terrorlagarna har justitieminiterns vardag inte präglats av något större intresse för vare sig terrorlagstiftning eller lagar mot hedersrelaterat förtryck. Justitieministerns egen väljarbas i Skåne utgörs av grupper som inte vill se några skärpningar på området. Alls.

Men Moderaterna och Kristdemokraterna är inte utan skuld för dagens situation för de kvinnor som ytterligare måste frukta för sitt liv, sin hälsa och sin frihet. Budgetreservationen som styr årets budget lämnar kommunerna ingen annan utväg än att ta bort stödet till kvinnor och barn som lever under hedersförtryck eftersom Morgan Johansson konsekvent, i nu nio år, vägrat ta i frågan och ge de hedersutsatta ett relevant skydd i lag.

Det blev därmed som vanligt. Ett blame-game i riksdagen och att regeringen fick möjlighet att prioritera medelklassens behov att dämpa sin klimatångest med solcellssubventioner och skolstrejker istället för att rädda de kvinnor och barn som idag har ett akut behov att bryta sig loss från klanväldets hedersförtryck.

Medelklassen vann. Igen. Och invandrarkvinnorna förlorade. Igen. Men den största vinnaren är de starka klanerna som kommer kunna fortsätta utöva sitt hedersförtryck ostört. I vissa fall till och med kunna uppbära statsbidrag för sin verksamhet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se