En debattartikel gör ingen sommar – Men ett misstroendevotum kan väcka den minister som sover

 • Måndag 29 Apr 2019 2019-04-29
E-post 372

Moderaternas riksdagsledamöter Maria Malmer Stenergard och Johan Forssell går till hårt angrepp mot regeringens slappa attityd till hårdare lagstifnting mot utrikes medborgare som begår brott i Sverige i en artikel på Expressen Debatt som fått vid spridning på sociala medier. Men. Moderaterna har i allra högsta grad ett delansvar för dagens situation samtidigt som riksdagen har ett vapen i sin hand att rikta mot den person som konsekvent och systematiskt försenat och vattnat ur all lagstiftning mot till exempel terrorism och okontrollerad migration.

Vapnet, det enda riksdagen förfogar över som har någon effekt, är misstroendeförklaringen som sedan lång tid tillbaka borde ha riktats mot justitieminister Morgan Johansson.

En debattartikel gör vare sig någon sommar eller någon skillnad. Men ett misstroendevotum kan med en sannolikhet gränsande till visshet väcka den tröttaste statsminister ur hans slummer.

Har en person som är utländsk medborgare begått ett så allvarligt brott som våldtäkt måste utvisning från Sverige vara huvudregel. Det är uppenbart att nuvarande lagstiftning måste skärpas efter en uppmärksammad dom i Högsta Domstolen.Regeringen Löfven har haft fem år på sig att agera – men inget har hänt, skriver Moderaternas riksdagsledamöter Maria Malmer Stenergard och Johan Forssell i en artikel på Expressen Debatt som fått vid spridning på sociala medier.

Men är det rimligt att anta att duon justitieminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg, S, kommer göra något substantiellt under Stefan Löfvens ledarskap i samarbetet med Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna? Morgan Johanssons historia av senfärdighet och aktivt visat ointresse för denna form av lagstiftning är lång. Den går tillbaka till 2013 när han var ordförande för justitieutskottet.

Det enda initiativ som togs under Allianens andra mandatperiod i lagstiftningsarbetet mot terrorism togs 2013 av den enskilde riksdagsledamoten Staffan Danielsson som motionerade om att lagrummet behövde en översyn. Motionen avslogs av ett enigt justitieutskott under Morgan Johanssons ledning.

Moderaterna var även de helt ointresserade och som pikant detalj satt moderaternas Johan Forsell, en av undertecknarna av dagens debattartikel, i det sammansatta försvars- och utrikesutskottet under denna mandatperiod. Forsell var även suppleant i Nordiska Rådets delegation där terrorism- och migrationsfrågor har varit på agendan under snart ett decennium. Det vill säga gott och väl inom den tidsram som åsyftas och därmed har framförallt Forsell varit medansvarig. Terrorism faller åtminstone i allra högsta grad under utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.

Terrorfrågor är i allra högsta grad gränsöverksridande och faller under rikets säkerhet varför Moderaterna i allmänhet och Forsell i synnerhet borde ha reagerat långt tidigare än dagens höga tonläge motiverar till. Moderaternas höga tonläge kan möjligen tillfredsställa mer konservativt lagda partisympatisörer med svag minnesfunktion och spela upp en ständigt lättlurad journalistkår med minst lika svag minnesfunktion på väggarna men är i egentlig mening inget att imponeras över.

Men störst senfärdighet på allt lagstiftningsområde visar justitieminister Morgan Johansson som i nio år, eftersom hans tid som ordförande i riksdagens justitieutskott måste räknas in, varit en av de ytterst ansvariga för repressiv lagstiftning på terror- och migrationsområdena.

Dagens lagstiftning, fortfarande den svagaste i Europa, mot terrorismresor präglades även den av stora förseningar. Den 18 december 2014 utlovades ett färdigt lagförslag inom området terrorismresor till den 18 juni och så sent som den 23 maj året efter, 2015, försäkrade justitieministern Ledarsidonra.se på twitter att ingen sinkade arbetet och att lagförslaget skulle komma på utlovat datum. Det gjorde det inte. På utlovat datum levererade istället Morgan Johansson ett besked på DN Debatt att nu minsann skulle regeringen ta tag i frågan en gång för alla. Igen. Lagförslaget kom till slut, ett år försenat, och i ett skick som fått övriga Europa att både skratta och gråta åt den svenska regeringens förmåga.

Efter det är förseningarna ett återkommande tema i allt som justitieministern kommer i kontakt med och så sent som i mars i år drogs det senaste förslaget tillbaka efter omfattande kritik från Lagrådet. Ledarsidorna har sökt såväl Morgan Johansson som Mikael Damberg om besked om när ett lagförslag kan läggas ut på en ny remissrunda men deras presssekreterare har inte ens svarat på de mail som skickats.

På migrationsområdet går Morgan Johanssons och Johan Forsells historia mer eller mindre hand i hand under långa perioder. Forsell var perioden 2010-2014 ledamot i Socialförsäkringsutskottet, det utskott som hanterar migranternas villkor och ekonomiska ersättningar. Från och med 2014 var han vice ordförande. 

2011 slöt Alliansen den första migrationsöverenskommelsen med Miljöpartiet i syfte att isolera Sverigedemokraterna samt försöka splittra den röd-gröna oppositionen.

 • 2012 började de första effekterna visa sig i form av de första större upphandlingarna av privat drivna Anläggningsboenden. Bara denna signal, att Migrationsverkets egna resurser inte räckte till, borde ha varit en varningssignal om att något inte stod rätt till i mottagningssystemet.
 • Under hösten 2012 började de första oroväckande rapporterna komma om att Arbetsförmedlingen inte klarade av sitt etableringsuppdrag. Denna information nådde dåvarande finansminister Anders Borg (M) enligt mycket säkra källor. Vad som hände under hösten i hörnrummet på plan sju i Rosenbad är det få som har insikt i men det är  känt att Borgs och Reinfeldts relation försämrades radikalt.
 • Den 6:e februari 2013 erhöll dåvarande migrationsminister Tobias Billström en offentlig reprimand från sin chef när Billström talade om “volymer”. Den nära korrelationen i tid, och ansvarsområdet i sig, med när informationen borde nått Anders Borg och Fredrik Reinfledt borde vara något som bör granskas djupare.
 • Mellan 2013 och 2014 protesterar allt fler kommuner mot att Migrationsverket ”överutnyttjar” de avtal om kommunplacering av nyanlända som slutits. Många kommuner säger upp avtalen med hänvisning till att vare bostads- eller arbetsmarknad lokalt har resurser att ta emot fler. Behovet av bostäder i de områden där arbetstillfällen finns blir synligt och akut.
 • 2014 inleder Fredrik Reinfeldt valspurten med sitt sommartal på temat ”Öppna era hjärtan”. Detta är det första sommartal där han låter genomföra presskonferensen innan talet, inte efter som brukligt är. Efter att Reinfeldt uppmanat svenska folket till att ”öppna sina hjärtan” svarar han i praktiken inte på några frågor om detta och valrörelsen får en lika märklig inramning som polarisering.
 • Reinfeldt förlorar valet och lämnar Rosenbad. Men kvar i Rosenbad finns alla rapporter och varningssignaler kvar. Rapporter som tas över av ministären Löfven.
 • 2015, under vårvintern, arbetar tjänstemän på Justitiedepartementets Migrationsenhet fram en 20 – punktslista på åtgärder i syfte att minska ”pull-effekterna”, eller den svenska attraktionskraften för migranter. Denna lista, som Ledarsidorna.se tagit del av, hamnar i skrivbordslådan då det visar sig vara politiskt omöjligt att förmå Miljöpartiet att ens acceptera förekomsten av den. Listan återfinns dock och tas fram igen men först mer än ett halvår senare. Den blir, mer än ett halvår försenad, den första blocköverskridande migrationsöverenskommelsen när läget är akut. Listan visar sig vara för “klent” tilltagen med den situation som sedanutvecklats. Den första migrationsöverenskommelsen kom att följas av en till. Med dramatiska effekter.
  Under sensommaren 2015 lovar Stefan Löfven att inte bygga murar samtidigt som Morgan Johansson försäkrar att migration inte är en fråga om volymer.
 • Under sommaren 2015  får UNHCR och NGO´s (hjälporganisationer som Röda Korset och Röda Halvmånen) interna rapporter om att större rörelser av flyktingar som avser lämna lägren Syrien, Jordanien och Iran märks av. Empiri har tidigare visat på en mellan fyra veckors och tre månaders förskjutning på effekterna i det svenska systemet för mottagande.
 • Under sensommaren och hösten 2015 blir utvecklingen dramatisk på den grekiska ön Lesbos som effekt av att bland annat Turkiet dragit ner på sin patrullering samt att Grekland vägrar samarbeta med sitt grannland och därmed öppnar bägge vattenytan fri för båtar att fritt transportera migranter. Oavsett slag. Scenerna på Lesbos blir dramatiska.
 • Veckorna innan Stefan Löfven håller sitt ”Mitt Europa bygger inga murar”-tal på Medborgarplatsen inleder Migrationsverket förberedelser för inrättandet av storskaliga flyktingläger för upp till 10 000 i tält på bland annat Rinkabyfältet. Ledarsidorna.se kunde som enda media rapportera om detta. Resten av media valde att delta på Medborgarplatsen och i Münchenbryggeriet där ytterligare mottagande av migranter garanterades.
 • Den 22 september 2015 minskar Migrationsverket kravet på yta per asylsökande i Anläggningsboende till tre kvadratmeter per person. En reaktiv åtgärd då flertalet boenden ”ombetts” att förtäta långt tidigare. Även detta var Ledarsidorna.se ensamma om att rapportera. Vid anläggningsboenden i Blinkarp, Svalövs kommun, blev två kvadratmeter per person standard samt att 18 personer förväntades dela på en toalett. Som jämförelse skall hundar med en mankhöjd överstigande 65 centimeter i bur ha minst 5,5 kvadratmeter yta var i enskild bur. För varje ytterligare hund måste tre kvadratmeter adderas. På samma yta som fyra hundar lever skulle från och med hösten 2015 sex vuxna män samsas.
 • Polisen förlorade kontrollen över flyktingsituationen långt tidigare. Det visade polisledningens interna dokument som SvD tog del av i form av lägesbilder och promemorior från landets högsta polisledning som kommunicerades med justitiedepartementet.
  I december 2015 arbetar regeringen fram förslag som syftar till att stänga Öresundsbron. Förslaget dras dock tillbaka då det inte kommer få en parlamentarisk majoritet men vi landar ändå i att ha EU:s mest restriktiva migrationspolitik tillsammans med tre andra länder. Beslutet får dominoeffekter i hela migrationskedjan och familjer splittras samt ”fastnar” halvvägs genom Europa.
 • I mars 2016 tvingas regeringen acceptera att Migrationsverkets budget för 2016 och 2017 blev underfinansierade och tvingades låna till driften.

Morgan Johanssons historia stoppar dock inte där, hans ansvar under de okontrollerade skogsbränderna i fjol, 2018, har Ledarsidorna tidigare redogjort för. Det tog Johansson 13 dygn att lösa ut den nödlagstiftning som finns i Lagen om skydd mot olyckor, första paragrafen i det tionde kapitlet, för att MSB skulle få de muskler som krävdes för att bekämpa bränderna.

Även om den låga grundberedskapen mot skogsbränder även den är ett ansvar som delas av moderaterna och socialdemokraterna sedan 2007, vilket Ledarsidorna.se tidigare beskrivit i flera artiklar, så fick beslutet redan efter två dygn effekt och bränderna kunde börja kontrolleras. Fram till dess hade regeringens och Morgan Johanssons passiva förhållningssätt kostat skogsägare och försäkringsbolag miljardbelopp.

Moderaterna är inte på något sätt oskyldiga till dagens situation inom vare sig rättsväsende, migrationspolitik, arbetet mot terrorism eller vår civilförsvarsförmåga mot olyckor och bränder. Men en persons ansvar löper som en röd tråd:

Morgan Johansson.

Menar Moderaterna allvar med att vara ett alternativ och ta ansvar finns alltid misstroendevapnet i riksdagens händer. En debattartikel gör ingen sommar, särskilt inte om den ena av undertecknarna – Johan Forsell – har ett de facto medansvar för dagens situation på många områden som berör Sveriges och svenska medborgares säkerhet. 

Men ett misstroendevotum i riksdagens kammare riktat mot justitieminsiter Morgan Johansson kan mycket väl få ett och annat att ta fart och kanske till och med väcka den statsminister som sover.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se