Förvarstagandet av Abo Raad skedde med kirurgisk precision

  • Lördag 27 Apr 2019 2019-04-27
E-post 645

Förvarstagandet av Abo Raad tyder på en attitydförändring i förhållande till hatpredikanter och terrorist-relaterad verksamhet. Staten har nu tagit tag i en av de trådar som håller ihop denna miljö och den stora frågan är om hur hårt, och länge, som den svenska staten avser följa den tråd och de trådar som kanske nu nystats upp.

Artikeln som ljudfil:

Trådar där statens rättsvårdande myndigheter förr eller senare kommer hamna i inte bara i andra radikala nätverk som det Muslimska Brödraskapet utan genom personunionerna in i de politiska partierna, de akademiska kretsarna och den skattefinansierade verksamheten i de radikaliserade delarna av det svenska muslimska civilsamhället.

Långt ifrån hela det muslimska civilsamhället i Sverige är så radikala som Abo Raad och hans närmaste. Men att det finns radikala element är klarlagt sedan tidigare.

Imamen vid Gävle Moské, Abo Raad, är förvarstagen på Migrationsverkets förvar uppger Gefle Dagblad. Enligt uppgifter till tidningen från släktingar till imamen ska han utvisas till hemlandet Irak. Det är inte uteslutet att impulsen för förvarstagandet från början kommit som ett resultat av Sveriges bi- och multilaterala relationer. Abo Raad är inte okänd internationellt,  Ledarsidorna.se samt dess samarbetspartner och vidare kontaktnät har återkommande kommit i kontakt med Raads namn, och de som ingår i hans nätverk och supporterskara, i internationella islamist- och salafistgranskande kluster.

Oavsett vad så lyckades den svenska staten dra i exakt rätt tråd, med en i det närmaste kirurgisk precision. Just den tråden och på den punkten där den svenska islamistiska och den salafistiska miljön flyter samman.

Salafism ISLAMISM

Salafism är en riktning inom islam som vill gå tillbaka till religionen så som de själva uppfattar att den lärdes och praktiserades av de tre första generationerna av muslimer efter profeten Muhammed. Gemensamt för salafisterna är deras idealbild av hur de första muslimska samfunden såg ut och de försöker följa Muhammed och hans följeslagare så mycket som möjligt i sina handlingar. Giltigheten av sann salafism erkänns av Ammanbudskapet.

Salafisterna är bokstavstroende och anser att man inte behöver omtolka de olika religiösa texterna. De menar sig förstå Koranen och sunna som profeten och hans följeslagare gjorde.

Islamism, även känt som politisk islam, är en bred politisk rörelse som härstammar från Arabvärlden, med olika förgreningar, vilken huvudsakligen uppstått på 1900-talet, ursprungligen för att bemöta västerländsk kolonialism men också västerländskt kulturellt och demokratiskt inflytande.De tre ideologer som brukar räknas som islamismens föregångare är Jamal al-din al-Afghani, Rashid Rida och Muhammed Abduh. De som anses vara islamister använder som regel dock inte begreppet om sig själva eller andra som delar deras uppfattningar. Inom den islamistiska rörelsen finns såväl moderata demokratiska partier som extremistiska militanta grupper. Islamister är en part i 73 procent av alla inbördeskrig med över 1000 döda per år enligt konfliktforskning år 2016 vid Uppsala universitet.

I stiftelsen Dokus serie om personer som har och har haft en stor roll för spridande av en radikal ideologi i muslimska sammanhang ingår bland annat Abo Raad, imamen i Gävle som hyllade Islamiska statens blixtkrig i Irak sommaren 2014. Abo Raad är känd radikal förespråkare av jihad och en bokstavstrogen tillämpning av sharia – religiös lag. Abo Raad är senast känd för allmänheten för att ha hotat en journalist vid Gefle Dagblad vilket föranlett en polisanmälan. 

Förvarstagandet av Abo Raad väcker visst uppseende, inte bara inom de radikala salafistiska och  miljöerna utan även i de kretsar som sedan lång tid kartlagt och kritiserat dessa. Varnat för dess budskap och allt större inflytande i såväl politiska som akademiska kretsar. I dessa sammanhang är inte Abo Raad en okänd person. Att granskning av denna miljö innebär personliga risker är inte heller en nyhet varför förvarstagande är lika förvånande som det ändå kanske inte är det. 

Att Migrationsverket väljer att förvarsta en person som haft uppehållstillstånd i mer än 20 år för, enligt uppgifter i media, en förestående utvisning tyder på att Abo Raads granskare och kritiker till den sfär han varit med och byggt upp i allt väsentligt haft rätt.

Några av de som tidigt granskade denna miljö är SvD tidigare ledarkrönikör Per Gudmundson, docent Johan Lundberg och inte minst författaren Hanna Gadban. Alla har det gemensamt att de fått sina karriärer förstörda och blivit misstänkliggjorda för att löpa mörka krafters ärenden. Smutskastningen och försöken att förminska dessa har tagit sig olika uttryck.

Hanna Gadban är ett av flera tydliga exempel på hur detta gått till. I sin bok ”Min Jihad” beskrev Gadban ingående den verksamhet som Abo Raad byggt upp och vilken extrem tolkning som Raad och det närliggande Swedish United Dawah Center, SUDC representerat. Gadban beskriver ingående denna radikala missionsverksamhet i sin bok. En missionsrörelse där hon även pekar på vilken roll som radikaliserade kvinnor har. Många kvinnor är minst lika aktiva i rekryteringsarbetet till IS visar andra erfarenheter.

Michael Skråmos hustru Amanda, är ett exempel. Hon konverterade och radikaliserades långt före det att hon träffade Michael Skråmo som inte alls var lika radikal innan han gifte sig. Det menar några av Amanda Skråmos efterlevande till Ledarsidorna.se.

Gadban fick sommaren och hösten 2015 efter sin presentation i Almedalen av sin bitvis självbiografiska bok som samtidigt kartlade denna miljö uppleva en lång period av misstänkliggörande av henne som person och hennes författarskap på alla nivåer. Ett exempel på hur bred denna form av opinonsarbete mot de som granskar de salafistiska och islamistiska miljöerna är den recension av hennes bok som presenterades på Aftonbladet Kultur:

Hennes (Gadban, red:s anmärkning) presentation av hur islam kan tolkas på olika sätt är lika sympatisk och riktig, som hennes oförsonlighet mot all religiositet, som inte stämmer med hennes egen, blottar hennes intoleranta kärna. Det är varken idén om att vara liberal muslim eller hennes jakt på militant intolerans som är problemet, utan snarare hur andra uttryck för religiositet än den hon godkänner döms ut.

Med tanke på deras erfarenheter är det inte konstigt om Gadban och ­andra ­balanserar på religionsfientlighetens gräns. Men den personliga erfarenheten legitimerar inte svepande påståenden om islam.

Recensenten deltog senare i akademikeruppropet mot Dr Magnus Norell efter den senares kunskapsöversikt om Muslimska Brödraskapet verksamhet och utbredning i Sverige men valde, när uppropet väl fått sin effekt att exkludera Norell från framtida forskning, att ta bort sitt namn. Idag återfinns recensenten i ett av riksdagspartiernas expertgrupper om integration samt är kopplad till en större tankesmedja.

Effekten av den form av kampanj som recensionen i Aftonbladet inledde mot Gadban fick, trots att allt hon redogör för i boken visat sig korrekt, att hon idag är marginaliserad i debatten och givit apologeterna samt medlöparna ett försprång. Tills idag.

Även om Abo Raad är mer att beteckna som salafist än islamist så har den myndighet som beslutat om förvarstagandet identifierat en av de ”hubbar”, eller centralfunktioner, som knyter ihop den salafistiska miljön med den mer lågmälda och verserade islamistiska miljön.

Swedish United Dawah Center, SUDC, där Abo Raad föreläst och som förmedlar radikala tolkningar av islam är en av dessa organisatoriska samlingspunkter som knyter ihop olika organisationer genom personunioner.

I SUDC återfinns Kajs Atallah. Kajs Atallah är verksamhetsledare i den muslimska biståndsorganisationen Muslim Aid som grundats i England av Muslimska Brödraskapet. I den svenska ledningen för Muslim Aid. återfinns bland annat tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan. Tidigare har en aktiv i Svenska Muslim Aid dömts för terrorbrott när han dels bidrog till finansieringen till terrorsekten Islamiska Staten, IS, dels aktivt rekryterade jihadister. Han dömdes till sex månaders fängelse då rekryteringen och finansieringen bedömdes vara av normalgraden. IS bestialitet med folkmord och att bränna tillfångatagna soldater till döds inlåsta i burar är vida dokumenterad.

Kajs Atallah och SUDC är även en av Kista Folkhögskolas samarbetspartners. Kista Folkhögskola var den folkhögskola som var tänkt att bedriva en skattefinansierad imam-utbildning.  Rektor för Kista Folkhögskola är Maryam Osman Sherafay, tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot och för närvarande vice ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Planerna på en nationell skattefinansierad imamutbildning stoppades efter främst Ledarsidorna.se avslöjande.

Oaktat vilken myndighet som till slut initierade förvarstagandet av Abo Raad och hans son tyder detta på en vindkantring i arbetet mot våldsförhärligande och våldsbejakande religiös-politiska budskap som islamismen och salafismen utgör. Att staten genom förvarstagandet inlett ett operativt arbete genom att börja dra på exakt rätt ställe i denna Gordiska knut tyder på att Sverige till slut förstått vilken fara för demokratin och situationen i andra länder är. Och inte en slump. Signalen är dessutom tydlig;

Sverige  är inte längre  den säkra hamn för vare sig hatpredikanter eller terroristrekryterare som den utgjort tidigare.

Och, kanske inte minst viktigt, att de som tidigast var ute med varningarna börjar se en upprättelse komma. Personer som Hanna Gadban, Nalin Pekgul, Carina Hägg, Johan Lundberg, Per Gudmundson och Magnus Norell som alla fått erfara faran i att granska och kritisera dessa miljöer. Miljöer som genom personunioner är vitt spridda genom apologeter och medlöpare inom akademi, politik och statsförvaltning vilket Ledarsidorna.se pekat på under lång tid.

Hur de apologeter som på olika sätt bidragit till dreven genom att delegitimera granskare som bland annat Hanna Gadban och Magnus Norell kommer agera är okänt, vidare är okänt om även dessa har monitorerats av de internationella aktörer som på ett eller annat sätt sannolikt varit delaktiga i att Abo Raad nu är tagen i förvar.

Förvarstagandet av Abo Raad tyder på en attitydförändring i förhållande till hatpredikanter och terrorist-relaterad verksamhet. Staten har nu tagit tag i en av de trådar som håller ihop denna miljö och den stora frågan är om hur hårt, och länge, som staten avser följa den tråd de nu nystat upp. Abo Raad är i sig främst en centralgestalt för den salafistiska miljön.

Men. Samtidigt är SUDC där Raad och hans närmaste är aktiva just den punkt som  av den salafistiska och islamistiska miljön flyter samman som en av flera toppar på ett isberg. Ett isberg där statens rättsvårdande myndigheter förr eller senare med stor sannolikhet kommer hamna i inte bara SUDC och till det Muslimska Brödraskapet kopplade Muslim Aid utan genom personunionerna in i de politiska partierna, de akademiska kretsarna och delar av den skattefinansierade verksamheten i det svenska muslimska civilsamhället.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.