Förvarstagandet av imamen Abo Raad sammanfaller med Islamiska statens ledares framträdande

Abu Bakr al- Baghdadi. © Kjell Nilsson Mäki för Ledarsidorna.se
  • Tisdag 30 Apr 2019 2019-04-30
E-post 719

Gefle Dagblad menar i en artikel i gårdagens tidning att den förvarstagne imamen Abo Raad kan misstänkas för förberedelse för terrorbrott. En långsökt förklaring då det inte är den roll som som Raad har i den salafistiska samt islamistiska miljön i Sverige. Raads åsikter och verksamhet har varit kända av myndigheterna under lång tid och inskränker sig till predikarens, inspiratören och i vissa fall kunnat ge rekryterarna till Islamiska Staten de argument som de behöver i sitt rekryteringsarbete för terrorsekten. Något som annars skulle kunna väga in är att den Islamiska statens ledare Abu Bakr al-Baghdadi nu trätt fram igen efter fem års tystnad.

Artikeln som ljudfil:

Att förvänta sig att Abo Raad även skulle behärska finansiering, identifiering av mål, planering samt delta i ett operativt genomförande utan tidigare erfarenhet är en orimlig teori. Raads roll I den salafistiska samt den islamistiska miljön är predikaren och inspiratören sedan 20 år tillbaka. Raad har sökt svenskt medborgarskap vid två tillfällen men nekats.

Det finns dock andra omständigheter som kan motivera beslutet att ta Abo Raad i förvar. Ett kan vara att Islamiska Statens högste ledare, Abu Bakr al-Baghdadi, nu efter fem års tystnad framträder för första gången. Då Abo Raad i allra högsta grad har framstått som en mer eller mindre apologetisk och okritisk anhängare till al-Baghdadi är allmänt känt och syftet skulle då vara att få bort så många av hans följare som möjligt på kort tid.

USA :s försvarsdepartement bedömer att IS har mellan 15 000-20 000 beväpnade anhängare i Syrien och Irak. I bland annat Nigeria, Jemen, Afghanistan och Filippinerna finns grupper som deklarerat sin lojalitet till IS. Mer än andra terrororganisationer har IS använt sig av våldspropaganda – och terroristernas propagandaenhet har fortsatt att sprida sina budskap även inifrån det fallande kalifatet. Civila både i Mellanöstern, Europa och på andra håll i världen har betalat ett astronomiskt pris i död och mänskligt lidande.

I samtliga övriga fall bygger det på att Säkerhetspolisen fått en impuls antingen från den politiska nivån eller som ett resultat av internationell underrättelseinformation att Raads verksamhet i Sverige eller inom EU inte är önskvärd längre trots att Raad i sak inte bedriver annan verksamhet än det han gjort de senaste två decennierna.

Det lagrum som Migrationsverket nu agerat inom är Utlänningslagens, UtL, första kapitel, sjunde paragraf:

Utlänningslagen Säkerhetsärenden 1 kapitlet 7 paragraf

Säkerhetsärenden enligt denna lag är ärenden där Säkerhetspolisen av skäl som rör rikets säkerhet eller som annars har betydelse för allmän säkerhet förordar

   - att en utlänning ska avvisas eller utvisas,
   - att en utlännings ansökan om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska avslås eller att en utlännings uppehållstillstånd eller arbetstillstånd ska återkallas,
   - att en utlänning inte ska beviljas statusförklaring eller att en utlännings statusförklaring ska återkallas,
   - att en utlänning inte ska beviljas resedokument, eller
   - att en utlännings ansökan om ställning som varaktigt bosatt ska avslås eller att en utlännings ställning som varaktigt bosatt ska återkallas.

Ett ärende hos Migrationsverket om huruvida ny prövning ska beviljas enligt 12 kap. 19 eller 19 b § är ett säkerhetsärende om beslutet om avvisning eller utvisning har fattats i ett säkerhetsärende. Lag (2016:1243).

Det är sannolikt att Migrationsverket har, eller står i begrepp att, fatta ett beslut om indragande av uppehållstillstånd och utvisning. Utvisning kommer att verkställas av Säkerhetspolisen då det är ett säkerhetsärende enligt UtL 10 kapitel 14 paragraf.

Regeringen har ett behov av att vända en allt mer kritisk opinion till sin fördel inom terrorområdet och genom att ge Säpo och Migrationsverket en politisk impuls att utvisa Abo Raad kan regeringen adressera den punkt där den islamistiska och salafistiska miljön möts genom SUDC, Swedish United Dawa Center, där Abo Raad är en återkommande föreläsare om sharia och korantolkning. Det signalvärde som skickas har redan fått effekt. De sedvanliga protesterna om negativ särbehandling från de sfärer som normalt protesterar mot när polis ingriper mot utrikesfödda eller svenska medborgare med en eller två utrikesfödda föräldrar.

Det upprop som Abo Raads familj startade för hans frisläppande togs snabbt ned från nätet och från de vanligen förekommande protesterande organisationerna som Muslimska Mänskliga Rättighetskomittén, Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Sveriges Unga Muslimer och Islamiska Förbundet i Sverige är det i praktiken helt tyst. Inte heller studieförbundet Ibn Rushd, som agerar som paraplyorganisation för flera av dessa organisationer, har gjort något som helst uttalande.

Detta kan inte tolkas på något annat sätt än att alla organisationer vill hålla huvudet under radarn om Säpo eller annan myndighet skulle fortsätta dra i den tråd de nu fått fatt i. SUDC, där Abo Raad är en återkommande föreläsare och uttlolkare av Koranen, är själva knutpunkten för både salafister och radikala islamister. De förenas i en bokstavstrogen tolkning av koranen och flera av de aktiva i SUDC återfinns i andra organisationer som har eller har haft terroristdömda bland sina aktiva.

Kajs Atallah är ett exempel. Atallah är förutom aktiv i SUDC även verksamhetsledare för biståndsorganisationen Muslim Aid. I Svenska Muslim Aids ledning ingår bland annat förre bostadsministern Mehmet Kaplan vilket ledarsidorna.se tidigare avslöjat. En annan aktiv i Svenska Muslim Aid är den terroristdömde som 2017 dömdes till sex månaders fängelse för bland annat finansiering och rekrytering till Islamiska Staten.

Kajs Atallah återfinns även i Kista Folkhögskolas nätverk och samarbetspartner då han tidigare varit enhetschef vid folkhögskolan. Kista Folkhögskola är den folkhögskola som var tänkt att bedriva en skattefinansierad Imam-utbildning tills ledarsidorna.se avslöjade detta. Rektor för Kista Folkhögskola är Socialdemokrater för Tro och Solidaritet vice förbundsordförande Maryam Osman Sherafay. Ordförande för Kista Folkhögskola är Abdulkader Habib, även han aktiv i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

Vare sig Kista Folkhögskola, Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Mehmet Kaplan eller hans tidigare parti Miljöpartiet bör därmed vara oinformerade om SUDC och Abo Raads budskap. Ett budskap som bidrar till rekrytering och finansiering av den Islamiska Staten.

Om det nu är regeringen, vilket bör bedömas som mest sannolikt, som initierat processen kan det resultera i att, om det inte föreligger något verkställighetshinder för utvisning, öppna upp och lätta på trycket för regeringen i allmänhet och justitieminister Morgan Johansson i synnerhet.

Dels blir regeringen av med en ständig källa för hatpredikningar och lyckas detta kan de därmed kunna evakuera IS-terroristen Michael Skråmos efterlevande sju barn enklare. Även om dessa sju barn i ännu högre grad långsiktigt kommer kunna tjäna Islamiska Staten ännu bättre som ikoner och levande halvmartyrer. Det som skulle kunna hindra en verkställighet är att regeringen inte fått de garantier som krävs för att Abo Raad skall slippa dödsstraff eller kroppslig förnedring i utvisningslandet. I detta fall främst Irak. Att Irak är inblandat på något sätt beror på att Erbil, den kurdiska ”huvudstaden” ligger i den autonoma kurdiska zonen i Irak.

Den låga profil som det muslimska civilsamhället håller har även det en förklaring. Det snabba agerandet i att ta bort namninsamlingen på nätet samtidigt som ingen av de vanliga företrädarna uttalar sig tyder på att någon form av central rekommendation kommunicerats. De delar av det muslimska civilsamhället som ingår i det bidragsindustriella komplexet, som till exempel studieförbundet Ibn Rushd i synnerhet, är för närvarande under granskning av Folkbildningsrådet efter bland annat Ledarsidorna.se samt opinionsbildaren Rebecca Uvells granskande reportage.

En av tveksamheterna kring Ibn Rushd är att även de, likt Abo Raad och Kajs Atallah, bedriver Dawa eller muslimskt missionsarbete för medel avsedda för folkbildning. Något som enligt Folkbildningsrådets stadgar eller regleringsbrev inte ingår i folkbildningsuppdraget.

Beslutet att ta imamen Abo Raad initierades inte av Säpo utan av tredje part på något sätt. Med stor sannolikhet är det regeringen som kan ha olika syften med detta även om IS obestridde ledare Abu Bakr al-Baghdadis återkomst mycket väl kan ha spelat sin roll i helheten.

Att förvarstagandet har påverkat situationen är ställt utom allt rimligt tvivel. Den plötsliga tystnaden från det muslimska civilsamället och även Uppsalaprofessorn Mattias Gardell samt övriga som är aktiva i närliggande kretsar som annars är de som brukar protestera högst vid inbillade eller verkliga oförätter tyder på större rörelser och är talande.

  Att de som är tysta nu när en ännu större oro än tidigare att själva kanske kan komma att granskas bör vara en rimlig slutsats.

Oavsett vilket alternativ.

Om det initierats av IS ledarens återkomst eller att regeringen vill skapa sig ett bättre politiskt manöverutrymme inför barnen Skråmos evakuering från al Hol-lägren kommer framtiden att utvisa.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se