Tobés förslag om EU-förbud mot finansiering av odemokratiska rörelser rökridåer för egna brister

  • Tisdag 23 Apr 2019 2019-04-23
E-post 412

Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé lanserar som ett av moderaternas förslag ett europeiskt finansieringsförbud mot organisationer som sprider antidemokratiska värderingar. Ett utspel som dels inte innebär någon nyhet då EU redan utreder frågan, dels ett utspel som låtsas som Sverige inte själva utgör något problem. Sveriges internationella anseende är lågt i dessa frågor då Sverige sedan decennier själva finansierat antidemokratiska rörelser med skattemedel. Såväl nationellt som internationellt.

Artikeln som ljudfil:

 

Både i Sverige och andra EU-länder har flera moskéer fått pengar av länder utanför EU. Saudiarabien och Turkiet är två exempel. I de fall pengarna går till församlingar som är ”extrema” och har som mål att ”sprida ideologier eller religiösa tolkningar som inte är förenliga med den liberala demokratin” bör EU ta fram gemensamma regler fler att förbjuda sådant stöd, menar Moderaterna rapporterar bland annat SVT. Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna har tidigare lanserat liknande förslag.

Enligt Tomas Tobé kan det till exempel bli den polisiära samarbetsorganisationen Europol som får till uppgift att definiera vilka församlingar som är extrema. Han drar paralleller med det förbud som i dag finns mot att finansiera terrorgrupper.

Moderaternas utspel kommer i en bitvis märklig kontext. Dels utreder EU för närvarande införandet av Magnitskijlagar i hela EU, något som bland annat Storbrittannien och Frankrike infört, dels är det ytterligare ett tecken på Sveriges misslyckande att stifta nationella lagar för sin egen finansiering under mer än ett decennium. Magnitsijlagar har bland annat tillämpats för att frysa hela transaktionskedjor för biståndsorganisationen Muslim Aid som misstänktes för att finansiera folkrättsbrott vilket ligger nära det syfte som Tobé menar är målet.

Den svenska utrikesministern Margot Wallström motsätter sig nationella Magnitiskijlagar för svenskt vidkommande och det svenska nationella motståndet mot att arbeta med nationell lagstiftning underlättar folkrättsbrott i bland annat Syrien.

Magnitskijlagar Frysning av ekonomiska transaktionskedjor vid folkrättsbrott

Magnitskijlagen, på engelska Magnitsky Act, är ursprungligen en lagstiftning som antogs av den Amerikanska kongressen år 2012. Lagen innebär att den amerikanska staten har rätten att beslagta finansiella tillgångar samt neka individer, som tros vara inblandade i Sergej Magnitskijs död samt misstänks för brott mot de mänskliga rättigheterna, från att resa in i landet. Lagen gör det möjligt att vidta ekonomiska sanktioner i form av att frånta dessa individer deras tillgångar, neka dem rätten att använda banksystemet samt begränsa deras internationella rörlighet.

Följande länder har vidtagit egna, liknande, åtgärder som grundar sig i Magnitsky Act: USA, Kanada, Storbritannien, Estland, Lettland och Litauen. Frågan har även varit uppe för diskussion i Europaparlamentet men ett konkret lagförslag har ännu inte antagits av Europeiska Unionen

Tomas Tobé har tidigare även tagit en av Muslimska Brödraskapets främsta svenska företrädare i försvar för dennes åsikter. Detta har bland annat Nyheter Idag rapporterat om nyligen. Muslimska Brödraskapet har bland annat en förintelse av staten Israel i sitt handlingsprogram samt strukturell diskriminering och förtryck av oliktänkande när de nått sitt mål, ett återuppståndet kalifat.

Sverige har dessutom själva varit en del av problemet med finansiering av att finansiera sprida ideologier eller religiösa tolkningar som inte är förenliga med den liberal demokrati genom uppbyggnaden av Humanitarian Law Secretariat i Ramallah, Västbanken. Detta biståndsprojekt initierades av Alliansen II. 

Uppbyggnaden av ett EU-gemensamt projekt för att bygga upp bland annat ett fungerande rättsväsende var Sverige initiativtagare till under Alliansen II sista år. Som del av detta rättsväsende hörde bland annat ett fungerande advokatsamfund. Ett sådant grundades, Palestinian Bar Association (PBA), med säte i bland annat Gaza.

I grunden syftade EU och Sveriges stöd till bland annat PBA till att stärka arbetet för palestiniernas mänskliga rättigheter. En ädel, och i allra högsta grad angelägen, satsning. Palestinierna behöver bygga upp en fungerande rättsstat. Men.

  • I artikel 27 i PBA stadgar förbjuds medlemmarna explicit att samarbeta med staten Israel samt israeliska medborgare.
  • 2015 erhöll Muhammad Halabi, som knivmördade två israeliska medborgare, en postum examen i palestinsk lag av PBA. Halabi benämndes officiellt av PBA som en ”hjältemodig martyr”.
  • PBA förklarade sig ”stå lojala med Muhammad Halabi”.
  • 2016 års examens- och invalsceremoni i PBA kom att uppkallas efter Muhammad Halabi till hans ära för de mord han utfört.
  • PBA:s ordförande, Hussein Shabaneh, har officiellt vid flera tillfällen låtit förstå att PBA inte kommer att erkänna något Israeliskt territorium mellan Jordanfloden och Medelhavet.
  • PBA har sedan 2013 erhållit mer än 22 miljoner Euro för att dels vidareutveckla sin verksamhet men även för att bygga ett högkvarter samt domstolsbyggnader. Varför ett advokatsamfund skall ansvara för byggnation av domstolar är en annan, rätt udda, lösning men kan ha någon form av logisk förklaring. Som att det inte finns en formell stat.

I projektet ingick även finaniering av det skolmaterial som distribuerades till palestinska skolor via UNWRA som hyllade bland annat jihad och intifada riktat mot staten Israel i allmänhet och judar i synnerhet.

Efter att Ledarsidorna.se avslöjade denna svenska statsunderstödda finansiering av ideologier och religiösa tolkningar som manar till folkrätttsbrott som till exempel folkmord lät Sveriges samarbetspartners frysa samtliga utbetalningar av bistånd. Sverige stod ensamt kvar. Norge begärde senare i efterhand sitt utbetalade bistånd tillbaka för projektet som från början initierats av Alliansen II och moderaterna vid makten.

Vare sig Norge, Danmark, Österrike eller de andra europeiska länderna hade någon större lust att efter svenskt initiativ och med svensk projektledning med skattemedel delfinansiera spridandet av antidemokratiska ideologier i Mellanöstern.

Sveriges anseende i arbetet mot finansiering av terrorism och extremism är lågt internationellt. Inte minst efter Ledarsidorna.se avslöjande av finansieringen av Humanitarian Law Secretariat 2017 som fick konsekvenser i Sveriges bilaterala relationer inte minst med grannlandet Norge. 

Även om problemet med utländsk finansiering är stort pågår redan det arbete på EU-nivå som Moderaterna nu avser driva som valfråga samtidigt som ett nästan lika stort problem är Sveriges finansiering till destabiliserande krafter med skattemedel. Den senare är en fråga för riksdagen och inte minst moderaterna som har en skuld i den svenska nationella lagstiftningen som medger finansiering av spridning av extrema ideologier. Inte bara genom biståndsbudgeten utan även genom folkbildningsanalsaget och de kommunala föreningsbidragen. Verksamheten vid Gävle-moskén, med kopplingar till salafistiska SUDC och Muslim Aid är finansierad med bland annat dessa bidrag.

I svenska Muslim Aid återfinns aktiva som bland annat dömts för finansiering och rekrytering till Islamiska Staten vilket Ledarsidorna.se tidigare avslöjat.

Det finns med andra ord skäl att vara skeptisk mot Moderaternas utspel. Arbetet de efterlyser på EU-nivå pågår redan i stor utsträckning genom kommissionens egen utredning av Magnitskijlagar men kanske framför allt måste Sverige återupprätta sin egen trovärdighet på området genom nationella åtgärder.

Idag finansieras mycket av spridandet av de religiösa och politiska tolknigar som står i strid med demokratins grundprinciper med svenska skattemedel. Både genom kommunala föreningsbidrag och genom Sveriges internationella bistånd. Detta är en nationell fråga och inte en EU-fråga och för att Sverige skall ha någon trovärdighet bör inte bara Moderaterna utan hela den svenska riksdagen ta tag i problemen i den svenska finansieringen av antidemokratiska rörelser och organisationer först.

Med början i de kommunala föreningsbidragen och det svenska biståndet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se