Regeringens repressiva mediepolitik går på export

© Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se®
  • Lördag 18 Maj 2019 2019-05-18
E-post 1867

Sveriges regering och framför allt biståndsmyndigheten Sida låter hela detta repressiva tankegods som utvecklats av regeringarna Löfven I och II gå på export. Med Sverige och Sida som värd för Stockholm Internet Forum finns det gott om nära tillhands liggande exempel för de 500 deltagarna att analysera.

Artikeln som ljudfil:

Sida´s generaldirektör Carin Jämtin, utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Peter Eriksson skriver på Expressen debatt att Sverige, och omvärlden, måste ställa tydliga krav på de stora företag som dominerar sociala medier globalt. Det är i allas intresse att vi inte lämnar över ansvaret för vår offentliga debatt och mötesplats till företag menar trion Jämtin, Wallström och Eriksson.

Utspelet sammanfaller med att Stockholm Internet Forum inleds med 500 personer från omkring 100 ländersom  samlas på inbjudan av Sida för att diskutera internets roll och framtida utmaningar. Fokus är det krympande demokratiska utrymmet online samt tillgång till internet.

Jämtin, Wallström och Eriksson menar att världen befinner sig mitt inne i en negativ trend med en allvarlig utveckling: 

Auktoritära stater använder avancerade verktyg för att rekrytera nya anhängare, polarisera och undergräva den demokratiska debatten och attackera och tysta motståndare. Alltmer automatiserade informationsflöden, ökad datainsamling, desinformationskampanjer och möjligheterna och utmaningarna kring artificiell intelligens har gått från periferin till att utgöra centrala samhällsfrågor.

Ett av de länder som borde vara i blickpunkten för konferensens analys och kritik med denna beskrivning är dessvärre värdlandet Sverige. Sverige utgör ett gott exempel på hur ett maktparti inte bara gör försök med att införa repressiv medielagstiftning för den egna befolkningen. Sverige har inte bara tvingat levererantörer som Facebook till samarbete och underkastelse utan även bidragit finansiellt till andra länders införande av repressiva medielagar och uppbyggnad av organisationer som syftar till ytterligare polarisering av debattklimat och konflikter.

Konflikter där folkmord finns som inte bara möjligt utan högst sannolikt slutresultat om de krafter som stöds av regeringen Löfven släpps lösa.

Sveriges utrikespolitik i allmänhet och biståndspolitiken i synnerhet har fokuserat på demokratifrågor och enligt såväl Wallström som Eriksson som Jämtin skall detta biståndsarbete intensifieras med de goda erfarenheter de säger sig ha sedan förra mandatperioden.

Ett av regeringens numera nedlagda biståndsprojekt, som lades ner efter att Ledarsidorna.se avslöjat de många oegentligheterna, var arbetet med Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat i Ramallah på Västbanken. Det officiella syftet med det svenskinitierade projektet var att stärka de mänskliga rättigheterna, men det reella resultatet var uppbyggnaden av ett palestinskt rättsväsende som explicit förbjöd palestinier att ha kontakt med israeliska myndigheter, organisationer och medborgare. 

Efter att Ledarsidorna.se avslöjat detta projekts egentliga innebörd drog sig Sveriges samarbetsländer ur. Norge har begärt utbetalade medel tillbaka efter att själva granskat projektets egentliga innebörd och faktiska resultat.

Mer läsning: Humanitarian Law Secretariat – Längs antisemitismens stigar

Ett annat exempel på det goda svenska inflytandet är den Palestinska Myndigheten, PA, införande av nya medielagar. President Abbas antog, genom dekret och utan att fråga det palestinska parlamentet innan, Electronic Crimes Law. Sedan lagen börjat gälla (den sjunde juni 2017) har den resulterat i att runt 20 palestinska journalister fängslats, vissa utan rättegång. Ledarsidorna.se var den enda svenska media som rapporterade om detta. Samtliga övriga har inte reagerat alls. Det kan inte helt uteslutas att den tvångströja som det skattefinansierade presstödet utgör har pressat Sveriges Radio, Sveriges Television samt Bonnier- och Schibstedt-koncernerna till någon form självcensur då ett framtida presstöd skulle riskera att dras in.

Lagen är en kopia på justitieminister Morgan Johanssons SOU 2017:70, lag om utlandsspionage, som skulle det göra möjligt för den svenska staten att installera trojaner och annan hemlig övervakningsutrustning i journalisters arbetsredskap, bostäder, kontor och fordon. 

Justitieminister Morgan Johansson lät för denna lag utse Runar Viksten, FRA-lagens arkiktet, till utredare under ett år och rundade därmed grundlagsberedningen i strid mot gällande praxis. Regeringen har ännu inte lagt förslaget på riksdagens bord.

Den palestinska versionen av lagen som införts av president Mahmoud Abbas bryter mot internationell rätt samt kränker de palestinska medborgarnas rätt till yttrande- och siktfrihet konstaterade Amnesty International i sin årliga rapport för 2017. 

Inte heller elektronisk lagring av data är längre tillåtet. Även mötesfriheten inskränktes kraftigt vilket framgår av rapporten från Amnesty där PA, som den palestinska myndigheten i Ramallah förkortas till, förbjöd en turkisk pan-arabisk organisation som även organiserar kurder att genomföra ett möte på palestinskt territorium. Lagstiftningen öppnar även för, och tillämpas för, att med repressiva åtgärder begränsa rättigheter för etniska, religiösa och nationella minoriteter.

Mer läsning: Palestina på väg mot total diktatur

Det var endast Ledarsidorna.se som rapporterade om president Abbas införande av denna lag. Övrig svensk media, som i allt väsentligt är beroende av regeringens presstöd, valde att inte rapportera om detta historiska övergrepp mot mänskliga rättigheter på det palestinska territoriet.

Vidare har den svenska regeringen ett unikt samarbete med Facebook genom en direktkanal mellan regeringen och Facebook. Biståndsminister Peter Eriksson skapade förutsättningarna för denna direkta kanal för att ”städa debatten” på Facebook under den förra mandatperioden tillsammans med justitieminister Morgan Johansson rapporterade Sveriges Radio. Eriksson svarar nekande på programledarens fråga om han använt hotlinen själv.

– Jag har inte haft, utan det är mera till partisekreterarna och det gänget som jobbar kring dem som gör det… Men det är verkställt. Det finns en sådan direkt kontakt idag… och det verkar fungera.

Bara fyra månader efter att Peter Eriksson vitsordade denna fungerande  ”heta lina” mellan regeringen och Facebook avslöjade Ledarsidorna.se den så kallade 261-listan på UD. Den lista där 261 förment opolitiska tjänstemän krävde garantier från förvaltningsledningen att inga förändringar skulle ske av Utrikesdepartementets värdegrund om det skulle bli ett regeringsskifte. Att Utrikesdepartementets värdegrund stod över regeringsformen.

Två timmar efter att Ledarsidorna.se publicerat artikeln började Facebook metodiskt radera länkarna då nyheten ansågs ”stötande”. Först efter 24 timmar, när GP publicerat nyheten efter att ha fått tillgång till källmaterialet av Ledarsidorna.se, tillät Facebook att nyheten kunde delas på sociala medier. Samtidigt utsattes Ledarsidorna server för ett angrepp som skadade inloggningsförfarandet så pass mycket att systemet var tvunget att plockas ner helt och startas om – en process som tog tre timmar.

Mer läsning: UD uppmanar till olydnad – Alliansen utmålas som rasistisk

Någon hade tagit ett operativt beslut. Inte bara på Facebook, det kan inte förklara IT-angreppet. Om det var via en hot-line eller inte har inte gått att utreda då Facebook inte medger någon granskning eller överprövning av deras i övrigt utomrättsliga processer.

Detta tankegods, att begränsa det fria ordet, präglar hela regeringen Löfven I och Löfven II. Och det går på export. Inte bara till den Palestinska Myndigheten. Även det svenska medielandskapet, och då de aktörer som idag står utanför regeringens kontroll via presstödet, omfattas.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons tidigare statssekreterare, Irene Wennemo, är tidskriften Kvartals senaste rekrytering och har tagit med sig hela, eller åtminstone delar, av detta tankegods och regeringens syn på yttrandefrihet till sin nya uppdragsgivare. 

I sin debutkrönika menar Kvartals Wennemo att någon form av skyddsvallar behöver byggas för att tygla avarterna i den politiska debatten. Wennemo menar implicit att dagens regleringar, som till exempel det pressetiska regelverket och hat- och hotlagstiftningen är otillräcklig. Trots att Sverige kunnat se flera fällande domar bara det senaste året.

Skyddsvallar är, i yttrandefrihet- och tryckfrihetssammanhang, en alltför välkänd omskrivning av ordet censur och kontroll. Om Wennemo på tidskriften Kvartals plattform kommer förorda att den går på fortsatt entreprenad till aktörer vars beslut inte kan överpövas eller granskas, som genom regeringen Löfven I:s avtal med Facebook, eller om det skall ske genom lagstiftning och förändringar i grundlagen som SOU 2017:70 förordar och vilket är Wennemos partikamrat och tidigare kollega i regeringskansliet justitieminister Morgan Johanssons linje, återstår att se.

Varifrån Wennemo och justitieminister Morgan Johansson fick sitt tankegods under sin skolning till politiker är även det okänt då arbetarrörelsens framväxt sedan 100 år uteslutande möjliggjorts av det fria ordet. Hjalmar Branting fick under junikravallerna 1918 ett oväntat, och helt avgörande, och i sista stund välkommet stöd från kung Gustav V:s intervention i skeendet.

När dåvarande regering och polismästaren i Stockholm inte bara ville slå ner arbetarrevolten på Gustav Adolfs Torg med vapenmakt utan även med stöd från statsministern begränsa bland annat yttrande- och mötesfriheten intervenerade statschefen och monarken. Gustav V vägrade tillåta något som helst sådant med motiveringen att detta skulle framkalla ett flera år långt blodbad. Han vägrade att göra några som helst begränsningar i arbetarnas och folkets universella rätt att kritisera makten.

Yttrandefriheten var, för Gustav V, en universell rättighet som stod över inte bara honom själv som kung utan alla kända och okända gudar, furstar, ministrar och andra i maktställning. Den universella rätten att kritisera makten och andra. Gustav V valde, när han stod inför ett nära förestående blodbad bara ett stenkast från Stockholms Slott, att försvara denna rätt för arbetarna även om det skulle drabba honom själv.

Och det märkliga har inträffat nu;

Att vara försvarare av den universella yttrandefrihet som Gustav V försvarade sida vid sida med socialdemokraten Hjalmar Branting anses idag av regeringen vara en högerextrem åsikt.

När det enda denna frihet innebär är att den försvarar den universella rätten att yttra och dela sin åsikt och kritisera makten. En rättighet som står över alla kända gudar, kungar, furstar och politiska åsikter.

Den kraft och rättighet som byggde arbetarrörelsen stark är samma kraft och rättighet som dagens socialdemokratiska regering vill begränsa. Till varje pris.

Med Sverige och Sida som värd för Stockholm Internet Forum finns det gott om nära tillhands liggande exempel för de 500 deltagarna att analysera. De behöver bara fråga värdarna, Carin Jämtin, Margot Wallström och Peter Eriksson, hur de egentligen tänker när de så medvetet och strukturerat arbetar för att begränsa det fria ordet och pressar Facebook till underkastelse. Som den heta lina till Facebook innebär som kan skötas utan offentlig insyn. För att ge direktiv och få rapporter om medborgarnas olämliga beteende.

Eller åsikter.

Sveriges regering och framför allt biståndsmyndigheten Sida intensifierar nu arbetet och låter hela detta repressiva tankegods som utvecklats av regeringarna Löfven I och II gå på export.

 

 

Randamnärkning:

Om åtta dagar är det val till EU-parlamentet. Rösta på moderaternas Henrik Sundström #25.

Sundström är den enda i startfältet som var delaktig i kampanjen att stoppa den grundlagsändring som skulle inneburit att staten gjorde skillnad på medborgare och medborgare. Där sådana som du skulle få inskränkta rättigheter i att ta del av offentliga handlingar.

Där endast “seriösa” journalister och tidningar samt myndigheter skulle få fri tillgång.

Kampanjen, där jag var en av kampanjledarna, gav justitieminister Morgan Johansson storstryk och lagförslaget föll i sista parlamentariska beredningsinstans, Konstitutionsutskottet.

Förutom Expressen var det endast nyetablerad media på internet som drev opinon. Såväl DN, SvD, Aftonbladet samt Public Service valde att vara tysta.  Men så är de samtliga, genom sina ägare eller direkt, helt beroende av de skattefinansierade bidrag de erhåller årligen. Och de står därmed i ekonomisk beroendeställning till regeringen.

Rösta Henrik Sundström.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.