S löfte om skydd för journalister substanslöst – Avser fortfarande driva igenom Lex Ledarsidorna

  • Lördag 4 Maj 2019 2019-05-04
E-post 1694

Socialdemokraterna går in i valrörelsen med en ren lögn. De påstår sig värna om en fri och oberoende granskande journalistik. Samtidigt har justitieminister Morgan Johansson förberett en lagstiftning som medger upphävande av meddelarskyddet och att kunna sätta in hemliga tvångsmedel mot journalister. Lagen är tänkt att börja gälla från och med den första januari 2023.

Artikeln som ljudfil

Socialdemokraterna går till val till EU-parlamentet med att EU måste ta ett helhetsgrepp för att stärka det fria ordets ställning runt om i Europa. Av plattformen framgår att

Ge journalister starkare skydd. Granskningsjournalistik av hög kvalitet tas ofta fram av internationella journalistnätverk. Avslöjanden om skatteflykt som Luxleaks och Panamadokumenten är några aktuella exempel. Men allt för ofta får journalister betala ett högt pris när de rapporterar om missförhållanden bland företag och myndigheter. Vi vill därför utreda förutsättningarna att ta fram ett EU-direktiv som ska skydda oberoende kritiker, media och journalister från dyra rättsprocesser som syftar till dem att tystna. 

De svenska socialdemokraterna är dock de sista med att försöka ställa sig på det fria ordets sida. Det räcker med att vrida klockan tillbaka med 12 månader för att Socialdemokraternas lednings sanna natur skall avslöjas och eftersom Morgan Johansson, ansvarig minister för bland annat yttrandefrihetsfrågorna, sitter kvar har ingenting förändrats i sak.

Socialdemokraterna drev under förra mandatperioden fram en enmansutredning, 2017:70, lag om utlandsspionage, som går i helt motsatt riktning och som är tänkt att träda i kraft den första januari 2023. Lagförslaget har inte uppstått på grund av någon enskild tidigare händelse utan är en produkt av spekulativt tänkande. Om det inte är journalistik som den som bedrivs vid Ledarsidorna.se.

Enmansutredningen initierades efter flera reportage av bland annat Ledarsidorna.se om regeringens relation till Marocko som påverkat bilden av Sverige i bi- och multilaterala relationer.

Inte minst på anti-terrorområdet vilket mycket säkra källor, av varandra oberoende i ministerrådet och inom andra utrikesförvaltningar har kunnat berätta för Ledarsidorna.se i efterhand. Sveriges aviserade erkännande av Västsahara hade kunnat resultera i en exkludering av Sverige och svensk polis från det multilaterala arbetet mot terrorism i Europol då Sveriges regering i sådana fall skulle komma att stödja en statsbildning med tydliga band till al Qaida in Mahgrib, AQiM. Efter Ledarsidorna.se publicering av relationerna till Polisario och Sveriges avsikter framfördes denna konsekvensbeskrivning från bland annat Frankrikes inrikesminister direkt till de svenska ministrarna vid ett möte i Bryssel 2016. EU värderar, av lätt insedda skäl, Marockos arbete mot jihadism högre än Sveriges. Sverige har den i särklass slappaste inställningen till finansiering, rekrytering och lagföring av terrorister inom hela EU samt även i jämförelse med den absoluta merparten av de demokratiska länderna i MENA-regionen.

Sverige erkände aldrig Västsahara efter den franske inrikesministerns mycket tydliga signal och frågan är död och begravd för många år framöver. Efter denna förnedring i ministerrådet 2016 initierade Morgan Johansson arbetet med SOU 2017:70. Lex Ledarsidorna.se.

I denna lag, som främst är avsedd för nyhetsrapportering av militära eller polisiära insatser som påverkar Sveriges relation med främmande makt, förbehåller sig staten att sätta in omfattande tvångsåtgärder redan om misstanke finns om att en journalist har för avsikt att skriva en artikel för publicering. 

Flera delar av meddelarskyddet upphävs och lagen är skriven på ett sådant sätt att i praktiken alla relationer som Sverige har med stater eller mellanstatliga organisationer som påverkas av en nyhetsrapportering omfattas om det kan rymmas inom begreppet ”Fred och Säkerhet”. Rapportering om den svenska biståndsindustrin är i allra högsta grad inbegripet i detta begrepp. De tvångsmedel som staten kan sätta in mot journalister är

  1. Kunna avlyssna den misstänkte journalistens telefon
  2. Kunna avlyssna den misstänkte journalistens datatrafik
  3. Kunna placera en trojan den misstänkte journalistens arbetsredskap såsom dator och mobiltelefon
  4. Kunna sätta upp dolda kameror i fordon, bostad och kontor som misstänkte journalisten förfogar över
  5. Kunna sätta upp dolda mikrofoner fordon, bostad och kontor som misstänkte journalisten förfogar över

Dessa tvångsmedel kommer vara tillgängliga för åklagare och polis redan vid misstanke om att den enskilde journalisten arbetar på en artikel som bara kanske ska publiceras. Att det kan finnas en misstanke räcker. Vidare föreslås i utredningen att

”Med begreppet främmande sammanslutning avses därmed en gruppering som representerar ett motstående intresse men som inte nödvändigtvis behöver utgöra en främmande makt. För att straffbestämmelsen ska vara tillämplig fordras dock att det är fråga om en aktör som intar en maktposition. Det krävs emellertid inte att grupperingen är organiserad på visst sätt för att den ska falla under begreppet”.

Det innebär att, i fallet med biståndspolitiska beslut som granskas, att alla som har en avvikande uppfattning om den förda biståndspolitiken (som är en del av Sveriges politik för fred och säkerhet) kan falla under allmänt åtal. Oavsett vem det är som granskas. Det finns även skrivningar om utvidgat straffansvar:

Utvidgningen innebär att röjanden som inte är tillräckligt allvarliga för att bestraffas enligt våra förslag till nya brott i 19 kap. BrB ändock kan träffas av straffansvar.

Det mesta som en journalist skriver kan därmed hamna under straffansvar. En flexibilitet inför framtiden som är önskad av justitieminister Morgan Johansson.

Sammanställda öppna uppgifter som presenteras i redaktionell text kan bli straffbara om de sätter Sverige i en ofördelaktig position i förhållande till främmande makt eller mellanstatliga organisationer. I en förlängning kan skapandet av en annan Sverigebild än den önskade bli straffbart om det kan ledas i bevis att det påverkar relationerna med andra länder.

Regeringen har inte kommunicerat annat än att lagförslaget kommer läggas fram under mandatperioden som planerat. Lagförslaget ligger fast även om det ännu inte lagts på riksdagens bord. Förslaget har dock fått hård kritik från en del av remissinstanserna även om Sida bejakar det. Sida har ett särskilt intresse av att hindra granskning av biståndsprojekt.

Framför allt efter Ledarsidorna.se avslöjande om hur regeringen ser på Marocko men även senare. Under 2017 kunde Ledarsidorna.se rapportera  om hur svenskt biståndsmedel gick till antisemitiska biståndsprojekt och där ekonomiska resurser slussades vidare till Hamas-associerade organisationer. Avslöjandet störde Sveriges och Sida´s multilaterala relationer och Sveriges samarbetsländer fryste alla utbetalningar till biståndsprojektet ”Humanitarian Law Secretariat”. SOU 2017:70 är därmed skräddarsydd för att tysta den helt oberoende grävande opinionsjournalistik som bedrivs vid Ledarsidorna.se.

Lagförslaget SOU 2017:70 kan med andra ord kallas för Lex Ledarsidorna.se när regeringen väl kommer genomföra det.

Det finns med andra ord absolut inga sakligt grundade argument eller någon empiri att vila på för att motivera att ta dagens löfte från Socialdemokraterna på allvar. Värdet på detta vallöfte är i praktiken noll då Stefan Löfven dels har valt att behålla det enskilt största hot mot den svenska yttrandefriheten i regeringen, Morgan Johansson, dels inte kommunicerat till media och allmänhet att Morgan Johanssons repressiva medieförslag har förpassats till historiens skräckkabinett.

Och det värsta är att ingen journalist på någon av de större redaktionerna genomskådar den socialdemokratiska bluffen, än mindre ställer justitieminister Morgan Johansson mot väggen och frågar honom vad han sysslar med. Och vilken värdegrund han egentligen representerar.

Foto: yoshiffles

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se