Säpo omhändertar ytterligare radikaliserad i Umeå – En tidsfråga innan organisationer granskas

  • Lördag 4 Maj 2019 2019-05-04
E-post 1017

Säkerhetspolisen följer nu upp förvarstagandet av imamen Abo Raad med ytterligare. Än så länge är det endast den rent salafistiska miljön som har kommit ifråga för större åtgärder men rimligtvis är det endast en tidsfråga innan Säkerhetspolisen i samarbete med Ekobrottsmyndihgeten och inom det internationella samarbetet Europol tar sig an de större strukturerna. Det biståndsindustriella komplexet. Att detta komplex idag är pressat tyder den kompakta avsaknaden av protester på.

Artikeln som ljudfil:

En muslimsk ledare i Umeå togs på torsdagen i förvar av Säkerhetspolisen. Enligt uppgift till VK har mannen kopplingar till den imamen Abo Raad i Gävle som sitter i förvar hos Migrationsverket sedan en tid.

Att det finns en radikal islamistisk rörelse i Umeå är känt sedan tidigare. Abu Muadh, till vardags verksam i Halmstad, har tidigare bjudits in av Islamiska Föreningen i Västerbotten för att hålla i föreningens fredagsbön samt för att hålla en föreläsningar. Exemplen på budskapet som förmedlas är många vilket VK kunnat beskriva genom bland annat Arbetarpartiets gruppledare Jan Hägglunds blogg.

Samtidigt som den svenska säkerhetspolisen tycks arbeta vidare uppger Ledarsidorna.se källor in i den amerikanska administrationen att arbetet med den föreslagna terrorisklassificeringen av Muslimska Brödraskapet fortsätter. Det höjs nu röster inom administrationen att ”ta det lugnare” och försöka hitta en mer kirurgisk utformning av de åtgärder som president Trump lovade sin egyptiske kollega al Sissi den nionde april. En utformning som slår mot de faktiska strukturerna och finansieringssystem som nyttjas av Muslimska Brödraskapet och som i många fall utnyttjar de svagheter som finns inom den internationella biståndssektorn.

Ett av förslagen som nu analyseras är hur Storbritannien hanterar motsvarande organisationer. Det senaste exemplet som analyseras är organisationen Muslim Aid, systerorganisation till det mer kända Islamic Relief. Skälet är att stora delar av finansieringen till terrororganisationer visar sig ha gått inte bara genom Hawalah-systemet utan även maskerats som bistånd av olika karaktär.

MUSLIM AID ISLAMIC RELIEF

Muslim Aid är en brittisk NGO, Non Govermental Organisation, med säte i London. Den grundades 1985 och leds idag av en nyinsatt ledning efter att ha riskerat tvångslikvidation och åtal efter omfattande förskingring av bidrag samt kopplingar till Hamas. Muslim Aid ingår i Muslim Charities Forum som leds av Hany al Banna.

Hany al Banna är även grundare till Islamic Relief som anses vara Muslimska Brödraskapets biståndsorganisation och även om han inte själv redogör för släktskapet med Muslimska Brödraskapets grundare Hassan al Banna medger han att Muslimska Brödraskapet är hans livsluft i en intervju i Emel.

Muslim Aid, med Mehmet Kaplan, är i praktiken syskonorganisation med Islamic Relief där Omar Mustafa idag är vice ordförande för den svenska delen.

Muslim Aid har tidigare ertappats med att finansiera bland annat terrororganisationen Hamas i samarbete med Hamas insamlingsorganisation ”Union of God” och är löpande föremål för utredningar av såväl brittiska myndigheter som av EU:s antikorruptionsmyndighet OLAF. Under 2018 var Muslim Aid UK tvingade att byta ut hela sin ledning för att behålla sin status som NGO.

Muslim Aid är representerat i Sverige och i dess ledning återfinns inte bara tidigare bostadsminister Mehmet Kaplan utan även Kajs Atallah som genom sitt engagemang i Swedish United Dawa Center, SUDC, samarbetat med den nu förvarstagne imamen Abo Raad.

Att Muslimska Brödraskapet är etablerat som rörelse i Sverige, enligt deras egna utsagor i dels Islamiska Förbundet i Sveriges stadgar samt en dom i Förvaltningsdomstolen i Stockholm där Sveriges Unga Muslimer själva anför att de är en del av Brödraskapets ungdomsorganisation FEMYSO är ställt utom allt tvivel. Även verksamheten vid Muslimska Familjedagarna har genom åren präglats av Muslimska Brödraskapets ideologi där återkommande internationellt kända och erkända sharia- och jihadistpredikanter bjudits in som med en överväldigande majoritet kan länkas till Brödraskapet.

Muslimska Familjedagarna är numera nedlagd som konferens och grundarna, studieförbundet Ibn Rushd, Islamiska Förbundet i Sverige samt Sveriges Unga Muslimer har släckt hemsidan. Det är som konferendagarna aldrig funnits. Dagar som frekvent gästades av bland annat professor Mattias Gardell vid Uppsala Universitet. Muslimska Brödraskapet i Sverige glider nu bort från det offentliga rummet och in i annan statsfinansierad verksamhet som är svårare att kartlägga.

Den tydliga trend att Muslimska Brödraskapet i Sverige glider över till biståndsarbete har flera naturliga förklaringar. För närvarande är det av Brödraskapet kontrollerade studieförbundet Ibn Rushd under granskning av Folkbildningrådet efter kritik och granskande reportage från bland annat Ledarsidorna.se och opinionsbildaren Rebecca Uvell. Bland annat ifrågasatte Ledarsidorna.se redan 2015 Folkbildningsrådets anslag till att studieförbundet ska tillåtas förvärva anläggningstillgångar som Granhedsgården AB för medel avsedda för folkbildning och inte minst anslagt till Dawah, muslimsk mission, inom ramen för samma anslag.

Denna verksamhet redovisas öppet av Ibn Rushd men trots att den finns återgiven i såväl verksamhetsplaner som verksamhetsberättelser påstår docent Aje Carlbom i sin senaste rapport till MSB att någon sådan verksamhet inte bedrivs. Rapporten har fått stort genomslag i regeringskansliet trots dess uppenbara faktafel.

Carlbom har i uppdrag att författa ytterligare studier åt MSB om den islamistiska miljön i allmänhet och Muslimska Brödraskapet i synnerhet.

Den internationella biståndssektorn är i högre grad en sektor som inte media bevakat samtidigt som den är svår att utreda med internationella transaktioner samt, vilket ligger i biståndssektorns natur, förknippat med att mycket av underlagen är utformade på andra språk än svenska och numera engelska. Sida har sedan Carin Jämtin var biståndsminister närmat sig Islamic Relief. En utveckling där nu Islamic Relief har klivit fram som en av de viktigaste NGO:s, Non Governmental Organizations, för biståndsarbetet i Mellanöstern och Nordafrika. Mycket av dokumentationen inom Muslim Aid och Islamic Relief är dessutom, av lätt insedda skäl, på arabiska vilket gör organisationerna extremt komplexa att granska.

Biståndsarbetet kan även gömmas i andra budgetposter än genom direkt samarbete. En stor del av Sidas ramanslag förmedlar Sida vidare till Forum Syd. Sida vitsordar själva i presentationen av samarbetet att Forum Syd bedriver en ren vidareförmedlingsverksamhet bortom offentlig in- och tillsyn. Ett sätt att runda offentlighetsprincipen. Islamic Relief är en av de organisationer som uppbär biståndmedel från Forum Syd.

Där Sida lyder under såväl offentlighetsprincip som myndigheternas ställning inom ramen för Regeringsformen som under förvaltningslagen har Forum Syd inga formella krav på sig om transparens trots att anslaget i huvudsak utgörs av skattemedel. Det går inte att, som journalist eller enskild medborgare, få ut handlingar eller ekonomisk uppföljning annat än långt i efterhand efter att Sida godkänt slutrapporten. Styrelsen för Forum Syd och protokoll är heller inte offentliga handlingar men Forum Syd redovisar ändå någon form av protokoll på sin hemsida för allmänheten. Forum Syd är, genom handläggaren Johan Stenberg, tydlig på den punkten efter fråga från Ledarsidorna:

 Forum Syd är en ideell organisation, och inte till en myndighet. Forum Syd har inte en rutin och heller inte någon skyldighet att lämna ut intern dokumentation till privatpersoner. Viss verksamhet hos Forum Syd finansieras med statliga medel och denna blir offentlig då Sida har granskat och godkänt den.

Forum Syds uppfattning att endast “viss verksamhet” är statsfinansierade delas inte av andra då 95 procent av anslaget utgörs av skattemedel som aktivt undanhålls från offentlig insyn. Endast Carin Jämtin, Sida´s generaldirektör, kan anses ha någorlunda överblick.

Det kan inte uteslutas att Säkerhetspolisen nu arbetar parallellt med andra myndigheter för att motarbeta radikal islamism och salafism. Än så länge har endast personer som uppenbart missionerat för jihadism i olika former kommit att utsättas för tvångsåtgärder. 

Rimligen är det endast en tidsfråga innan även organisatoriska entiteter blir föremål för revisioner och husrannsakningar.

Som till exempel inom det biståndsindustriella komplexet.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se