Utrikesminister Wallström kritiseras för tredje året i rad – Dirty Dozen belönas ändå

  • Tisdag 4 Jun 2019 2019-06-04
E-post 1349

Efter att KU 2017 och 2018 kritiserat Utrikesdepartementet (UD) så klandras dess chef Margot Wallström för tredje året i rad för hanteringen av allmänna handlingar. Trots den hårda kritiken mot utrikesministern kommer de tjänstemän som svarat för den praktiska handläggningen, att gömma undan handlingar och medvetet försvåra granskning, sannolikt belönas rikligt för sin lojalitet.

”KU anser att det är synnerligen bekymmersamt att Utrikesdepartementets hantering av allmänna handlingar återkommande har gett upphov till klagomål som uppmärksammats i olika tillsyns- och granskningssammanhang”,

 skriver utskottet. Ett enigt KU slår fast Margot Wallströms ansvar som chef för UD:

”För de brister som utskottet påtalat i detta ärende kan utrikesministern inte undgå ansvar”.

I år gäller kritiken UD:s hantering 2018 av den utvärdering man självt beställt av Sveriges kampanj för en plats i FN:s säkerhetsråd 2017-18.  Utredare var den pensionerade ambassadören Anders Lidén som lämnade in en 44-sidig rapport till UD. Men när DN begärde ut rapporten förnekade UD att den fanns. Det enda dokument UD ville kännas vid var en sammanfattning på 13 sidor.

Utrikesdepartementet försökte dessutom aktivt påverka en utvärdering av kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd. När utredaren vägrade att ändra i texten så gömdes utredningen undan. Särskilt kontroversiellt var hur biståndspengar använts för att värva röster. UD försökte göra gällande att utvärderingen är full av fel – vilket tillbakavisades av utredaren, ambassadör Anders Lidén rapporterarade DN. 

Ansvarig tjänsteman på Utrikesdepartementet som effektuerade Margot Wallströms instruktioner som föranlett den kraftiga kritiken är departementsrådet och chefen för FN-enheten Efraim Gomez.

Departementsrådet Efraim Gomez är inte vem som helst på UD. Endast 32 år gammal utsågs han av regeringen till chef för FN-enheten. Denna enhet, en av de absolut viktigaste på hela UD, samordnar övergripande samstämmighetsfrågor inom det multilaterala utvecklingssamarbetet, och styrning och utvärdering av Sveriges utvecklingssamarbete genom FN. Andra viktiga arbetsområden är terrorismfrågor, sanktioner och internationella utrikes- och utvecklingspolitiska aspekter av globala hälsofrågor, inklusive globala hälsofonder. Sekretariatet för Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd för perioden 2017 – 2018 var också placerat på enheten.

Efraim Gomez står den nuvarande kabinettssekreteraren Annika Söder mycket nära. Gomez är formellt en opolitisk tjänsteman men som gjort kometkarriär genom sina goda kontakter med Olof Palmes Internationella Center där han har sina egentliga rötter från ungdomen. Gomez karriär på UD började som medlem i det socialdemokratiska partiet och ett engagemang på Olof Palmes Internationella Center. Gomez gick sedan från att vara departementssekreterare till att bli utnämnd till departementsråd utan att behöva ta steget via kansliråd. Att bli chef för FN-enheten utan tio-tjugo års erfarenhet av diplomati och FN-systemet bedöms mycket ovanligt men bristen i internationell erfarenhet kompenseras av Gomez sannolikt av hans partiengagemang och uppvisade lojalitet.

Gomez står för närvarande inför en befordran till den högsta tjänstemannarollen på utrikesdepartementet då han uppges vara den som regeringen kommer att utnämna till Utrikesråd för politiska frågor.

Gomez försprång före sina konkurrenter till tjänsten är dels hans uppvisade lojalitet i att försvåra granskning av kampanjen till FN:s säkerhetsråd men även hans och hans hustrus djupa vänskap med kabinettssekreterare Annika Söder. Efraim Gomez hustru är Maria Guiterrez.  Annika Söder är gudmor till paret Gomez-Guiterrez barn.

Guiterrez befordrades efter att just ha genomfört handläggarutbildningen på UD till att bli personlig samordnare åt kabinettssekreterare Annika Söder. En av UD:s i särklass tyngsta och mest inflytelserika tjänster vid sidan av utrikesråden med tillgång till i praktiken all information. Även med ett partimedlemskap i socialdemokraterna brukar det ta tio år innan en person ens kan komma ifråga. Även Guiterrez står nu inför att bli befordrad till departementsråd och enhetschef för UD KH, enheter för konflikthantering som vid sidan av FN- respektive Biståndsenheterna är den mest prestigefyllda. Annika Söder ska själv ha uppmanat Gutierrez att söka tjänsten vilket är en signal om att hon kommer få den då Söder själv bereder rekryteringsärendet.

Paret Gomez – Guiterrez karriär på UD, där Annika Söder har rekryterat och föreslagit de bägge för befordran, liknar ingenting som UD har fått erfara tidigare. Även när departementschefen Margot Wallström får förödande kritik av Konstitutionsutskottet för tredje året i följd.

Ett svårslaget rekord i svensk politik och i svensk statsförvaltning.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.