Almedalsveckan 2019 – Andra sidan, eller vad var det som hände?

  • Söndag 7 Jul 2019 2019-07-07
E-post 592

Hela konceptet med Ledarsidorna.se rapportering från Almedalsveckan bygger på att inte rapportera om eller referera vad de olika partierna gör för utspel under veckan eller hur eventuella tal framförs och vad de kan tänkas innehålla – tvärtom sker de mest intressanta händelserna på andra sidan kameran. Inte sällan kommer de frågorna upp i den politiska debatten året efter. I år kommer det mönstret inte utgöra något undantag.

De frågor som kom att dominera var integration-, demokrati- och kulturfriktionsperspektiven. Som är kommunicerande kärl. Där flera starka krafter står mot varandra. Folkbildningsrådets seminarium om huruvida studieförbundet Ibn Rushd skall anses vara berättigade till statsbidrag innehöll fler detaljer som vittnar om kraftiga framtida konflikter i vad som är demokrati.

Folkbildningsrådets demokratiseminarium hade väldigt lite med demokrati att göra. Dels för att Ibn Rushds rektor, Zana Muhammed, inte hade några som helst begrepp om vilka föreläsare Ibn Rushd bjudit in genom åren till de Muslimska Familjedagarna som hade framfört antingen starkt antisemitiska budskap eller förespråkat tillämpning av sharia-lagar, dels ansåg sig vara utsatt för en islamofobisk attack bara för att medborgarjournalister som Ledarsidorna.se och opinionsbildaren Rebecca Uvell granskat och ifrågasatt delar av verksamheten.

Som de strukturella inbjudningarna till Familjedagarna av hatpredikanter. Som bildandet av stiftelser och förvärv av kursgårdar för medel avsedda för folkbildning eller den nu uppenbara tillhörigheten till nätverksorganisationen det Muslimska Brödraskapet.

– Vi vill ha transparens. Vi vill att folk ska veta vad vi är för organisation. Fakta som kommer fram i den här utredningen kommer hjälpa oss utveckla vår organisation. Säger Zana Muhammad på seminariet.

Som del av denna transparens har Ibn Rushd med Folkbildningsrådets goda minne låtit släcka ner Muslimska Familjedagarnas hemsida och pekat om den till en licensutbildning för svetsare. De har raderat alla spår, de fakta som Zana Muhammed själv efterlyser att en granskning skall vila på. Dokumentationen från de seminarier som genomförts där såväl sharia- som jihadistförespråkare återkommande kunnat missionera oemotsagda har Ibn Rushd låtit radera. 

Utan att Folkbildningsrådet protesterat. Dessa fakta har dock dokumenterats av andra för eftervärlden genom Doku.nu Magnus Sandelin, Ledarsidorna.se, opinionsbildaren Rebecca Uvell m.fl.

Att makten inte vill bli granskad och att hela konstruktionen med demokratiarbetet hamnat snett kan själva konstruktionen av Folkbildningsrådet och dess tolkning av sitt uppdrag vara ett gott exempel på. Folkbildningsrådet är en ideell förening med endast tre medlemmar. Som ideell förening finns inga skyldigheter att lämna ut några handlingar alls vilket Ledarsidorna.se fått erfara vid granskningen om förvärvet av Granhedsgården samt hur en annan av Muslimska Brödraskapets nätverksorganisationer IFiS, Islamiska Förbundet i Sverige, förde över alla ekonomiska tillgångar, skattefinansierade, till en stiftelse. Inklusive delägarskapet i Granhedsgården AB. Transaktionen skedde utan stöd i författning och rådets egna stadgar men Folkbildningsrådet vägrade konsekvent att lämna ut beslutsprotokoll eller svara på frågor hur de tolkat sina egna stadgar.

Folkbildningsrådet reagerade inte heller alls när Ibn Rushd förre kommunikationsansvarige Sara Gunnerud, numera ABF och styrelseledamot i föreningen Hjärta som är en del av Tro och Solidaritet, direkt intervenerade för att avstyra Vuxenskolan i Umeå anlitade dr Magnus Norell i en föreläsning om Muslimska Brödraskapet vilket Ledarsidorna.se som enda media rapporterat om. Ett allt igenom odemokratiskt förfaringssätt i ett normalt fungerande demokratiskt samhälle. Som under tio års tid systematiskt bjudit in antisemitiska och jihadistiska missionärer som föreläsare. Varje gång “ett enskilt misstag” men som genom åren adderat upp till en kritisk massa. Utan reaktion från Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet är en hybridmyndighet. Som förvaltar och fördelar 4,4 miljarder av skattemedel årligen men står över all insyn. Folkbildningsrådet väljer i vilken riktning folket skall bildas – det ligger i hybridmyndighetens namn och natur. Folkbildning är makt. Rätt använt är det en demokratisk tillgång. Fel använt blir det något som bäst kan liknas vid ett propagandaministerium.

Att Folkbildningsrådet lider av ett underskott på demokratiskt DNA vittnade om inte annat en företrädare för Folkbilngsrådet som under demokrati-seminariet menade att det skulle arbeta för att tvinga de kommuner som valt bort Ibn Rushd som studieförbund att anlita dem. Konsekvensen av det resenomanget är att Folkbildningsrådet ser sig stå över det i Regeringsformen reglerade kommunala självstyret. En ideell förening, utan insyn och som har en myndighetsliknande roll men utan att dess beslut kan vare sig granskas eller överklagas, anser sig i dessa demokratiska brytningstider stå över regeringsformen. Bristen på demokratiskt DNA är slående och det blir därmed provocerande att rådet ens kommer i närheten av att tilldelas den roll de har i demokratiarbetet med att bland annat anslå medel vidare för demokratiutveckling. 

Som en pikant detalj stod tidigare LO-ordföranden Wanja Lundby Wedin och nickade gillande när beskedet om att arbetet med att den kommunala självbestämmanderätten skulle inskränkas. Lundby Wedin är idag vice ordförande för Svenska Kyrkan.

Att Sveriges demokratiska grundprinciper nu utmanas står höjt bortom varje tvivel. Dels för att Morgan Johansson ånyo givit riksdagen i uppdrag att begränsa medborgarnas informationsfriheter genom att ge beredningen i uppdrag att ta fram ett bättre förarbete än det tidigare i en grundlagsändring som syftar till att endast låta ”seriös journalistik” ta del av domar och andra rättsliga dokument. Dels genom det utredningsdirektiv som syftar till att förbjuda rasistiska organisationer. Det senare direktivet öppnar upp för ett förbud mot i stort sett alla organisationer som granskar till exempel religösa samfund eller föreningsbidrag som går till organisationer med religiös-, etnisk-, kulturell- eller nationell profil.

2019 års Almedalsvecka bar på ett obehagligt budskap. Den svenska demokratin och regeringsformen är hotad. Inte bara från Vit Makt-miljön och andra organisationer som öppet vill begränsa den svenska demokratin. Även från etnofascistiska organisationer som Muslimska Brödraskapet som via nätverksorganisationer inte bara förmedlar antisemitiska och jihadistiska predikningar utan i de skolor de driver i friskoleformat göra åtskillnad mellan könen.

Den är även hotad inifrån av organisationer som Folkbildningsrådet som genom sin myndighetsliknande ställning, och under falsk flagg som självutnämnd försvarare av demokratiska ideal, kan förmedla bidrag till icke-demokratiska organisationer men klarar sig utan granskning då Folkbildningsrådet inte lyder under offentlighetsprincipen. Det går inte att vare sig granska beslutsprocesser eller begära överprövning av beslut. En organisation som öppet deklarerat att de vill sätta sig över kommunernas egna val av folkbildnigsförbund genom att sätta det kommunala självstyret ur spel.

Demokratin som svensken känner den är i allra högsta grad hotad. Både utifrån och inifrån. 

Det är ingen slump att Stefan Löfven nu övergivit Almedalsveckan för gott. Den demokratiska arenan ser nämligen ut att ha gjort sitt och han har nu lämnat bland annat judarna till att bli nazisters och antisemiters rov. Om inte annat har statsministern lämnat försvaret av demokratin med god vägledning från alltifrån sin egen justitieminister över till hybridmyndigheten Folkbildningsrådet.

 

Ledarsidorna.se®

Ledarsidorna.se är en helt från staten oberoende nyhetssida med systemkritisk grävande opinionsjournalistik som bärande idé. Alltid i opposition. Där aktörer som GP, SvD, DN m.fl är helt beroende av presstöd står Ledarsidorna.se® utanför dessa system som är skräddarsydda för att Bonnier, Schibstedt och Public Service skall kunna välja vilka nyheter som förmedlas.

Denna artikel, trots att samtalsämnena kring demokrati, kulturfriktion och heder kom att dominera Almedalen vid sidan av samtalen om kommunernas ekonomi, läser du inte någon annan stans. Av lätt insedda skäl.

Det innebär dock att vi inte är oberoende av en ekonomi.

Du får gärna bli prenumerant eller swisha in en krona eller två för varje artikel du tycker är värt risken vi tar.

Det finns nämligen ingen media som utmanar makten i Rosenbad som Ledarsidorna.se. Ingen annan media som bevakar Muslimska Brödraskapet, Folkbildningsrådet och andra religiösa samfunds inflytande över din vardag. Ett inflytande dessa vill ska expandera på demokratins och dina universella rättigheters bekostnad.

Swisha gärna på 123 535 62 82 eller bli prenumerant.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se