Regeringen återinför rasbegreppet i svensk lag

  • Fredag 5 Jul 2019 2019-07-05
E-post 1220

Regeringen agerar nu proaktivt för att eliminera bland annat Nordiska Motståndsrörelsens manöverutrymme i svensk politik. Men utredningsdirektivet kan mycket väl få andra, högst oönskade och långtgående, bieffekter. Som till exempel att rasbegreppet nu återinförs i svensk lag. Rasism förutsätter, som begreppet är utformat, att även ras definieras i lagtext eller förarbeten.

Ras, och rasbiologiska skrivningar i de politiska partiprogrammen försvann 1946 när centerpartiet, som var det enda öppet rasistiska riksdagspartiet, strök sina då de inte längre kunde neka till Tredje Rikets bestialiska folkmord på judar. Men fram till 1946 ansåg Annie Lööfs företrädare att judar var mindervärdiga raselement vilket Ledarsidorna.se tidigare avslöjat.

Rasistiska organisationer bidrar till att rasistiska uttryck får spridning i medier, på internet och i sociala medier samt genom bland annat demonstrationer på olika håll i landet. Det handlar till exempel om antisemitiska och afrofobiska budskap. Vit makt-miljöns aktiviteter utgör också ett hot mot enskilda individer. Personer inom den miljön bedöms ha förmåga att begå grova våldsbrott som skulle kunna utgöra terroristbrott i Sverige.

Regeringen anser mot denna bakgrund att det inte är tillräckligt att motarbeta rasismen i allmänhet utan konstaterar att den organiserade rasismen i sig är ett hot som behöver uppmärksammas särskilt. Förbud mot rasistiska organisationer, utredningsdirektiv 2019:39, skall nu utredas i en parlamentarisk kommitté och ledas av justitierådet Dag Mattsson och redovisas senast den 28 februari 2021. Kommittén skall överväga om det bör införas ett särskilt straffansvar för deltagande i en rasistisk organisation och hur ett sådant skulle kunna utformas.

Utredningen har udden riktad mot Nordiska Motståndsrörelsen som även i år lyckades sätta sin prägel med sin blotta närvaro i Almedalen under politikerveckan.

Regeringen har redan från början, i direktivet, implicit riktat in arbetet på förändringar i tolkningen eller en vidare tolkning i en av grundlagarna eller dess förarbeten. Den parlamentariska komittén har dock inte mandat att föreslå grundlagsändringar vilket är viktigt att understryka.

Enligt regeringsformens andra kapitel är var och en gentemot det allmänna tillförsäkrad föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften. Föreningsfriheten får enligt regeringsformen begränsas endast när det gäller sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur eller innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. En sådan begränsning får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Den får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning (2 kap. 21 § regeringsformen).

Straffbestämmelsen om olovlig kårverksamhet i brottsbalken innebär en begränsning av föreningsfriheten för enskilda som är med i sammanslutningar vilkas verksamhet är av militär eller liknande natur. Den tar sikte på bildande eller deltagande i en sammanslutning som måste anses vara avsedd att utgöra eller lätt kan utvecklas till ett sådant maktmedel som militär trupp eller polisstyrka. Vidare omfattas vissa gärningar med anknytning till en sådan sammanslutning, t.ex. olika former av understöd.

Det största problemet är dock att Sverige nu måste börja definiera ordet ras och rasism eftersom det nu skall in i lag. Den politiska definitionen av rasist omfattar inte bara Nordiska Motståndsrörelsen utan är även framför allt Centerpartiets, Miljöpartiets, Socialdemokraternas som Vänsterpartiets definition av Sverigedemokraterna. Den mediala definitionen av rasistbegreppet är ännu vidare och omfattar ett stort antal journalister och medieaktörer beroende på avsändare. Det finns heller inte etydigt stöd i forskningen för begreppen rasism och ras.

Rasism är ett begrepp som har haft olika betydelser i olika tider, och som även idag betyder olika saker för olika människor. Under 1900-talets början fanns en utbredd uppfattning om att människor kunde delas in i olika raser, och att vissa raser stod över andra. Idag är betydelsen av rasism allt mer komplex och betyder olika saker för olika människor men gemensamt innebär det att det utgår från ett antagandet att rasism förutsätter att mänskligheten delas in i ”raser” eller på grundval av utseende och biologiskt arv, vilket utelämnar diskriminering och föreställningar som grundar sig på idéer om ”kultur” eller religion.

Då rasism nu skall inarbetas i svensk lag kommer det att kräva att begreppet definieras på samma sätt som Sverige återinför begreppet ”ras” i den svenska lagstiftningen.  Vissa ”raser” kan då hävda att de är i behov av ett bättre konstitutionellt skydd än andra i en vidare bemärkelse samtidigt som det är sannolikt att granskning av etnokulturella eller religiösa organisationer blir svårare att genomföra. 

Granskning av Afrosvenskarnas Riksförbund är ett sådant exempel, Muslimska Brödraskapets nätverksorganisationer Ibn Rushd, Sveriges Unga Muslimer och Islamiska Förbundet i Sverige ett annat. Alla kan, om det vill sig illa, hävda att de är utsatta för rasism i en journalistisk granskning och i enlighet med möjligheterna i Regeringsformen släcka ner eller på annat sätt begränsa journalistisk granskning trots att de själva bjudit in internationellt kända antisemitiska föreläsare till Café Pan Africa respektive de Muslimska Familjedagarna.

Att Nordiska Motståndsrörelsen utgör ett problem med sitt latenta och outtalade men samtidigt ständigt närvarande våldskapital är ställt utom allt tvivel. Det är idag så stort att de börjat tränga undan bland annat Socialdemokraterna och Vänsterpartiet från Almedalsveckan och givit NMR ytterligare ytor att röra sig över.

Statsministern lämnade helt enkel judarna i sticket när han istället valde att leka med en fotboll i Ullared iförd kostym. Men att gå vägen via ett åsiktsförbud för att inskränka Vit Makt-rörelsen riskerar att få andra effekter såsom en självcensur bland journalister men även skapa utrymme för att organisationer som företräder till exempel afrosvenskar och muslimer förbjuds. Organisationer som dokumenterat bjudit in och förmedlat etnofascistiska åsikter och ren och skär antisemitism.

En rimligare väg är att förbjuda organisationer som inte utesluter våldsanvändning eller är explicit våldsförlåtande vilket är den väg andra länder ser ut att ha gjort. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se