Del femton – Ljusets fiender

Muslim Brotherhood insignia.
 • Söndag 4 Aug 2019 2019-08-04
E-post 1216

I den avslutande artikeln i serien där Ledarsidorna.se kartlägger det Muslimska Brödraskapet i Sverige sker en summering av de tidigare samt en avslutande diskussion om hur Sverige kan gå vidare för att bryta den religiopolitiska förändring av Sverige som Brödraskapet strävar efter. För det finns möjligheter som inte behöver betyda att Sverige själva gör de inskränkningar i den svenska regeringsformen som Brödraskapet själva har som yttersta mål.

Muslimska Brödraskapet i Sverige är inte representativt för svenska muslimer men har genom sin organisationsförmåga tillskansat sig ett stort inflytande och skapat en problemformulering som endast är applicerbar på de som vill överge den svenska konstitutionen och införa sharia.

Artikeln som ljudfil:

Muslimska Brödraskapet i Sverige är inte heller våldsbejakande. Däremot är de våldsförlåtande eller våldsapologetiskt i flera sammanhang samt har direkta kopplingar till Islamiska Staten samt inte minst Hamas som tidigare var en officiell väpnad gren av Muslimska Brödraskapet.

Muslimska Brödraskapets strävan är inte olaglig vilket skall understrykas då Sverige tillämpar en universell yttrande-, organisations- och mötesfrihet. Det som gör Brödrskapets strävan problematisk är att den vid sitt slutmål kommer att ha upphävt inte bara dessa rättigheter  för hela eller delar av den svenska befolkningen utan även ha gjort om  den svenska regeringsformen  samt  övergivit många av de övriga universella rättigheter som Sverige genom konventioner har förbundit sig till. Som till exempel FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Sveriges Muslimska Råd är en samarbetsorganisation för åtta muslimska civilsamhällesorganisationer varav minst fem kan bekräftat vara Muslimska Brödraskapets nätverksorganisationer, eller enligt den nordamerikanska etableringsstrategin – Frontorganisationer vilket beskrivits i tidigare artiklar.

Tjugo år efter att den socialdemokratiska sidoorganisationen Tro och Solidaritet, då under namnet Broderskap, ingick ett avtal med Sveriges Muslimska Råd, SMR, har nästan alla de punkter de avtalade om uppnåtts i någon form.

Projektavtalet som gjorde Muslimska Brödraskapets utveckling möjlig

1999 ingick Broderskap och SMR ett samarbetsprojekt som syftade till att öka muslimers närvaro i samhället. Samarbetsprojektet listade ett antal åtgärder som skulle innebära att ett antal kvantitativa och kvalitativa klart definierade mål skulle uppnås som skulle öka muslimers politiska engagemang och närvaro i det svenska samhället.

Av de kvantitativa målen som anges i projektavtalet, som till exempel minst 2 000 muslimska socialdemokratiska medlemmar samt minst fem muslimska riksdagsledamöter från fem län, är idag samtliga delmål mer eller mindre uppfyllda. Även de kvalitativa målen visar upp en stor grad av måluppfyllelse. Broderskap åtog sig att driva på för bland annat

 • Muslimska daghem och skolor
 • Imamutbildning
 • Påverka rättstillämpningen så att den anpassas till muslimska medborgare

Idag är muslimska friskolor etablerade på flera orter i landet. Etableringen har inneburit så pass stora problem med att följa skollagen att regeringen nu låter snabbutreda om ett förbud mot nyetablering kan införas. Friskolor som Römosseskolan i Göteborg och Vetenskapsskolan som stiftelsen Doku granskat har visat på stora oegentligheter med bland annat könssegregering och att de konfessionella inslagen varit tvingande för eleverna. 

I bland annat Römosseskolan ledning har den moderate tidigare riksdagsledamoten Abderizak Waberi suttit och under en tid fungerat som rektor. Waberi är vice ordförande för Muslimska Brödraskapets europeiska paraplyorganisation FIOE samt har i minst två intervjuer, dels i TV4 men även i tidningen Ottar, uttalat att mannen i Islam är den starkare parten av könen samt i TV4 uttalat önskemål att leva i en islamisk stat med sharia som bas.

Römosseskolan i Göteborg kan anses vara under Muslimska Brödraskapets inflytande och idag är flera barn till repatrierade IS-anhängare inskrivna vid skolan. Römosseskolan tenderar att vara en av de punkter där den salafistiska miljön möter eller gifter sig med den islamistiska.

Försök har gjorts med att starta en statligt finansierad Imam-utbildning på Kista Folkhögskola.  Detta trots att Imamutbildningsutredningen avstyrkte en sådan 2009 då en statligt finansierad utbildning av imamer skulle strida mot kraven på konfessionell neutralitet från statens sida. Etableringsförsöket 2016 stoppades efter omfattande kritik men har ersatts med en ledarskapsutbildning med snarlikt innehåll. Rektor för Kista Folkhögskola är Socialdemokrater för Tro och Solidaritets vice ordförande Mariam Osman Sherafay. 

På samtliga de orter där Tro och Solidaritet/Broderskap etablerade samarbetsgrupper 1999 har har präglats av polarisering och problem med kulturfriktion och integrationsporblem. Integrationsproblemen och de religiösa spänningarna i anslutning till dessa grupper har ökat på i praktiken samtliga de orter de fanns på 1999; Stockholm, Botkyrka, Uppsala, Sigtuna, Linköping, Örebro, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Lund, Umeå samt Gävle. Samtliga dessa orter präglas av att ha sådana stora problem med parallellsamhällen att de med undantag från Lund har områden som NOA, Polisen, klassificerar som utsatta områden på något sätt.

 • I Botkyrka är de så stora att Storvretskolan har tagits över av Skolinspektionen för ”statliga åtgärder för rättelse”
 • Märsta Unga Muslimer i Sigtuna bjöd vid minst två tillfällen in kontroversiella föreläsare varav den ena Haitham Al-Haddad, en saudiskutbildad salafistisk imam utmärkte sig som förespråkare av bland annat könsstympning. al-Haddad har även uttryckt sig kontroversiellt på YouTube om att man kan stena folk som straff mot sharia och hur man ska ”straffa” folk som förolämpar profeten Mohammed. Märsta Unga Muslimer ansågs 2015 alltför radikala för även Sveriges Unga Muslimer som lät frysa deras medlemskap. Sedan dess är Märsta Unga Muslimer inte en del av Ibn Rushd-sfären i officiella termer.
 • I Malmö och Umeå fördrivs nu judar i allt snabbare takt. Judiska föreningen i Umeå lades ner i juni 2018 och idag är det endast drygt 300 praktiserande församlingsmedlemmar kvar i den judiska församlingen i Malmö. Det är idag för en jude i praktiken omöjligt att visa sin religiösa hemvist i offentliga miljöer utan att behöva bli utsatt för omfattande trakasserier
 • Örebro, Göteborg och Gävle är överrepresenterade i rekrytering av svenska jihadister till terrorsekten Islamiska Staten. Örebro och Gävle var främsta sawmarbetspunkter för SUDC, Swedish United Data Center. Den punkt som förenar imamen i Gävle Moské Abo Raad som står inför att bli utvisad, och Muslimska Brödraskapet i Sverige genom Kajs Atallah med sin huvudsakliga bas i Muslim Aid som han leder tillsammans med Mehmet Kaplan. Atallah har en bakgrund på Kista Folkhögskola vars ledning utgörs av medlemmar i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.
 • Bostadsområdet Vivalla i Örebro dras idag med uppenbara problem efter att uppskattningsvis 15 jihadister återvänt efter tjänstgöringen i Islamiska Staten. En av dessa dömdes nyligen till 15 års fängelse för mord. Ett brott han begick efter att han återvänt till Sverige. 

De tre som för SMR räkning undertecknade projektavtalet med Tro och Solidaritet/Broderskap återfinns idag i de svenska delarna av nätverksorganisationerna Muslimska Brödraskapet verkar igenom

 • Mahmoud Aldebe är idag ordförande för Sveriges Muslimska Förbund och  driver sedan 2006 på för att införa särlagstiftning i den svenska familjerätten och anpassa den till islamiska familjelagstiftningen gällande äktenskap, skilsmässa, vård av barn och omhändertagande av minderåriga barn. 
 • Aldebes hustru Ebtisam Aldebe, tidigare kandidat för Centerpartiet till Riksdagen, skiljdes från sin tjänst som nämndeman i Solna Tingrätt och uteslöts ur Centerpartiet efter att ha försökt att införa en sharia- eller sunna-liknande tolkning av svensk lag då de tilltalade var muslimer
 • Mostafa Kharraki är aktiv främst genom IFiS, Islamiska Förbundet i Sverige som i sin tur enligt sina stadgar är medlemmar i FOIE, Federation of Islamic Organisations i Europe.  IFiS följer FOIE stadgar och anvisningar och stod som organisatör till de idag nedlagda Muslimska Familjedagarna. Familjedagarna bjöd återkommande in sharia- och hatpredikanter men även flera jihadförespråkare genom åren fram till dess nedläggning 2019.
 • Ahmed Ghanem är idag vice ordförande och talesperson för Sveriges Imamråd. Organisationen är startad av Islamiska förbundet i Sverige, IFiS, vilken redogjorts för ovan.

Tjugo år efter att avtalet slöts mellan Muslimska Brödraskapet, genom ombudet Sveriges Muslimska Råd, har Muslimska Brödraskapet tillskansat sig en position där de inte bara påverkar kulturdebatt och kultur- samt utbildningspolitik. De är närvarande i Utrikesdepartementets handelsdelegationer, de utgör den funktion inom kriminalvården som gör urvalet och kvalitetssäkringen av fängelse-imamer samt inte minst påverkar forskningen inom området radikala politiska rörelser genom det inflytande de har på bland annat Uppsala Universitets teologiska institution.

De har även genom de politiska partierna, främst Centerpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, kunnat försena och vattna ur den antiterrorlagstiftning som Sverige varit sist i det fria väst att implementera. Samtliga dessa partier har släppt in det än mer extrema etnofascistiska Grå Vargarna i riksdagen på olika sätt. Och genom att Muslimska Brödraskapet kunnat ha företrädare som Mehmet Kaplan gjort det möjligt för internationellt kända antisemiter att kunna föreläsa eller sitta i panelsamtal i riksdagens andrakammarsal. Signalvärdet att upplåta riksdagens lokaler för höga företrädare för Muslimska Brödraskapet har givit eko in i Brödraskapets internationella ledning. Den svenska grenen av Muslimska Brödraskapet åtnjuter högt anseende och företrädare som Sveriges Unga Muslimers Rashid Musa är en väl sedd gästföreläsare i den nordamerikanska delen av nätverksorganisationen på samma sätt som professor Mattias Gardell vid Uppsala Universitet kan utöva stort inflytande på den turkiska tankesmedjan SETA.

Men skall Muslimska Brödraskapet i Sverige förbjudas?

Mot bakgrund av att Muslimska Brödraskapet i praktiken inte erkänner den svenska regeringsformen i sin nuvarande form är frågan om förbud relevant. Inte heller Nordiska Motståndsrörelsen erkänner regeringsformen som den utformats idag. Men att förbjuda dessa tankar, idéer, värderingar och visioner är även det att inte erkänna den svenska regeringsformen. 

Sammanfattning och avslutande diskussion

De finns de som menar att eftersom Muslimska Brödraskapet inte genomför terroristaktiviteter i Europa att det i och med detta inte skulle utgöra ett säkerhetspolitiskt hot mot europeiska demokratier. Samtidigt är det belagt att medlemmar i Muslimska Brödraskapet i Sverige förser bland annat Islamiska Staten med såväl vapen, finansiella resurser som jihadister som radikaliserats inom ramen för bland annat de gemensamma korantolkningarna. 

Bröder som kliver över gränsen men inom det ideologiska överlapp som förenar Islamiska Staten med Muslimska Brödraskapet. Där det svenska Muslimska Brödraskapet vare sig håller emot eller fördömer andra bröders gärningar i efterhand.

Även om Muslimska Brödraskapet i Sverige inte explicit predikar våld själva, annat än genom gästföreläsningar av internationellt kända och erkända medlemmar av rörelsen inom ramen de numera nedlagda Muslimska Familjedagarna som anordnades av Ibn Rushd, IFiS och SUM, utgör Brödraskapet en jordmån för radikalisering.

Det var därmed ingen slump att Säkerhetspolisen agerade mot Abo Raad och i just den punkt som den salafistiska jihadismen sammanfaller med Muslimska Brödraskapets våldsförlåtande islamism. Swedish United Dawah Center, SUDC.

Muslimska Brödraskapet i Sverige agerar endast inom ramen för den universella mötes-, yttrande- och tryckfrihet som regleras i regeringsformen och som följer främst FN:s deklaration om mänskliga rättigheter varför inga olagliga handlingar utförs.

Professor Elham Manea, sunnimuslim, jemenitiska samt verksam vid universitetet i Zürich och en av världens främsta experter på Muslimska Brödraskapet, menar att islamismen som Brödraskapet representerar uppstår för att vi tillåter den att uppstå. Det ligger något i detta – Muslimska Brödraskapet i Sverige agerar helt i enlighet med de rättigheter de har som ambition att begränsa när de väl är i majoritet. Antingen av egen kraft eller via ombud.

Ett par tre svenska ombud kan med viss lätthet identifieras i statsministerns statssekreterare Maria Ferm och justitieminister Morgan Johansson samt förre kulturministern Alice Bah Kuhnke som på olika sätt agerat för att underlätta för Muslimska Brödraskapet att agera i Sverige. En annan är professor Mattias Gardell samt hela Socialdemokraternas sidoorganisation Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Antingen genom att driva opinon mot en skärpt terrorlagstiftning eller försena den avsevärt samt nu försöka införa begreppet ras i svensk lag för att underlätta lagföring av de som kritiserar en religion.

Det tål att upprepas att Muslimska Brödraskapets samhällsvision inte har stöd från merparten av svenska muslimer. Muslimska Brödraskapets samhällsidé har inte ens stöd bland en majoritet av världens muslimer. Marocko, Jordanien och Tunisien är alla muslimska länder som vid de senaste valen visat att de väljer bort Muslimska Brödraskapets vision. Alla dessa länder väljer en mer sekulär samhällsordning.

De flesta svenska muslimer har på ett eller annat i alltför färskt minne hur det är att leva i den form av teokrati, ett kalifatliknande samhälle, som är Brödraskapets målsättning. De flesta svenska muslimer är som vilken vanlig medelsvensson som helst. Vill leva sitt liv i fred och där religion är en enskild ensak.

Ett införande av ett parallellt samhälle, med särskild lagstiftning för muslimer som den tidigare riksdagsledamoten Abderizak Waberi, Moderaterna, och tidigare ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige strävar efter är inte heller något som har stöd hos svenska muslimer. Detta  skulle, om det genomfördes, skapa en osäkerhet i relationerna till Sveriges omvärld. Osäkerhet i om vilken lag Sverige vilar på är sannolikt definitivt att betrakta som ett säkerhetspolitiskt och demokratiskt problem i en vidare kontext.

Den rimliga slutsatsen blir att Muslimska Brödraskapet i Sverige utgör en form av säkerhetspolitiskt hot mot grannländer, som Danmark, samt Sveriges omvärld trots att inga egentliga brott har begåtts i organisationens namn. Brödraskapet utgör en indoktrinerings-, rekryterings- och finansieringsbas finansierad med främst skattemedel men som när våld skall användas i någon form agerar på i huvudsak andra territorier än Sverige.

Effekterna av det svenska Muslimska Brödraskapets verksamhet för Sveriges grannland Danmark och de kristna i Idlib är tydliga och går inte att negligera. För dessa blev Muslimska Brödraskapet i Sverige ett högst påtagligt säkerhetspolitiskt hot. I Idlib med dödliga utgångar.

Muslimska Brödraskapet utgör en radikal miljö med ett flertal exempel på hur den interagerar med bland annat Islamiska Staten. Införandet av ett parallellt samhälle för muslimer är i allra högsta grad ett demokratiskt problem. Sverige är ett land med ett samhälle – inte flera parallella. Något som även det tål att upprepas;

Det är helt enkelt inte rimligt att Sverige låter radikalisera personer med hjälp av skattemedel till att gå över gränsen och begå terroristhandlingar och folkmord på andra länders territorium. Då detta påverkar våra multilaterala relationer så utgör detta ett säkerhetspolitiskt hot i både termens snävare som vidare bemärkelse.

Även om Muslimska Brödraskapet i Sverige kan anses utgöra ett indirekt säkerhetspolitiskt hot är det viktigt att poängtera att de i huvudsak agerar inom den svenska regeringsformens gränser. På samma sätt som andra etnofascistiska eller religiopolitiska organisationer gör det.

Ibn Rushd förbundschef Omar Mustafa lät i valrörelsen 2018 på Facebook förstå att han önskade att Socialdemokrater för Tro och Solidaritet skulle bilda ett eget parti. Och sannolikt är detta en bättre väg för Sverige om så sker och samtidigt låta strypa all offentlig finansiering som det Muslimska Brödraskapet uppbär via det bistånds- och bidragsindustriella komplexet för sin religio-politiska verksamhet. Undangömd i civilsamhället. Som till exempel dawa och olika former av förklädda imam-utbildningar samt hela inbjudningsverksamheten som möjliggör för internationella jihadist- och shariapredikanter att för svenska skattemedel sprida sin vision.

Skulle Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, med idag mellan 2 000 och 3 000 medlemmar bryta sig ur Socialdemokraterna och fortsätta utvecklas som föreningen Hjärta, där Mustafa har varit ordförande, och gå ihop med Muslimska Brödraskapets uttalade religio-politiska medlemmar är det fullt möjligt att ett sådant parti skulle klara av riksdagsspärren. 

De internationella erfarenheterna från när Brödraskapet ställer upp som politiskt parti är att de attraherar främst de med lägst utbildning och lägst inkomster. Svenska valresultat pekar på att samma effekt skulle uppstå i Sverige där just de områden som SMR och Tro och Solidaritet valde att samverka i domineras av dels Muslimska Brödraskapet, men även har fortsatt att utvecklas till det som idag kallas för Särskilt utsatta områden av polisen. Områden som i likhet med den jordanska eller egyptiska landsbygden präglas av låg utbildning och radikala. religio-politiska åsikter.

Går det att bryta Muslimska Brödraskapets inflytande och makt?

Går det att stoppa och till och med reversera dagens utveckling och det Muslimska Brödraskapets inflytande med demokratiska medel? Självklart går det om den politiska och folkliga viljan finns. Förutom att strypa den offentliga finansieringen, som idag sker genom såväl statsbidrag som kommunala föreningsbidrag, går det. 

Att lösa upp religiösa friskolor är ett viktigt steg. Att helt enkelt inte göra det möjligt för Muslimska Brödraskapet och andra religio-politiska rörelser isolera sig från majoritetssamhället. Återigen har Brödraskapet visat sin skicklighet i att utnyttja något som i grunden var en demokratireform för att arbeta just mot den svenska författningen genom att långsiktigt skola in nästa och nästnästa generationers radikala islamister i en värld som är isolerad och enklaviserad från resten av samhället.

Men naturligtvis kommer denna väg inte vara framkomlig om inte de internationella erfarenheterna och observationerna som redovisats i avsnittet om vilket väljarstöd Muslimska Brödraskapet har tas tillvara. Brödraskapet, och andra extrema religiopolitiska rörelser har sitt starkaste stöd i socialt utsatta områden med lägre utbildning och högre arbetslöshet än majoritetssamhället. Omfattande sociala insatser och kvalitetssäkrad sekulär utbildning i enlighet med den svenska skollagen, som leder till egenförsörjning och inte beroendet av projektbidrag måste till för att skapa en gynnsammare framtid än den islamiska stat som är det enda Muslimska Brödraskapet har att erbjuda.

Muslimska Brödraskapets grogrund och främsta anhängare finns bland de som har lägst grad av bildning och som ser sig som offer för ett sekulariserat bildat väst. De är lågt hängande frukter att plocka för Brödraskapet vars lösning bygger på att överlåta all makt till en liten bildad elit och en osynlig guds vilja.

Vidare krävs sannolikt en komplettering av de repressiva åtgärder som lagstiftaren har i sin verktygslåda för att knäcka gruppradikalisering. Att kunna utdöma till exempel tillträdesförbud för vissa enskilda i vissa områden för att minska den sociala smittan av radikala element i redan utsatta områden är något som visat sig fungera i bland annat USA. En repressiv åtgärd som kan liknas vid en omvänd kommunarrest för gängkriminella som uppvisar dåligt inflytande på sin omgivning. Som syftar till att bryta sociala mönster och relationer och därmed öppna upp för en förändring av samhälle och individ att bättre harmoniera med regeringsformens andemening.

Den svenska säkerhetspolisen är dock helt ointresserade av en sådan lösning som svar på en direkt fråga vilket kommunicerades officiellt under Säpo:s seminarium om extremism under politikerveckan i Almedalen 2019. Och så länge Säkerhetspolisen själva är ointresserade av att ta till sig vilka metoder som visat sig fungera internationellt förblir Sveriges odds dåliga i kampen mot det globala hot som Muslimska Brödraskapets spridning av sin ideologi innebär. En spridning som visar sig öppna upp för terrorsekter som Islamiska Staten och Al Qaida.

Dessa två sekter, bara för att ta två exempel, är i allra högsta grad ett säkerhetspolitiskt hot mot inte bara Sverige utan hela det fria väst.

Det svenska samhället skall präglas av universella mänskliga rättigheter i enlighet med den svenska regeringsformen. Inte ett samhälle som gör åtskillnad på människor efter etnicitet, kön, sexuell läggning, politisk åskådning eller religiös hemvist. Varje sådan inskränkning är ett hot mot den svenska författningen och formen av demokrati.

Och: Sverige skall präglas av att det är ett sekulärt samhälle. Ett samhälle där de universella rättigheterna står över alla kända och okända gudar, kungar, furstar och folkvalda. Ett samhälle där religionsfrihet innebär individens rätt att välja religion efter eget gottfinnande men även friheten att välja bort religion.

Min universella rätt att kritisera din gud och din religion är okränkbar.

Sverige är inte en teokrati, inte heller flera parallella samhällen.

 

 

Portaltext, och förord: Därför kartläggs det Muslimska Brödraskapet i Sverige av ledarsidorna.se

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se