Den feministiska biståndspolitiken – Statsunderstödd antisemitism

© Kjell Nilsson Mäki
  • Onsdag 18 Sep 2019 2019-09-18
E-post 1132

Den svenska feministiska utrikespolitiken har på olika sätt satt mer eller mindre permanenta spår i relation till Sveriges omvärld. Inte bara Sveriges grannländer har påverkats av denna politik. Biståndspolitiken är en del av de feministiska utrikespolitiken och även där har relationerna påverkats i både när och fjärran. Tydligast har den feministiska biståndspolitikens effekter blivit i det fredsfrämjande arbetet i konflikten Israel-Palestina.

Artikeln som ljudfil:

Kritiken mot biståndsmyndigheten Sida och den svenska biståndspolitiken ökar samtidigt som Utrikesdepartementet förbereder en slutrapport om den feministiska utrikespolitikens landvinningar. Även om inte biståndspolitiken formellt ingår i utrikespolitiken är den ofrånkomligen ett av de utrikes- och säkerhetspolitiska instrument regeringen förfogar över. UD förbereder enligt källor ingen direkt särredovisning av den feministiska biståndspolitiken varför Ledarsidorna.se som enda media kan presentera de mest remarkabla landvinningarna. Landvinningar och politisk inriktning som mött stor uppskattning hos mottagarländerna av svenskt bistånd men även stor uppmärksamhet i andra sammanhang.

Det kanske mest genomarbetade biståndsprojektet var etableringen av Humanitarian Law Secretariat i Ramallah på Västbanken, Palestina. Även om beslutet fattades av regeringen Reinfeld II var det under Margot Wallströms första år projektet slog ut i full blom. Sverige finansierade bland annat uppbyggnaden av det palestinska advokatsamfundet, Palestinian Bar Association. Förbundet förbjöd explicit sina medlemmar att ha någon som helst kontakt med israeliska myndigheter och medborgare samt dess ordförande lovade att rensa ”Landet mellan havet och floden”, det vill säga dagens Israel från judar. Den ansvarige svenske tjänstemannen, konsuln i Jerusalem, var tillsammans med Sida:s ledning fullt medveten om att 18 av de 24 mottagarorganisationerna inte erkände inte Israels existens och heller inte accepterade tvåstatslösningen.

Efter att Ledarsidorna.se och Världen Idag avslöjat och publicerat verksamhetens inriktning frös givarländerna, utom Sverige, alla utbetalningar. Sveriges grannland Norge kom senare att begära sina utbetalade medel tillbaka efter att ytterligare egna granskningar genomförts som bekräftade Ledarsidorna.se initiala avslöjande.

Ett annat resultat av UD och Sidas demokratibistånd under  till den palestinska myndigheten var att president Mahmoud Abbas lät införa nya medielagar. President Abbas antog, genom dekret och utan att fråga det palestinska parlamentet innan, Electronic Crimes Law.

Lagen bryter mot internationell rätt samt kränker de palestinska medborgarnas rätt till yttrande- och siktfrihet konstaterade Amnesty International. Inte heller elektronisk lagring av data är längre tillåtet. Även mötesfriheten inskränks kraftigt vilket framgår av rapporten där PA, som den palestinska myndigheten i Ramallah förkortas till, förbjöd en pan-arabisk organisation som även organiserar kurder att genomföra ett möte på palestinskt territorium. Det är ingen hemlighet att turkiets president Erdogan tillsammans med Iran vill finna en permanent lösning på det ”kurdiska problemet”. Erdogan är uttalat en supporter eller allierad till det Muslimska Brödraskapet som dominerar såväl PA som Hamas.

Trots att rapporten om detta kom från Amnesty och uppmärksammades av andra givarländer samt fick stor uppmärksamhet var det endast Ledarsidorna av svensk media som rapporterade om detta. Från UD, Sida och främst Sveriges Radio och Sveriges Televisions sida valde man att inte upplysa om resultatet av denna del av den feministiska utrikes- och biståndspolitiken. Sedan lagen stiftades har den tillämpats sex gånger under 2018 och resulterat i att Palestina/Palestinska Myndigheten sjönk tre placeringar till en 137:e plats av världens friaste länder enligt Reportrar utan gränsers årliga redovisning av journalisternas demokratiindex.

Efter att de palestinska medielagarna införts och fått avsedd effekt utnämnde Sidas tidning Omvärlden den palestinske presidenten Mahmoud Abbas, nu inne på sitt femtonde år på en fyraårig mandatperiod, till att vara den sydafrikanske presidenten Nelson Mandelas jämlike.

Omvärldens granskning av granskningen av av de läromedel som distribueras genom UNWRA är att anse som ett rent beställningsjobb åt den Palestinska Myndigheten och det svenska konsulatet i Jerusalem. Omvärden påstod att den antisemitiska skolbokslitteraturen blev är borttagen och att den israeliska civilsamhällesorganisationen NGO Monitor kritik baseras på en enskild lärobok. Tidningen Omvärlden kunde inte redovisa några urkunder vilket Ledarsidorna.se kunde göra.

Ledarsidorna publicerade efter att Omvärlden kommit med sina påståenden en källkontrollerad studie genomförd av The Meir Amit Intelligence and Terrorism information Center. Det visar sig att situationen tvärtom var värre än tidigare återgivet. Sverige har via  biståndet till UNWRA:s skolor finansierat antisemitisk skolbokslitteratur från årskurs 1 till 10 i samtliga ämnen. Studien uppdaterades den 18 juni 2018. Bara sammanfattningen av rapporten omfattar 40 sidor med exempel på uttalad antisemitism. I direkt motsatts till vad Sida efter sin interna kvalitetskontroll påstod som varandes absolut sanning.

Facit för den feministiska biståndspolitiken i anslutning till Israel-Palestinakonflikten, som är en del av den svenska feministiska utrikespolitiken är med ovan givna exemplen i grunden en antisemitiskt präglad intervetionistisk politik. En politik som stärkt relationen till Hamas och Muslimska Brödraskapets politiska mål. 

Den feministiska biståndspolitiska agendan och inriktning kan spåras tillbaka till journalisten Jan Guillous, professor Carl Henrik Grenholms och diplomaten Pierre Schoris dagar genom Grenholms uttalande i den socialdemokratiska tidskriften Broderskaps nummer 10 från 1971:

”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja”.

 

Anm: Broderskaparna heter idag Socialdemokrater för Tro och Solidaritet.

 

Extramaterial:

Meir Amit Intelligence and Terrorism information Center sammanfattning av de svenskfinansierade läromedlen till UNRWA:

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.