Equmeniakyrkan inför politisk diakoni – Framtida finansiering möjliggörs från Sida

Anna Ardin, Omar Mustafa samt Carin Jämtin © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Måndag 9 Sep 2019 2019-09-09
E-post 1787

Equmeniakyrkan är under omstöpning. Efter flera år av tynande tillvaro skall den diakonala verksamheten, Sociala Missionen reformeras. Anna Ardin, nybliven diakon i Equmeniakyrkan, har utrett verksamheten och för fram förslag som i grunden kommer förändra Equmeniakyrkans roll bland de religiösa samfunden där de delar som kan kontrolleras av Ardin kommer att bli mer aktivistiskt politiska.

Artiklen som ljudfil:

En utredning kring Sociala Missionens framtid och diakoni inom Equmeniakyrkan färdigställdes nyligen. Utredningen syftar till att utreda funktionen diakonal samordning och möjligheterna att utifrån Sociala Missionen som plattform och historisk grund att stärka Equmeniakyrkans diakonala arbete.

Anna Ardin och Forum – idéburna organisationer med social inriktning har anlitats för uppdraget och arbetet styrdes av en styrgrupp tillsatt av Sociala missionen, Equmeniakyrkan och Equmenia. Utredningens uppdrag var att identifiera behov, möjligheter och förutsättningar för utveckling av det diakonala arbetet inom Equmeniakyrkan och dess församlingar, främst inom Region Stockholm, samt hur stödfunktion för detta skulle kunna se ut. 

Utredningen tar avstamp i Anna Ardins arbete och hennes bok ”Politisk och profetisk diakoni” som syftar till att ge diakonin större makt över kyrkornas verksamhet och inriktning samtidigt som teologins betydelse minskar. Ardin menar även att diakonin bör ha en uttalad politisk och aktivistisk roll i samhället.

Equmeniakyrkan och flera religiösa organisationer delar dessutom lokaler med Myndigheten för stöd till trossamfund, SST. En lösning som i allt väsentligt kortar och förenklar beslutsfattande och snabbar på anslagstilldelning då bidragsgivaren staten sitter i samma lokal som flera av bidragsmottagarna.

Bland de mer namnkunniga politiker eller andra mer framstående samhällsmedborgare som är aktiva inom Equmeniakyrkan märks bland annat Gustav Fridolin (MP) och dekanen vid Göteborgs Universitet, professor Marie Demker (S). Demker är gift med  Ulf Bjereld, förbundsordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet som själv säger att han ofta gästar Equmeniakyrkans gudstjänster tillsammans med sin hustru. 

En annan namnkunnig tidigare medlem i Equmeniakyrkan är Wanja Lundby-Wedin, som sitter som 1:e vice ordförande i kyrkostyrelsen (högsta förtroendevalda ledamot, jämställd med ärkebiskopen) för Svenska kyrkan, trots att hon har sina rötter i Equmeniakyrkan. Lundby-Wedin var vid grundandet av projektet Guds Hus ledamot i Insamlingsstiftelsen Guds hus i Nacka.

Guds Hus är ett sammanhållande projekt för Muslimernas förening i Nacka, Stockholms katolska stift och Svenska kyrkan, Nacka församling som syftar till att bygga till Fiskätra kyrka med en moské. Intern kritik i Svenska kyrkan har handlat om att islamistiska och antisemitiska krafter inte tillräckligt kritiseras från projektets sida. Bland de övriga ursprungliga styrelseledamöterna märks framför allt den tidigare bostadsministern Mehmet Kaplan samt Helle Klein.

Utredningen – teologiska hål fylls med ny teologi utan kristen koppling

Ardins utredning föreslår en radikal omstöpning av diakonin och det sociala arbetet. Ardin och styrgruppen föreslår att den klassiska diakonin skall flyttas ut från den Sociala Missionen ut i församlingarna men att varumärke och i viss mån den verksamhet som blir över skall brytas loss och flyttas till en stiftelse samt att den skall separeras från Equmeniakyrkans lokaler till att flytta till lokaler i Stockholm som idag hyrs av föreningen Concord. 

Motivet att inte sitta samlokaliserade med Equmeniakyrkan är att kyrkans lokaler i Bromma vid Bromma Folkhögskola ligger alltför perifert. Det skulle ta 25 minuter utan byten med grön tunnelbanelinje. 

Den organisatoriska förändringen motiveras med att detta kan öppna upp för annan finansiering än dagens huvudmän och därmed fyllas med annan verksamhet än den klassiskt diakonala.

Ledarsidorna har låtit fyra disputerade teologer eller erfarna pastorer gå igenom rapporten. Samtliga konstaterar att rapporten, och den föreslagna organisationen kommer ha en svag till obefintlig teologisk koppling. Ardin föreslår att verksamheten skall drivas av en ”eldsjäl” som inte nödvändigtvis kommer att behöva ha en teologisk grund att stå på. Som två av de disputerade teologerna konstaterade

”Utan teologi, ingen diakoni – det är i sådana fall något annat. Detta är absolut inte diakoni”.

Fördelarna med att bryta loss den diakonala verksamheten är uppenbara för de som önskar en mer aktivistisk diakoni med lös eller obefintlig teologisk grund. Den modell som Ardin föreslår innebär att huvuddelen av finansieringen, idag mellan 2,3 och 2,8 miljoner kronor i bidrag från Stockholms Stad och donatorer eller testamenterade medel följer med. Dessa är kopplade till varumärket och inte verksamheten. Omformandet till en stiftelse innebär även att ekonomin kommer bli svårare att granska även för Equmeniakykran och dagens övriga huvudmän. Fördelarna med konstruktionen, menar Ardin, är att det öppnar upp för annan finansiering i framtiden. Det är här samlokaliseringen med Concord blir aktuell ur flera perspektiv.

Styrgruppen motsatte sig dock denna detalj, samlokaliseringen med Concord, i sitt yttrande.

Concord

Concord är en ideell förening som finansieras uteslutande med ramanslag från den svenska biståndsmyndigheten Sida. För 2019 erhöll Concord 9,5 miljoner kronor i ramanslag. Föreningens medlemmar består i bland annat Islamic Relief, Olof Palmes Internationella Center och IOGT – NTO, samtliga organisationer med mer eller mindre starka band med Muslimska Brödraskapet i Sverige. 

Islamic Relief är en uttalad del av det senare nätverket. I Islamic Relief Sveriges styrelse återfinns den tidigare förbundschefen vid Ibn Rushd Omar Mustafa. Mustafa och Ardin var kurskamrater på Bommersviksakademien 2013 och samtida i föreningen Hjärtas styrelse. Föreningen Hjärta är en del av Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidaritet är professor Ulf Bjereld som dessutom tidigare var regeringens utredare av stödet till trossamfunden.

En av Concords huvudsakliga uppgifter är att driva opinion för en generösare migrationspolitik samt Agenda 2030 – för en ansvarsfull klimatpolitik. Redan nu slår detta igenom i Ardins retorik där hon i Kyrkans tidning utsett Greta Thunberg till en person med profetiska egenskaper. Den klassiska teologin har redan innan den föreslagna omorganisationen införts fått ge plats för den nyare klimatteologin. 

Concords huvudsakliga finansiering från Sida ökade dessutom dramatiskt när Carin Jämtin beslutade om att gå från projektanslag till ramanslag för föreningen. Ramanslag skiljer sig från projektanslag då föreningen i större utsträckning själva kan välja hur de nyttjar medlen. Som ideell förening står Concord dessutom över all journalistisk granskning trots att deras huvudsakliga finansiering består av skattemendel.

Carin Jämtin är idag aktuell som en av de möjliga kandidaterna till att efterträda Margot Wallström som utrikesminister.

Efter flera år av tynande tillvaro skall den diakonala verksamheten i Equmeniakyrkan, Sociala Missionen, till slut reformeras. Anna Ardins utredning  av verksamheten och framlagda förslag kommer förändra Equmeniakyrkans roll bland de religiösa samfunden. I en framtid kommer i första hand Equmeniakyrkan, men även delar av svenska kyrkan, bli en allt tydligare politisk och aktivistisk aktör där budskapet och den huvudsakliga verksamheten inte alltid bottnar eller vilar på en teologisk grund.

Förslaget skall läggas fram för Equmeniakyrkans årsmöte för beslutden 21 -23 april 2020. Det finns goda möjligheter att förslaget går igenom då mötet främst har att behandla vilka två personer som skall ersätta de som nu lämnar kyrkoledningen av kyrkans tre ledare . Det är allmänt känt att personfrågor ofta överskuggar andra administrativa beslut som då lättare kan slinka igenom. 

 

Diakoni EQUMENIAKYRKAN

Diakoni

Diakoni är ett från början grekiskt ord som betyder "tjänst" och används främst som begrepp inom den kristna kyrkan. Nationalencyklopedin beskriver diakoni som "kyrkans sociala ansvarstagande på olika områden". I Socialtjänstkommitténs kartläggning av det frivilliga sociala arbetet i Sverige definieras diakoni som "en verksamhet som i intention och handling har en primär välfärdsinriktning och som sker med anknytning till kyrklig huvudman" . Sveriges kristna råd formulerar (2014) sin diakonibeskrivning som:

”Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.”

Diakonalt arbete innebär bland annat att anställda och frivilliga medarbetare möter människor i olika utsatta situationer. Diakoni kan vara att ge stöd åt personer som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld, eller är sjuka eller ensamma.

Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan är ett kyrkosamfund som bildades 2011 av de tre frikyrkosamfunden Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Svenska Frälsningsarmén hade tidigare, år 2005, uppgått i Missionskyrkan.

Equmeniakyrkan består av 685 lokala församlingar i Sverige som tillsammans har cirka 65 000 medlemmar. Församlingarnas verksamhet betjänade 2017 117 508 personer inklusive sina egna medlemmar. Bidragsgrundande person (eller betjänad) innebär medlem eller registrerad som regelbunden deltagare i verksamhet som organiseras av trossamfundet. Equmeniakyrkan erhöll 2018 drygt 9,4 miljoner kronor i statsbidrag av Myndigheten för stöd till trossamfund.

 

Extramaterial:

Diakoniframtidsutredningen 2019

 

Styrgruppens yttrande / medskick

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.