Myndighetsaktivismen alltmer utbredd – Åklagare lägger ner förundersökningar i ny praxis

Photo: Tim Rehman on Flickr
  • Onsdag 9 Okt 2019 2019-10-09
E-post 4516

Myndighetsaktivismen i Sverige breder ut sig och har utvecklat en helt och hållet utomjuridisk rättlig process inom såväl regeringskansli, myndigheter som rättsväsende. Det senaste exemplet kommer från Varberg.

Kammaråklagare Ingela Svensson låter meddela att alla anmälningar mot unga ensamkommande som ljugit om sin ålder kommer att läggas ner samt att hon kommer att istället låta utreda anmälaren för falsk tillvitelse eller okynnesamnälan av brott. Detta har fått bland annat Sverigedemokraterna i Varbergs kommunfullmäktige att reagera där Ingela Svensson är förtroendevald fritidspolitiker och där hon lät meddela kommunfullmäktige hur hon avser agera i tjänsten som åklagare.

 

Huruvida Svenssons agerande rimmar med Riksåklagarens Riktlinjer är i sammanhanget en relevant fråga. Som åklagare har hon inte i tjänsten tillgång till kommunfullmäktiges talarstol och talartid men ändå nyttjar hon denna som åklagare med de möjligheter som vald ersättare till kommunfullmäktige ger henne. Riksåklagarens riktlinjer för åklagare redogörs för i RåR 2014:1 

Åklagarväsendets verksamhet ska i alla delar präglas av objektivitet och saklighet. Åklagarväsendets anställda får inte ta hänsyn till ovidkommande förhållanden eller syften.

Kravet på objektivitet innebär att åklagarväsendets anställda inte får låta personliga uppfattningar eller engagemang påverka utförandet av arbetet vare sig i förhållande till enskilda personer eller enskilda ärenden.

Alla anställda i åklagarväsendet omfattas givetvis av de grundläggande yttrande-, åsikts-, förenings- och meddelarfriheterna. Den enskilde måste vara medveten om att upprätthållandet av allmänhetens förtroende å ena sidan och åsiktsfriheten å andra sidan ibland kan innebära en konflikt som den enskilde måste hantera klokt och efter eget omdöme. Den enskilde bör således utnyttja de nämnda friheterna på ett genomtänkt sätt.

Det kan inte med Ingela Svenssons uttalande i talarstolen, som präglas av Vänsterpartiets politiska övertygelse och politiska linje uteslutas att Svensson låter sin politiska åsikt gå före Rättegångsbalken och Brottsbalkens bestämmelser. Att en åklagare låter meddela att hon, i detta fall, inte ens avser utreda urkundsförfalsning som nyanlända kan misstänkas för i vissa fall utan istället öppna en förundersökning om falsk angivelse utan att veta om anmälan saknade eller inte saknade grund. Detta är en ny rättspraxis för åklagare. Samt naturligtvis Åklagarmyndigheten då Ingela Svensson är en så pass erfaren kammaråklagare att hon inte medvetet skulle vilja göra avsteg från Åklagarmyndighetens riktlinjer och arbetsinstruktioner.

Ett annat fall som ligger nära det som kallas för myndighetsaktivism är att det i Bergslagen i dagarna har öppnats en förundersökning om jaktbrott där åklagaren och förundersökningsledaren allokerat mer spaningsresurser än vad en våldtäkt kombinerat med mord på minderårig brukar tilldelas. 

Ett tredje fall är den tidigare jaktbrottsanklagade Karl Hedin som friats från misstankar av åklagare och att polisens beslag av hans jaktvapen ogiltigförklarats i såväl tingsrätt som hovrätt. Trots det trotsar polisen, utan att ange skäl, hovrättens utslag och vägrar ge Hedin sina vapen åter. Hedin är inte dömd och inte heller misstänkt för något.

Men det enskilt största exemplet på myndighetsaktivism kunde Ledarsidorna avslöja veckorna efter valet till riksdagen 2018. 261 UD-tjänstemän krävde då garantier från Regeringskansliets förvaltningsavdelning att UD:s värdegrund stod över Regeringsformen och inte skulle påverkas av en eventuellt ny regering.

Mer läsning: UD anställda hävdar att egen värdegrund trumfar grundlagen

Kammaråklagare Ingela Svensson (V) är bara det senaste exemplet på hur långt från Axel Oxenstierna som Sverige utvecklats. Ett Sverige där semipolitiska åklagare som Svensson men även andra statliga tjänstemän som de som undertecknade 261-listan inte längre gör någon hemlighet att de kommer låta sin egen värdegrund stå över Regeringsform och underliggande lagar.

 

Foto: Tim Reckmann | a59.de

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se