Polisen: Nervös studie tonar ner hotet från islamistiska nätverk och IS-återvändare

Copyright Kjell Nilsson-Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se med ensamrätt
  • Fredag 4 Okt 2019 2019-10-04
E-post 1358

Polisregion Stockholm offentliggjorde tidigare en studie av de kriminella nätverken inom den organiserade brottsligheten i Stockholm. De nätverk som polisen betecknar som systempåverkande. Rapporten, eller studien, ger dock endast en diffus bild av de omfattande strukturella problem och hot som Sverige står inför.

Artikeln ljudfil:

Kartläggningen har identifierat 50 nätverk vilket är ungefär på samma nivå som i 2017 års studie (47) men väsentligt fler än 2015 (39)  konstaterar att nätverken blivit mer rörliga. Det som skiljer årets studie från föregående är att antalet nätverk med högt eller extremt högt våldskapital har ökat. Polisen konstaterar en oroande utveckling gällande rekryteringen av minderåriga. Det finns, enligt polisen, konkreta uppgifter om att nätverken aktivt rekryterar personer under 16 år för sin verksamhet. Vidare visar statistiken att det dödliga skjutvapenvåldet har ökat.

Två tredjedelar av nätverken i kartläggningen utgörs av lokala kriminella nätverk. I 2017 års kartläggning var motsvarande andel drygt hälften. Denna kategori av nätverk utmärks av att de i huvudsak är verksamma i, och har anknytning till, ett specifikt geografiskt område. Majoriteten av de lokala kriminella nätverken är verksamma i utsatta områden. 

Det finns även uppgifter om att nätverk nyttjar offentlig service i sina brottsupplägg. Detta exempelvis genom anställningar och uppdrag på fritidsgårdar och i olika tillsynes brottsförebyggande projekt. De kriminella individerna, som oftast betraktas som förebilder av de unga i området, kan därmed agera relativt ostört med sin kriminella verksamhet som vanligen innefattar narkotikahantering och nyrekrytering av ungdomar. Därutöver finns information om att betydligt fler personer i olika nätverk runtom i regionen har anställningar på skolor eller fritidsgårdar, eller att de frekvent besöker fritidsgårdar i vad som av personal uppfattas som försök att närma sig ungdomarna. 

Inom kategorin extremistnätverk är den gemensamma faktorn att deras sammanhållning baseras på en ideologisk övertygelse men därutöver uppvisar de ganska stora inbördes skillnader menar polisen. 

Mest lika är nätverken inom högerextremism och autonom vänster i och med att de har liknande målsättningar, att ändra det svenska politiska systemet. De har också liknande kapaciteter och utmärker sig genom att sakna ekonomisk förmåga, brottsliga ambitioner på andra områden än det politiska. De saknar även kopplingar till andra former av kriminalitet. 

Övriga nätverk verkar inom den våldsbejakande islamistiska miljön och är på så vis, fast de överlag erkänner sig till den globala jihadismens agenda, mer inriktade på de politiska förhållandena och den islamistiska kampen i andra stater. Nätverken har relativt starkt potentiellt våldskapital i form av medlemmar med erfarenhet från strid i olika konfliktzoner, vilket dock i princip aldrig utnyttjas i brottsupplägg i Sverige menar polisen. 

Utvecklingen följer i stort de tendenser som Ledarsidorna.se med flera pekat på sedan 2014. 

Ledarsidorna.se har pekat på just gruppen unga som lågt hängande frukter för rekrytering till olika former av kriminella nätverk. Varje år lämnar runt 6 000 elever grundskolan utan godkänt betyg i två eller fler ämnen. Drygt 1 000 av dessa är i praktiken analfabeter och saknar betyg i samtliga ämnen. Gruppen utrikesfödda eller utrikesfödda med minst en utrikesfödd förälder uppvisar en kraftig överrepresentation. Lärare och rektorer vid skolor i utanförskapsområden har under lång tid varnat för vad som kommer att ske med denna grupp. Polisens studie ger denna lärargrupp rätt på varje enskild farhåga som skolorna kommunicerat.

Det som är nytt är att den offentligt finansierade sektorn i form av civilsamhället pekas ut som rekryteringsbas. Det polisen menar är att projektmedel, och projekt som skall motverka segregation används av de kriminella nätverken för att skapa fasader av seriös och laglig verksamhet för att kunna rekrytera och dölja annan brottslighet.

Även om inte polisen skriver det rakt ut så utgör gruppen islamistiska extremister ett särfall. Till skillnad från de vänsterautonoma och högerextremistiska miljöerna finns här en ekonomisk kapacitet. Denna kapacitet har inte uppstått ur intet utan baseras på kriminell verksamhet av annan karaktär. Främst den islamistiska miljön glider mellan våldskriminalitet och religiös extremism. Polisen skriver i rapporten

Nätverken har relativt starkt potentiellt våldskapital i form av medlemmar med erfarenhet från strid i olika konfliktzoner, vilket dock i princip aldrig utnyttjas i brottsupplägg i Sverige. 

Polisen utelämnar det reella hot som dessa återvändare utgör för sin omgivning. Deras blotta närvaro håller hela stadsdelar under kontroll och dessa utgör även ett akut hot mot de som sökt sig till Sverige från bland annat det syriska inbördeskriget. Flera delområden, som Vivalla och Rinkeby, töms nu på yazidier, shia-muslimer och kurder som fruktar för sina liv. Yazidier, shia-muslimer och kurder som flytt från den Islamiska Staten fruktar eller utsätts för repressalier i olika former.

Den rapport som polisen nu offentliggjort ger Ledarsidorna.se och andra som varnat under lång tid rätt. Studien är dock i försiktigaste laget, främst genom att dels inte gå vidare in i dels de förutsättnigar som staten ger de kriminella nätverken genom projekt-orienterade organisationer men även det höga antalet grundskoleelever som utgör rekryteringsbas för fortsatt tillväxt och  inte minst studierna av systempåverkan från de religiösa extrema nätverken.

Den politiska nervositeten i rapporten är påtaglig då politiker inte vill läsa att det är islamistiska nätverk, som ideologiskt göds av det Muslimska Brödraskapet och andra än mer extrema rörelser, som utgör dessa. Just glidningen mella extrem religiositet, olika former av projektfinansierade fasader och kriminell verksamhet är i Sverige för att stanna på ett eller annat sätt om inte staten och i detta fall Stockholms Stad börjar strypa grundfinansieringen.

Polisen i Stockholms studie av den systemhotande organiserade brottsligheten ger endast en föraning om de omfattande strukturella problem och hot som Sverige står inför.

 

Extramaterial:

Polisens studie Kriminella nätverk inom den organiserade brottsligheten i polisregion Stockholm

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se