Systemfel i regeringen Löfven – Trenderna i kriminaliteten kända sedan länge

Stefan Löfven © Kjell Nilsson Mäki i samarbete med Ledarsidorna.se
  • Måndag 18 Nov 2019 2019-11-18
E-post 3775

Gårdagens intervju i SVT visar på ett allvarligt systemfel i regeringen Löfven. Statsministern är bara summan av vad hans ministrar för vidare i form av information och denna gång var det direkt missvisande information som förmedlades. Och det är inte första gången som statsministern är sist på bollen.

Sverige är värst i Europa när det gäller antalet unga människor som blir skjutna, visar flera undersökningar. Statsminister Stefan Löfven (S) menar i SVT Agenda under gårdagkvällen att det är en utveckling som har pågått under lång tid och att man inte såg det komma.

Statsministern far med en direkt osanning ingervjun. Det visar en rapport från Brottsförebyggande rådet, BRÅ som överlämnades till Justitiedepartementet i oktober.  Sedan mitten av 1970-talet har ett flertal svenska studier visat att utrikesfödda oftare registrerats för brott i förhållande till sin andel av befolkningen, i jämförelse med personer med svensk bakgrund. Även i de övriga nordiska länderna Norge, Danmark och Finland finns en överrepresentation av utrikesfödda och deras barn när det gäller såväl misstänkta som dömda för brott.

Kartläggningen från BRÅ visar att det finns en stor övervikt av myndighetsrapporter där ambitionen i första hand är att beskriva skillnader i brottslighet mellan grupper eller förändringar över tid, medan det finns färre studier som söker för- klara dessa skillnader eller trender. I många studier tar man inte hänsyn till att tidigare brottslighet kan påverka de faktorer man kontrollerar för. 

De svenska studierna är därmed inte särskilt väl lämpade att besvara frågor om orsaker till överrepresentation i brott. De faktorer man kontrollerar för läggs ofta ihop i block, och man redovisar inte hur mycket var och en betyder för att förklara överrepresentationen. Resultaten kan därför inte enkelt användas för att identifiera åtgärder. Enbart fyra av 16 svenska registerstudier om brottslighet täcker tidsperioden efter 2010. 

Men trots bristerna i de svenska studierna har trenderna varit tydliga även i dessa. Sveriges grannländer Danmark och Norge har haft en helt annan attityd till studier där brottslighet kopplast till invandring. I Danmark finns exempelvis sedan 2007 den årliga rapporten ”Invandrere i Danmark”, som förutom brottslighet behandlar utbildning, arbetsmarknadsdeltagande, bidragsförsörjning samt situationen för barn och äldre i gruppen med utländsk bakgrund. 

Överrisken för personer med utländsk bakgrund, både utrikesfödda och barn till utrikesfödda, är högre för grövre brottslighet, speciellt dödligt våld och rån, än den är för exempelvis stöld. Detta är fallet i Sverige under hela tidsperioden 2005-2018 som BRÅ studerat men de har även gått tillaka så långt som till 1970-talet.

Det finns stora skillnader i brottslighet mellan personer från olika länder. Ju närmare ursprungslandet ligger Sverige geografiskt och ju högre utbildningsnivå och ekonomisk nivå i ursprungslandet, desto lägre brottslighet har gruppen. Detta gäller generellt men med märkbara undantag. Exempelvis har personer som invandrat från Ostasien (även länder med lägre inkomstnivå) låg brottslighet, och i tidigare studier hade nordiska invandrare i Sverige relativt hög brottslighet.

De svenska bristerna i kunskapsunderlaget för att identifiera trenderna går direkt att härleda till den politiska nivåns ovilja att studera kopplingen mellan migration och kriminalitet. Gårdagens intervju utgjorde inget undantag utan statsminsitern hänvisade, trots att BRÅ rapport orimligen kan vara okänd för i varje fall justitieministern, uteslutande till socioekonomiska faktorer. Att migration inte hade någon koppling.

Justitieminister Morgan Johansson motsatte sig så sent som 2017 explicit den form av studier som genomförs i Danmark och Norge.

Men trots de svenska bristerna faller statsministerns påstående om att ”man” tagits med överraskning på sin egen orimlighet vilket framgår av BRÅ senaste rapportsammanställning. Ledarsidorna.se har dessutom tillsammans med annan media sedan 2015 kunnat rapportera om hur motsvarande brottslighet som i Malmö växt fram på Järvafältet. Livsstilskriminalitet som präglas av för Sverige nya komponenter. Klantillhörighet och en kriminalitet som inte sällan har kopplingar till religiös extremism. Sedan 2017 är de klankriminella inslagen nästan övertydliga.

Att en statsminister sitter i SVT och far med direkta osanningar, både om kunskapsläge och tydliga trender som trots bristerna i svensk forskning torde vara uppenbara i rådande läge. En situation där polisen till slut utlyst en nationell särskild händelse bör anses vara anmärkningsvärt. Där nu andra polisområden tvingas gå ner på minimibemanning som rutinåtgärd för att täcka upp för situationen i Malmö.

Men statsministern är bara summan av vad hans ministrar för vidare i form av information. Och det är inte första gången som statsministern är sist på bollen. Listan börjar bli allt längre, en lista som började 2015 med migrationskrisen och även innefattar informationen om IT-läckaget på Transportstyrelsen 2017.

Gårdagens intervju i SVT visar på ett allvarligt systemfel i regeringen Löfven. Med en statsminister som sedan 2015 visar sig förmedla fel eller helt missvisande information borde fler ställa sig frågan om vad som kan vara den gemensamma nämnaren.

Om det finns något departement eller någon som filtrerar bort obekväm eller obehaglig information.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.