Equmeniakyrkans politiska diakoni: Tillbaka till ritbordet

Equmeniakyrkan och polisk diakoni. Montage.
  • Fredag 14 Feb 2020 2020-02-14
E-post 684

En utredning om den Sociala missionens framtid, den diakonala verksamheten inom Equmeniakyrkan har nu ventilerats med församlingarna. Diakonen Anna Ardins förslag, att centralisera verksamheten samt överföra de ekonomiska medlen till en stiftelse fick bakläxa och allt, inklusive den framtida inriktningen går nu tillbaka till ritbordet igen.

Artikeln som ljudfil:

En utredning kring Sociala Missionens framtid och diakoni inom Equmeniakyrkan färdigställdes nyligen. Utredningen syftade till att utreda funktionen diakonal samordning och möjligheterna att utifrån Sociala Missionen som plattform och historisk grund att stärka Equmeniakyrkans diakonala arbete.

Diakoni

Diakoni är ett från början grekiskt ord som betyder "tjänst" och används främst som begrepp inom den kristna kyrkan. Nationalencyklopedin beskriver diakoni som "kyrkans sociala ansvarstagande på olika områden". I Socialtjänstkommitténs kartläggning av det frivilliga sociala arbetet i Sverige definieras diakoni som "en verksamhet som i intention och handling har en primär välfärdsinriktning och som sker med anknytning till kyrklig huvudman" (SOU 1993:82, s. 61). Sveriges kristna råd formulerar (2014) sin diakonibeskrivning som följer:

”Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.”

Diakonalt arbete innebär bland annat att anställda och frivilliga medarbetare möter människor i olika utsatta situationer. Diakoni kan vara att ge stöd åt personer som utsatts för fysiskt eller psykiskt våld, eller är sjuka eller ensamma.

Anna Ardin och Forum – idéburna organisationer med social inriktning anlitades för uppdraget och arbetet styrdes av en styrgrupp tillsatt av Sociala missionen, Equmeniakyrkan och Equmenia. Utredningens uppdrag var att identifiera behov, möjligheter och förutsättningar för utveckling av det diakonala arbetet inom Equmeniakyrkan och dess församlingar, främst inom Region Stockholm, samt hur stödfunktion för detta skulle kunna se ut. 

Ardin är intressant som utredare då hon i andra sammanhang arbetat för införandet av ”Profetisk Diakoni”, i praktiken en omtolkning av det diakonala uppdraget och styra in Equmeniakyrkans diakoner till att bli mer politiska. Begreppet ”Profetisk Diakoni” redogör Ardin själv för i boken ”Politisk och profetisk Diakoni” (Argument 2019). Ardin menar i boken att diakonin i framtiden skall ges ett mer politisk aktivistiskt innehåll. Ett budskap som bland annat förmedlats även inom Svenska kyrkan och då i Stockholms stift vilket Ledarsidorna.se rapporterat om tidigare.

Ardin har tillsammans med Joakim Kroksson, miljödiplomerare i Svenska kyrkan, i Kyrkans Tidning officiellt förklarat Greta Thunberg vara en profet.

Vi vill hävda att Sverige har en profet som är verksam – just nu. Hon heter Greta Thunberg och är fullt jämförbar med bibelns profeter.

Såväl Ardin som Kroksson har ett partipolitiskt engagemang. Anna Ardin är förbundsstyrelseledamot i Socialdemokrater för Tro och Solidaritet, Joakim Kroksson en bakgrund i Miljöpartiet.

Ardins utredning föreslog i utredningen en radikal omstöpning av diakonin och det sociala arbetet. Ardin och styrgruppen föreslog att den klassiska diakonin skulle flyttas ut från den Sociala Missionen ut i församlingarna men att varumärke och i viss mån den verksamhet som blir över skall brytas loss och flyttas till en stiftelse samt att den skall separeras från Equmeniakyrkans lokaler till att flytta till lokaler i Stockholm som idag hyrs av föreningen Concord. Concord är en av de ideella föreningar som finansieras uteslutande med skattemedel.

Mer läsning: Sida driver på för en aktivistisk biståndspolitik via ombud

Motivet att inte sitta samlokaliserade med Equmeniakyrkan är att kyrkans lokaler i Bromma vid Bromma Folkhögskola anges att vara att den ligger alltför perifert. Det skulle ta 25 minuter utan byten med grön tunnelbanelinje från centrala Stockholm. 

Den organisatoriska förändringen motiverades med att detta kan öppna upp för annan finansiering än dagens huvudmän och därmed fyllas med annan verksamhet än den klassiskt diakonala.

Efter att Ledarsidorna.se uppmärksammat Equmeniakyrkan på effekterna av Ardins utredning i tidigare artiklar har kyrkans ledning genomfört omfattande dialoger med intressenter och framför allt församlingarna. Ledarsidorna.se erfar från säkra källor att Equmeniakyrkans styrgruppsledning mer eller mindre tvingas retirera från de föreslagna förändringarna. Av Ardins utredning återstår idag ingenting i egentlig mening enligt den rekommendation som ledningen tagit fram inför kommande årsmöte.

Tvärtom framgår det ur beslutsrekommendationen i form av ett PM som Ledarsidorna.se fått återgiven att verksamheten skall utredas ytterligare samt att den diakonala, stödjande, verksamheten ute i församlingarna tvärtom skall förstärkas. Inte centraliseras,  och flyttas från Equmeniakyrkans lokaler vilket var Ardins utgångspunkt.

Att överföra de ekonomiska resurserna till en stiftelse utan insyn enligt utredningens förslag utesluts helt.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se