Kommunerna bär det tyngsta lasset i bekämpningen av Corona-viruset

Covid 19 AKA Corona. © Kjell Nilsson Mäki.
  • Onsdag 11 Mar 2020 2020-03-11
E-post 556

Sverige har nu försatts i ett sådant läge att mycket av ansvaret för bekämpningen och riskminimeringen av Covid-19 nu rullas över på en redan ekonomiskt och resursmässigt försvagad kommunal sektor. Flera kommuner, men långt ifrån alla, har dock kommit långt i sina respektive planeringar och har agerat enligt “Better safe than sorry” – principen. Något som invånarna i de aktuella kommunerna nu kommer kunna vara glada över.

På bland annat Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skatteverket och Migrationsverket ska alla som kommer tillbaka från drabbade områden arbeta hemifrån i 14 dagar. Den linjen har även Pensionsmyndigheten

– Om man har befunnit sig i något av Folkhälsomyndigheten utpekade riskområden, så förväntas man i samråd med sin närmsta chef jobba hemifrån i 14 dagar, säger Henrik Engström, chef för administrativa avdelningen på Pensionsmyndigheten.

Myndigheten har fattat detta beslut för att inte utsätta verksamheten för onödig risk.

Men Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog har tidigare rekommenderat att alla som känner sig friska, oavsett vart man rest kan arbeta som vanligt. Har man däremot sjukdomssymtom, då ska man direkt ta kontakt med Vårdguiden 1177 och stanna hemma.

Redan innan gårdagens sena pressträff med statsminister Stefan Löfven  och informationen om det skärpta läget som förmedlades av de relevanta myndigheterna tidigare under dagen som Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen har flera kommuner hörsammat tidigare uppmaning om att se över sin beredskap om Corona-viruset skulle få fäste i kommunen. Kommunerna är, som bekant, de yttersta bärarna av samhällskontraktet.

MSB:s operative chef Anneli Bergholm Söder redogjorde lugnt och samtidigt precist på presskonferensen för de fall-studier och simuleringar de genomfört. De modeller, som inte skall tolkas som prognoser, MSB tittat på handlar om ett 20-procentigt personalbortfall i samhällskritiska funktioner. Samt en kortare period av ett upp till 40-procentigt bortfall. Med en god planering och beredskap kommer samhället kunna stå emot de värsta effekterna.

Flera av de kommuner som Ledarsidorna var i kontakt med hade antingen påbörjat eller kommit långt i till synes enkla åtgärder för att kunna upprätthålla basal samhällsservice även om upp till 40 procent av personalen skulle slås ut eller tvingas till karantän i någon form.

Det kan handla om så enkla saker som att separera personalen från varandra redan nu på kommunernas löne-avdelningar och socialkontor till skilda lokaler för att garantera utbetalningar av lön och ekonomiskt bistånd. Folkhälsomyndighetens tidigare besked, att Covid-19 inte smittade förrän en person visar symptom har inte visat sig stämma. Inte heller beskedet att barn inte skulle vara smittdrivande. Dessa besked gav Folkhälsomyndigheten efter att ha felaktigt tolkat en rapport om läget i Kina.

Det fanns inget som tyder på att barn sprider smittan, enligt Karin Tegmark Wisell på Folkhälsomyndigheten, som hänvisade till en ny studie från WHO.

– WHO har försökt titta på frågan lite närmare. Där bekräftas resultat från kinesiska studier om att det är en väldigt liten andel barn som bär sjukdomen, och man kunde inte få fram ett enda fall där barn har smittat vuxna. Det finns alltså inga belägg för att barn driver infektionen.

Men studien som Tegmark Wisell och Folkhälsomyndigheten hänvisade till sade inte det som hon påstod att den sade. Studien kom fram till att det inte gick att dra några slutsatser i någon riktning då de kinesiska data som studien vilade på var inkompletta och dessutom var dessa sex veckor gamla. Ur passagen i WHO:S studie som Folkhälsomyndigheten och hon hänvisade till står istället:

From available data, and in the absence of results from serologic studies, it is not possible to determine the extent of infection among children, what role children play in transmission, whether children are less susceptible or if they present differently clinically (i.e. generally milder presentations).

Det bör betecknas som anmärkningsvärt att en hög tjänsteman på Folkhälsomyndigheten inte klarar av att översätta en text från engelska då engelska är det språk som används för det internationella epidemiologiska och virologiska utbytet.

Dock kommer det mer stringenta besked från och med igår från Folkhälsomyndigheten vars bedömningar sedan två dygn ligger närmare WHO:s motsvarande om Sverige. WHO gör sina självständiga bedömningar på utvecklingen baserat på samma data som Sverige men lägger på hur det ser ut i Sveriges grannländer samt resmönster och andra parametrar. Det är några av skälen varför WHO bedömt läget allvarligare än Folkhälsomyndigheten själva. Ett annat av skälen till de annorlunda bedömningarna är att Sverige har definitioner på smittspridning som inte harmonierar med det internationella samfundets varför Folkhälsomyndigheten har kommit att bli ännu mer otydlig i sin kommunikation.

Men att kommunerna har en nyckelroll i hur Sverige skall ta sig igenom det maratonlopp som statsministern aviserade är ställt utom allt rimligt tvivel. Inte bara löneutbetalningar skall fungera. Även äldreomsorg, barnomsorg och kanske framför allt sop- och avfallshantering måste fungera som avsett. Fungerar inte sop- och avfallshantering eller de kommunala reningsverken på grund av personalbrist kommer effekterna av Covid-19 att bli samhällsfarliga på lokal nivå där Covid-19 kommer vara det lilla problemet.

Sverige har nu försatts i ett sådant läge att mycket av ansvaret nu rullas över på en redan ekonomiskt och resursmässigt försvagad kommunal sektor. Något som inte minst Magdalena Andersson kommer att få erfara.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.