Ledarsidorna.se klandras av Mediernas Etiknämnd i två fall

  • Onsdag 18 Mar 2020 2020-03-18
E-post 12

Uttalande av Mediernas Etiknämnd dnr. 19018, exp. nr. 10/2020

pastedGraphic.png

Ledarsidorna.se klandras för utpekande

I anslutning till en artikel på Ledarsidorna.se om ett nytt nätverk inom alternativhögern var en persons namn och telefonnummer först omaskerade, sedan ofullständigt maskerade. För detta klandras tidningen av Mediernas Etiknämnd.

Under perioden 12-17 december 2018 publicerade Ledarsidorna.se en serie om sammanlagt fem artiklar om ett nytt nätverk inom alternativhögern. En frilansjournalist hade låtit sig rekryteras till en diskret ”Klubb” i Stockholm. Han hade tagit del av interna och hemliga handlingar. Genom dolda inspelningar och ett intensivt researcharbete hade han kartlagt den nya grupperingen. Enligt artiklarna var planen bland annat att ta över makten i en kommun i valet 2022. Maktövertagandet skulle ske under ”falsk flagg” – aktivister skulle skenskriva sig i kommunen och därmed kunna rösta i lokalvalet.

En av artiklarna, Projekt Ekerö/Hållbart Sverige: Den inre kretsen, publicerad den 12 december 2018, innehöll en anonymiserad beskrivning av de ledande personerna i nätverket. De tre medlemmarna i den innersta ledningsgruppen beskrevs som Nordisten, Rekryteraren och Konsulten. Om Rekryteraren stod bland annat att hon arbetade med fastighetsaffärer, hade arbetat för ett multinationellt rekryteringsföretag och som stödperson för ensamkommande barn och unga i Stockholms stad. Hon var mycket aktiv när det gällde att rekrytera nya personer till projektet och fungerade i praktiken som ekonomichef. Hon hade via privat swish och bankkonto aktivt samlat in och slussat pengar till projektgruppens arbetsmåltider. Samma dag, den 12 december, publicerades också ett extramaterial som var tillgängligt för tidningens prenumeranter. Där fanns dokumentation gällande nätverket, bland annat en presentation av möten helgen den 9 och 10 november 2018. Det framgick att deltagarna skulle swisha ett visst belopp till NN [namn angivet], för den mat och dryck deltagarna skulle få. Även hennes mobilnummer fanns angivet.

Anmälaren: Ett klart utpekande

Publiceringarna anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman, PO, av NN, ”Rekryteraren” i artikeln om nätverkets inre krets. Ett av anmälaren anlitat ombud framhöll att anmälarens namn och telefonnummer publicerades den 12 december kl. 10.43. På kvällen, kl. 21.45, maskerades uppgifterna. Uppgifterna i extramaterialet och om Rekryteraren i artikeln Projekt Ekerö/Hållbart Sverige: Den inre kretsen innebar ett klart utpekande som inte var motiverat utan kränkte henne på ett oförsvarligt sätt. Anmälaren bestred att hon skulle vara del av någon alternativ högerrörelse som avsåg att ägna sig åt samhällsomstörtande verksamhet. Eller att hon skulle hysa åsikter som kunde förknippas med alternativ höger. Hon var ingen offentlig person och det fanns inte skäl att peka ut henne. Hon hade inte fått bemöta uppgifterna samtidigt och tidningen hade nekat genmäle.

Tidningen: Planer på att ”kapa” kommun

Ledarsidorna.se svarade genom ansvarig utgivare Johan Westerholm. Ledarsidorna.se gjorde bedömningen att det fanns ett allmänintresse av att granska rörelser som hade så pass långt gångna planer att ”kapa” en kommun under falsk flagg eller genom att bakvägen tillskansa sig kontroll över politiska partier utan att ge allmänheten information om syftet. Inte i någon av artiklarna fanns namn eller sådana detaljer som gjorde att de involverade kunde pekas ut med någon säkerhet. Dessvärre hade en maskad pdf-fil i extramaterialet låsts upp av någon obehörig och legat ute i 20 minuter.

PO: Namn och telefonnummer publicerades

Pressombudsmannen konstaterar att det genom parternas skrivelser står klart att det förelåg ett nätverk där idéer framfördes om att ta över makten i en kommun. Och där andra radikala åsikter diskuterades. Tidningens syfte var efter vad som framgår inte att publicera namn på personer inom nätverket, men att det är ostridigt att anmälarens namn och telefonnummer kom att publiceras i extramaterialet, även om parterna har olika uppfattning om under hur lång tid. Anmälarens namn och telefonnummer tillsammans med uppgifterna om Rekryteraren i artikeln om den inre kretsen, var tillräckliga för att utpeka henne som ekonomichef för och rekryterare till det omskrivna projektet. Anmälarens version har dock inte efterfrågats och redovisats av tidningen. Hon har därigenom orsakats en oförsvarlig publicitetsskada.

Nämnden: otillräcklig maskering

Mediernas Etiknämnd instämmer i PO:s bedömning att Ledarsidorna.se ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed med följande tillägg.

Förutom att anmälarens namn och telefonnummer under viss tid varit helt öppet publicerade på Ledarsidorna.se, har namnet och telefonnumret under en längre tid varit publicerade på Ledarsidorna.se i maskerad form, dvs. täckta av en mörk överstrykning. Av utredningen framgår att dessa maskeringar enkelt har kunnat tas bort genom att kopiera över dokumentet till ett Word-dokument. För att en maskering ska fylla funktionen av att inte peka ut en person måste den vara tillförlitlig. Om maskeringen enkelt kan tas bort på sätt som varit möjligt i detta fall uppfyller den inte detta krav. Även de otillräckliga maskeringarna av anmälarens namn och telefonnummer är därför skäl för att klandra Ledarsidorna.se för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

Uttalande av Mediernas Etiknämnd dnr. 19020, exp. nr. 11/2020

Mediernas Etiknämnd fäller för dålig maskering

pastedGraphic.png

I anslutning till en artikel på Ledarsidorna.se om ett nytt nätverk inom alternativhögern var en persons namn och telefonnummer täckta av en maskering som enkelt har kunnat tas bort. För detta klandras tidningen av Mediernas Etiknämnd.

Ledarsidorna.se publicerade i december 2018 flera artiklar om ett nytt nätverk inom alternativhögern. En frilansjournalist hade låtit sig rekryteras till en diskret ”Klubb” i Stockholm. Han hade tagit del av interna och hemliga handlingar. Genom dolda inspelningar och ett intensivt researcharbete hade han kartlagt den nya grupperingen. Enligt artiklarna var planen bland annat att ta över makten i en kommun i valet 2022. Maktövertagandet skulle ske under ”falsk flagg” – aktivister skulle skenskriva sig i kommunen och därmed kunna rösta i lokalvalet. En av artiklarna Projekt Ekerö/Hållbart Sverige: Den inre kretsen, publicerad den 12 december 2018, innehöll en anonymiserad beskrivning av de ledande personerna i nätverket.

Anmälan: Enkelt att identifiera
Ledarsidorna.se hade publicerat en rad artiklar om ett middagssällskap och ”Projekt” i Stockholm. Detta hade på felaktiga grunder hävdats vara en grupp inom den alternativa högern, som ägnade sig åt samhällsomstörtande verksamhet, innehade vapen och även hade samröre med nazister. I samband med dessa publiceringar beskrevs också ett antal personer, ”den inre kretsen”, på ett så detaljerat sätt att de enkelt kunde identifieras av många. Dessutom hade man lagt ut ”maskerad” information om vissa namngivna personer till sina premiumprenumeranter. Uppgifterna hade sedan med lätthet avmaskerats och hamnat på Flashback, varifrån de aldrig skulle kunna tas bort. Anmälaren var en av dessa namngivna personer. Efter påstötningar hade Ledarsidorna.se avpublicerat artikeln om ”den inre kretsen”. Den levde dock vidare på Flashback. Publiceringarna hade tillfogat anmälaren en oförsvarlig publicitetsskada.

Utöver den ingivna artikeln, fanns i anmälan skärmdumpar från såväl Ledarsidorna.se som Facebook och andra skriftliga forum, och som visade på utpekandet.

PO: Begränsad krets
Pressombudsmannen påpekar att det pressetiska ansvaret inte omfattar vidare publicering av en artikel i andra tidningar eller medier. Det innebär att publiceringarna på Flashback och andra skriftliga forum utanför Ledarsidorna.se inte kan prövas. Den publicering för premiumprenumeranter, som anmälaren hänvisat till, har inte ingivits till PO och kan alltså inte prövas.

I artikeln Projekt Ekerö/ Hållbart Sverige: Den inre kretsen är de omskrivna personerna inte namngivna. Det lämnas inte heller uppgifter om mejladresser, telefonnummer eller liknande. PO:s bedömning är därför att den begränsade krets som kunde förstå eller misstänka att anmälaren var en av de i artikeln beskrivna personerna, redan har viss inblick i saken. Mot den bakgrunden kan tidningen inte klandras. PO avskriver ärendet.

Överklagan: Namn publicerat i extramaterialet
Anmälaren har genom ombud överklagat PO:s beslut till Mediernas Etiknämnd. Anmälaren har utpekats genom att artikeln ”Den inre kretsen” innehåller en rad detaljer som gör att han kan identifieras. Vidare har hans namn publicerats i ett extramaterial på Ledarsidorna.se. Han har inte getts möjlighet till genmäle.

Tidningen: Inga personuppgifter röjda
Tidningen har i nämnden framfört att det finns ett allmänintresse av att beskriva en rörelse med så pass långt gående planer som den aktuella. Av projektets egen dokumentation, som presenterats i artiklarna i original, framgår att dess målsättning var mer än bara lösa tankar. Inte i någon av publiceringarna finns namn eller sådana detaljer som gör att anmälaren kan pekas ut med någon säkerhet förutom i den innersta kretsen. Tidningen anser inte att man röjt några personuppgifter.

Nämnden: Otillräcklig maskering
Mediernas Etiknämnd instämmer i PO:s bedömning att den begränsade krets som kunde förstå eller misstänka att anmälaren var en av de i artikeln Projekt Ekerö/ Hållbart Sverige: Den inre kretsen beskrivna personerna endast utifrån de uppgifter som angavs i artikeln redan hade viss inblick i saken. Det innebär att nämnden delar PO:s bedömning att Ledarsidorna.se inte ska klandras på denna grund.

På sätt som anmälaren gjort gällande framgår emellertid med tillräcklig tydlighet av den utredning som finns tillgänglig för nämnden att Ledarsidorna.se även publicerat ett dokument där anmälarens namn angavs i maskerad form, det vill säga täckt av en mörk överstrykning, och att denna maskering enkelt har kunnat tas bort genom att kopiera dokumentet till ett Word-dokument. För att en maskering ska fylla funktionen av att inte peka ut en person måste den vara tillförlitlig. Om maskeringen enkelt kan tas bort på sätt som varit möjligt i detta fall uppfyller den inte detta krav. För det ansvarar Ledarsidorna.se. Den otillräckliga maskeringen av anmälarens namn innebär därför att anmälaren blivit utpekad tillsammans med allvarliga uppgifter som anmälaren bestrider och inte fått tillfälle att bemöta. Anmälaren har därigenom tillfogats en oförsvarlig publicitetsskada. Nämnden finner därför att Ledarsidorna.se ska klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se