Post Corona: Exit Hallengren

Lena Hallengren. © Kjell Nilsson Mäki
  • Måndag 23 Mar 2020 2020-03-23
E-post 3332

Det kommer en tid när Sverige har tagit sig igenom detta. En tid som vi redan nu kan kalla post-Corona. Den dagen skall det politiska ansvaret utkrävas. För även om regeringen nu söker skydd bakom Folkhälsomyndigheten och Anders Tegnell så försenades arbetet mot Corona-viruset just på grund av världens första feministiska regerings tidigare beslut och prioriteringar.

Redan från början, eller när det stod klart att världen stod inför en pandemi av oanat slag, sökte regeringen skydd bakom sina expertmyndigheter. Regeringen menade att den svenska traditionen inte medger minister- eller ens politikerstyre utan bygger på att reagera på signalerna och behoven som myndigheter kommunicerar.

En sanning med viss modifikation visar det sig. Pandemin, eller Coronavirusets, framfart över världen och Sverige visar en rad med uppenbara politiska felprioriteringar i allmänhet. I fallet med Sveriges beredskap i synnerhet. Felaktiga politiska prioriteringar blandat med politisk korrekthet och politisk feghet som idag kan härledas till ett departement och två ministrar. En före detta och en nuvarande.

Kritiken mot statsepidemiolog Anders Tegnell har bitivis varit både hätsk och opropertionelig. Folkhälsomyndigheten har fått omfattande kritik både från media, opinionsbildare och andra experter. Även om vissa detaljer kan härledas direkt till myndigheten och enskilda tjänstemän så är det inte Folkhälsomyndigheten som skall kritiseras i första hand. Det är de politiker som ansvarat för att myndigheten redan från början var felpositionerad och helt felinriktad för att klara av en pandemi, eller annat utbrott av epidemiska samhällshotande sjukdomstillstånd. 

Kritiken mot Tegnell har även framförts av riksdagsledamöter som påstår sig ha breda och djupa kunskaper. Men dessa har inte kunnat leta reda på, och framför allt ta del av, de grundläggande förutsättningar som statsepidemiologen arbetar under, innan de framfört sin bitivs personligt riktade, och inte sällan hätskt formulerade, kritik mot Anders Tegnell. 

Detta är ett direkt underkännande av hur dessa ledamöter förvaltar det förtroende de fått av väljarna. Ett förtroende de kan toppa med en riksdagsarvode om 68 400 kronor i månaden (gruppledare och presidiet i respektive utskott har som regel ett tillägg ovanpå detta). För de träffar inte ens målet. Det finns en politisk dimension som i allra högsta grad skall lastas men som nu har sökt skydd bakom Anders Tegnell, som de kastat ut till vargarna.

Regeringen dränerar expertmyndigheter på kompetens

Efter valet 2014 tillträdde världens första feministiska regering. Om den fick säga det själv. Med detta regeringsskifte gjorde postmodernismen och det vänsterliberala tänkandet sitt totala intåg i den exekutiva makten. En världsordning som kritiserats för att bygga mer på känslor, aktivism och politiskt korrekthet än på internationell empiri. Ett övertagande som visar sig ha fått förödande konsekvenser för Sveriges beredskap att hantera den pandemi som Corona-viruset givit upphov till.

Statsepidemiolog var ursprungligen chefstjänsten för Epidemiologiska avdelningen vid Statens Bakteriologiska Laboratorium (SBL) när avdelningen inrättades 1955. Avdelningen och tjänsten ingår sedan 2016 i Folkhälsomyndighetens organisation. En förändring beslutad av regeringen Löfven I. Ansvarigt statsråd för den organisatoriska förändringen var Gabriel Wikström (S) som likt dagens ansvariga minister Lena Hallengren främst har sina politiska meriter från SSU. Wikström som tidigare ordförande, Hallengren som tidigare förbundssekreterare.

Det som förenar dessa två är att de i huvudsak byggt sina karriärer på ett engagemang i SSU. Inte att de tillfört partiet kompetens om svensk statsförvaltning i allmänhet eller folkhälsa samt sjukvård i synnerhet. Vare sig bildning eller utbildning är något som kännetecknar dagens svenska regering som är en av de lägst utbildade i Europa.

Statsepidemiologen flyttades därmed från en expertmyndighet, som till vardags mer eller mindre operativt bevakade olika former av bakteriologiska och virologiska hot mot Sverige, till en i allra högsta grad politisk förvaltningsmyndighet. Med omorganisationen flyttades statsepidemiologen från sin naturliga vetenskapliga miljö till att bli en bland många politiskt styrda byråkrater.

Anders Tegnell har fått utstå omfattande kritik från den politiska nivån, främst regeringen, för hans senfärdighet och motstånd att smälta in i den politiska förvaltningsmyndigheten. En senfärdighet som kan liknas vid myndighetstrots, men detta motstånd kan ha varit det som räddade det lilla som nu hela Sverige står och faller med. Det som räddade kvar smittskyddskompetensen i statsförvaltningen. Detta enligt källor i såväl regeringskansliet, riksdagen som den epidemiologiska och virologiska expretisen i Sverige.

En expertis som alla var motståndare till Gabriel Wikström och regeringen Löfven I:s politisering av vetenskapen. Och Sveriges smittskyddsberedskap.

Hur gör övriga Europa?

Vid en utblick över hur det ser ut i övriga Europas och även Nordamerikas samhällsstrukturer och demokratier (som kan sägas likna det svenska) är att de i olika omfattning valt att prioritera hotet från spridandet av virus, multiresistenta bakterier och andra sjukdomsframkallande tillstånd väsentligt högre än regeringen Löfvens ansvariga statsråd.

Storbritannien och Tyskland är ett exempel förvaltningskulturer som ligger nära den svenska. Såväl de brittiska som tyska departementen har myndigheter liknande den svenska Folkhälsomyndigheten, men skiljer sig så tillvida att dessa myndigheter även har hela eller delar av Socialstyrelsens ansvar. En lösning som borgar för en helt annan effektivitet och bredare syn på framför allt samhällshotande tillstånd, orsakade av virus- eller bakterieangrepp. Såväl analyser som prognoser går hand i hand med resursallokering till lokalsamhället. 

Vad som även genomsyrar de respektive andra ländernas departement och ansvariga myndigheter är att bekämpandet av just pandemier och liknande sjukdomsutveckling anges som huvudmål för departementets och myndigheternas verksamhet. Någon sådan prioritering av pandemier eller andra bakteriologiska alternativt virologiska angrepp gör inte världens första feministiska regering.

Regeringen Löfven.

En ompositionering och politisk inriktning med förödande resultat

I Sverige har världens första feministiska regering, och ansvarigt statsråd, valt att avvika från denna linje. Folkhälsomyndighetens regleringsbrev, framtaget och underskrivet av socialminister Lena Hallengren (S) är tydligt på denna annorlunda prioritering med formuleringen av myndighetens två huvudmål.

1 Mål och återrapporteringskrav

Folkhälsomyndigheten ska bidra till att uppnå det folkhälsopolitiska målet att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

Jämställdhetsintegrering 

Folkhälsomyndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

Sjukfrånvaron i Sverige 

Folkhälsomyndigheten ska redovisa hur myndigheten genom sin verksamhet har bidragit till en långsiktigt stabil och låg sjukfrånvaro i Sverige. 

Det senare målet är nytt för 2020 och har inte varit prioriterat tidigare.

Huvudmålen korresponderar därmed med statsepidemiolog Anders Tegnells av flera starkt kritiserade uttalanden, om att det vore ett jämlikhetsproblem om endast Spotify´s personal kunde arbeta hemifrån och inte andra. Kritiken kom från bland annat riksdagsledammöter som inte ansträngt sig nämnvärt, trots att de är satta av medborgarna på heltid att leda landet, för att reda ut vad som står i regleringsbrevet för aktuell myndighet.  

Tegnell följde endast det politiskt formulerade huvudmålet för verksamheten som beslutats av regeringen och socialminister Lena Hallengren. Något som inte någon, inte ens kritiserande riksdagsledamöter, tagit reda på.

Trots det fick Tegnell ta inte bara en kula utan en hel kulsvärm, från en allt mer frustrerad och upprörd allmänhet. När det egentligen skulle varit Hallengren som stod främst. Men hon kom att skyddas av regeringschefen Stefan Löfven som tidigt lät förstå att regeringen istället skulle ta rygg på expertmyndigheterna.

Experter som de själva riktat in i en helt annan riktning än att möta och bekämpa den pandemi som nu slår ut världsekonomin och det svenska samhället. Och helt mot de råd som den relevanta expertisen tidigare framfört till regeringen. Den expertis som regeringen och ansvarigt statsråd, Hallengren, nu hukar bakom.

Förvaltningsmyndigheterna blir identitetspolitiska verktyg

I det senaste regleringsbrev för Folkhälsomyndigheten som Lena Hallengren tog fram och undertecknade den 27 december 2019 återfinns bekämpningar av epidemiska sjukdomstillstånd endast vad avser HIV/AIDS. 

Högre prioriterat bland uppdragen är bland annat

  • Hälsan hos barn och unga i migration
  • Insatser för att främja lika rättigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck
  • Nationella identiteter

Även om det finns andra regeringsbeslut längre bakåt i tiden, som reglerar att Folkhälsomyndigheten tillåts att omdisponera medel för vaccin mot epidemiska sjukdomstillstånd är det ingenting som framgår av regleringsbrevet.  Och det är regleringsbrevet som är överordnat när myndigheten skall rikta in sitt fokus för kommande verksamhetsår.

Lena Hallengren har, som socialminister och politiskt ansvarig valt att rikta in myndigheten och prioritera dess arbete som bättre stämmer överens med hennes politiska profil än det faktiska forskningsläget sedan decennier. 

Redan innan Sverige anslöt sig till Schengen-avtalet 2001 varnade en enad kår av epidemiologer, virologer, bakteriologer samt veterinärer för de risker en fri rörlighet skulle innebära för Sverige. Varningar som viftades bort av samtliga politiska partier. Samma kår som senare aktivt motsatte sig Gabriel Wikströms omorganisation av statsepidemiologens hemvist.

Nu slår effekterna av de politiska besluten och regleringsbreven in med full kraft. Hallengren kan inte rimligen ha varit oinformerad om dessa varningssignaler alls. Dessa varningar har även framförts vid ett upprepat antal tillfällen, även efter det att hon blev minister.

Hallengren är en uttalad Bommersvik- och SSU-produkt och tillhör i allra högsta grad samma identitetspolitiska falang i partiet som Morgan Johansson och Anders Ygeman, Skåne- respektive Stockholms stads partidistrikt. Partipolitiskt har Hallengren bland annat en bakgrund som förbundssekreterare i SSU med sig in i Rosenbad. Samtliga tre bildar det som senare kommit att utvecklas till att bli Bommersviksvänstern.

Kvaliteten på kanske framför allt justitieminister Morgan Johanssons arbete med allt från terrorlagstiftning, det reaktiva beteendemönstret under migrationslkrisen 2015 samt inte minst det direkt senfärdiga agerande under skogsbränderna 2018 har Ledarsidorna.se dokumenterat tidigare. Hanteringen på den politiska nivån av Corona-pandemin i allmänhet, och Hallengren i synnerhet, är i praktiken en karbonkopia på denna falangs tidigare prestationer.

Parallellerna med Corona-krisen å ena sidan och migrationskrisen och skogsbränderna å den andra är slående.

Efterspelet – Post Corona

Med en sannolikhet gränsande till visshet kommer Hallengren och Löfven samt Gabriel Wikström hävda att ”vi inte skall göra politik av detta”. Men det är dessvärre på det sättet att mycket, den absoluta merparten, av förklaringarna till Folkhälsomyndighetens inledande valhänthet går direkt att koppla till hur världens första feministiska regering i allmänhet, och Gabriel Wikström samt Lena Hallengren i synnerhet, har positionerat och riktat in myndigheten.

Att Sverige har en epidemiologisk- och smittskyddskompetens kvar på myndighetsnivå är mer tur än skicklighet. Det var enskilda medarbetares myndighetstrots som räddade den kvar. Flera av varandra oberoende källor uppger att det till och med är Anders Tegnell Sverige ska tacka för det.

Med det snabba förlopp som Corona kom att visa upp hade Folkhälsomyndigheten redan från första dagen en ”back-log” att hämta igen. Något som tar tid. En myndighet som Folkhälsomyndigheten tar tid att rikta om, och insvängningen till att hantera tidigare av regeringen nedprioriterade områden i realtid har inte varit smärtfri. Mycket arbete återstår. Priset för att bryta ut statsepidemiologen från en så uttalad expertmyndighet som Statens Bakteriologiska Laboratorium till en förvaltningsmyndighet har blivit högt.

Och högre blev det när Lena Hallengren kom att rikta in Folkhälsomyndigheten till att bli en identitetspolitisk förvaltningsmyndighet, utan beredskap att hantera pandemier.

Den ”back-log” och alla de problem som förvaltnings- och expertmyndigheterna nu konfronteras med har sitt ursprung i de prioriteringar som främst Hallengren gjort. Dessa prioriteringa är hennes explicita, direkta och personliga politiska ansvar. Ingen annan, med undantag för statsministern själv, har det fulla ansvar för händelseutvecklingen som Hallengren har.

Det kommer en tid när Sverige har tagit sig igenom detta. En tid som vi redan nu kan kalla post-Corona.

Den dagen skall det politiska ansvaret utkrävas.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.