Bommersviksvänstern förbereder första steget mot diktatur

  • Lördag 4 Apr 2020 2020-04-04
E-post 4451

Stefan Löfven och Lena Hallengren förbereder sig för att kunna styra Sverige genom dekret. En konstitutionell förändring som ligger närmare Victor Orbans Ungern än det fria väst.

I en promemoria från Socialdepartementet till oppositionen, som SVT har tagit del av, beskrivs ett utkast till en lagrådsremiss. Den innehåller förslag om att ge regeringen tillfällig befogenhet att meddela vissa föreskrifter för att stävja spridningen av covid-19 – utan att behöva vända sig till riksdagen. Moderaterna har dock stora invändningar och varnar för att ”betydande makt förskjuts från riksdagen till regeringen”, och att beslut kan komma att fattas som är ”mycket ingripande för enskilda”.

Regeringen har så här långt inte framfört några klagomål på samarbetet med riksdagspartierna och samtidigt har riksdagen gått över i att bara vara representerade med Krigsdelegationen. Femtiofem ledamöter i tjänst. Detta borgar för snabbare processer som blivit ännu mer effektiva med att partiledarna orienteras veckovis av regeringen för att söka samsyn. Men detta är inte tillräckligt anser Socialdepartementet.

Socialdepartementet leds av Lena Hallengren, S, som tidigare i veckan gjort sig känd för att ha drivit igenom en förordning som förbjuder besök av anhöriga vid äldreboenden men som saknar straffutmätning. Hallengrens lagstiftningsarbete kännetecknas av slarv och hon är sedan tidigare direkt ansvarig för att ha riktat in Folkhälsomyndigheten till att prioritera migrantbarns folkhälsa samt en jämlik folkhälsa oavsett sexuellt uttryckssätt före skyddet av epidemiska sjukdomar enligt regleringsbrevet.

Lena Hallengrens PM syftar ytterst till att ge regeringen och henne själv mandat att, i likhet med Ungerns Victor Orban, kunna styra genom dekret. Då definitionen av vad som krävs för att stävja spridningen av Covid-19 är tämligen vid bör det inte uteslutas att det även kommer omfatta de universella mänskliga rättigheterna som fri åsiktsbildning, granskning och kritik mot fattade beslut enligt den lag som Hallengrens departement nu föreslår.

Trots att lagen ger regeringen vittgående befogenheter saknas, enlig uppgifter till Ledarsidorna.se, mekanismer för att kunna lagföra statsråd och regeringen om de skulle överutnyttja möjligheterna till att styra Sverige med dekret. Om det nu skulle komma en situation där lagen kan röjas undan. Regeringen, och de enskilda statsråden kommer som lagen är skriven gå helt fria från ansvar för varje felaktigt fattat beslut och varje dödsfall som dessa beslut ger upphov till.

Regeringen Löfven i allmänhet och Lena Hallengren i synnerhet visar i Corona-krisen sin sanna natur. Hallengren, som är en del av Bommersviksvänstern, bekänner färg och ligger värderingsmässigt  närmare Orban, Kim Jon Il och andra ledare som hellre styr genom dekret än genom den parlamentariska tradition som byggde Sverige starkt en gång i tiden. Bommersviksvänstern har dessutom aldrig varit speciellt förtjusta i allmänna val eller en vittgående åsiktsfrihet varför det är fullt naturligt att Hallengren nu fångat den lågt hängande frukten.

Nu kom chansen.

Med den föreslagna lagen kommer det inte bli något post Corona. Det är bara början på en ny era i Sveriges historia. En period där det inte kan uteslutas att Sverige och svenskarna får uppleva ett samhälle som har mer likheter med forna DDR och Sovjetunionen än det fria väst.

Och där det kommer bli ännu svårare att utkräva ansvar från ministrar som Lena Hallengren och Morgan Johansson.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se