Bommersviksvänsterns tid är nu

  • Lördag 11 Apr 2020 2020-04-11
E-post 3886

Coronakrisen har synliggjort en ideologisk inriktning inom socialdemokratin som utvecklats under senare år. Bommersviksvänstern. En vänster som ligger till vänster om vänster och som präglas av en brist på demokratiskt DNA och med tydliga inslag av antisemitism. Demokrati är inte det första denna vänsterrörelse tänker på.

Regeringen Löfven är i formella termer sammansatt av två partier, Socialdemokraterna och Miljöpartiet men regerar med stöd från tre andra; Centerpartiet, Liberalerna och Vänsterpartiet. 

Men egentligen är det sex partier som ingår i regeringsunderlaget. Socialdemokraterna är inte ett homogent parti utan består av den pragmatiska kanslihushögern, eller de som ligger Nils Karleby närmast och något som skulle kunna kallas för Bommersviksvänstern. En radikal vänster som i allt väsentligt präglats och skolats av SSU och andra radikala krafter inom Socialdemokraterna.

Till denna Bommersviksvänster hör statsråd som till exempel Morgan Johansson och Lena Hallengren. Till samma fåra kan även tidigare riksdagsledamoten Veronica Palm och Aftonbladets ledarredaktör Anders Lindberg samt Daniel Swedin, statsministerns talskrivare räknas. 

Bommersviksvänstern – Till vänster om vänster

Även om Bommersviksvänstern och Tro och Solidaritet inte är samma sak så sammanfaller deras samhällssyn och politiska mål ofta. Dessutom de idag tongivande tillsammans regeringskansliet, statsrådsberedningen samt det verkställande utskottet i Socialdemokraterna.

Det som präglar Bommersviksvänstern är att de i ideologiska termer ligger avsevärt längre vänsterut på den traditionella höger-vänsterskalan än vad som tidigare är känt. I vissa fall med tydliga post-marxistiska inslag som slår över till identitetspolitiska. Vad som även präglar denna idéinriktning är en brist på demokratiskt DNA. Denna falang är inte några arvtagare av Olof Palmes ”demokratiska socialism” i egentlig mening utan är mer att se som socialister. Eller ännu längre ut ändå. Post-marxister med starka influenser från andra extrema ideologier. 

Med en totalitär syn på samhället och där individen skall tvingas till underkastelse.

Med lagen som vapen

Det senaste exemplet när denna ideoligiska inriktning slår igenom är den tillfälliga ändringen av Smittskyddslagen. Denna lags tillblivelse beskrivs ingående av Torbjörn Nilsson och Maggie Strömberg i en artikel i Expressen som stämmer väl överens med Ledarsidornas källor i regeringskansliet och riksdagen. 

Lena Hallengren försökte medvetet runda Socialutskottet i riksdagen genom summariska beskrivningar samt Löfven informerade aldrig oppositionen så som tänkt. Bägge höll medvetet inne med propositionstexten så länge som möjligt för att ställa riksdagen inför ett ”fait a compli”. Till och med i sittande möte, där Löfven aviserade att propositionen skulle överlämnas till riksdagen bara 45  minuter senare vägrade Löfven och hans bisittare överlämna lagförslaget till de övriga partiledarna. En propositionstext där regeringen skulle ges befogenheter att stifta lag utan att behöva fråga de folkvalda riksdagsledamöterna först. Eller alls.

Det var först när Moderaterna lämnade rummet och vänsterpartiets Jonas Sjöstedt krävde alla papper på bordet som Löfven gav med sig. När det till slut gick upp för honom att han skulle riskera hela regeringens legitimitet.

Det finns en liten detalj i Nilssons och Strömbergs beskrivning som knyter ihop det hela och gör det logiskt med annat lagstiftningsarbete som regeringen Löfven I och II ansvarat för med känt resultat: Det var Morgan Johanssons justitiedepartement som lånade ut den juridiska kompetens som socialdepartementet saknade för att få ihop det första förslaget i enlighet med Hallengrens önskemål.

Mönstret kring Smittskyddslagens framkomst följer sedan i alla väsentliga delar samma mönster som Gymnasielagen (amnestin för afghanska män som fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd) som förra mandatperiodens försök att inskränka vanliga medborgares informationsfrihet. I det förslag till nya mediegrundlagar som regeringen lämnade över till riksdagen 2017 för beredning förde Morgan Johansson fram två för svensk demokrati främmande skärpningar och regleringar genom Regeringens proposition 2017/18:49, Ändrade mediegrundlagar:

  • Medborgarnas informationsfrihet, att ta del av fattade beslut och rättsdatabaser skulle regleras och inskränkas
  • Begreppet ”seriös journalistik” skulle skrivas in i  förarbetena till Tryckfrihetsförordningen.

Ur förarbetena står det bland annat att läsa

”Det är enligt regeringen av största vikt att seriös, granskande journalistik inte på något sätt ska kunna hämmas av regleringen”. 

Endast ”seriösa journalister” skulle enligt regeringens föreslagna grundlagsändring kunna begära ut och få tillgång till samtliga offentliga dokument och beslut i rättsdatabaserna.

Ett sådant förslag som regeringen Löfven I och Morgan Johansson förde fram under förra mandatperioden har funnits implementerade i olika stater tidigare i världshistorien. I Adolf Hitlers Tredje Rike, i Stalins Sovjetunionen, i Honeckers DDR samt Mao Tse Tungs och kulturrevolutionens Kina för att nämna en handfull.

Parallellt med detta förslag arbetade Morgan Johansson fram ett annat förslag som återges i SOU 2017:70,  Förstärkt skydd för uppgifter av betydelse för ett internationellt samarbete för fred och säkerhet som Sverige deltar i. Denna lag skulle göra det omöjligt att granska till exempel Sida´s verksamhet. Inte heller skulle EU-politiken kunna granskas kritiskt då det skulle riskera relationerna med mellanstatliga organisationer. 

Lagen skulle ge staten tillgång till omfattande tvångsmedel riktat mot journalister med fokus på utrikesrapportering. Skulle rapporteringen riskera att sätta det svenska utrikesdepartementet eller Sverige i dålig dager, som att avslöja korruption skulle den enskilde journalisten kunna dömas till långa fängelsestraff. För att övervaka dessa skulle staten även kunna begagna sig av hemliga tvångsmedel såsom avlyssning eller installerande av trojaner i journalistens dator eller telefon.

De hemliga tvångsmedlen skulle kunna användas redan vid den lägre misstankegraden.  Som misstanken om att en journalist bara var i inledningsfasen av att skriva en artikel. Tvångsmedel som i sin utformning skulle inbegripa även anhöriga till journalisten.

Sverige stimulerar samma utveckling genom biståndet

Samma lag stiftades av Palestinsa president Mahmoud Abbas genom presidentdekret. En åtgärd som inte påverkade Sveriges demokratibistånd nämnvärt. Tvärtom utökade Margot Wallström och Carin Jämtin demokratibiståndet efter att dekretet infördes på det palestinska terriroriet trots att till och med Amnesty protesterade mot lagen. Både Wallström och Jämtin bör anses stå nära Bommersviksvänstern. 

Wallström och Jämtin har dessutom så sent som 2017 belönat Zimbabwe under Robert Mugabe med 1,5 miljarder kronor i ett demokrati- och klimatbistånd ur biståndsbudgeten strax innan Mugabes död. Zimbabwe räknas till ett av världens mest korrupta och minst demokratiska länder men vänskapen mellan Socialdemokraterna och Robert Mugabe är stark och går långt tillbaka i tiden. Lika stark som den är till Mahmoud Abbas och hans företrädare Yassir Arafat.

Motsvarande medielagar finns även implementerade i Turkiet. Regeringens nära relation genom koalitionspartnern Miljöpartiet till det turkiska AKP är väl känt. Staten deläger dessutom genom Telia den turkiska mobiltelefonoperatören Türkcell som anses vara president Erdogans viktigaste verktyg för att spåra, avlyssna och övervaka journalister och oppositionella. Mer än 120 journalister hålls idag fängslade av den turkiska regimen.

Cirklar som sluts

Morgan Johansson tillhör även Skånedistriktet dit Malmö hör. Malmö är mer eller mindre världsberömt för sin utbredda antisemitism, en antisemitism som även USA:s tidigare president Barack Obama reagerade över. Skånedistriktets ungdomsförbund, SSU Skåne anses av MUCF så pass långt ifrån demokratiska grundvärderingar att distriktet förlorat rätten till statsbidrag. Samtliga medlemmar kvarstår dock som medlemmar i partiet utan repressalier. Det finns därmed inte speciellt många skäl att ta statsministerns uttalade avsky mot antisemitiska vanföreställningar helt på allvar.

Bommersviksvänstern är inte demokratiska socialister i något hänseende. De kanske inte ens är socialister utan har rört sig långt utanför även den ideologin. Bommersviksvänstern är i varje fall i en klass för sig själva.

Samma andas barn som förändringarna i mediegrundlagarna är ändringarna i Smittskyddslagen som fördes fram av Lena Hallengren. Lagen skulle i sin ursprungsversion inte ge de som riskerar få sin egendom expropierad någon rätt till ersättning av staten. Oavsett om det råkade vara ett lager med ansiktsmasker som tillhör ett företag eller en region. Det var först efter moderaternas protester som möjligheten kom för en egendomsägare att få någon form av upprättelse och ersättning i efterhand.

Endast en möjlighet. Regeringen var och är inte beredd att sträcka sig längre än så. Trots att Sverige ratificerat Europakonventionen som explicit ger ett starkt skydd av egendom.

Corona har provocerat fram Bommersviksvänstern ut ur skuggorna. En vänsterpolitisk rörelse som har mindre gemensamt med Olof Palmes demokratiska socialism utan ligger avsevärt längre ut från den politiska mittfåran. 

Bommersviksvänstern. Deras plats är här. Deras tid är nu. De saknar demokratiskt DNA.

 

Författarprojekt Islamismen i Sverige del II

Denna artikel är resultatet av en liten delmängd av researchen till  uppföljaren till "Islamismen i Sverige".

"Islamismen i Sverige" glider ihop med annan forskning och andra böcker som till exempel Johan Sundeens "68-kyrkan", Bo Theutenbergs "Dagbok från UD" samt inte minst Bengt G Nilssons två böcker "I tyst samförstånd" och hans senaste bok "Israel och hennes fiender".

"Islamismen i Sverige", som finns tillgänglig på flera bibliotek runt om i landet kan du köpa på Bokus.

Det finns fortfarande ett antal signerade exemplar som var avsedda för den turné som av lätt insedda skäl blev inställd på grund av Corona-virusets härjningar.

Är du intresserad av ett signerat och dedikerat exemplar kontakta förlaget på [email protected]

Islamismen i Sverige del II, vilket än så länge bara är arbetsnamnet är planerad för utgivning våren 2022.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.