Myndighetsaktivism eller slarv? Målet mot Karl Hedin väcker frågor

Åklagarmyndigheten. Pressbild.
  • Lördag 25 Apr 2020 2020-04-25
E-post 2761

Sedan miljöpartiet fick inflytande över rättspolitiken är beivrandet av miljöbrott en prioriterad verksamhet vid den nationella operativa avdelningen hos polisen. Omfattande resurser allokeras till bland annat jaktbrott. Men håller dessa utredningar den kvalitet som krävs? Turerna kring industrimannen Karl Hedin och ett ständigt uppskjutande av en eventuell rättegång vittnar om något annat. Tillbakadragna vittnesmål, en rörig utredningsorganisation med bland annat en förvanskning av samtalsutskrifter samt en ständigt försenad förundersökning löper som en röd tråd i fallet Karl Hedin.

Enligt kammaråklagare Lars Magnusson vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott kommer åtal väckas mot industrimannen Karl Hedin inom kort . Men kommer det över huvudtaget väckas åtal? Detta är femte gången som kammaråklagaren låter meddela att åtal kommer väckas inom kort. Baserat på en utredning som präglats av mer eller mindre medvetet förvanskande av avskrifter och övriga bevis och baserat på en historia som ett huvudvittne medgav varit lögn från början till slut.

Industrimannen Karl Hedin blev ett allmänt känt namn den 26 oktober 2018 då han anhölls för grovt jaktbrott. Under en månad satt han inlåst på Kronobergshäktet i Stockholm.  Nyheten om häktningen fick snabbt spridning eftersom Karl Hedin är tydlig profil i vargfrågan. Han är också en av Sveriges största privata skogsägare.

Polis från nationella operativa avdelningens (NOA) enhet för kulturbrott i Stockholm hade under en tid spanat på Karl Hedin och ytterligare ett par personer, bland annat genom att, visar det sig i efterhand utan faktiskt  stöd avlyssnat deras telefoner.  Efter 31 dagar som inlåst släpptes Karl Hedin och fick åka hem. Inledningvis hade han varit häktad som misstänkt för grovt jaktbrott. Men någonting hade hänt under den första häktningstiden. Något som fortsatt hända. 

Utredningen baserades ursprungligen på uppgifter från en källa som senare kom att dra tillbaka sina uppgifter och hoppa av utredningen. Att det är dessa uppgifter som ligger till grund för de senare hemliga tvångsåtgärder som riktades mot Hedin styrks av åklagare Lars Magnusson. Magnusson har till Expressen sagt att uppgifter om de misstänkta brotten kommit från ”en mun”. Det vill säga källan som senare medgav att allt var uppdiktat.

Vittnet, eller den ursprungliga källan meddelade att det drog tillbaka alla uppgifter och erkände att baserats på lögner. Vittnet deklarerade även att det inte  vidare avsåg medverka i en rätegång. Allt i offentliga brev ställda till åklagare Lars Magnusson, och dels i brev från advokat som hon anlitat.

Det var huvudvittnets ursprungliga uppgifter, som senare visade sig vara uppdiktade som öppnade dörren för åklagaren att besluta om hemliga tvångsmedel. Det är endast vid grovt jaktbrott som till exempel hemlig telefonavlyssning får användas.

En efter en har sedan misstankarna skrivits av. Kvar är misstanken om att Hedin skulle ha jagat varg utan att ha skjutit något djur och att han 2013 skulle ha överlämnat gift till den ursprungliga källan. Något vittnet senare tog tillbaka.

I december 2019 hölls slutförhör med Karl Hedin. Sedan dess har det varit tyst från åklagare och polis.

– Det är väl rimligt att åklagaren fattar ett beslut, det är hans uppgift. Vad han sedan fattar för beslut lägger jag mig inte i. Men ett beslut ska han fatta. Vill han gå till åtal, så fine. Han ska vara övertygad om en fällande dom, annars ska han inte åtala.

Karl Hedin kräver egentligen att få bli åtalad så att han kan rentvå sig vid en rättegång.

Hedin och hans ombud har även låtit anmäla utredningen till den särskilde åklagaren för internutredningar. Ledarsidorna har tagit del av förhöret med utredningsledaren och ur förhöret blir den röra och den osäkerhet som präglar underlaget tydligt. Avsaknaden av rutiner, “man måste uppfinna hjulet en gång till” och hög personalomsättning samt uppgifter om att de som avlyssnar samtal har svårt att förstå dialekter återkommer i utredningsledarens återgivning.

Utredningsledarens och åklagare Lars Magnussons starkaste kort har under hela utredningen sedan den ursprungliga uppgiftslämnarens tillbakadragande av uppgifter varit en bandinspelning av ett telefonsamtal. I den bandinspelning mellan Hedin och hans syster menade utredningsledaren att det var solklart att Hedin i realtid skjutit en varg. Ljudupptagningen fick till följd att åklagaren, på muntlig uppgift från utredningsledaren lät fatta beslut om att gripa och anhålla Hedin endast en dryg timme efter att samtalet ägt rum.

Trots den inledande uppgiften med svårighet att förstå dialekter framstod det som “solklart”. Utredningsledaren, som i samtal med Ledarsidorna i efterhand inte alla vill tillstå att den varit utredningsledare trots vad som påstås i förhöret i internutredningen menar i efterhand att Hedins dialekt inte var svår att förstå. Trots det skrevs den avgörande meningen i utredningen ut som “ohörbar”.

Åklagaren fick därefter en skriftlig sammanfattning av samtalet, en utskrift av samtalet samt en bandinspelning. Vid den andra häktningsförhandlingen i november 2018 vidhåller åklagaren att han även lyssnat på ljudfilen.

I maj 2019 levererar NOA två ljudfiler med avskrifter till åklagare Lars Magnusson. Magnusson upptäcker då att dessa avskrifter inte stämmer med dem han fick till häktningsförhandlingen.  I den ena av avskrifterna står det ”ohörbart” på en viktig del av samtalet. Detta blev hörbart efter att Magnusson för första gången själv lyssnat på bandinspelningen. Misstanken att Hedin hade skjutit en varg lades då ner.

Den aktuella ”ohörbara” meningen var: ”Men vi såg ingenting”.

Efter en begäran från Karl Hedin, avsänt via hans ombud den 7 juli 2019 till Riksenheten för Miljö- och arbetsmiljömål  och NOA att ljudfilerna inte skulle förstöras, innan eventuellt åtal eller nedläggning, startar åklagare Martin Tidén en förundersökning om tjänstefel vilket resulterar i endast ett förhör. Med utredningsledaren som i samtal med Ledarsidorna menar att denne endast hade en underordnad roll som utredare. I förhöret säger utredningsledaren dock tydligt att denne är utredningsledare.

Att utredningen mot Hedin tycks ha kringgärdats av stor oreda styrks av undersökningsledarens vittnesmål i internutredningen. Trots att denne i förhörsprotokollet medger att denne var undersökningsledare påstås i efterhand att denne endast var en av undersökarna. Vem som egentligen på NOA ledde undersökningen går inte att få fram annat än ur åklagarens protokoll.

Vidare menar undersökningsledaren i internutredningens förhör implicit att detta var prioriterat då Hedin var en s.k. var den han var.  En känd industriman. I intervjun i efterhand med Ledarsidorna så menar undersökningsledaren att några sådana hänsyn inte togs utan att det var ”en allmän uppfattning”. Vilka som stod för denna uppfattning redovisas inte utan undersökningsledaren hänvisar till “vanligt folk”.

Utdrag ur förhör med undersökningsledaren (H)

 

 

Trots de många motsägelserna i förhörsprotokollet med undersökningsledaren och trots att utskrifterna från de avlyssnade samtalen inte korresponderar med de faktiska samtalen som åklagare Lars Magnusson fattade beslut om att begära häktning av Hedin på, lade Martin Tidén ner undersökningen om tjänstefel redan efter 7 dagar. Med endast ett förhör genomfört. Ett tjänstefel bestående av inkorrekt återgivna ljudupptagningar som sedan resulterar i en månads frihetsberövande. 

Ett frihetsberövande vars själva grund visade sig vara felaktigt när åklagaren själv lyssnat på bandet en andra gång. Då visades det sig att  vare sig dialekt eller påstådd ljudkvalitet lade några tveksamheter i vägen längre.

Enligt kammaråklagare Lars Magnusson vid riksenheten för milö- och arbetsmiljöbrott kommer åtal väckas mot industrimannen Karl Hedin inom kort i en intervju med Di. De misstänkta brotten rör bland annat grovt jaktbrott och Karl Hedin riskerar därmed fängelse i upp till fyra år.

Men kommer det över huvudtaget väckas åtal? Detta är femte gången som kammaråklagaren låter meddela att åtal kommer väckas inom kort. Baserat på en utredning som från början präglats av oreda och hög personalomsättning hos nyckelpersonal, mer eller mindre medvetet förvanskande av bevis och ett ursprung i en historia som ett huvudvittne medgav varit lögn från början till slut.

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.