Så skapar regeringens passivitet motsägelser och förvirring i Corona-krisen

Corona. © Kjell Nilsson Mäki
  • Fredag 3 Apr 2020 2020-04-03
E-post 1657

Situationen på Sveriges äldreboenden under Corona-epidemin blir allt allvarligare. Så pass allvarlig att regeringen under veckan lät införa ett besöksförbud. Men beslutets utformning vittnar om med vilken valhänthet regeringen agerar. Och samtidigt utsätts personalen vid äldreboendena dagligen för risker som går direkt att härleda till regeringens ovilja eller oförmåga att ta ledningen under krisen.

Artikeln som ljudfil:

Regeringen tog under veckan beslut om en förordning som gör det förbjudet att besöka äldreboenden. Förordningen, underskriven av Socialminister Lena Hallengren (S) saknar dock en avgörande detalj. Brott mot besöksförbudet innebär inte något straff. Det enda lagrum som möjligen tjäna som vägledning eller stöd återfinns i Polislagen. 

13 a §   Om någon försöker tränga in på ett område eller i ett utrymme till vilket tillträde har förbjudits med stöd av denna lag eller annan författning, får en polisman avvisa eller avlägsna honom från området eller utrymmet, när det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna upprätthållas. Detsamma gäller den som vägrar lämna ett sådant område eller utrymme, eller som inte följer en enligt denna lag meddelad anvisning att följa en viss väg.

Socialminister Lena Hallengren (S) gjorde visst nummer vid presentationen av, att man nu gick från en “skarp rekommendation” till förbud. För att upprätthålla förbudet kommer det nu krävas att varje äldreboende har direkt tillgång till en polispatrull eller ordningsvakt för att avvisa barnbarn och andra besökare. Polislagen är tydlig i detta avseende.

Huvuddelen av polisen i yttre tjänst är idag engagerade operation Rimfrost och annan nödvändig brottsbekämnade verksamhet varför tillgängligheten bör anses som begränsad.

Regeringens och Lena Hallengrens valhänthet i att hantera situationen blir allt mer uppenbar. Sena i starten med en helt felaktigt inriktad Folkhälsomyndighet präglas arbetet med att i möjligaste mån undvika att behöva kliva fram. Och när regeringen väl kliver fram präglas åtgärderna av att vara illa genomtänkta och än sämre genomförda.

Ett förbud utan straffsanktion urholkar respekten för övriga lagar och förordningar vilket bäddar för en latent ännu farligare situation. Ett förbud utan straffsanktion urholkar och missbrukar förtroende och respekt för för var tid gällande lagstiftning. 

Och att situationen på äldreboenden utgör ett allt större problem vittnar händelseutvecklingen i Göteborg om.

Personal tvingas att arbeta oskyddade

Fackförbundet Kommunal inför skyddsstopp på en epidemiavdelning på Östra sjukhuset i Göteborg, skriver P4 Göteborg. Detta eftersom fackförbundet anser att sjukhuset inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsutrustning. Samtidigt har Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om skydd för vårdpersonal skapat oro. Myndigheten uppger för DN att man inte längre helt följer WHO.

I Göteborg gäller skyddsstoppet en avdelning där patienter väntar på svar om de är coronasmittade eller inte.

– “Vi kommer lägga skyddsstoppet på vissa arbetsmoment, de som är så nära patienten att man riskerar att bli smittad om man inte har riktig och korrekt skyddsutrustning. När man matar, tar prover, hjälper till och vänder i sängen, byter blöja, hjälper någon på toa – sådana arbetsuppgifter kommer vi att stoppa utan korrekt skyddsutrustning, säger Christine Marttila, lokal ordförande, till P4 Göteborg”.

Det kommer dessutom uppgifter om spridningen av coronaviruset på många äldreboenden. Ett vårdföretag uppger nu att de har 230 äldre på boenden i Stockholmsregionen med covid-19, varav 50 har avlidit.

Skyddsstopp, eller skyddsombudsstopp, regleras av Arbetsmiljölagen och ger skyddsombud rätt att avbryta arbete som innebär omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv och hälsa. Det är upp till Arbetsmiljöverket att pröva skyddsstoppet och eventuellt häva det.

Arbetsmiljöverkets regelverk i konflikt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer

I Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna råd. Föreskrifter är bindande regler.

Ur regelverket går att utläsa att ansvaret att förse arbetstagaren med skyddskläder är ett arbetsgivaransvar. I det specifika fallet med Corona-viruset bör det stå utom allt rimligt tvivel att arbete med patienter eller i miljöer där Coronaviruset riskerar att finnas placerar sig viruset i den högsta riskgruppen, kategori fyra:

”Smittämne som kan orsaka mycket allvarliga sjukdomar hos människor och kan ut- göra en allvarlig fara för arbetstagare. Det finns sällan möjlighet till effektiv behandling, eller förebyggande åtgärder, som vaccination. Det kan ge stora konsekvenser om smittämnet sprids ut i samhället”.

Även om Arbetsmiljöverkets författningssamling inte reglerar den personliga skyddsutrustningen på detaljnivå bör det stå klart att vid smittämne i de två högsta kategorierna ställs krav på omfattande åtgärder för att skydda personalen. Lokalerna skall bland annat ha undertryck, luftfiltrering med ett s.k HEPA-filter samt inte minst rengöras ofta.

Samtidigt lägger Folkhälsomyndigheten fram nya rekommendationer för skyddsutrustning som avviker från WHO och som nu står i direkt konflikt med Arbetsmiljöverkets föreskrifter rapporterar DN. Tidigare krav på skyddshandskar, heltäckande klädsel och ansiktsskydd har tonats ner vilket skapat oro hos många anställda inom vård och omsorg.

Regeringen oförmögen att ta ledningen

Regeringen försöker vartefter situationen utvecklas i möjligaste mån söka skydd bakom myndigheterna. I de fall, som besöksförbudet på äldreboenden, som regeringen tvingas till att kliva fram blir besluten ett slag i luften och möjigtvis stor teater. Samtidigt föreligger det en allt tydligare konflikt mellan Folkhälsomyndighetens rekommendationer och Arbetsmiljöverkets regelverk. En konflikt där regeringen sitter passiv och ser på utan att agera och peka på viken myndighets regelverk skall vara överordnat.

En arbetarledd regering släpar på beskedet om arbetstagare under Corona-pandemin skall anses utsättas för samhällsfarlig smitta eller inte när de arbetar med patienter eller klienter i äldreomsorgen. Samtidigt inför de regelverk om förbud mot besök av de äldre. Ett förbud som helt saknar straffsanktioner och som förutsätter att polis eller ordningsvakt nu bevakar boendena.

Valhäntheten i regeringens hantering av krisen kommer att behöva granskas vidare. I en post-coronaanalys kommer allt fler ministrar men även myndighetsledningars roll att behöva granskas, analyseras och ifrågasättas.

Och ansvar utkrävas.

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.