Islamismen i Sverige: Vindkantring?

Säkerhetspolisen Foto: Creative Commons
  • Torsdag 28 Maj 2020 2020-05-28
E-post 1695

Säpos uttalande under gårdagen, att flera skolmiljöers kopplingar till religiösa extrema rörelser utgör ett hot uppstod inte ur tom luft eller utan politisk förankring. Uttalandet passar in i ett mönster där skiftet på inrikesministerposten samt en press från Sveriges grannländer och EU spelar in.

Skolinspektionen återkallade i december 2019 tillståndet för den hårt kritiserade Safirskolan – tidigare Vetenskapsskolan – i Göteborg. Beslutet grundade sig på de lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet 2018/2019. De innebär att Skolinspektionen ska pröva ägarkretsens insikt och lämplighet samt ekonomiska förutsättningar för att driva en skola. Orsaken till att Skolinspektionen återkallade godkännandet för skolan är att det finns allvarliga brister i huvudmannens ägar- och ledningskrets för Safirskolan AB.

I januari i år föreslog en statlig utredning flera skärpningar kring reglerna för religiösa friskolor. Utredningen föreslår bland annat att den som driver en skola ska uppfylla ett så kallat ”demokrativillkor”. Finns misstankar om att personen i fråga förespråkar våld eller diskriminering ska han eller hon inte få starta någon skola.

Safirskolan hade när beslutet togs vid ett flertal tillfällen fått kritik av Skolinspektionen för sin religiöst präglade undervisning, personer knutna till skolan uppgavs ha uttryckt sympatier för terrorsekten IS och skolans tidigare vd hade själv pekats ut som radikal islamist, klassats som ett säkerhetshot av Säkerhetspolisen, Säpo, och fått beslut om utvisning från Sverige.

Enligt Säpo finns i dag ett tiotal skolverksamheter som drivs av personer med kopplingar till våldsbejakande extremism, rapporterar Ekot. Det är framför allt Stiftelsen Doku´s arbete genom journalisten Magnus Sandelin och Sofie Löwenmark som ligger till grund för övrigas kunskap om denna miljö. Men det finns även andra. Skolmiljön är inte den enda sektor som islamistiska organisationer etablerar sig i.

Johan Olsson är operativ chef hos Säpo. I Ekotinslaget pekar Olsson på att syftet med att driva skolorna både kan vara att finansiera den egna extrema verksamheten samt att föra ut ideologiska budskap för att radikalisera skoleleverna.  I en skriftlig kommentar till DN välkomnar Johan Olsson den föreslagna lagstiftningen.

”Det skulle göra det svårare för extremister och andra antidemokratiska krafter att starta och driva skolverksamhet”, säger han. 

Inte första gången Säpo markerar

 

Det är inte första gången som Säpo markerar offentligt mot den radikala islamistiska miiljön. I årsboken för 2019 skriver Säpo att

Såväl våldsbejakande höger- som våldsbejakande vänster- och våldsbejakande islamistiska extremistmiljöer använder olika plattformar för att förankra sina budskap. I det operativa arbetet konstaterar Säkerhetspolisen att ett relativt stort antal organisationer med kopplingar till våldsbejakande extremistmiljöer mottar offentliga medel genom statliga eller kommunala bidrag. Det handlar om miljontals kronor som på sikt kan bidra till radikalisering och därmed tillväxt i extremistmiljöerna i Sverige. 

Exempel på plattformar kan vara organisationer som skolor, stiftelser och kulturföreningar. Ett sätt att minska tillväxten i extremistmiljöerna är att förhindra att organisationer som bidrar till radikalisering får ta del av offentliga medel. 

Exempel på dessa plattformar anger inte Säpo men de presenteras i boken Islamismen i Sverige av Johan Westerholm där främst Muslimska brödraskapets nätverksorganisation och etablering i Sverige lyfts fram. Den sektor som främst finansieras av Folkbildningsrådet, Sida samt de föreningsbidrag som betalas ut av Sveriges kommuner.

Att Säpo offentligt markerar två gånger på kort tid mot den islamistiska miljön sker inte utan att det skett en välsignelse från den politiska miljön och är en tydlig signal om ett skifte i regeringen. 

Stödet för den islamistiska miljön försvagat i regeringen

 

Den islamistiska miljön har tidigare haft ett starkt stöd från kretsen kring utbildningsminister Anna Ekström och hon själv. Ekström var den generaldirektör för Skolverket som möjlgiggjorde många av de skoletableringar som idag utgör det hot som Säpo pekar på. Det är ingen slump att Kristina Persdotter är utsågs till statssekreterare under Ekström. Persdotter återfanns innan dess som statssekreterare åt statsminiter Stefan Löfven. 

Kristina Persdotter var tidigt engagerad i Hijab-uppropet och har tidigare föreläst för föreningen Hjärta.  Föreningen Hjärta – troende Socialdemokrater i Stockholm är genom distriktet Stockholms Stad ansluten till Socialdemokrater för Tro och Solidaritet samt det socialdemokratiska partiet. Hijab-uppropet emanerade bland annat i MMRK, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén där dess två talespersoner Maimuna Abdullahi och Fatima Doubakil stämt tidigare kommunalrådet Ann-Sofie Hermansson för förtal i ett civilmål för varandes extremister. Tingsrätten friade Hermansson men Abdullahi och Doubakil har överklagat den friande domen till hovrätten.

I Hjärtas styrelse har bland annat Omar Mustafa, tidigare ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige, IFiS och förbundschef för studieförbundet Ibn Rushd samt  Rashid Musa – idag ordförande för Sveriges Unga Muslimer återfunnits. Såväl IFiS, Ibn Rushd samt SUM har fasta band med Muslimska brödraskapet i Europas paraplyorganisation FIOE.

Även om Persdotter idag kommunicerar ut att hon är, och under lång tid har varit, hårdför anitislamist tyder tecknen på något annat. Att hon under lång tid varit en aktivist för krafter som idag kan identifieras som att stå Muslimska brödraskapet nära.

Det som med stor sannolikhet fått regeringen att delvis ändra inriktning, i varje fall retoriskt, är skiftet på inrikesministerposten. Även om det inte går att direkt koppla tidigare inrikesminister Anders Ygeman till denna miljö är de islamistiska nätverken starkast i de socialdemokratiska partidistrikten i Malmö, Göteborg, Uppsala och Stockholm. Det är med andra ord inte heller någon slump att det var just Stockholms stad som nominerade och fick in Omar Mustafa i socialdemokraternas partistyrelse. Inte heller är det någon slump att föreningen Hjärta sorterar formellt under Stockholms Arbetarekommun. Det är idag Anders Ygeman som är ordförande för detta partidistrikt.

Extern press och ny minister öppnade för nya möjligheter

 

Skiftet från Ygeman till Damberg, med ett kort mellanspel av Morgan Johansson har öppnat dörren för Säpos möjligheter att agera mot den islamistiska miljön är otvetydigt. Det är under Damberg som Säpo kunnat agera mot imamen i Gävle Moské Abo Raad och ett antal predikanter eller personer som kan kopplas till den radikala islamistiska miljön. Under Ygeman och Morgan Johansson skedde i praktiken ingenting. Tvärtom präglades arbetet av ständiga förhalningar och urvattningar av relevanta lagrum.

Och Damberg kan mycket väl ha fångat upp den kritik som riktats mot Sverige i ministerrådet samt i det Nordiska rådet. Sverige är något av Europas problembarn i arbetet mot våldsbejakande islamism. Sverige har fått kritik vid flera möten erfar Ledarsidorna av flera av varandra oberoende källor både inom och utom Sverige.

Säpo´s uttalande kanske kom för de flesta som ur tom luft. Men detta är osannolikt. Det är förankrat, eller till och med initierat av den politiska nivån. Där det inte kan uteslutas att Damberg tvingats till att agera efter impulser utifrån. Som från ministerrådet. Som från Nordiska rådet.

 

Islamismen i Sverige

islamismen I SVERIGE av Johan Westerholm. Greycat Publishing (2020)

Översättningen av "Islamismen i Sverige" till norska för den norska marknaden är nu klar för utgivning. Den går att boka genom det norska förlaget Document.

Ur presentationen av boken för den norska marknaden:

I en imponerende detaljert redegjørelse som omfatter rundt to hundre navn på personer og en rekke navn på organisasjoner, avdekker Westerholm, som er tidligere etterretningsoffiser, ikke bare muslimbrødrenes nettverk i Sverige, men også hvordan dette opererer for å skaffe seg maksimal innflytelse. Redegjørelsen, som tar form av et digert puslespill, avtegner konturene av et mangehodet monster som trekker i tråder som hver for seg langt fra alltid ville fremkalle noen større uro, men som sett i sammenheng er dypt urovekkende.

Westerholm påviser hvordan nettverkets medlemmer opptrer i samsvar med en etableringsstrategi som Brorskapet har fastlagt i et dokument fra 1991. Dette vet man fordi FBI i sin tid beslagla en kopi av det under en husundersøkelse hos en amerikansk statsborger som var mistenkt for å støtte Hamas. Dokumentet ble frigitt av USAs domstolsarkiv i 2013, og er i sin helhet gjengitt i boken, der det for første gang gjøres tilgjengelig for offentligheten. Her avsløres en strategi helt i tråd med den som Brorskapets åndelige leder Yusuf al-Qaradawi har anbefalt, og siden 1989 iverksatt i Europa.

...

Med utgivelsen har Westerholm tatt steget inn blant de fremste ekspertene i verden på den organiserte islamismen.

Boken finns på svenska som e-, tal och vanlig bol på bland annat Bokus men även som streamingtjänst och talbok på Storytel inläst av Jan Pekkari.

Det finns fortfarande ett femtiotal exemplar kvar hos författaren, både med och utan numrerad extraillustration. Är du intresserad av ett sådant exemplar maila då på [email protected].

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se