Så flyttar Muslimska brödraskapet fram sina positioner i Corona-krisen

@ Kjell Nilsson Mäki
 • Fredag 8 Maj 2020 2020-05-08
E-post 2591

Corona-krisen aktualiserar en rad med svagheter i det öppna demokratiska samhället. Det är inte endast en brist på vårdpersonal, skyddmateriel och annat som direkt kan kollas till det virus som härjar i samhället. Bristen, eller den låga garden, inför andra säkerhetshot blir uppenbar.

Försvarsutbildarna går nu ut med att ge sin syn på hur samarbetet är organiserat med Huddinge kommun. En bild som inte helt harmonierar med Muslimska brödraskapets nätverksorganisation Studieförbundet Ibn Rushd.

Detta skall jämföras med hur Ibn Rushd version som ger en annan bild. Ingen av bilderna behöver nödvändigtvis vara osann. Försvarsutbildarna har endast avtal med en part, Huddinge kommun men ingår i ett projekt där kommunen slutit avtal med flera parter för att bilda ett projekt.

 

Oaktat vilken bild som stämmer sätter det en annan av Muslimska brödraskapets strategier i fokus. Att nyttja andra organisationers varumärken för att stärka sin legitimitet och flytta fram sina positioner. Och förstärka bilden av att denna nätverksorganisation är representativ för alla muslimer.

De muslimer som ansluter sig till Muslimska brödraskapet är i minoritet. Runt 20 procent av Sveriges muslimer bör betecknas som islamister i någon utsträckning men bara sju procent, eller i storleksordningen 70 000, betjänas av moskéer som anslutit sig till Brödraskapets ideologi. Denna siffra baseras på data från Myndigheten för stöd till trossamfund, SST och bland annat docent Tobias Hübinettes beräkningar och presenteras vidare i boken ”Islamismen i Sverige”.

Majoriteten av svenska muslimer är inte anhängare av Muslimska brödraskapets ideologi. En ideologi vars politiska dimension har sitt ursprung i samarbetet med de tyska nazisterna på 1930-talet. Detta samarbete resulterade i att stormuftin i Jerusalem bistod Hitler i att sätta upp en muslimsk SS-brigad på Balkan. Den absoluta majoriteten av svenska muslimer vill inte ha något med Brödraskapet att göra. Dess ideologi ligger närmare Nordiska Motståndsrörelens, NMR än riksdagspartiernas. 

Ur askan från andra världskriget överlevde endast den ena av dessa samarbetande rörelser i organiserad form. Det Muslimska brödraskapet.

De förenades i sin syn på homogenitet, på minoritetsgruppers ställning och bland annat synen på homosexualitet och kvinnans ställning. Och sitt judehat.

Ett annat exempel på hur Muslimska Brödraskapet flyttar fram sina positioner är i krisledningen i Kronobergs län. Sidan Kronoberg tillsammans administreras av Länsstyrelsen i Kronobergs län och innehåller information om integrationsaktiviteter för asylsökande och nyanlända, information om krisberedskap på lätt svenska och andra språk:

 • Förenade Islamiska Föreningar i Sverige  
 • Ibn Rushd  
 • Islamic Relief Sverige   
 • Islamiska Fatwabyrån i Sverige   
 • Islamiska Shiasamfunden i Sverige
 • Muslim Aid   
 • Muslimska Fredsrörelsen – Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa  
 • Sveriges Muslimska Förbund  
 • Sveriges Unga Muslimer  
 • Sveriges Imamråd

Av dessa organisationer kan sex organisationer genom stadgar och/eller personunioner kopplas direkt eller associeras till Muslimska brödraskapet struktur och ideologi. Sammanhållande för dessa muslimska organisationer i relation till Länsstyrelsen är Islamic Relief. Förutom vardagliga tjänster, som tolktjänster, hjälp med inköp av mat med mera skall organisationerna bistå med religiös råd- och vägledning enligt dem själva.

I en kris som Corona-krisen är det naturligt, med den svaga integrationspolitik som förts de senaste decennierna, att olika myndigheter som till exempel Huddinge kommun och Kronobergs län tar genvägar i samarbetet med olika organisationer. 

För att lösa kanske framför allt språkbarriärer söker sig myndigheter till de organisationer som framhåller sig själva som representativa i syfte att skapa resurser för att möta behoven. Muslimska brödraskapets höga organisationsförmåga blir därmed en fördel för dem och en möjlighet för dem att rekrytera nya följare då de har en god möjlighet att kunna bädda in religiös vägledning i sitt erbjudande. Det är i kriser som människan är som lättast att påverka.

Det är i kriser som antidemokratiska ideologier och krafter har som lättast att vinna terräng. När fokus ligger på annat håll.

Detta ställer krav på myndigheter och andra frivillig-, civilförsvars- och civilsamhällesorganisationer om ett ökat säkerhetsmedvetande. 

Hemvärnet, eller de Nationella säkerhetsstyrkorna är ett gott exempel på hur en organisation aktivt löpande arbetar med sitt säkerhetsarbete. Fram tills 2007, när den gamla Försvarsmakten med sitt värnpliktsförsvar lades ner levde Hemvärnet en undanskymd tillvaro. Med utrangerad materiel och stora rekryteringsproblem där personer med lika extrema åsikter som Muslimska brödraskapet i form av Vit Makt och andra organisationer kunde tillskansa sig militär utbildning. Utbildning i vapen och sprängmedel. 

Men med reformen följde att de nationella säkerhetsstyrorna fick en ökad vikt vilket medförde att de på ett helt annat sätt än tidigare utvecklade en säkerhetsstruktur och säkerhetskultur. Idag är det i allt väsentligt avsevärt svårare för en person att under falsk flagg tillskansa sig materiel och kunskap genom denna del av de frivilliga försvarsorganisationerna än tidigare. Erfarenheterna från tidigare, med återkommande infiltrationsförsök, har tagits tillvara även om en och annan slinker genom nätet.

Corona-krisen aktualiserar en rad med svagheter i det öppna demokratiska samhället. Det är inte endast en brist på vårdpersonal, skyddmateriel och annat som direkt kan kollas till det virus som härjar i samhället. Bristen, eller den låga garden, inför andra säkerhetshot blir uppenbar och det finns goda skäl för flera frivilligorganisationer inom civilsamhället samt inte minst myndigheter att börja snegla på hur bland annat de Nationella säkerhetsstyrkorna och andra genom åren har arbetat med den inre säkerheten.

Att andra surfar på det egna varumärket eller på annat sätt nyttjar det för egna syften är inte alltid olagligt. Men det kan medföra konsekvenser om och när samarbetet fördjupas om det inte finns en klar och redig tanke samt ett säkerhetsmedvetande att bottna i.

 

Extramaterial:

Det Muslimska brödraskapets nätverksorganisation i Sverige. Bilden ur “Islamismen i Sverige” och © författaren Johan Westerholm.

Muslimska brödraskapet i Sverige. © Johan Westerholm. Reproduktion utan skriftligt medgivande är inte tillåten.

 

Köp Islamismen i Sverige på Bokus eller lyssna på Storytel.

 

 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.