Den svenska Corona-strategin utgör hot mot Sveriges grannländer

  • Torsdag 4 Jun 2020 2020-06-04
E-post 1304

Folkhälsomyndigheten, främst statsepidemiolog Anders Tegnell, låter i en bisats i en intervju förstå att den svenska strategin mot Coronavirusets spridning skulle utgöra ett hot mot sin omvärld. Vari hotet består är dock oklart ur Folkälsomyndighetens perspektiv. I såväl absoluta som relativa tal utgör dock Sverige en osäker zon att vistas i för besökare jämfört med sina nordiska grannländer.

Statsepidemiolog Anders Tegnells uttalande i gårdagens morgonsändning i Sveriges Radio har fått stor spridning, även i utlandet, och har tolkats som att han tar avstånd från den svenska strategin. Men så är inte fallet, sade Anders Tegnell under onsdagens presskonferens på Folkhälsomyndigheten.

– Det är inte alls så. Vi menar fortfarande att strategin är bra. Sedan finns det alltid förbättringar man kan göra, speciellt när man tittar bakåt i tiden. Jag tycker personligen att det vore konstigt att svara något annat på en sådan fråga. Man kan alltid bli bättre i det här arbetet, säger Tegnell.

Vidare menar Tegnell att den internationella granskningen och kritiken mot den svenska strategin kan ses som ett hot från omvärlden. Anders Tegnell ser tendenser till mindre ädla motiv i den utländska kritiken.

– Ibland är den svenska modellen hårt kritiskt granskad och möjligen känts som lite grann av ett hot.

Ur ett vetenskapligt perspektiv har Tegnell rätt. Vid en hård ”lock-down” är det svårt att kunna identifiera i efterhand vilka åtgärder som varit verksamma och vilka som inte burit frukt, något som blir lättare att identifiera vid sekventiella åtgärder som de som Sverige genomfört. Men det är det vetenskapliga perspektivet. 

Att laborera med människoliv utan en etisk prövning innan regleras annars i Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Den svenska strategin har inslag av att mer bestå i forskning än att försöka rädda människoliv.

Sett till vad omvärlden presterat, främst den nordiska passunionen, talar siffrorna sitt tydlga språk till Sveriges nackdel. Jämfört med de övriga länder som ingår i den nordiska passunionen är Sveriges siffror dystra. 

Gåragens siffror avser förändring de senaste 24 timmarna. Antal testade per miljon invånare uppdateras dock inte varje dygn.

  • Danmark: Nya registrerade fall: + 37, nya dödsfall: 0, Testade per miljon invånare: 113 631
  • Finland: Nya registrerade fall: + 24, nya dödsfall: +1, testade per miljon invånare 34 801
  • Norge: Nya registrerade fall: + 12, nya dödsfall: 0, testade per miljon invånare: 46 322
  • Sverige: Nya registrerade fall + 2 214, nya dödsfall: + 74, testade per miljon invånare: 27 292

Denna fördelning är att betrakta som ett exempel av flera och där Sverige befunnit sig i den absoluta toppen av registrerade insjuknade och dödsfall per capita även i bredare internationella jämförelser under en längre tid.

Både i absoluta och i relativa tal och oavsett eftersläpning talar den svenska strategin till Sveriges nackdel. Sverige är en osäker zon att befinna sig i. Sveriges utfall närmar sig, eller ligger i nivå med länder som annars av den svenska regeringen och Folkhälsomyndigheten lyfts fram som skräckexempel. Frankrike, Italien och Spanien.

Och att det finns en konflikt mellan Folkhälsomyndigheten och övrig expertis om strategin är tydligt. Den ändrade strategi som nu försvaras av Tegnell när smittan började spridas brett i landet – Folkhälsomyndigheten rekommenderade att sluta testa personer med symtom som inte skulle läggas in på sjukhus och de beslutade att sluta smittspåra. Harriet Wallberg, som anlitades som testkoordinator tidigare men nu avslutat sitt uppdrag ser den ändrade kursen som en av flera förklaringar till Sveriges höga dödstal i en intervju i DN:

– WHO har ju sagt att vi ska bemöta pandemin genom att testa, testa. Och tittar man på länder som lyckats hålla smittan nere så har man testat och haft stor kapacitet för smittspårning. Siffrorna talar för sig själv.

Det är heller inte första gången under Corona-krisen som regeringen och Folkhälsomyndigheten gjort avsteg från WHO rekommendationer. Som Ledarsidorna tidigare rapporterat om följde inte Sverige de rekommendationer och den bedömning av Sverige som WHO gjorde den andra mars. 

Mer läsning: Fjorton dagar som förändrade Sverige

WHO menade då att Sverige drabbats av lokal smittspridning och att Sverige då skulle infört just de rekommendationer som Wallberg pekat på samt isolerat sig från omvärlden. Något som aldrig skedde i egentlig mening förrän den halvöppna strategin implementerades mellan en och två veckor senare. Bortsett från testningen som tvärtom i praktiken upphörde. En halvöppen strategi som dessutom innebär att Sveriges regering, utan protokollfört beslut, bestämt sig för att upphäva bestämmelserna i sin egen smittskyddslag. Om obligatorisk testning och smittspårning vid samhällsfarlig smitta. 

Folkhälsomyndigheten förslog först den sjätte april att Covid 19, med viruset Sars-cov2, klassades som allmänfarlig. Långt efter att WHO konstaterat detta.

Smittspårning

4 §   Om en behandlande läkare konstaterar eller misstänker att en undersökt patient har smittats av en allmänfarlig sjukdom eller en annan smittspårningspliktig sjukdom, skall läkaren eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens för uppgiften försöka få upplysningar från patienten om vem eller vad som kan ha överfört smittan och om andra personer som kan ha smittats. Den enskilde patienten är skyldig att lämna de upplysningar som han eller hon förmår lämna.

Om den som enligt första stycket ansvarar för smittspårning på grund av uppgifter från patienten misstänker att andra personer kan ha smittats skall han eller hon se till att dessa underrättas om att de kan ha smittats av sjukdomen och uppmanas att uppsöka läkare.

Lagen är tvingande.

Med idag känt resultat. Med en överdödlighet bland den grupp, de äldre som regeringen sagt sig prioritera på 100 procent på vissa äldreboenden.

I både relativa och absoluta tal insjuknar människor fortfarande okontrollerat i Covid 19 på en flera gånger högre nivå än i Sveriges nordiska grannländer. På samma sätt dör svenskar fortfarande som flugor i Sverige i samma jämförelse. Samtidigt som den svenska testningen och smittspårningen endast är en bråkdel av vad till exempel Danmark kan visa upp.

På goda grunder bör Stefan Löfven, som när han får säga det själv vara den som leder Sverige genom krisen nu fråga Folkhälsomyndigheten om vari hotet från Sverige i form av Coronastrategi mot främst Sveriges grannländer skulle bestå i.

Det är tillståndet i den svenska zonen som utgör ett hot mot människors liv och hälsa. Ett tillstånd som går att direkt härleda till den av regeringen beslutade strategin i arbetet mot Coronaviruset. Ett tillstånd föranlett av att Sveriges regering själva upphävt bestämmelserna i sin egen smittskyddslag och konsekvent vägrat hörsamma WHO och andra mellanstatliga aktörers råd, anvisningar och rekommendationer.

För siffrorna, i både absoluta och relativa tal talar ett mycket tydligt språk. Och det räcker inte längre med att säga gång på gång att det är ”tragiskt” med varje nytt dödsfall. 

Innehållet som publiceras på Ledarsidorna.se omfattas av grundlagsskydd. Detta inkluderar inte kommentarsfältet. Du som kommenterar är helt ansvarig för det du skriver.

Mer från Ledarsidorna.se